Regulament privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice din 02.11.1993


EMITENT: GUVERN

REGULAMENT privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor publice din 02.11.1993

Capitolul 1 – Dispozitii generale

Art. 1.1. – Scopul regulamentului este de a crea cadrul organizatoric si de a asigura metodologia unitară de desfăsurare a licitatiilor si de adjudecare a investitiilor publice.

Art. 1.2. – Regulamentul se referă la următoarele investitii publice:
– executarea de lucrări de constructii, inclusiv instalatiile aferente, de toate categoriile;
– modernizări, transformări, extinderi si consolidări la constructii si instalatii;
– reparatii capitale, reparatii curente si demolări la constructii si instalatii;
– livrări si montaje de utilaje si echipamente tehnologice în cadrul investitiilor noi, al modernizărilor, al transformărilor si al extinderilor, precum si în cazul reparatiilor capitale;
– lucrări de foraje, cartare a terenului, fotogrammetrie si alte activităti similare.

Art. 1.3. – Prin sistemul de licitare-ofertare-adjudecare se creează contractantilor conditii egale de contractare a investitiilor publice si se asigura entitatii achizitoare posibilitatea de a alege contractantul cel mai competitiv.

Art. 1.4. – Termenii utilizati în prezentul regulament sunt explicati în cap. 16.

Capitolul 2 – Organizarea procedurilor de licitatii

Art. 2.1. – Pentru investitiile publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile speciale constituite prin lege în afară acestor bugete, din credite externe garantate sau contractate direct de stat, precum si din surse proprii si credite bancare acordate regiilor autonome, functiile de îndrumare metodologică unitară, verificarea organizării, desfăsurării si adjudecării licitatiei, constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor si avizarea deciziilor entitatii achizitoare, de solutionare a contestatiilor, revin Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.

Art. 2.2. – În activitatea de licitatie a investitiilor publice, Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului au următoarele atributii:
a) elaborează norme, prescriptii si reglementări pentru continutul proiectelor si al documentelor licitatiilor, continutul ofertelor, organizarea, desfăsurarea si adjudecarea licitatiilor, contractarea investitiilor publice;
b) îndeplinesc functia de îndrumare metodologică unitară pentru toate licitatiile organizate de entitatile achizitoare;
c) controlează respectarea regulilor de organizare, desfăsurare si adjudecare a licitatiilor;
d) constata contraventiile prevăzute la art. 18 si aplica sanctiunile stabilite la art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 entitatii achizitoare, organizatorilor sau persoanelor care s-au făcut vinovate de abaterile respective;
e) avizează deciziile luate de entitatile achizitoare ca răspuns la contestatiile contractantilor;
f) tin „lista specială” cu contractantii care au comis, ei sau prepusii lor, vreo infractiune ori contraventie la prevederile legale privind licitatiile si care au interdictie de a intra într-un contract de executie de investitii publice pe o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare sau a actului de sanctionare contraventională si emit decizii privind includerea pe lista specială de interdictie a ofertantilor, ca urmare a sesizării entitatilor achizitoare sau organelor de control care au din oficiu obligatia sesizării;
g) la solicitarea entitatilor achizitoare, în baza notei justificative înaintate de acestea, emit avizul comun privind încredintarea directa a investitiilor publice;
h) desemnează si participa prin specialistii săi, ca reprezentanti ai Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, în comisiile de licitatie;
i) avizează eventualele modificări ale documentelor licitatiei efectuate de entitatea achizitoare, după vânzarea lor contractantilor;
j) tin evidenta activitătii de licitatie pentru investitiile publice, informatii la zi privind listele de investitii publice pe titluri, entitatile achizitoare si finantatori, stadiul derulării licitatiilor, adjudecarea si date sintetice privind ofertele câstigătoare;
k) îndrumă activitatea de informare privind pregătirea si organizarea licitatiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, precum si alte informatii referitoare la licitatii.

Art. 2.3. – Pentru desfăsurarea corespunzătoare a activitătii de licitatie, entitatea achizitoare numeste prin decizie, pentru fiecare investitie publică în parte, o comisie de licitatie.

Art. 2.4. – Comisia de licitatie răspunde de activitatea de deschidere, examinare, clarificare, evaluare si adjudecare a ofertelor pentru licitatia publică pentru care a fost înfiintată, de respectarea procedurii desfăsurării acesteia, în conformitate cu prevederile prezentului regulament si în conformitate cu precizările si reglementările transmise de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.

Art. 2.5. – Comisia de licitatie este compusa din minimum 5 membri si va cuprinde:
– presedintele comisiei, care este, de regula, un specialist al entitatii achizitoare;
– reprezentantul Ministerului Finantelor;
– reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului;
– alti reprezentanti, ca membri în comisia de licitatie, care vor fi specialisti cu experienta profesională în domeniul achizitiei publice respective si cu probitate morala.

Art. 2.6. – Onorariile participantilor în comisia de licitatie, care nu sunt angajati permanenti ai entitatii achizitoare, se suporta de către entitatea achizitoare si cuantumul acestora se va stabili de către Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, Ministerul Finantelor si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 2.7. – Organizatorul licitatiei poate fi însăsi entitatea achizitoare sau un agent economic de specialitate, angajat de entitatea achizitoare.
Organizatorul licitatiei răspunde de pregătirea si desfăsurarea licitatiei, în limitele contractului încheiat cu entitatea achizitoare.

Art. 2.8. – Organizarea unei licitatii de investitii publice se poate face numai după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege pentru promovarea investitiilor publice si după obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire anterior deschiderii licitatiei investitiei publice.

Art. 2.9. – Entitatea achizitoare îsi va desfăsura activitatea numai pe baza procedurii de licitatie, cu exceptia cazurilor prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 12/1993.
Este interzisă împărtirea contractului de executie în mai multe contracte de valoare mai mica, în scopul de a evita organizarea unei proceduri de licitatie.
În cazul în care unele obiecte din componenta obiectivului de investitie publică pot functiona independent, entitatea achizitoare poate proceda la organizarea licitatiei pentru obiectele respective, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.

Art. 2.10. – Anterior lansării documentelor de licitatie, entitatea achizitoare are obligatia sa transmită un exemplar din acestea, gratuit, reprezentantilor Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului pentru a fi studiate.

Capitolul 3 – Formele de licitatie

Art. 3.1. – Organizatorii licitatiilor, în functie de valoarea si complexitatea investitiilor publice, pot folosi una dintre următoarele forme de licitatie:
– licitatie publică deschisă fără preselectie;
– licitatie publică deschisă cu preselectie;
– licitatie publică restrînsa.

Art. 3.2. – Licitatia publică deschisă fără preselectie se organizează într-o singura etapa, pentru investitiile publice la care poate participa un număr nelimitat de contractanti interni si externi si care îndeplinesc conditiile din documentele de licitatie, impuse de organizator.

Art. 3.3. – Licitatia publică deschisă cu preselectie este licitatia organizată în doua etape distincte: în prima etapa participa toti contractantii interesati, care răspund anuntului publicitar, iar în a doua etapa participa numai contractantii selectionati de organizatori în baza îndeplinirii conditiilor de competitivitate solicitate.
Aceasta forma se aplică pentru investitiile publice complexe, la care entitatea achizitoare doreste sa selectioneze în prealabil contractantii potentiali competitivi, în care caz scopul primei etape este întocmirea listei contractantilor selectionati.
În vederea preselectiei, organizatorul licitatiei transmite prin posta sau prin ridicare directa de la sediul organizatorului informatii tehnice si economice privind viitoarea licitatie, precum si instructiunile de prezentare a documentelor de preselectie. Documentele de preselectie constau în informatii privind calificarea contractantilor conform cap. 8.
După primirea documentelor de preselectie de la contractanti, în prima etapa, organizatorul le studiază, compara performantele acestora si întocmeste lista contractantilor selectionati.
Organizatorul licitatiei are obligatia de a comunică tuturor contractantilor participanti, în scris, rezultatul preselectiei.
Numărul minim de contractanti selectionati trebuie să fie 3 (trei).
Entitatea achizitoare va face cunoscut fiecărui contractant care a înaintat o cerere de preselectie, indiferent dacă respectivul contractant a fost selectionat sau nu, numele contractantilor care au fost selectionati.
Entitatea achizitoare va comunică, la cerere, contractantilor care nu au fost selectionati motivele respingerii, dar nu este obligată să ofere dovezi sau justificări privind faptele concrete care au fundamentat respingerea.
Entitatea achizitoare poate cere unui contractant selectionat să-si reconfirme calificarea în concordanta cu aceleasi criterii utilizate pentru preselectia respectivului contractant.
Entitatea achizitoare va descalifica orice contractant selectionat care nu reuseste să-si reconfirme calificarea si poate descalifica în orice moment un contractant dacă descoperă ca informatia furnizată pentru preselectie sau reconfirmare a fost falsa sau inexactă.
Entitatea achizitoare va face cunoscut în mod prompt fiecărui contractant căruia i s-a cerut să-si reconfirme calificarea dacă acesta a reusit sau nu să-si reconfirme calificarea.

Art. 3.4. – Licitatia publică restrînsa se aplică atunci când:
– investitia publică, datorită specificului acesteia, poate fi executată, de regula, de un număr restrîns de contractanti specializati;
– a existat o licitatie publică deschisă anterioară, nefinalizată prin încheierea unui contract;
– apar motive de păstrare a caracterului secret al investitiei publice.
Numărul minim de participanti la licitatia publică restrînsa trebuie să fie 3 (trei).
Anuntarea licitatiei se face prin invitatii adresate direct contractantilor care răspund conditiilor prevăzute la alineatele de mai sus.

Capitolul 4 – Achizitia dintr-o singura sursa (încredintare directa)


Art. 4.1. – Achizitia dintr-o singura sursa (încredintare directa) a realizării investitiilor publice se practica cu titlu de exceptie pe baza unei singure cereri de oferta adresată unui singur contractant care îndeplineste conditiile de contractare.

Art. 4.2. – Este admisă achizitia dintr-o singura sursa (încredintare directa) în următoarele circumstante:
– investitiile publice pot fi realizate doar de un singur contractant, care are drepturi exclusive în privinta investitiilor publice respective, cum ar fi lucrările artistice speciale si lucrările sub protectia drepturilor de autor;
– din cauze de forta majoră (calamitati naturale, conflagratii etc.) care fac imposibila aplicarea procedurii de licitatie publică;
– entitatea achizitoare care a achizitionat bunuri, echipamente sau tehnologie de la un anumit contractant hotărăste ca o serie de elemente aditionale trebuie procurate de la acelasi contractant din motive de standardizare sau pentru ca se doreste compatibilitatea cu echipamente sau tehnologia deja existente, luând în considerare eficienta achizitiei initiale în ceea ce priveste satisfacerea nevoilor entitatii achizitoare, dimensionarea restrînsa a respectivei achizitii în raport cu achizitia initială, pretul rezonabil si inexistenta unei alternative privind achizitionarea echipamentelor în cauza, precum si investitiile publice care nu pot fi realizate decît de contractantul initial al lucrării;
– în cazul în care la doua licitatii publice deschise, consecutive, nu s-a prezentat decît un singur contractant cu o ofertă corespunzătoare;
– în cazul în care entitatea achizitoare realizează investitii publice cu forte proprii;
– achizitii dintr-o singura sursa (încredintări directe), stabilite la nivel national, ca urmare a unor relatii internationale si acorduri între guverne.

Art. 4.3. – Entitatea achizitoare care utilizează aceasta metoda va include în dosarul achizitiei o nota justificativă aprobată de conducătorul acesteia privind motivele si circumstantele pe care s-a bazat pentru a alege respectiva metoda de achizitie, împreună cu avizul comun al Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.

Capitolul 5 – Publicitatea


Organizatorul licitatiei, în functie de importanta investitiei publice si de interesele entitatii achizitoare, face anunturi publicitare pentru licitatiile investitiilor publice în presa interna si, după caz, în presa internationala.
Anunturile publicitare se fac cu minimum 30 de zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertei.

Art. 5.1. – Anuntul în presa interna si internationala
Publicitatea anunturilor referitoare la licitatii se face prin cel putin 3 anunturi în cotidiene de larga circulatie si, după caz, în publicatiile de specialitate.
În situatia în care se urmăreste si atragerea contractantilor străini, licitatia va fi cu participare internationala, caz în care publicarea anuntului de licitatie se face si în cel putin un cotidian de larga circulatie internationala si, după caz, într-o publicatie internationala de specialitate.
În cazul finantării investitiilor publice de către organisme internationale bancare sau alti finantatori externi, precum si în cazul cofinantării, publicarea anuntului de licitatie se va face si în conformitate cu instructiunile finantatorului.
Continutul minim al anuntului licitatiei este:
– numele entitatii achizitoare si al organizatorului licitatiei (dacă este cazul) si sediile acestora;
– locul de unde se pot obtine documentele licitatiei si alte informatii;
– obiectul licitatiei si descrierea sintetică a investitiei publice;
– data si ora limita a depunerii ofertelor, adresa de depunere a acestora, precum si data, ora si locul deschiderii licitatiei publice.
După caz, anuntul licitatiei poate fi completat cu:
– forma si cuantumul garantiilor solicitate;
– pretul si modul de obtinere a documentelor licitatiei.

Art. 5.2. – În cazul unei investitii publice complexe unde apare necesitatea unei informări suplimentare sau a vizitarii prealabile a amplasamentului cu scopul de a obtine un nivel competitiv ridicat, aceasta se realizează prin preaviz de licitatie în presa si cu respectarea prevederilor art. 5.1.
Preavizul de licitatie poate să contină:
– denumirea si sediul entitatii achizitoare si ale organizatorului licitatiei publice;
– descrierea succintă a obiectului licitatiei publice;
– localizarea amplasamentului si modul în care acesta poate fi vizitat;
– data anuntului publicitar.
Informarea prealabilă, prin actiunile care decurg din aceasta, nu da nastere la nici o obligatie între părti, contractantii fiind înregistrati pe lista contractantilor posibili numai după înscrierea pentru participare, în conformitate cu anuntul publicitar al licitatiei.

Art. 5.3. – Publicitatea anuntului pentru forma de licitatie publică deschisă cu preselectie se face în mod similar anuntului descris la art. 5.1., cu precizarea suplimentară ca se organizează preselectia contractantilor.

Art. 5.4. – Invitatiile de participare la licitatia publică se fac de către entitatea achizitoare sau organizatorul licitatiei pentru:
– etapa a doua a licitatiei publice deschise cu preselectie;
– forma de licitatie publică restrînsa.
Invitatiile de participare la licitatia publică se transmit numai contractantilor selectionati.
Contractantii care primesc invitatia de participare la licitatie, dacă doresc sa participe, transmit în scris organizatorului cererea de includere pe lista contractantilor potentiali.
Contractantii care nu primesc invitatii nu pot participa la licitatie.

Capitolul 6 – Documentele licitatiei

Art. 6.1. – În vederea organizării licitatiei pentru realizarea unei investitii publice, entitatea achizitoare are obligatia sa elaboreze documentele licitatiei, care se pun la dispozitia contractantilor pentru întocmirea ofertelor. Documentele licitatiei se pun la dispozitie numai contractantilor care au transmis organizatorului cererea de includere pe lista contractantilor potentiali, în cazul licitatiei publice deschise, sau numai contractantilor selectionati care au primit invitatii de participare.

Art. 6.2. – Documentele licitatiei pot fi elaborate si de către organizator sau alt agent economic de specialitate (consultant, proiectant etc.), angajat de entitatea achizitoare în acest scop.

Art. 6.3. – Documentele licitatiei sunt:
– anuntul publicitar si/sau invitatia de participare la licitatie;
– instructiunile pentru contractanti (conform cap. 7);
– formularele de oferta;
– formularul de contract;
– conditiile generale de contractare;
– conditiile suplimentare de contractare si conditiile speciale de contractare;
– proiectul tehnic cu piese scrise si desenate selectionate în scopul licitatiei;
– caietul/caietele de sarcini (specificatii tehnice cu caracter general si special, probe, încercări si standarde ce trebuie respectate);
– listele cu cantităti de lucrări;
– listele cu cantităti de utilaje si echipamente;
– graficul general de realizare a investitiei publice, livrări, receptii;
– alte conditii sau precizări de elaborare si de prezentare a ofertelor, pe care entitatea achizitoare sau organizatorul licitatiei le considera necesare (date cu privire la starea terenului, a drumurilor, a situatiei hidrologice, a retelelor sub si supraterane, alte particularităti ale amplasamentului etc.).

Art. 6.4. – Documentele licitatiei se pun la dispozitia contractantilor, contra cost, de către organizatorul licitatiei.
Pretul de vînzare al documentelor licitatiei nu poate depăsi costul multiplicării acestora.

Art. 6.5. – Modificarea continutului documentelor licitatiei, după vânzarea lor, poate fi facuta numai de către entitatea achizitoare în situatii deosebite si cu avizul Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.

Art. 6.6. – Notificarea modificării documentelor licitatiei se face de către organizatorul licitatiei înainte de termenul de depunere a ofertelor si obligatoriu tuturor contractantilor care au cumpărat documentele licitatiei.

Art. 6.7. – În cazul în care, ca urmare a modificării documentelor licitatiei, este necesar să se prelungească termenul de depunere a ofertelor, noul termen se va comunică de către organizatorul licitatiei tuturor contractantilor, o dată cu notificarea modificării, pe baza aprobării prealabile a entitatii achizitoare.

Capitolul 7 – Instructiuni pentru contractanti

Art. 7.1. – Instructiunile pentru contractanti fac parte din documentele licitatiei si cuprind date si informatii asupra organizării si desfăsurării licitatiei, precum si precizări asupra modului de întocmire si prezentare a ofertei.

Art. 7.2. – Aceste instructiuni au caracter obligatoriu, iar nerespectarea lor de către contractanti atrage după sine descalificarea automată a ofertei.

Art. 7.3. – Instructiunile pentru contractanti cuprind:
– lista (borderoul) documentelor licitatiei;
– informatii generale (se vor înscrie informatii generale privind obiectul contractului, scopul investitiei), precum si informatii importante privind lucrările si elementele particulare ale amplasamentului si anume:
– denumirea investitiei;
– entitatea achizitoare (denumirea, sediul);
– proiectantul (denumirea, sediul sau domiciliul);
– consultantul (denumirea, sediul sau domiciliul);
– organizatorul licitatiei (denumirea, sediul);
– localitatea;
– topografia;
– climatul si fenomenele naturale specifice zonei;
– geologia, descrierea solurilor, nivelul freatic;
– împrejurimile, vecinii;
– perioada de executie;
– accesul la amplasament, drumuri, cai ferate, aeroport, ape etc.;
– telecomunicatii;
– asistenta socială si servicii medicale;
– organizarea de santier;
– limba folosită în corespondenta si relatiile dintre părti;
– alte informatii speciale;
– descrierea investitiei (se va face o descriere sintetică generală a lucrărilor care privesc obiectul contractului, informatiile trebuind sa corespundă cu desenele si piesele scrise ale proiectului tehnic);
– informatii financiare care vor cuprinde sursele de finantare.
Dacă se cere contractantilor sa participe cu credit si sub ce forma la constituirea surselor de finantare, se va preciza valoarea creditelor de participare sau procente din valoarea totală a ofertei etc. În acest caz se vor face precizările necesare privind perioadele de rambursare a creditelor, nivelul dobinzii, moneda, spezele bancare etc.;
– cerinte impuse de entitatea achizitoare privind forma de contract si formele de organizare a contractantilor participanti la licitatie si la executia lucrărilor;
– criteriile de calificare si eligibilitate pentru contractanti (conform cap. 8);
– precizări privind prezentarea autorizatiilor de functionare, înregistrări, taxe, asigurări etc.;
– specificatii referitoare la modul de prezentare a ofertei tehnice, ofertei valorice si de transmitere si depunere a acestora;
– precizări referitoare la valabilitatea preturilor si tarifelor pentru resursele ce se vor utiliza la analizele de pret cuprinse în listele cu cantităti de lucrări;
– precizări referitoare la modul de prezentare a valorii ofertei (total si/sau partial), exprimată în lei si/sau în valută indicată de entitatea achizitoare;
– instructiuni privind forma de prezentare a garantiei pentru oferta depusa (de participare) si a garantiei de buna executie, precum si valorile si durata de valabilitate a acestora;
– precizări privind modul de completare si de semnare a contractului si eventualele negocieri ale clauzelor contractuale;
– termene pentru receptii partiale, pe faze si perioade;
– precizări privind prezentarea ofertei pe sectiuni, pe capitole sau categorii de lucrări.
În cazul licitatiei cu participare internationala, atunci când unele dintre documentele licitatiei sunt redactate în mai multe limbi, se va preciza în mod explicit ca limba română va avea prioritate;
– data si ora limita a depunerii ofertelor;
– adresa de depunere a ofertelor si modul de înregistrare a depunerii;
– conditii privind retragerea ofertei, despăgubiri;
– semnăturile si parafele necesare pe documentele ofertei;
– precizări privind procedura de deschidere a ofertelor, ziua, ora, locul si conditiile de reprezentare;
– informatii privind examinarea, selectarea, compararea si adjudecarea ofertelor, criteriile de selectie, tehnica de calcul si punctajul sau coeficientii ce vor fi folositi la evaluarea si departajarea ofertelor;
– mentionarea dreptului organizatorului licitatiei de a accepta sau de a respinge orice oferta sau toate ofertele si în situatiile în care conditiile tehnice si/sau economice prezentate de contractanti sunt inacceptabile pentru entitatea achizitoare;
– mentinerea dreptului entitatii achizitoare de a modifica unele termene, livrări sau lucrări si în ce conditii;
– precizarea modului de notificare a organizatorului licitatiei către contractant privind adjudecarea acesteia;
– alte informatii si precizări pe care entitatea achizitoare si/sau organizatorul licitatiei le considera necesare.

Capitolul 8 – Conditii de calificare a contractantilor

Art. 8.1. – Contractantul este admis sa participe la licitatie în conditiile în care este declarat calificat de către entitatea achizitoare.

Art. 8.2. – Criteriile de stabilire a calificării contractantilor sunt:
a) calitatea de agent economic autorizat si înregistrat în domeniul investitiei publice supuse licitatiei (certificat emis de Camera de Comert si Industrie – Oficiul Registrului comertului);
b) informatiile generale despre contractant (sediul ofertantului si al filialelor acestuia, capitalul social, principalele lucrări sau afaceri pe domenii de activitate etc.);
c) performantele anterioare în domeniu;
d) lipsa sanctiunilor penale sau contraventiilor pentru săvârsirea următoarelor fapte: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită sau alte abateri prevăzute în Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale;
e) asigurarea cu personal de specialitate care poate fi disponibilizat pentru realizarea investitiei publice;
f) dotarea tehnica cu utilaje si echipamente care pot fi disponibilizate pentru realizarea investitiei si care sunt în stare de functionare;
g) situatia financiară pe baza datelor din ultimul bilant si valoarea lucrărilor rămase de executat la investitiile în derulare la care este executant;
h) sa nu fie insolvabili, blocati financiar, în stare de faliment, sau afacerile lor sa nu fie administrate de un judecător sindic, activitătile lor sa nu fie suspendate, iar ei sa nu facă obiectul unei anchete legale pentru una dintre faptele mentionate mai sus;
i) îndeplinirea obligatiilor de plată a impozitelor si a contributiei pentru asigurări sociale;
j) sa nu se afle în situatia prevăzută la art. 2.2 lit. e) din prezentul regulament;
k) informatiile privind asocierea cu alti agenti economici;
l) capacitatea si resursele de executare a investitiei respective;
m) certificatele de buna executie;
n) scrisorile de recomandare;
o) nationalitatea contractantului;
p) agentul economic care a elaborat proiectul tehnic nu poate fi declarat eligibil ca contractant pentru realizarea investitiei publice respective.

Art. 8.3. – În vederea participării la licitatie, este de datoria contractantilor să se informeze dacă sunt eligibili sau nu.

Art. 8.4. – Organizatorul licitatiei, la solicitarea oricărui contractant, este obligat sa răspundă asupra aprecierii dacă acesta este calificat sau nu.

Art. 8.5. – Contractant eligibil nu înseamnă si contractant selectionat.

Capitolul 9 – Oferta

Art. 9.1. – Oferta reprezintă angajamentul ferm al contractantului în conformitate cu documentele licitatiei, este secreta si se depune, în vederea participării la licitatie, la organizatorul acesteia.
Oferta se întocmeste de contractant sau de către alta societate comercială de specialitate (de consultanta, proiectare etc.) angajata de contractant în acest scop, cu conditia păstrării caracterului secret al acesteia.

Art. 9.2. – Modul de structurare a documentatiei si modul de prezentare a ofertei vor respecta întocmai prevederile din documentele licitatiei (cap. 6).

Art. 9.3. – Oferta trebuie să fie ferma, să aibă caracter definitiv si obligatoriu asupra continutului documentatiei pe care o alcătuieste pe toată perioada de valabilitate precizată.

Art. 9.4. – Oferta este supusă clauzelor juridice si financiare înscrise în documentele care o alcătuiesc.

Art. 9.5. – Organizatorul licitatiei are dreptul de a descalifica orice contractant care nu îndeplineste prin oferta prezentată una sau mai multe cerinte din documentele licitatiei, din instructiunile pentru contractant si din conditiile de calificare.

Art. 9.6. – Depunerea ofertei reprezintă manifestarea vointei contractantului de a realiza investitia publică în conformitate cu documentele licitatiei si de a semna contractul cu entitatea achizitoare.

Art. 9.7. – Adjudecarea unei oferte reprezintă manifestarea vointei entitatii achizitoare de a incredinta investitia publică contractantului, a cărui oferta a fost declarata câstigătoare si de a semna contractul cu acesta.

Art. 9.8. – Revocarea ofertei de către contractant, după deschiderea acesteia si înainte de adjudecare, atrage după sine pierderea garantiei pentru oferta depusa (de participare).

Art. 9.9. – Revocarea de către contractantul câstigător a ofertei după adjudecare atrage pierderea garantiei pentru oferta depusa (de participare), precum si suportarea de către contractant a altor despăgubiri stabilite prin documentele licitatiei.

Art. 9.10. – Contractantii care sunt dovediti ca detin informatii despre valoarea altor oferte din licitatie sau au stabilit cu alti contractanti întelegeri pentru falsificarea rezultatului licitatiei, spre a obtine preturi mai mari, vor fi exclusi automat de la licitatie.

Art. 9.11. – Data si ora limita până la care pot fi depuse ofertele sunt denumite termenul de închidere a depunerii ofertelor. Ofertele depuse după termenul de închidere sunt automat excluse de la licitatie si se restituie contractantilor nedesfăcute.

Art. 9.12. – Perioada de timp necesară elaborării ofertelor (de la data anuntului publicitar sau de la data expedierii invitatiilor, până la data depunerii ofertelor) se stabileste de organizatorul licitatiei, dar nu va fi mai mica de 30 de zile calendaristice, iar în cazul unor lucrări de mare complexitate va fi de minimum 60 de zile calendaristice.

Art. 9.13. – Durata de valabilitate a ofertei se stabileste de către organizatorul licitatiei tinând seama ca aceasta se considera de la data deschiderii ofertelor si până la data semnării de către ambele părti a contractului.

Art. 9.14. – La stabilirea duratei de valabilitate a ofertei, organizatorul licitatiei va avea în vedere o perioadă de timp necesară pentru: studierea si compararea ofertelor; luarea deciziei de adjudecare; comunicarea deciziei de adjudecare; solutionarea contestatiilor; finalizarea negocierilor si semnarea contractului.

Art. 9.15. – Oferta trebuie să contină, în mod expres, durata de valabilitate a acesteia, în conformitate cu precizările cuprinse în cap. 7.

Art. 9.16. – În situatii exceptionale, înainte de expirarea duratei initiale de valabilitate a ofertelor, entitatea achizitoare poate să ceara contractantilor o prelungire a acestei durate. Solicitarea si răspunsul se vor face în scris sau telegrafic.
Contractantului care accepta solicitarea nu i se va cere si nici nu i se va permite să-si modifice oferta, ci sa extindă în mod corespunzător valabilitatea garantiei sale pentru oferta depusa (de participare). Prevederile art. 9.8, referitoare la plata si pierderea garantiei pentru oferta depusa (de participare), vor fi valabile si pe durata de extindere a valabilitătii ofertei.
În situatia în care durata de prelungire a valabilitătii ofertei este mai mare de 30 de zile, entitatea achizitoare poate solicita contractantilor si modificarea valorii ofertelor.
Contractantul poate să refuze prelungirea duratei de valabilitate a ofertei fără pierderea garantiei pentru oferta depusa (de participare).

Art. 9.17. – Valoarea totală si pe sectiuni a investitiei publice care face obiectul ofertei, denumita în continuare valoarea ofertei, se înscrie de către contractant în formularele de oferta.

Art. 9.18. – Valoarea ofertei se stabileste de către contractant, de regula prin aplicarea preturilor sale unitare, care vor fi înmultite cu cantitătile din listele cu cantităti de lucrări, de utilaje si echipament (primite de la organizatorul licitatiei prin documentele licitatiei) după care acesta va stabili valorile pe capitole de lucrări, sectiuni, cheltuieli generale si, în final, valoarea totală a ofertei, conform instructiunilor pentru contractanti.

Art. 9.19. – Articolele din listele cu cantităti de lucrări si din listele cu utilaje si echipamente, nespecificate de către organizatorii licitatiilor prin documentele licitatiei, se vor înscrie si se vor cota de către contractant separat, fără a fi incluse în valoarea ofertei.

Art. 9.20. – Articolele din listele cu cantităti de lucrări si din listele cu utilaje si echipamente necotate de către contractant nu vor fi plătite de entitatea achizitoare si se considera ca acestea sunt incluse în alte preturi ale cantitătilor de lucrări cuprinse în liste, deci rămân în obligatia contractantului si se includ în valoarea ofertei.

Art. 9.21. – Valoarea ofertei se poate stabili de către contractant si prin alte metode, atunci când documentele licitatiei le precizează.

Art. 9.22. – În valoarea ofertei contractantul va include si contravaloarea taxelor, impozitelor, asigurărilor etc., în conformitate cu prevederile conditiilor contractuale.

Art. 9.23. – Preturile unitare si totale pe articole si capitole de lucrări ale ofertei pot fi:
– fixe, în cazul în care conditiile contractuale prevăd ca acestea sa ramina nemodificate pe întreaga durata a contractului;
– modificabile (indexate), atunci când valorile cotate de contractant pot fi modificate pe durata contractului.
În acest caz, entitatea achizitoare, prin documentele licitatiei (instructiunile pentru contractanti si conditiile speciale de contractare), va face precizări speciale privind redactarea valorii ofertei, precum si, în situatiile în care accepta indexarea preturilor, procedura de indexare.

Art. 9.24. – Valoarea totală si partială a ofertei se va prezenta în lei, si după caz, în valută, conform instructiunilor pentru contractanti, si de regula:
– în lei pentru lucrările, utilajele si echipamentele care se procura din tara;
– în valută indicată pentru lucrările, utilajele si echipamentele procurate din alte tari.

Art. 9.25. – Cu privire la eventualele modificări ale preturilor si ale legislatiei în vigoare până la data depunerii ofertelor, în perioada de valabilitate a ofertei si în perioada de realizare a investitiei publice, în scopul de a nu se produce diverse interpretări de către contractanti la stabilirea valorii ofertei, se vor face precizări clare de către organizatorul licitatiei în instructiunile pentru contractanti si în conditiile speciale de contractare.

Art. 9.26. – Contractantului i se recomanda sa viziteze si sa examineze amplasamentul investitiei publice si împrejurimile acesteia si să obtină pentru el însusi, pe proprie răspundere, toate informatiile necesare pentru elaborarea ofertei si încheierea contractului. Costul acestei vizite va fi suportat de contractant.

Art. 9.27. – Entitatea achizitoare va permite contractantului si personalului acestuia sau agentilor săi sa pătrundă în incinta si pe terenurile respective, în scopul efectuării acestei vizite, dar numai cu conditia expresă ca contractantul, personalul sau agentii săi sa suporte eventualele daune cauzate ca urmare a vizitei.

Art. 9.28. – Contractantii care doresc să ofere alternative tehnico-economice nesolicitate (fată de cerintele din documentele licitatiei) trebuie mai întâi sa întocmească oferta de baza pentru cerintele tehnice incluse în documentele licitatiei, după care să furnizeze suplimentar toate elementele necesare pentru o evaluare completa a ofertelor alternative, inclusiv calculele proiectului, specificatiile tehnice, listele cu cantităti de lucrări, de utilaje si echipamente si preturile lor partiale si totale, metodologia de executie propusă si alte detalii relevante.
Comisia de licitatie va lua în considerare ofertele alternative, dacă acestea sunt acceptate din punctul de vedere al solutiilor si exigentelor de calitate de către entitatea achizitoare si proiectant.

Art. 9.29. – Oferta va cuprinde, de regula: scrisoarea de transmitere a ofertei; formularul de oferta; garantia pentru oferta depusa (de participare); liste cu cantităti de lucrări; liste cu cantităti de utilaje si echipamente; tabele cu informatii suplimentare; informatii si documente despre eligibilitatea si calificări; oferte alternative (dacă se prezintă); documente nominalizate de reprezentare si orice alte materiale care se cer a fi completate si transmise conform instructiunilor pentru contractanti.

Art. 9.30. – Ofertele se depun de contractant, în conformitate cu instructiunile pentru contractanti, în doua exemplare, un exemplar în original si o copie.
Se pot prezenta si mai multe copii (dacă organizatorul licitatiei o cere prin instructiuni), în scopul folosirii lor de către finantator.

Art. 9.31. – Contractantul va introduce originalul si fiecare copie, separat, în cîte un plic interior, acestea introducîndu-se într-un plic exterior, notând corespunzător plicurile interioare cu „original” si „copie”.

Art. 9.32. – Pe plicuri se va scrie, clar si citet, în conformitate cu prezentările din instructiuni:
a) Pe plicul exterior:
– sediul organizatorului licitatiei;
– titlul investitiei publice sau obiectul contractului si numărul acestuia, dacă exista;
– cuvintele: a nu se deschide înainte de (ora si data);
– nici o alta inscriptie nu se insereaza pe plicul exterior.
b) Pe plicul interior:
– se vor înscrie denumirea si sediul contractantului, pentru ca oferta să poată fi returnată nedeschisă, în cazul în care aceasta a fost trimisa prea tirziu sau nu a fost acceptată din orice alt motiv.

Art. 9.33. – Plicul exterior si plicul interior vor fi sigilate de către contractant. Dacă plicul exterior nu este sigilat si notat conform art. 9.32., organizatorul licitatiei nu va purta nici o răspundere pentru adresarea gresita.
Organizatorul licitatiei va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate sau desfăcute, indiferent din vina cui s-au produs acestea.

Art. 9.34. – Contractantul va suporta toate cheltuielile aferente elaborării si prezentării ofertei sale. Entitatea achizitoare nu va fi, în nici un caz, răspunzătoare pentru aceste costuri, indiferent de derularea sau rezultatul obtinut la adjudecarea ofertei.

Capitolul 10 – Deschiderea, examinarea si clarificarea ofertelor

Art. 10.1. – Ofertele depuse de contractanti până la data si ora precizată pentru depunere se vor păstra de organizatorul licitatiei sub cheie, după ce s-a verificat în prealabil dacă plicurile si sigiliile sunt intacte.

Art. 10.2. – La data, ora si locul anuntate pentru deschiderea licitatiei vor fi prezenti membrii comisiei de licitatie, reprezentantii contractantilor, care vor prezenta si documentele de împuternicire, reprezentantii entitatii achizitoare si, după caz, alti specialisti invitati.
Toti cei prezenti vor semna de participare.

Art. 10.3. – La deschiderea licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va anunta numele contractantilor, după care va deschide ofertele (plicurile), inclusiv documentele introduse în acestea.
În continuare va anunta clar: numele contractantilor; valorile ofertelor totale si pe sectiuni; propunerile de oferte alternative, inclusiv valorile si caracteristicile principale ale acestora; notificările în scris referitoare la modificările si retragerile de oferte (dacă exista); existenta garantiilor pentru oferta depusa (de participare) solicitate; orice alte detalii pe care comisia le considera necesare.

Art. 10.4. – După deschiderea licitatiei si anuntarea contractantilor, conform art. 10.3, pentru propriile sale evidente, comisia de licitatie va întocmi un proces-verbal care se va citi în prezenta participantilor, în care se va mentiona:
– lista ofertelor; denumirea si sediile contractantilor; valorile totale si pe sectiuni ale ofertelor; notificările în scris referitoare la modificările si retragerile de oferte; existenta garantiilor pentru oferta depusa (de participare), precum si alte informatii dezvăluite;
– lista ofertelor respinse ca urmare a unor lipsuri sau neconformităti fată de prevederile documentelor licitatiei.
Procesul-verbal va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitatie, de reprezentantii contractantilor si, după caz, de invitati.

Art. 10.5. – Ofertele pentru care s-au transmis notificările de retragere, ofertele întârziate sau ofertele care nu prezintă garantia pentru oferta depusa (de participare) la licitatii conform instructiunilor pentru contractanti se vor înapoia contractantilor respectivi, nedeschise.

Art. 10.6. – După deschiderea în public a ofertelor, acestea se vor păstra sub cheie.

Art. 10.7. – Orice încercare a unui contractant de a influenta comisia de licitatie în procesul de examinare, clarificare, evaluare si comparare a ofertelor si în luarea deciziilor cu privire la încredintarea contractului poate avea ca rezultat respingerea ofertei respective.

Art. 10.8. – Comisia de licitatie procedează, în continuare, pe loc sau în zilele următoare, cu respectarea prevederilor art. 10.6 si 10.7, la stabilirea situatiilor în care fiecare oferta răspunde sau nu cerintelor prevăzute în documentele licitatiei si după aceea trece la examinarea, clarificarea si evaluarea de detaliu a ofertelor.

Art. 10.9. – În scopul examinării, evaluării si comparării obiective a ofertelor, comisia de licitatie poate să ceara contractantilor, individual, să-si clarifice ofertele, inclusiv sa defalce preturile unitare.
Solicitarea de clarificare si răspunsul aferent se vor face în scris, telegrafic, prin telex sau telefax, dar nu se va permite nici o modificare a valorii sau continutului ofertei, exceptind cazurile în care se solicita corectia erorilor aritmetice descoperite de comisia de licitatie în cursul examinării ofertelor.

Art. 10.10. – Dacă o ofertă nu răspunde cerintelor documentelor licitatiei, aceasta va fi respinsă de către comisia de licitatie, în situatia în care contractantul nu poate corecta sau clarifica ulterior, conform art. 10.9., erorile sau omisiunile din oferta, spre a deveni corespunzătoare.

Art. 10.11. – Se interzice factorilor care participa la activitatea de licitatie aducerea la cunostinta contractantilor sau a altor persoane fizice si juridice a unor informatii suplimentare despre licitatie, în afară informatiilor rezultate cu ocazia deschiderii ofertelor (art. 10.3 si art. 10.4) si a anuntului final de încredintare a contractului în favoarea contractantului câstigător.

Capitolul 11 – Evaluarea si compararea ofertelor

Art. 11.1. – Comisia de licitatie va evalua si va compara ofertele stabilite ca fiind corespunzătoare, inclusiv cele care au fost corectate de către contractanti (la cererea comisiei), ale căror corecturi au fost acceptate si care răspund în mod substantial cerintelor din documentele licitatiei.

Art. 11.2. – Evaluarea ofertelor se face de către comisia de licitatie prin aprecierea simpla a calitătilor tehnice si valorice sau aprecierea prin punctaj, care reprezintă rezultatul aplicării unor coeficienti la elementele principale ale ofertelor, stabiliti în prealabil de către entitatea achizitoare împreună cu reprezentantii Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, delegati în comisiile de licitatie, si înscrise în instructiunile pentru contractanti.

Art. 11.3. – Criteriile de selectie si punctajele care se acordă fiecărui criteriu se stabilesc, după caz, în ordinea importantei lor, pentru:
– valoarea ofertei;
– durata de executie a investitiei;
– competitivitatea echipamentelor si utilajelor tehnologice care fac parte din investitie;
– asigurarea service-ului si pieselor de schimb;
– facilităti financiare asigurate de contractant;
– performantele tehnice si bonitatea contractantului;
– situatia financiară a contractantului;
– performantele contractantului în domeniu;
– calificarea personalului disponibilizat pentru executia investitiei;
– asigurarea utilajelor si echipamentelor pentru realizarea investitiei, eficienta si competitivitatea acestora;
– eficienta metodelor tehnologice si organizarea santierului;
– performante de calitate asumate de contractant pentru realizarea investitiei publice.

Art. 11.4. – Sistemul de punctaj, coeficientii de evaluare si modul de aplicare a acestora se vor comunică în prealabil contractantilor prin documentele licitatiei.

Art. 11.5. – În cazul aprecierii simple, oferta adjudecată (desemnată câstigătoare) reprezintă acea oferta cu valoarea cea mai scăzută, în conditiile calitătii tehnice, respectării documentelor licitatiei, precum si demonstrării eligibilitătii si capacitătii contractantului de a executa investitia publică.

Art. 11.6. – În cazul aprecierii prin punctaj, oferta adjudecată (desemnată câstigătoare) reprezintă acea oferta care prin însumare totalizează punctajul maxim, cuantificind elementele precizate la art. 11.3.

Art. 11.7. – Atât în cazul evaluării ofertelor prin metoda aprecierii simple, cît si prin metoda aprecierii prin punctaj, oferta adjudecată (desemnată câstigătoare) reprezintă oferta cea mai competitivă, conform prevederilor art. 11.5 si 11.6, cu conditia ca contractantul să aibă capacitatea si resursele se execute contractul în mod eficient.

Art. 11.8. – În cazul prezentării ofertelor alternative, comisia de licitatie va cota atât oferta de baza, cît si oferta alternativa prezentată; adjudecarea se va face pe criteriul definit la art. 11.2 si 11.3, contractantul respectiv participind la licitatie cu doua oferte.

Capitolul 12 – Adjudecarea, informarea si semnarea contractului

Art. 12.1. – Comisia de licitatie întocmeste o hotărâre de adjudecare în 4 (patru) exemplare, care va cuprinde:
– numele membrilor comisiei de licitatie si al specialistilor invitati care au participat la evaluarea si compararea ofertelor;
– nominalizarea contractantului a cărui oferta a fost adjudecată;
– justificarea criteriilor tehnice si economice ale hotărârii de adjudecare;
– semnăturile tuturor membrilor comisiei de licitatie si, după caz, ale invitatilor.

Art. 12.2. – Hotărârea întocmită si semnată conform art. 12.1 se va transmite:
– 1 (un) exemplar (originalul) entitatii achizitoare;
– 1 (un) exemplar Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului;
– 1 (un) exemplar Ministerului Finantelor;
– 1 (un) exemplar rămâne pentru evidenta la dispozitia comisiei de licitatie.

Art. 12.3. – Hotărârea de adjudecare în favoarea contractantului câstigător se supune la vot de către membrii comisiei de licitatie si se adjudeca cu minimum 2/3 din numărul voturilor membrilor acesteia, în care se vor include în mod obligatoriu si voturile reprezentantilor entitatii achizitoare, Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.

Art. 12.4. – Imediat după întocmirea hotărârii de adjudecare, organizatorul licitatiei va anunta atât contractantul câstigător, cît si contractantii necâstigători, telegrafic, prin telex sau telefax, precum si printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, semnată de entitatea achizitoare.
În cazul în care nu s-au depus contestatii în 7 zile de la notificarea scrisă, entitatea achizitoare invita contractantul câstigător pentru încheierea contractului si constituirea garantiei de buna executie.
În cazul primirii uneia sau mai multor contestatii, acest termen se prelungeste cu încă 10 zile până la solutionarea contestatiilor de către entitatea achizitoare, cu avizul Ministerului Finantelor si Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.
În cazul în care contestatorii actionează în justitie în termenul de 10 zile de la data comunicării deciziei de solutionare prealabilă a contestatiilor, termenul de încheiere a contractului se poate suspenda pe o perioadă de maximum 30 de zile.
Comunicarea, denumita scrisoare de acceptare, va contine:
– notificarea referitoare la acceptarea ofertei;
– valoarea ofertei acceptate si deci valoarea investitiei publice si a contractului;
– notificarea încredintării contractului;
– invitatia către contractantul câstigător ca acesta sa constituie garantia de buna executie si de semnare a documentelor contractului pe durata de valabilitate a ofertei.
După constituirea de către contractantul câstigător a garantiei de buna executie, organizatorul licitatiei va comunică prin scrisori semnate de el si entitatea achizitoare, celorlalti contractanti, ca, ofertele lor fiind necâstigătoare, li se restituie garantia pentru oferta depusa (de participare).

Art. 12.5. – Hotărârea de adjudecare a comisiei de licitatie în favoarea unui contractant constituie actul în baza căruia entitatea achizitoare va incredinta acestuia contractul de realizare a investitiei publice.

Art. 12.6. – După notificarea printr-o scrisoare de acceptare a ofertei către contractantul câstigător se procedează la semnarea contractului, care include toate acordurile si documentele între părti, si se procedează la constituirea garantiei de buna executie, conform art. 14.4, art. 14.5, art. 14.7 si prevederilor din documentele licitatiei.
Semnarea documentelor contractuale (contractul, conditiile generale de contractare, conditiile suplimentare si speciale de contractare si anexele acestora) se face prin negociere la sediul uneia dintre părti, cu care ocazie părtile vor prezenta si documentele de împuternicire în vederea semnării, dacă este cazul.

Art. 12.7. – Dacă contractantul câstigător, după ce a primit scrisoarea de acceptare conform art. 12.4, nu semnează contractul si documentele acestuia conform art. 12.5 si 12.6 si nu constituie garantia de buna executie conform art. 14.4, unul dintre aceste doua refuzuri constituie un motiv de anulare a încredintării contractului si de pierdere a garantiei pentru oferta depusa (de participare), precum si de plată a daunelor determinate si dovedite. În acest caz, comisia de licitatie poate adjudeca realizarea investitiei publice contractantului clasat pe locul al doilea.

Capitolul 13 – Anularea sau amînarea licitatiei

Art. 13.1. – De regula, nu se permite anularea licitatiei.
În mod exceptional, anularea licitatiei se face:
– în cazul în care diferenta dintre valoarea investitiei publice estimate anterior de entitatea achizitoare si valoarea ofertei prezentate de contractanti nu poate fi acceptată de entitatea achizitoare;
– în cazul unor nereguli importante, din care cauza entitatea achizitoare, Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului anulează licitatia;
– în cazul unor contestatii ale contractantilor întemeiate, admise;
– în alte cazuri specificate în mod expres prin documentele licitatiei.
Amînarea deschiderii licitatiei se poate face în cazurile în care documentele de licitatie sunt incomplete sau nu respecta prevederile prezentului regulament si precizările metodologice elaborate de Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.

Art. 13.2. – În cazul anulării licitatiei, organizatorul comunică hotărârea, în scris, tuturor contractantilor participanti si se înapoiază garantiile pentru oferta prezentată (de participare) integral.
Dacă este cazul, se organizează o noua licitatie conform prezentului regulament.

Capitolul 14 – Garantiile

Art. 14.1. – În vederea participării la licitatie, contractantul este obligat să depună la entitatea achizitoare garantia pentru oferta depusa (de participare), pentru ca entitatea achizitoare să fie asigurată, în cazul adjudecării ofertei în favoarea unui contractant, si de semnarea contractului.

Art. 14.2 – Contractantilor necâstigători ai licitatiei li se restituie garantia pentru oferta depusa (de participare), fără nici un fel de retineri, direct sau pe bază de scrisoare din partea organizatorului licitatiei. Confirmarea pentru restituire trebuie să fie cît mai prompta posibil.

Art. 14.3. – Garantia pentru oferta depusa (de participare) se pierde în următoarele cazuri:
– dacă contractantul îsi retrage oferta în cursul duratei de valabilitate a acesteia;
– în cazul contractantului câstigător, dacă acesta, pe durata de valabilitate a ofertei nu semnează contractul sau, după caz, nu depune garantia de restituire a avansului si garantia de buna executie.

Art. 14.4. – Contractantul căruia i s-a adjudecat oferta este obligat sa constituie o garantie de buna executie în scopul asigurării entitatii achizitoare de realizare la calitatea convenită prin contract si la termen a investitiei publice.

Art. 14.5. – Modul de restituire a garantiei de buna executie se precizează prin conditiile contractuale convenite.

Art. 14.6. – Cuantumul garantiilor se stabileste de entitatea achizitoare si reprezintă un anumit procent din valoarea investitiei publice.

Art. 14.7. – Formele de constituire a garantiilor pot fi:
– sume cash depuse la casieria organizatorului licitatiei contra unei chitante;
– dispozitie de plată sau cecuri acceptate la o banca indicată de organizatorul licitatiei, scrisori de garantie bancară, acreditive sau alte forme stabilite de organizatorul licitatiei (cu acordul entitatii achizitoare) prin documentele licitatiei; acestea se vor depune separat, nefiind introduse în plicurile sigilate.

Capitolul 15 – Dispozitii finale

Art. 15.1. – Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului vor elabora norme, prescriptii si reglementări pentru: continutul proiectelor tehnice, al documentelor de licitatii, al ofertelor; contractarea investitiei publice; organizarea, desfăsurarea si adjudecarea licitatiilor, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României.

Art. 15.2. – Dispozitiile prezentului regulament se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile de bunuri si investitii publice.

Capitolul 16 – Termeni utilizati

1. Entitate achizitoare (investitor)
2. Consultant
3. Contractant (ofertant)
3.1. Contractant (antreprenor sau antreprenor general)
3.2. Contractant de specialitate (antreprenor sau subantreprenor de specialitate)
3.3. Furnizor
– furnizor general
– furnizor de specialitate
4. Licitatia
5. Caietul de sarcini (specificatii tehnice)
6. Proiectul tehnic
7. Adjudecarea ofertei realizării investitiilor publice
8. Contractul
8.1. Contract „la cheie”
8.2. Contract global
8.3. Contract separat
8.4. Subcontract
8.5. Contracte pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica
8.6. Conditii generale de contractare
8.7. Conditii suplimentare de contractare
8.8. Conditii speciale de contractare
8.9. Grafic general de realizare a investitiei
9. Grafic de executie.

1. Entitatea achizitoare (investitorul)
Entitatea achizitoare este investitorul care, având sursele de finantare asigurate, contractează cu un contractant realizarea investitiei publice.

2. Consultantul
Consultantul poate fi o regie autonomă, o societate comercială de proiectare sau o persoană fizica autorizata, imputernicita de entitatea achizitoare (investitorul) sa o reprezinte în realizarea investitiilor publice.
În cazul în care entitatea achizitoare (investitorul) considera necesar, aceasta poate angaja un consultant – persoana juridică (societate comercială, regie autonomă) sau persoana fizica – care să-i reprezinte interesele pe toată durata derulării contractului.
Consultantul poate supraveghea direct sau prin reprezentantul sau desfăsurarea lucrărilor pe santier.
În cazul în care entitatea achizitoare (investitorul) este organizată corespunzător, nu apelează la consultant.
Relatiile entitatii achizitoare (investitorul) cu contractantul (antreprenorul) sunt directe sau prin intermediul consultantului sau reprezentantului acestuia.
Reprezentantul consultantului va fi răspunzător în fata consultantului pentru urmărirea si supravegherea lucrărilor, precum si pentru testarea si examinarea materialelor care vor fi folosite; de asemenea, va fi răspunzător si pentru oricare din împuternicirile pentru care consultantul l-a investit.
Consultantul mai poate executa, la cererea entitatii achizitoare (investitorului), pe bază de contract, studii de prefezabilitate, de fezabilitate, tehnico-economice, de teren etc., proiectare, specificatii tehnice si cantitative de lucrări, liste cu utilaje si echipamente, documentele licitatiei, întreaga pregătire si organizare a licitatiei, în care caz îndeplineste functia de organizator; sa reprezinte entitatea achizitoare (investitorul) pe parcursul executiei investitiei publice în conducerea si coordonarea lucrărilor (proiect, management), precum si în alte servicii de consultanta si asistenta tehnica.

3. Contractantul (ofertantul)
Este regia autonomă, societatea comercială sau o firma străină organizată si dotată corespunzător pentru realizarea executiei investitiei publice, care are dreptul legal de a desfăsura acest gen de activitate si de a semna si derula contracte având ca obiect realizarea acesteia.
Contractantul (ofertantul) depune oferta pentru participarea la licitatie si, în cazul în care i-a fost adjudecată oferta realizării investitiei publice, încheie cu entitatea achizitoare (investitorul) contractul pentru executia acestor lucrări si le executa în conformitate cu cele convenite prin acest contract.
Contractantul (ofertantul), în sensul în care a fost definit mai sus, poate să îndeplinească functia de contractant (antreprenor sau antreprenor general), contractant de specialitate (antreprenor sau subantreprenor de specialitate), furnizor general sau furnizor de specialitate, în functie de specificul si complexitatea investitiei publice ce urmează să facă obiectul contractului.

3.1. Contractantul (antreprenorul sau antreprenorul general)
Este contractantul (antreprenorul) care are capacitatea tehnica si organizatorică de a se angaja exclusiv în nume propriu în relatii contractuale cu entitatea achizitoare (investitorul), pentru executia de lucrări complexe pe care urmează să le execute prin forte proprii sau pe baze contractuale împreună cu alti contractanti (antreprenori de specialitate) si furnizori. Acestia din urma vor avea fată de contractantul (antreprenorul sau antreprenorul general) statut de contractanti (antreprenori sau subantreprenori de specialitate), respectiv furnizori de specialitate.

3.2. Contractantul (antreprenorul sau subantreprenorul de specialitate)
Este contractantul (antreprenorul) care are ca obiect de activitate executia unui anumit gen de activităti din domeniul investitiilor publice, pentru care este specializat.

3.3. Furnizorul
Este regia autonomă sau societatea comercială care asigura, pe bază de oferte si contracte, livrarea de materiale, utilaje si echipamente si, după caz, montarea acestora. După complexitatea sarcinilor pe care le contractează si le realizează, furnizorul poate fi: furnizor general sau furnizor de specialitate.

4. Licitatia
Este un concurs la care entitatea achizitoare (investitorul), direct sau prin intermediul organizatorului licitatiei, pe baza documentelor licitatiei, invita contractanti (ofertanti) care să prezinte oferte în scopul adjudecării realizării investitiei publice, în favoarea celui mai competitiv contractant (ofertant).

5. Caietul de sarcini (specificatii tehnice)
Este documentatia scrisă care însoteste proiectul tehnic elaborat de proiectant si care detaliază conditiile tehnice de executie si de montaj al lucrărilor: calitătile materialelor, utilajelor si echipamentelor, standarde care trebuie respectate, tolerante de executie si montaj, protectia muncii, protectia mediului, tehnologii, transporturi, inspectii, teste, verificări, modificări, măsurători, întretinere etc.
În cazul unor investitii publice mai simple, se pot organiza licitatii la care proiectul tehnic se întocmeste de către contractanti (ofertanti), pe baza unui caiet de sarcini elaborat de entitatea achizitoare (investitor) si pus la dispozitia contractantilor (ofertantilor) o dată cu celelalte documente ale licitatiei.
În acest caz, durata de elaborare a ofertei poate fi mai mare. Valoarea proiectului elaborat de contractant (ofertant), în cazul în care se precizează prin documentele licitatiei, va fi inclusă în valoarea ofertei.

6. Proiectul tehnic
Este documentatia scrisă si desenată care se elaborează la solicitarea entitatii achizitoare (investitorului), pe bază de contract, de către regii autonome, societăti comerciale de proiectare sau consultanta, care fac parte din documentele licitatiei si pe baza cărora se elaborează ofertele.
Se întocmeste, de regula, pe baza studiului de fezabilitate si/sau a studiului tehnico-economic aprobat si trebuie să contină, în principal: planurile si toate detaliile necesare stabilirii cantitătilor de lucrări, listele cu cantităti de lucrări, listele cu cantităti de utilaje si echipamente, capacităti de productie, planuri de ansamblu si de montaj, indicatori tehnico-economici, solutii constructive, studii de teren, autorizatii, avize etc.
Listele cu cantităti de lucrări si listele cu cantităti de utilaje si echipamente fac parte din proiect si din documentele licitatiei si pe baza lor se întocmesc ofertele. Aceste liste trebuie să contină: numărul curent, codul articolului de deviz, descrierea lucrărilor, unitatea de măsura, cantitatea.
Formularele acestor liste contin în ultimele coloane si rubricile de pret unitar si pret total, dar fără valori, acestea urmînd a fi înscrise de către contractant (ofertant).
Dacă din descrierea utilajelor si echipamentelor nu rezultă clar datele necesare întocmirii ofertelor, la aceste liste se anexează fisele tehnice ale acestor utilaje si echipamente.

7. Adjudecarea ofertei realizării investitiilor publice
Stabilirea, pe bază de licitatie, a contractantului (ofertantului) căruia i se încredintează investitia publică pe care urmează sa o realizeze pe bază de contract încheiat cu entitatea achizitoare (investitorul).

8. Contractul
Este actul juridic încheiat prin acordul de vointa între entitatea achizitoare (investitor) si contractantul (ofertantul) în favoarea căruia s-a adjudecat investitia publică, în vederea realizării acesteia.
Forma de contract este, de regula, cea din conditiile generale de contractare, transmise contractantilor (ofertantilor) de către entitatea achizitoare (investitor) prin documentele licitatiei.
În unele cazuri, până la încheierea contractului acesta poate trece prin următoarele faze: forma de contract propusă de entitatea achizitoare (investitor) si care face parte din documentele licitatiei; forma de contract acceptată de contractant (ofertant) si care însoteste oferta; forma finala de contract definitivat si semnat de părti după adjudecare si negociere.
Contractul este compus din formularul de contract, din conditii generale, suplimentare si speciale de contractare si celelalte documente precizate în formularul de contract în acceptiunea prezentului regulament. Contractele pot fi: „la cheie”, globale, separate, subcontracte, precum si contracte pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica.

8.1. Contractul „la cheie”
Este cel mai complex contract care se încheie între entitatea achizitoare (investitor) si un contractant (antreprenor general), în scopul realizării complete a unei investitii publice, inclusiv punerea în functiune a acesteia.

8.2. Contractul global
Contractul global se încheie între entitatea achizitoare (investitor), pe de o parte, si contractant (antreprenorul general) si furnizorul general, pe de altă parte, acestia din urma asumându-si răspunderea realizării în ansamblu a investitiei publice, având dreptul sa încheie contracte de subantrepriză (subcontracte) cu contractanti (antreprenori) sau furnizori de specialitate.
Acelasi contract global se poate încheia între entitatea achizitoare (investitor) atât cu contractantul (antreprenorul general), cît si cu furnizorul general, în care caz între contractantul (antreprenorul general) si furnizorul general intervine un contract de asociere, răspunderile fiind delimitate în acest contract.

8.3. Contracte separate
Contractele separate se încheie între entitatea achizitoare (investitor) si mai multi contractanti (antreprenori) si furnizori, cîte un contract cu fiecare din acestia, în cazul în care entitatea achizitoare (investitorul) are capacitatea tehnica si organizatorică de a îndeplini functiile de furnizor si de contractant (antreprenor general).
În acest caz răspunderea generală de realizare în totalitate a investitiei publice rămâne în sarcina entitatii achizitoare (investitorului), contractantii (antreprenorii) si furnizorii raspunzind strict pentru lucrările, livrările si serviciile contractate separat.

8.4. Subcontractul
Subcontractele se încheie între contractantii (antreprenorii generali) si/sau furnizorii generali, pe de o parte, si contractantii (antreprenorii) si furnizorii de specialitate, pe de altă parte, pentru realizarea diverselor sectiuni (părti) din investitia publică, ce fac obiectul contractului global sau „la cheie”.

8.5. Contracte pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica
Aceste contracte se încheie de către entitatea achizitoare (investitor) cu agenti economici de proiectare si/sau consultanta pentru întocmirea de: studii de fezabilitate, studii tehnico-economice, proiecte tehnice, liste cu cantităti de lucrări, liste cu cantităti de utilaje si echipamente, caiete de sarcini (specificatii tehnice), conditii speciale contractuale, documentatii pentru licitatii, oferte s.a.
De asemenea, se pot încheia contracte si pentru: organizarea licitatiilor, reprezentarea entitatii achizitoare (investitorului) si/sau furnizorului pe parcursul executiei în conducerea si coordonarea lucrărilor, alte servicii de consultanta si asistenta tehnica etc.

8.6. Conditii generale de contractare
Documentul care pune la dispozitia părtilor contractuale principiile generale aplicabile pentru contractarea lucrărilor de constructii. În toate cazurile, ele devin parte integrantă a unui contract de executare a lucrărilor de constructii.

8.7. Conditii suplimentare de contractare
Documentul complementar la conditiile generale de contractare, prin care se fixează clauze specifice contractelor încheiate de o anumită entitate achizitoare (investitor).

8.8. Conditii speciale de contractare
Documentul care completează sau, eventual, modifica conditiile generale de contractare si conditiile suplimentare de contractare, aplicabile unui anumit contract.
8.9. Graficul general de realizare a investitiei
Documentul care indica datele de începere si terminare a investitiei, termene intermediare, precum si interventiile diferitilor participanti.

9. Graficul de executie
Documentul detaliat care se înscrie în termenele intermediare ale graficului general de realizare a investitiei. El precizează termenele pentru diferitele faze ale realizării investitiei publice, participantii, categoriile de lucrări si etapele interventiei participantilor.