Hotarare de guvern 1075/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 1075/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 26 si 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 – (1) Ministerul Integrării Europene se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care asigura fundamentarea si coordonarea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, precum si conducerea negocierilor de aderare.
(2) Ministerul Integrării Europene este minister de sinteza, cu personalitate juridică.
(3) Ministerul Integrării Europene are sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5.

Art. 2 – Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Ministerul Integrării Europene exercita următoarele functii:
a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul integrării europene;
b) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul sau de activitate;
c) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul sau de activitate;
d) de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea si controlul transpunerii reglementărilor comunitare în legislatia nationala, precum si aplicarea si respectarea reglementărilor legale privind organizarea si functionarea institutiilor care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;
e) de administrare, prin care se asigura administrarea patrimoniului sau, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3 – Ministerul Integrării Europene are următoarele atributii principale:
a) coordonează raporturile ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale române cu institutiile Uniunii Europene si cu statele membre ale acesteia în procesul de aderare la Uniunea Europeană;
b) asigura, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligatiilor care decurg din dispozitiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993 si denumit în continuare Acordul european, precum si activitătile desfăsurate de partea română în cadrul institutiilor create prin acest acord;
c) conduce si coordonează activitatea Delegatiei nationale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană, precum si procesul negocierilor de aderare în ansamblul sau, prin corelarea actiunilor sale specifice cu ministerele si cu celelalte autorităti ale administratiei publice;
d) fundamentează si coordonează procesul de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, indeplinind următoarele atributii specifice:
1. elaborează, împreună cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, propuneri privind politica guvernamentală de integrare europeană a României;
2. colaborează cu Ministerul Dezvoltării si Prognozei în vederea elaborării Programului national pentru aderarea României la Uniunea Europeană si a altor programe care vizează pregătirea pentru aderare si urmăreste transpunerea în practica a acestora;
3. avizează, prezintă si sustine în relatia cu institutiile Uniunii Europene, împreună cu ministerele implicate, Programul national pentru agricultura si dezvoltare rurală, Programul national de dezvoltare, precum si alte programe;
4. avizează tratatele, acordurile, conventiile si alte întelegeri internationale, pe care le propun spre încheiere ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu Uniunea Europeană, cu statele membre ale Uniunii Europene, cu statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană sau cu entităti aflate sub jurisdictia acestora;
5. avizează propunerile de strategii sectoriale de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;
6. asigura presedintia si secretariatul părtii române la lucrările Comitetului de asociere prevăzut de Acordul european;
7. asigura presedintia si secretariatul părtii române în subcomitetele de asociere prevăzute de Acordul european, colaborand cu ministerele si cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale în pregătirea acestor subcomitete;
8. coordonează elaborarea documentelor de raportare a pregătirilor pentru aderarea României la Uniunea Europeană;
9. asigura secretariatul Comitetului interministerial pentru integrare europeană;
e) urmăreste asigurarea compatibilitatii si coerentei diferitelor programe si actiuni guvernamentale în materie de dezvoltare, restructurare si reforma cu obiectivele aderării la Uniunea Europeană;
f) coordonează si monitorizează utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia si îndeplineste rolul de coordonator national al asistentei în relatia cu Uniunea Europeană si statele membre ale acesteia, asigurând:
1. stabilirea, împreună cu Ministerul Dezvoltării si Prognozei si cu Ministerul Finantelor Publice, în concordanta cu Programul de guvernare, a prioritatilor dezvoltării, pe baza cărora ministerele vor elabora propunerile de proiecte de finantare din fondurile de preaderare;
2. programarea asistentei financiare, prin stabilirea de prioritati, împreună cu celelalte institutii guvernamentale interesate, precum si elaborarea de programe indicative cu donatorii, în concordanta cu Strategia Guvernului de reforma economică si socială si pe baza solicitărilor primite de la institutiile si organizatiile beneficiare;
3. colaborarea cu secretarii de stat pentru integrare europeană si relatii externe din ministere, care răspund de coordonarea elaborării proiectelor cu asistenta financiară din partea Uniunii Europene în domeniul specific de activitate si care participa la corelarea acestora cu prioritătile nationale si sectoriale;
4. cooperarea, împreună cu institutiile publice competente, cu organismele statelor donatoare, în vederea stabilirii eligibilitătii proiectelor pentru finantare;
5. cooperarea în derularea proiectelor cu institutiile beneficiare, în vederea evitării blocajelor, suprapunerilor, paralelismelor si a asigurării convergentei cu Strategia Guvernului;
6. crearea si exploatarea sistemului informatic de monitorizare si evaluare a programelor de asistenta financiară;
7. organizarea Comitetului comun de monitorizare România-Uniunea Europeană, a asistentei, a subcomitetelor sectoriale si asigurarea secretariatelor acestora;
g) asigura coordonarea, raportarea, monitorizarea si evaluarea Programului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurală (SAPARD), realizand:
1. organizarea Comitetului de monitorizare a Programului SAPARD si asigurarea secretariatului acestuia;
2. stabilirea, împreună cu institutiile implicate, a indicatorilor de monitorizare si configuratia bazei de date specifice;
3. constituirea, la nivel national, a sistemului de colectare si de prelucrare a informatiilor necesare procesului de monitorizare si evaluare a Programului SAPARD;
4. informarea Comitetului de monitorizare asupra progreselor implementarii măsurilor si submasurilor din program;
5. întocmirea de rapoarte lunare asupra modului de derulare a Programului SAPARD;
6. evaluarea periodică si finala a Programului SAPARD;
7. elaborarea, pe baza informatiilor primite de la institutiile implicate în Programul SAPARD, a rapoartelor anuale si finale privind derularea acestuia;
8. participarea la procesul de diseminare a informatiilor si de constientizare a opiniei publice cu privire la Programul SAPARD;
9. îndeplinirea altor atributii, conform prevederilor Acordul multianual de finantare în vederea implementarii Programului National de Aderare a României (P.N.A.R.);
h) coordonează programarea si asigura monitorizarea Instrumentului pentru politici structurale de preaderare (ISPA), asigurând:
1. coordonarea, la nivel national, a activitătilor privind derularea Programului ISPA;
2. organizarea Comitetului de monitorizare a Programului ISPA si asigurarea secretariatului acestuia;
3. evaluarea si avizarea strategiilor sectoriale pentru Programul ISPA;
4. evaluarea, avizarea si transmiterea la Comisia Europeană a aplicatiilor în vederea finantării acestora prin Programul ISPA;
5. monitorizarea implementarii proiectelor ISPA în conformitate cu prevederile memorandumurilor de finantare;
6. evaluarea si transmiterea rapoartelor de monitorizare la Comisia Europeană;
7. îndeplinirea altor atributii conform prevederilor memorandumurilor de finantare;
i) urmăreste, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, procesul de reforma a institutiilor si politicilor Uniunii Europene si propune măsurile care decurg din acestea pentru autoritătile române;
j) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe la organizarea reuniunilor informale ale ministrilor de resort ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor candidate la aderare, în functie de calendarul si de tematica stabilite de Consiliul de Afaceri Generale al Uniunii Europene;
k) avizează în mod obligatoriu proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislatiei nationale cu cea comunitara. Initiatorii proiectelor de acte normative vor include în mod obligatoriu în cuprinsul documentelor de prezentare si motivare a proiectelor mentiuni exprese privind denumirea reglementărilor comunitare armonizate, dispozitiile acestora care sunt transpuse în cuprinsul respectivelor proiecte, precum si indicarea măsurilor viitoare de implementare;
l) coordonează evaluarea gradului de compatibilitate a legislatiei nationale în vigoare cu actele normative comunitare si formulează propuneri în vederea accelerarii procesului de armonizare si implementare;
m) propune Guvernului, în vederea sustinerii în fata Parlamentului, lista cuprinzând actele normative prioritare, însotită de fundamentarea necesară, în vederea accelerarii procesului de aderare la Uniunea Europeană;
n) initiază măsuri si participa, împreună cu institutiile de profil, la elaborarea programelor menite sa sprijine pregătirea profesională a functionarilor publici, precum si a agentilor economici, în domeniul integrării europene;
o) stabileste, împreună cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raportări periodice privind reflectarea evolutiei integrării europene, pe care le supune analizei si, după caz, aprobării Guvernului;
p) asigura informarea, sub forma unor publicatii periodice, asupra evolutiei procesului national si european de integrare si urmăreste promovarea valorilor si a spiritului european în cadrul societătii civile;
q) organizează, împreună cu Ministerul Informatiilor Publice si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, după caz, actiuni pentru familiarizarea opiniei publice din România cu efectele procesului de aderare;
r) promovează, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, strategia de informare, comunicare si imagine în statele membre ale Uniunii Europene si în statele candidate la aderare privind evolutia procesului de pregătire a României pentru aderare;
s) asigura dialogul social pe problemele integrării europene cu organizatiile patronale si sindicale, reprezentative la nivel national, potrivit legii;
s) îndeplineste orice alte atributii din domeniul sau de activitate stabilite prin acte normative.

Art. 4 – Ministerul Integrării Europene supune dezbaterii Guvernului, semestrial, rapoarte privind negocierile cu Uniunea Europeană, stadiul pregătirii pentru aderare, modul de utilizare a asistentei financiare nerambursabile, evaluarea gradului de armonizare a legislatiei române cu reglementările comunitare, precum si măsurile corespunzătoare.

Art. 5 – Ministerul Finantelor Publice informează Ministerul Integrării Europene asupra desfăsurării procesului privind asistenta financiară acordată României de Uniunea Europeană si gestionata prin Fondul National si agentiile de implementare si furnizează ministrului integrării europene toate datele pe care acesta le solicita.

Art. 6 – (1) Ministrul integrării europene conduce activitatea Ministerului Integrării Europene, reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice si organizatii interne si internationale, în justitie, precum si cu persoane fizice si juridice române si străine. Ministrul integrării europene este ordonator principal de credite si îndeplineste atributiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor.
(2) Ministrul integrării europene este presedintele părtii române la reuniunile Comitetului de asociere România uniunea Europeană, conducătorul delegatiei României la Conferinta de aderare la nivel interministerial si presedintele Comitetului interministerial pentru integrare europeană.
(3) În exercitarea atributiilor sale ministrul integrării europene emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

Art. 7 – (1) Ministrul-delegat, negociator-sef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, este membru al Guvernului, înlocuitor de drept al ministrului integrării europene.
(2) Ministrul-delegat, negociator-sef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, este seful Delegatiei nationale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană.
(3) Organizarea, atributiile si componenta Delegatiei nationale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8 – (1) Ministrul integrării europene si ministrul-delegat, negociator-sef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, sunt ajutati de 4 secretari de stat numiti prin decizii ale primului-ministru, precum si de secretarul general al Ministerului Integrării Europene, numit în conditiile legii.
(2) Secretarii de stat exercita atributiile delegate de ministrul integrării europene.
(3) Secretarul general al Ministerului Integrării Europene are atributiile si responsabilitătile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001. Acesta poate îndeplini si alte însărcinări prevăzute de Regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori încredintate de ministrul integrării europene.
(4) Atributiile compartimentelor din aparatul Ministerului Integrării Europene se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului integrării europene.

Art. 9 – (1) În structura organizatorică a Ministerului Integrării Europene functionează directii; în cadrul directiilor, prin ordin al ministrului, pot fi constituite servicii si birouri.
(2) Structura organizatorică a Ministerului Integrării Europene este prevăzută în anexa nr. 1.
(3) Numărul maxim de posturi este de 100, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor ministrilor.
(4) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu se aproba prin ordin al ministrului integrării europene.

Art. 10 – (1) Pe lângă ministrul integrării europene functionează, ca organ consultativ, Colegiul Ministerului Integrării Europene.
(2) Componenta si regulamentul de functionare ale colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului.
(3) Colegiul ministerului se întruneste, de regula, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la cererea si sub presedintia ministrului, pentru dezbaterea unor probleme importante privind activitatea ministerului.

Art. 11 – Ministerul Integrării Europene este încadrat cu functionari publici cu functii specifice ministerului, alti functionari publici si cu personal angajat cu contract individual de muncă.

Art. 12 – (1) Comitetul interministerial pentru integrare europeană este organul operativ de lucru care coordonează, analizează si dezbate documentele elaborate de institutiile cu responsabilităti privind aderarea la Uniunea Europeană si discuta orice alte probleme legate de bunul mers al proceselor de pregătire a aderării.
(2) Comitetul interministerial pentru integrare europeană este constituit din secretarii de stat pentru integrare europeană din ministere si responsabilii din celelalte institutii cu atributii în domeniu.
(3) Comitetul interministerial pentru integrare europeană analizează si rezolva punctual problemele apărute în derularea programelor de pregătire a aderării la Uniunea Europeană si realizează planificarea curenta si de perspectiva a acestor activităti.
(4) Comitetul interministerial pentru integrare europeană se întruneste lunar, la initiativa presedintelui acestuia.
(5) La lucrările Comitetului interministerial pentru integrare europeană, care se desfăsoară în plen si în grupe de lucru, la convocarea presedintelui acestuia, pot fi invitati ministri, reprezentanti ai partenerilor sociali, ai societătii civile si ai altor grupuri de interese.

Art. 13 – (1) În coordonarea activitătii diplomatice a Misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană Ministerul Afacerilor Externe se consulta permanent cu Ministerul Integrării Europene.
(2) Ministerul Integrării Europene desemnează, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, prin ordin al ministrului, dintre specialistii săi, consilieri si/sau experti care îsi vor desfăsura activitatea în cadrul Misiunii permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea atributiilor specifice ale acestuia, privind negocierea aderării României la Uniunea Europeană, pregătirea pentru aderare si armonizarea legislatiei române cu reglementările comunitare.
(3) Personalul prevăzut la alin. (2) îsi desfăsoară activitatea sub îndrumarea comuna a ministrului afacerilor externe si a ministrului integrării europene. El este supus autoritătii sefului misiunii diplomatice, fiind investit atât cu atributii de consiliere a acestuia, cat si cu atributii stabilite de Ministerul Integrării Europene.
(4) Pe durata misiunii lor functionarii publici desemnati de Ministerul Integrării Europene să îsi desfăsoare activitatea în cadrul Misiunii permanente a României la Uniunea Europeană sunt detasati la Ministerul Afacerilor Externe, potrivit legii.

Art. 14 – (1) Ministerul Integrării Europene poate desemna, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe lângă ambasada României din tara care detine presedintia Uniunii Europene, pe durata acesteia, un reprezentant din rândul personalului sau pentru a informa sistematic, prin intermediul sefului misiunii diplomatice, asupra pozitiilor presedintiei Uniunii Europene. Pe durata misiunii sale reprezentantul Ministerului Integrării Europene este detasat la Ministerul Afacerilor Externe.
(2) Începând cu anul 2002, în cadrul ambasadelor României din tările membre si candidate la Uniunea Europeană, Ministerul Integrării Europene va desemna, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, câte un reprezentant al său, prin detasare la Ministerul Afacerilor Externe, care va informa permanent despre evolutiile ce se înregistrează în aceste tari în domeniul integrării europene.

Art. 15 – Numărul maxim de posturi pentru personalul detasat, necesar desfăsurării activitătilor prevăzute la art. 13 alin. (2)-(4) si la art. 14, este de 5 posturi si, respectiv, de 4 posturi.

Art. 16 – (1) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Integrării Europene vor informa periodic ambasadele României din tările membre si candidate la Uniunea Europeană asupra stadiului pregătirilor în vederea aderării României la aceasta organizatie.
(2) Ambasadele prevăzute la alin. (1) vor informa Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Integrării Europene cu privire la activitătile si initiativele privind integrarea europeană, întreprinse de tările membre si candidate.

Art. 17 – Ministerul Integrării Europene coordonează, în numele Guvernului, activitatea Institutului European din România, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 18 – Stabilirea numărului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 19 – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul integrării europene
Hildegard Carola Puwak

Ministrul afacerilor externe
Mircea Geoana

Ministrul administratiei publice
Octav Cozmanca

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale
Marian Sarbu

Bucuresti, 25 octombrie 2001.
Nr. 1075.

ANEXA Nr. 1
Numărul maxim de posturi = 100
(exclusiv demnitarii si posturile
aferente cabinetelor ministrilor)
MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 1075/2001

A = Directia analiza strategica, evaluare si sinteze
B = Directia negocieri si fundamentarea pozitiilor
C = Directia cooperare si comunicare europeană cu tările membre si candidate
D = Directia coordonarea programelor de dezvoltare
E = Directia coordonarea si monitorizarea asistentei pentru aderare
F = Directia evaluarea pregătirii pentru aderare si cooperare interministeriala
G = Directia de coordonare a programelor ISPA si SAPARD*
H = Directia legislatie piata interna
I = Directia legislatie economică si socială, justitie si afaceri interne
J = Directia imagine si comunicare
K = Directia logistica si administratie
L = Directia relatii externe
M = Directia resurse umane si contencios
N = Directia informatica
O = Directia economică

Nota *) În cadrul directiei functionează, în baza Hotărârii Guvernului nr. 339/2001, Autoritatea de Management pentru Programul SAPARD.

ANEXA Nr. 2
Institutii aflate în coordonarea Ministerului Integrării Europene
– Institutul European din România.