a48


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 1031/1995 pentru completarea si modificarea Hotărârii Guvernului 217/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Privatizare

În temeiul art. 115 din Constitutia României, precum si al prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 38 din 25 august 1995 privind unele măsuri pentru perfectionarea coordonării si sprijinirii întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 august 1995, Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – Hotărârea Guvernului nr. 217/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Privatizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, se completează si se modifica după cum urmează:

1. La articolul 2, după punctul 18 se introduce punctul 18^1, care va avea următorul cuprins:
„18^1 răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 25/1993 privind stimularea întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994;”

2. Alineatul (1) al articolului 3 se modifica si va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – (1) Agentia Nationala pentru Privatizare este condusă de un presedinte care se asimilează cu functia de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. Pe lângă presedintele Agentiei Nationale pentru Privatizare functionează, ca organ consultativ, Colegiul de conducere al Agentiei Nationale pentru Privatizare. Componenta colegiului se aproba prin ordinul presedintelui, cu avizul membrului din Guvern care coordonează aceasta activitate. Presedintele agentiei îndeplineste si functia de presedinte al colegiului de conducere.”

3. Alineatul (1) al articolului 4 se modifica si va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Numărul maxim de posturi este de 170, exclusiv demnitarul si personalul Oficiului de prestări servicii si buletin informativ.”

4. După alineatul (2) al articolului 4 se introduc alineatele (2)^1 si (2)^2, care vor avea următorul cuprins:
„(2)^1 Personalul încadrat la Directia generală întreprinderi mici si mijlocii si reprezentare în teritoriu din structura Agentiei Române de Dezvoltare, cu exceptia celui de reprezentare în teritoriu, trece în structura Agentiei Nationale pentru Privatizare, cu mentinerea gradului sau a treptei profesionale si a gradatiei avute la data preluării prin transfer în interesul serviciului.
(2)^2 Secretariatul permanent al Centrului balcanic de cooperare între întreprinderile mici si mijlocii se organizează la nivel de serviciu.”

5. Articolul 8 se modifica si va avea următorul cuprins:
„Art. 8. – Ministerul Finantelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul Agentiei Nationale pentru Privatizare.”

6. Anexa la hotărâre se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Agentia Nationala pentru Privatizare va exercita atributiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 256/1993 privind unele măsuri referitoare la Centrul de consultanta si servicii pentru întreprinzătorii particulari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 2 iulie 1993, Hotărârea Guvernului nr. 805/1994 privind facilitătile economico-financiare acordate întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 1 decembrie 1994 si Hotărârea Guvernului nr. 555/1995 privind Proiectul Regional pentru Sprijinirea Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Europa Centrala si de Est si Comunitatea Statelor Independente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 7 august 1995.

Art. 3 – Hotărârea Guvernului nr. 217 din 10 aprilie 1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Privatizare, modificată si completată prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se alineatelor si punctelor o noua numerotare.

Art. 4 – În mod corespunzător se modifica prevederile Hotărârii Guvernului nr. 216 din 10 aprilie 1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Române de Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministru de stat,
presedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economică,
Mircea Cosea

Ministru de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale,
Dan Mircea Popescu

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu

Bucuresti, 19 decembrie 1995.
Nr. 1031.

ANEXA
Numărul maxim de posturi: 170 (exclusiv demnitarul si
Oficiul de prestări servicii si buletin informativ)
AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PRIVATIZARE
ANEXA - Hotarare de Guvern 1031/1995