a50


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 107/1992 privind înfiintarea Regiei Autonome „Locato”

Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – Pe data prezentei hotărîri se înfiintează Regia Autonomă „Locato”, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Polona nr. 9.
Regia Autonomă „Locato” este persoana juridică si functionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale si cu regulamentul de organizare si functionare anexat la prezenta hotărîre.
Regia Autonomă „Locato” functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară.
Atributiile ministerului de resort, prevăzute de Legea nr. 15/1990, vor fi îndeplinite de Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 2 – Patrimoniul initial al Regiei Autonome „Locato” este de 651.951 mii lei, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la 31 decembrie 1991, reprezentind activul si pasivul preluate de la Oficiul de Prestări Servicii pentru Corpul Diplomatic, care îsi încetează activitatea.

Art. 3 – Obiectul de activitate al Regiei Autonome „Locato” îl constituie închirierea de spatii locative si prestarea de servicii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate în România si personalului acestora, altor persoane juridice si fizice străine care îsi desfăsoară activitatea în tara noastră si dezvoltarea fondului locativ propriu.
În limita disponibilitătilor materiale, financiare si de forta de muncă, regia autonomă poate executa lucrări de reparatii la imobilele apartinînd persoanelor juridice si fizice române, la cererea si în contul acestora.
Detalierea obiectului de activitate al Regiei Autonome „Locato” se face prin regulamentul de organizare si functionare, ce constituie parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 4 – Regia Autonomă „Locato” va respecta acordurile încheiate de către statul român cu alte state, precum si cu organizatiile internationale interguvernamentale referitoare la asigurarea, în conditii normale si specifice, a spatiului de lucru si de locuit necesar misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale interguvernamentale si personalului acestora.

Art. 5 – Conducerea Regiei Autonome „Locato” este asigurata de un consiliu de administratie, format din 9 persoane, constituit potrivit legii.

Art. 6 – Personalul din cadrul Regiei Autonome „Locato” se considera transferat în interesul serviciului si se supune prevederilor legislatiei muncii si reglementărilor interne ale Regiei Autonome „Locato” aprobate de consiliul de administratie.

Art. 7 – Structura organizatorică si functională a Regiei Autonome „Locato” se stabilesc de către consiliul de administratie.

Art. 8 – Pe data prezentei hotărîri se abroga H.C.M. nr. 242/1951, precum si orice alte dispozitii contrare acestei hotărîri.
Anexa face parte integrantă din prezenta hotărîre.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN
Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul afacerilor externe
Adrian Nastase

Ministrul economiei si finantelor
George Danielescu

Bucuresti, 2 martie 1992.
Nr. 107.
ANEXA
Regulament de organizare și funcționare a Regiei Autonome „Locato” din 02.03.1992>