Ordonanta de guvern 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap


EMITENT: GUVERN

Ordonanta de guvern 14/2003 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie si ale art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României adopta prezenta ordonantă.

Art. 1 – (1) Se înfiintează Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, denumita în continuare Autoritatea, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, prin reorganizarea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, organ de specialitate al administratiei publice centrale aflat în subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei, care se desfiintează.
(2) Autoritatea are sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1.
(3) Autoritatea coordonează la nivel central activitătile de protectie specială si promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaborează politicile, strategiile si standardele în domeniul promovării drepturilor persoanelor cu handicap, asigura urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul propriu si controlul activitătilor de protectie specială a persoanelor cu handicap.

Art. 2 – Atributiile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap privind acordarea si plata de la bugetul de stat a drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap se preiau, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, de către consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, care le vor exercita prin serviciile publice de asistenta socială înfiintate potrivit legii.

Art. 3 – (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, Autoritatea îndeplineste următoarele functii:
a) de strategie – prin care asigura fundamentarea, elaborarea, supunerea spre aprobare Guvernului, precum si aplicarea strategiei nationale în domeniu si a programelor de reforma în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, cu respectarea tratatelor internationale la care România este parte;
b) de reglementare – prin care asigura elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor Strategiei nationale privind protectia specială si integrarea socială a persoanelor cu handicap si armonizării legislatiei interne cu principiile si normele tratatelor internationale la care România este parte;
c) de administrare – prin care asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al statului, pe care le are în administrare sau în folosintă, după caz;
d) de autoritate de stat – prin care exercită controlul asupra modului în care sunt respectate si promovate de către institutiile publice si celelalte persoane juridice drepturile persoanelor cu handicap în conformitate cu legislatia în vigoare;
e) de reprezentare – prin care asigura, în domeniul sau de activitate, reprezentarea pe plan intern si extern a statului român.
(2) În îndeplinirea atributiilor de control ce îi revin Autoritatea are dreptul să solicite informatii si documente, în conditiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori persoane fizice implicate în sfera sa de competenta, acestea având obligatia de a le pune la dispozitie în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.

Art. 4 – (1) În realizarea obiectivelor sale Autoritatea îndeplineste următoarele atributii principale:
a) elaborează si supune spre aprobare Guvernului, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, Strategia nationala în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, în conformitate cu principiile si normele internationale;
b) organizează, coordonează si controlează, prin inspectiile regionale, realizarea măsurilor de protectie specială a persoanelor cu handicap si a strategiei nationale în domeniul respectiv;
c) initiază, elaborează si avizează actele normative din domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
d) actionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor cu handicap, prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor de recuperare si reintegrare ambulatorii;
e) analizează factorii carentiali, generatori ai handicapului, si stabileste măsurile adecvate de prevenire a aparitiei acestora;
f) monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, realizarea accesibilitatilor, întocmeste analize si studii în domeniu si elaborează metodologii de aplicare a măsurilor ce se impun pentru ameliorarea situatiei în aceasta materie;
g) întocmeste studii în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate sustinerii actiunilor de protectie specială a persoanelor cu handicap si cresterii eficientei în gestionarea acestor resurse;
h) realizează îndrumarea si controlul în aplicarea si respectarea legislatiei în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, cu privire la aplicarea politicilor si standardelor în activitatea institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea sa;
i) organizează activitatea de selectionare a personalului pentru aparatul propriu si pentru structurile subordonate, de evaluare periodică, precum si de perfectionare a pregătirii profesionale a acestuia;
j) organizează activitatea de instruire a personalului din cadrul institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea acesteia, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale; k) initiază, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, implementeaza si evalueaza proiectele cu finantare externa în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
l) finantează si cofinanteaza programe si proiecte în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
m) colaborează cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului sau a ministerelor, cu autoritătile administratiei publice locale, precum si cu organizatiile neguvernamentale, în actiuni sociale comune de educatie si protectie specială a persoanelor cu handicap, în vederea atenuarii, limitării sau eliminării consecintelor handicapului, precum si a reabilitării profesionale si integrării lor în societate;
n) initiază, negociaza si încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internationala în domeniul protectiei persoanelor cu handicap;
o) dezvolta un sistem de informatie si consultanta accesibil persoanelor cu handicap si familiilor acestora;
p) sprijină crearea unei retele nationale de unităti protejate, ca parte a unei strategii globale de angajare în munca a persoanelor cu handicap;
r) elaborează, coordonează si monitorizează planurile de actiune privind implementarea strategiilor în domeniu;
s) urmăreste implementarea planului national de actiune în acest domeniu;
ş) asigura crearea si dezvoltarea unei baze de date referitoare la persoanele cu handicap, compatibila cu cea a sistemului national de asistenta socială;
t) elaborează standarde privind calitatea serviciilor oferite persoanelor cu handicap;
ţ) evalueaza necesarul si calitatea serviciilor, stabileste planuri noi de dezvoltare a serviciilor pe baza nevoilor reale din comunitate;
u) coordonează si evalueaza activitatea comisiilor de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, informand despre aceasta autoritătile administratiei publice locale;
v) autorizeaza persoanele juridice de drept public sau privat, cu avizul Secretariatului General al Guvernului, sa desfăsoare activităti în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap;
x) realizează inspectii ale serviciilor prestate persoanelor cu handicap în cadrul institutiilor de protectie specială a persoanelor cu handicap;
y) controlează modul de respectare a reglementărilor legale în vigoare în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap.
(2) Autoritatea îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate.

Art. 5 – (1) Autoritatea este condusă de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru, si asimilati, din punct de vedere al salarizarii si al celorlalte drepturi, cu functiile de secretar de stat, respectiv de subsecretar de stat.
(2) Presedintele Autoritătii este ordonator principal de credite.
(3) Presedintele conduce întreaga activitate a Autoritătii si o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu Secretariatul General al Guvernului, cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoanele juridice si fizice, române sau străine.
(4) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.

Art. 6 – (1) Autoritatea are un secretar general, functionar public, numit si salarizat în conditiile legii.
(2) Secretarul general îndeplineste atributiile si responsabilitătile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor.
(3) Secretarul general îndeplineste si alte atributii stabilite de presedinte sau prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii.

Art. 7 – (1) Autoritatea este încadrată cu functionari publici si personal contractual, potrivit legii.
(2) Salarizarea personalului Autoritătii si a personalului din cadrul unitătilor subordonate se face în conditiile legii.

Art. 8 – (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Autoritătii este de 75, exclusiv presedintele si vicepresedintele, iar pentru unitătile subordonate este de 135.
(2) Încadrarea pe posturile aprobate se va realiza în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, în conditiile legii.
(3) Pe această perioadă personalul angajat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, al inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap si al Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, care se reorganizează potrivit prevederilor prezentei ordonante, va continua să fie salarizat conform legii.
(4) Structura organizatorică a Autoritătii se aproba prin ordin al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
(5) Cheltuielile curente si de capital ale Autoritătii si unitătilor subordonate sunt finantate de la bugetul de stat.
(6) Statul de functii, precum si regulamentul de organizare si functionare se aproba prin ordin al presedintelui Autoritătii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 9 – (1) În structura Autoritătii functionează Comisia superioară de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumita în continuare Comisia superioară, cu activitate decizionala în solutionarea contestatiilor la certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judetene sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Comisia superioară se numeste prin ordin al presedintelui Autoritătii si are următoarea componenta:
– presedinte, medic de expertiza medicală si de recuperare a capacitătii de muncă;
– doi medici specialisti, în functie de afectiunea care produce handicapul;
– un psiholog;
– un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale, care desfăsoară activităti de protectie specială a persoanelor cu handicap.
(3) Presedintele Comisiei superioare se angajează prin concurs, în conditiile legii.
(4) Ceilalti membri ai Comisiei superioare au dreptul la o indemnizatie de sedinta. Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de sedinta, pentru fiecare membru al Comisiei superioare, nu poate depăsi cuantumul salariului mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistica, corespunzător lunii ianuarie a fiecărui an, si se acordă proportional cu numărul de sedinte la care a participat.
(5) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei superioare se aproba prin ordin al presedintelui Autoritătii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 10 – În subordinea Autoritătii functionează 8 inspectii regionale, denumite în continuare Inspectii, si Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 11 – (1) Inspectiile se înfiintează, se organizează si functionează ca institutii publice, cu personalitate juridică, în subordinea Autoritătii.
(2) Inspectiile vor îndeplini următoarele atributii principale:
a) controlează modul de respectare a reglementărilor legale în vigoare în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si aplica sanctiunile prevăzute de lege;
b) monitorizează modul de aplicare a politicilor de protectie specială a persoanelor cu handicap;
c) verifica realizarea accesibilitatilor de către autoritătile sau institutiile care au aceasta obligatie, potrivit legii, si aplica sanctiunile prevăzute de lege;
d) orice alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Autoritătii.
(3) Inspectiile vor functiona în actualele sedii ale inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap din judetele corespunzătoare resedintei de regiune si vor avea în patrimoniu toate bunurile mobile si imobile ale acestora.
(4) În domeniul de activitate al Autoritătii, pentru problemele referitoare la copiii cu handicap, Inspectiile colaborează cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie.
(5) Inspectiile sunt conduse de un inspector-sef, numit pe bază de concurs de presedintele Autoritătii. Inspectorul-sef are calitatea de ordonator tertiar de credite.
(6) Statul de functii, precum si regulamentul de organizare si functionare ale Inspectiilor se aproba prin ordin al presedintelui Autoritătii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 12 – (1) În subordinea Autoritătii functionează Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, institutie publică cu personalitate juridică, înfiintată prin reorganizarea Institutului National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap, care se desfiintează.
(2) Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, denumit în continuare Institutul, are sediul în Bucuresti, str. Cezar Bolliac nr. 42, sectorul 3.
(3) Institutul este condus de un director, numit pe bază de concurs de către presedintele Autoritătii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.
(4) Statul de functii, precum si regulamentul de organizare si functionare ale Institutului se aproba prin ordin al presedintelui Autoritătii, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 13 – (1) În subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se înfiintează comisii de expertiza medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti, denumite în continuare Comisii, cu avizul pentru conformitate al Autoritătii.
(2) Comisiile se organizează în subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu activitate decizionala în materia încadrării persoanelor în grad de handicap. Activitatea Comisiilor este coordonata metodologic de Comisia superioară.
(3) Încadrarea sau respingerea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie specială în raport cu gradul de handicap se atesta prin certificat emis de Comisii. Eliberarea certificatului este scutită de taxa de timbru.
(4) Certificatele emise potrivit alin. (3) pot fi contestate, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioară. Contestatia va fi solutionată prin decizie, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării.
(5) Deciziile emise de Comisia superioară pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.
(6) În exercitarea atributiilor ce le revin Comisiile reprezintă consiliul judetean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(7) Comisiile se înfiintează prin hotărâre a consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si au următoarea componenta:
– un presedinte, medic specialist în expertiza capacitătii de muncă;
– doi medici specialisti, în functie de afectiunea care produce handicapul;
– un psiholog;
– un reprezentant desemnat de organizatiile neguvernamentale care desfăsoară activităti de protectie specială a persoanelor cu handicap.
(8) Presedintele Comisiei este functionar public, face parte din structura de personal a serviciului public de asistenta socială si se supune prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, fiind salarizat conform legii.
(9) Ceilalti membri ai Comisiilor au dreptul la o indemnizatie de sedinta. Cuantumul lunar brut al indemnizatiilor de sedinta, pentru fiecare membru al Comisiilor, nu poate depăsi salariul mediu net pe economie, comunicat de Institutul National de Statistica, corespunzător lunii ianuarie a fiecărui an, si se acordă proportional cu numărul de sedinte la care a participat.
(10) Cheltuielile curente si de capital necesare functionarii Comisiilor se asigura din bugetele consiliilor judetene, respectiv ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 14 – (1) Patrimoniul format din totalitatea bunurilor mobile si imobile, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la 31 decembrie 2002, detinut de inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap care se
desfiintează, cu exceptia celor prevăzute la art. 11 alin. (3), se preia pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap si consiliile judetene, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.
(2) Baza de date, informatiile si fondul documentaristic vor fi predate pe bază de proces-verbal încheiat între inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap care se desfiintează si presedintii consiliilor judetene, respectiv primării sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.
(3) Patrimoniul format din totalitatea bunurilor mobile si imobile, care a apartinut inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap din judetele corespondente resedintei de regiune, va fi predat pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între inspectoratul care se desfiintează si inspectia regionala corespunzătoare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 15 – Autoritatea, consiliile judetene si, respectiv, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia de a asigura conditii corespunzătoare de functionare a Comisiilor, astfel încât să se evite aglomeratiile, tratamentul nedemn si întârzierea rezolvarii cererilor cetătenilor.

Art. 16 – Autoritatea utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din 3 autoturisme pentru aparatul propriu si 10 autoturisme repartizate unitătilor subordonate. Consumul lunar normat de carburanti se stabileste potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 17 – Asociatia Nevazatorilor din România, Asociatia Surzilor din România, Asociatia Invalizilor de Război Nevăzători din România si Liga Nationala a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subventii de la bugetul de stat prin bugetul Autoritătii.

Art. 18 – (1) Drepturile acordate persoanelor cu handicap potrivit legii, de la bugetul de stat, se vor plati prin bugetele proprii ale consiliilor judetene si consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti din transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute cu aceasta destinatie în bugetul Autoritătii.
(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introducă modificări în structura bugetului de stat pe anul 2003, respectiv în bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei, si sa aprobe structura bugetului Autoritătii, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite.
(3) Se autorizeaza Ministerul Sănătătii si Familiei si Autoritatea să efectueze pe baza datelor de executie la 31 martie 2003 regularizarea creditelor bugetare deschise si plătile de casa efectuate. (4) Ministerul Sănătătii si Familiei va actualiza, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile pe anul 2003, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonante.
(5) Autoritatea va elabora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, anexele privind structura posturilor si a cheltuielilor cu salariile.

Art. 19 – În cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea „Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap” se înlocuieste cu denumirea „Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap”.

Art. 20 – Anexa nr. 1 „Organele de specialitate ale administratiei publice centrale a căror activitate este coordonata în mod direct de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului” la Hotărârea Guvernului nr. 900/2001 pentru organizarea si stabilirea atributiilor Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 20 septembrie 2001, se completează cu un nou punct, punctul 3, care va avea următorul cuprins:
„3. Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap”.

Art. 21 – Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abroga:
a) Hotărârea Guvernului nr. 1.100/1990 pentru înfiintarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 21 noiembrie 1992;
b) art. 1 alin. (2), art. 9-14 si pct. I al lit. A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare;
c) art. 22, 24-29 si 51^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările ulterioare;
d) Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 436/2002 privind aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 18 iulie 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
Petru Serban Mihailescu

Ministrul sănătătii si familiei
Daniela Bartos

Ministrul administratiei publice
Octav Cozmanca

Ministrul muncii si solidaritătii sociale
Marian Sarbu

Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucuresti, 30 ianuarie 2003.
Nr. 14.

ANEXA
UNITATILE
care functionează în subordinea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap
1. Institutul National pentru Prevenirea si Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Cezar Bolliac nr. 42, sectorul 3.

2. Inspectia Regionala Bucuresti, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Cauzasi nr. 26, sectorul 3, care cuprinde:
– municipiul Bucuresti;
– judetul Ilfov.

3. Inspectia Regionala Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu nr. 25, care are arondate următoarele judete:
– judetul Bacau;
– judetul Botosani;
– judetul Iasi;
– judetul Neamt;
– judetul Suceava;
– judetul Vaslui.

4. Inspectia Regionala Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Aurora bl. E13, care are arondate următoarele judete:
– judetul Bihor;
– judetul Bistrita-Nasaud;
– judetul Cluj;
– judetul Maramures;
– judetul Satu Mare;
– judetul Salaj.

5. Inspectia Regionala Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Baritiu nr. 16, care are arondate următoarele judete:
– judetul Arad;
– judetul Caras-Severin;
– judetul Hunedoara;
– judetul Timis.

6. Inspectia Regionala Valcea, cu sediul în municipiul Ramnicu Valcea, str. Carol nr. 23, care are arondate următoarele judete:
– judetul Dolj;
– judetul Gorj;
– judetul Mehedinti;
– judetul Olt;
– judetul Valcea.

7. Inspectia Regionala Arges, cu sediul în municipiul Pitesti, Str. Frasinului nr. 10, care are arondate următoarele judete:
– judetul Arges;
– judetul Calarasi;
– judetul Dambovita;
– judetul Giurgiu;
– judetul Ialomita;
– judetul Prahova;
– judetul Teleorman.

8. Inspectia Regionala Mures, cu sediul în municipiul Targu Mures, str. Victor Babes nr. 12, care are arondate următoarele judete:
– judetul Alba;
– judetul Brasov;
– judetul Covasna;
– judetul Harghita;
– judetul Mures;
– judetul Sibiu.

9. Inspectia Regionala Vrancea, cu sediul în municipiul Focsani, str. Cuza Voda nr. 56, care are arondate următoarele judete:
– judetul Brăila;
– judetul Buzau;
– judetul Constanta;
– judetul Galati;
– judetul Tulcea;
– judetul Vrancea.