Legea 301/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 301/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. 1 – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, adoptată în temeiul art. 1 lit. D pct. 26 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:
„ORDONANTA privind auditul public intern si controlul financiar preventiv”

2. Litera o) a articolului 2 va avea următorul cuprins:
„o) inspectie – verificare efectuată la fata locului în scopul constatării unor eventuale abateri de la legalitate si al luării de măsuri pentru protejarea fondurilor publice si a patrimoniului public si pentru repararea prejudiciului produs, după caz;”

3. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
„(3) Compartimentul de audit public intern trebuie să exercite următoarele atributii:
a) certificarea anuală a bilantului contabil si a contului de executie bugetară;
b) examinarea legalitătii, regularitatii si conformitatii operatiunilor, identificand erorile, risipa, gestiunea defectuoasă si fraudele si, pe aceasta baza, propunerea de măsuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, după caz;
c) examinarea sistemului contabil si a fiabilitatii acestuia, ca principal instrument de cunoastere, gestiune si control patrimonial si al rezultatelor obtinute;
d) examinarea regularitatii sistemelor de fundamentare a deciziilor, de planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire si control al îndeplinirii deciziilor;
e) evaluarea economicitatii, eficacitatii si eficientei cu care sistemele de conducere si executie din cadrul institutiei publice si la nivelul unui program/proiect utilizează resursele financiare, umane sau materiale pentru îndeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;
f) identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere si de control, precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operatiuni si propunerea de măsuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, după caz.”

4. După alineatul (3) al articolului 7 se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:
„(4) Compartimentul de audit public intern este obligat sa auditeze, fără a se limita numai la acestea, următoarele activităti si operatiuni:
a) deschiderea si repartizarea creditelor bugetare;
b) angajamentele bugetare si legale din care deriva, direct sau indirect, obligatii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale;
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale;
e) plătile din fonduri publice, inclusiv din fonduri de la Comunitatea Europeană;
f) constituirea veniturilor publice în legătură cu autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta, precum si facilitătile acordate la încasarea titlurilor de creanta.
(5) Activitătile si operatiunile prevăzute la alin. (4) vor fi auditate cel putin o dată la 3 ani.”

5. După alineatul (6) al articolului 8 se introduce alineatul (6^1) cu următorul cuprins:
„(6^1) În situatiile în care s-a constatat săvârsirea unor fapte calificate de lege ca fiind contraventii se va întocmi proces-verbal de constatare si de sanctionare a contraventiilor.”

6. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
„Art. 13. – (1) Institutiile publice, prin conducătorii acestora, au obligatia de a organiza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor în cadrul compartimentului contabil.”

7. După alineatul (6) al articolului 13 se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:
„(7) Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitării controlului financiar preventiv propriu.”

8. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins:
„(3) Înainte de a emite un refuz de viza controlorul delegat are obligatia sa îl informeze în scris, în legătură cu intentia sa, pe ordonatorul de credite, precizând motivele refuzului. Dacă ordonatorul de credite prezintă în scris argumente în favoarea efectuării operatiunii pentru care se intentionează refuzul de viza, controlorul delegat poate consulta, înainte de a inregistra oficial refuzul de viza, opinia neutra a altor controlori financiari asupra cazului. Opinia neutra se motiveaza si se formulează în scris si are rol consultativ, solutia finala fiind de competenta exclusiva a controlorului delegat competent, potrivit principiului exercitării în mod independent a atributiilor de control financiar preventiv delegat. În cazul consultării neutre se constituie adhoc o comisie, prin decizia controlorului financiar sef. Comisia este formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegati, dintre care 2 controlori delegati, altii decât cei care exercită viza la institutia publică de la care s-au primit argumentele pentru efectuarea operatiunii, precum si controlorul financiar sef sau unul dintre adjunctii acestuia.”

9. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:
„(3) Perioada prevăzută la alin. (2) este suspendată de la înregistrarea informării prevăzute la art. 17 alin. (3) până la primirea răspunsului ordonatorului de credite. Perioada de suspendare se aplică si pentru intervalul necesar în vederea formulării opiniei neutre, care însă nu poate depăsi 3 zile lucrătoare.”

10. Litera c) a alineatului (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:
„c) prezentarea de rapoarte lunare controlorului financiar sef cu privire la situatia curenta a angajamentelor efectuate, vizele acordate si situatiile intentiilor si refuzurilor de viza, formularea de avize cu caracter consultativ, precum si aspectele deosebite ale derulării operatiunilor financiare;”

11. Alineatul (4) al articolului 21 va avea următorul cuprins:
„(4) Controlorul delegat îsi exercită atributiile în mod independent. El îl poate informa în mod direct pe ministrul finantelor publice asupra situatiilor deosebite apărute în activitatea sa si nu i se poate impune, pe nici o cale, acordarea ori refuzul vizei de control financiar preventiv delegat.”

12. După alineatul (3) al articolului 22 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
„(4) Până la aplicarea legii privind salarizarea functionarilor publici salariile de baza, sporurile si celelalte drepturi salariale ale controlorilor delegati se mentin la nivelul stabilit anterior intrării în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, potrivit prevederilor alin. (2) si evaluării performantelor profesionale individuale.”

13. Alineatele (4) si (5) ale articolului 23 vor avea următorul cuprins:
„(4) Controlorul financiar sef are 2 adjuncti ale căror atributii se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea controlorului financiar sef.
(5) Tot în structura Ministerului Finantelor Publice, pe lângă Corpul controlorilor delegati si în subordinea controlorului financiar sef, functionează o directie de specialitate care asigura suportul metodologic si informational necesar în activitatea Corpului controlorilor delegati si ale carei atributii se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea controlorului financiar sef.”

14. La articolul 23 alineatul (8), după litera b) se introduce litera b^1) cu următorul cuprins:
„b^1) prezintă ministrului finantelor publice, trimestrial, rapoarte privind activitatea controlorilor delegati, situatia intentiilor si refuzurilor de viza, precum si aspectele importante privind utilizarea fondurilor publice;”

15. Alineatele (1), (4), (5) si (7) ale articolului 25 vor avea următorul cuprins:
„Art. 25. – (1) O operatiune pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv delegat se poate efectua dacă este autorizata prin hotărâre a Guvernului, la propunerea institutiei publice din cadrul administratiei publice centrale în care se exercită functia de ordonator de credite. În sedinta Guvernului controlorul financiar sef prezintă punctul de vedere al controlorului delegat implicat, precum si opinia neutra. Guvernul se pronunta în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării proiectului hotărârii la Secretariatul General al Guvernului. Initiatorul proiectului hotărârii are obligatia sa transmită si controlorului financiar sef o copie de pe proiectul hotărârii si de pe nota de fundamentare o dată cu depunerea acestora la Secretariatul General al Guvernului, în vederea includerii în ordinea de zi a sedintelor de Guvern. Controlorul financiar sef depune la Secretariatul General al Guvernului, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de discutarea proiectului de hotărâre în sedinta Guvernului, refuzul de viza si opinia neutra.
………………………………………………………….
(4) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de control financiar preventiv, conducătorii persoanelor juridice prevăzute la art. 16 alin. (2), art. 30 si la art. 37 alin. (1) dispun, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă, efectuarea operatiunii pe propria răspundere, contabilul-sef al persoanei juridice aflate în aceasta situatie având obligatia sa informeze în scris Ministerul Finantelor Publice si, după caz, organul ierarhic superior al institutiei publice.
(5) Documentele privind proiecte de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, care nu au fost vizate, nu pot fi aprobate si efectuate.
……………………………………………………..
(7) Operatiunile efectuate în conditiile prevederilor alin. (6) se înregistrează si într-un cont în afară bilantului.”

16. După alineatul (2) al articolului 26 se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:
„(2^1) Ministerul Finantelor Publice va declansa inspectia în toate institutiile publice atunci când este sesizat de seful structurii de audit public intern al acestora în legătură cu efectuarea de operatiuni nelegale care au viza de control financiar preventiv delegat, situatie rezultată în urma efectuării unei misiuni de audit public intern.”

17. Alineatul (7) al articolului 26 va avea următorul cuprins:
„(7) În cazul în care în urma inspectiei efectuate se constata abateri de la legalitate care au produs pagube pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, se va întocmi proces-verbal de inspectie. Împotriva procesului-verbal de inspectie se poate formula contestatie în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia. Contestatia se va depune la structura care a efectuat inspectia. Contestatiile vor fi solutionate prin decizie motivată, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării. Decizia este definitivă. Dacă prin solutionare contestatia a fost respinsă, procesul-verbal de inspectie devine titlu executoriu si va fi transmis spre executare organului fiscal în a cărui raza teritorială îsi are domiciliul contestatorul. Împotriva deciziei se poate formula actiune în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicarea acesteia, conform Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, la curtea de apel în a carei raza teritorială îsi are domiciliul reclamantul.”

18. Alineatul (8) al articolului 26 se abroga.

19. După alineatul (8) al articolului 26 se introduce alineatul (9) cu următorul cuprins:
„(9) În situatiile în care s-a constatat săvârsirea unor fapte calificate de lege ca fiind contraventii se va întocmi proces-verbal de contraventie.”

20. Alineatul (2) al articolului 28 va avea următorul cuprins:
„(2) Institutia publică cu un număr de posturi mai mic de 25, care nu este în subordinea unei alte institutii publice, poate decide sa nu organizeze distinct activitatea de audit public intern. Conducătorul institutiei publice care a decis neorganizarea activitătii de audit are obligatia să solicite efectuarea certificării anuale a bilantului contabil si a contului de executie bugetară de către persoane desemnate din cadrul serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finantelor Publice ori pe bază de contract încheiat de institutia publică în cauza cu persoane fizice sau juridice agreate potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.”

21. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
„Articolul 32 – Contraventii
Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
a) încălcarea obligatiei de a avea, la nivelul institutiei publice, structuri organizatorice functionale de audit public intern, conform cerintelor art. 6;
b) neorganizarea structurii functionale de audit public intern în termen de 90 de zile de la data infiintarii institutiei publice, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1);
c) aprobarea bilantului contabil si a contului de executie bugetară fără certificare si raport de certificare;
d) neelaborarea planului de audit, conform prevederilor art. 8 alin. (1)-(3);
e) refuzul de a prezenta auditorilor si persoanelor cu atributii de inspectie documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit si a inspectiilor, conform prevederilor art. 8 alin. (5) si ale art. 26 alin. (5);
f) neîndeplinirea obligatiei, de către conducătorul institutiei, de a organiza controlul financiar preventiv propriu si evidenta angajamentelor, conform prevederilor art. 13 alin. (1);
g) nerespectarea obligatiei privind stabilirea proiectelor de operatiuni supuse controlului financiar preventiv, precum si omisiunea de evidentiere a angajamentelor, conform art. 13 alin. (2) si (3);
h) prezentarea spre aprobare ordonatorului de credite a proiectelor de operatiuni fără viza de control financiar preventiv;
i) depăsirea termenului prevăzut la art. 18 alin. (2)-(4);
j) nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (5);
k) emiterea unui refuz de viza fără motivare, conform art. 24 alin. (2);
l) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (5);
m) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (4);
n) nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (7).”

22. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
„Articolul 33 – Sanctionarea contraventiilor
Contraventiile prevăzute la art. 32 lit. a)-c), e)-g) si k) se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. d), h)-j) si l)-n), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.”

23. Titlul articolului 34 va avea următorul cuprins:
„Constatarea contraventiilor, stabilirea si aplicarea amenzilor, cai de atac, actualizarea nivelului amenzilor”

24. Alineatele (1) si (4) ale articolului 34 vor avea următorul cuprins:
„Art. 34. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se vor face de către:
a) auditorii din cadrul structurilor de audit public intern ale Ministerului Finantelor Publice, pentru contraventiile prevăzute la art. 32 lit. a), b)-g), i)-l) si n);
b) auditorii din cadrul structurilor de audit public intern ale fiecărei institutii publice, pe criteriul de competenta a acestora, pentru contraventiile prevăzute la art. 32 lit. a), c)-h) si l)-n);
c) persoanele cu atributii de inspectie din cadrul Ministerului Finantelor Publice, pentru contraventiile prevăzute la art. 32 lit. e), f), h), l) si m);
d) controlorii financiari din cadrul Corpului controlorilor delegati, pentru contraventiile prevăzute la art. 32 lit. f) si l).
………………………………………………………
(4) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunilor, întocmit conform competentelor stabilite potrivit alin. (1), se poate face plângere în termen de 15 zile de la data inmanarii sau a comunicării acestuia. Plângerea, însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei, se depune la organul din care face parte agentul constatator, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Plângerea, împreună cu dosarul cauzei, se trimit de îndată judecătoriei în a carei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.”

25. Alineatul (2) al articolului 37 va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru asigurarea controlului financiar preventiv delegat, prevăzut la alin. (1), se asimilează reglementările cuprinse în prezenta ordonantă, aplicabile institutiilor publice prevăzute la art. 17 alin. (3) si la art. 25 alin. (1).”

26. În tot cuprinsul ordonantei denumirea Ministerul Finantelor se va înlocui cu denumirea Ministerul Finantelor Publice, sintagma ministrul finantelor, cu sintagma ministrul finantelor publice, iar expresia audit intern, cu expresia audit public intern.

Art. 2 – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000, si Legea nr. 486/2001 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 225/2000 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 28 septembrie 2001.

Art. 3 – Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TARACILA

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Bucuresti, 17 mai 2002.
Nr. 301.