Hotarare de guvern 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 4 si art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, precum si al art. 12 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Capitolul I – Organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

Art. 1 – (1) Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere, prin reorganizarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
(2) Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale are sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 14, sectorul 5.

Art. 2 – Obiectivele Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale sunt următoarele:
a) de a asigura dezvoltarea strategiilor si reglementarea unitară în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere;
b) de a defini obiectivele strategice în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere;
c) de a defini, aplica, monitoriza, evalua si coordona politicile în domeniu;
d) de a defini cadrul normativ-metodologic, functional, operational si financiar necesar aplicării politicilor, de a urmări armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene si de a prelua acquis-urile comunitare în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si societătii bazate pe cunoastere;
e) de a asigura coordonarea celorlalte autorităti publice în vederea realizării coerentei politicilor si implementării strategiilor guvernamentale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si societătii bazate pe cunoastere;
f) de a asigura comunicarea cu structurile societătii civile si cu cetătenii, pentru a da consistentă obiectivelor si politicilor;
g) de a asigura administrarea, gestionarea eficientă si atribuirea spre utilizare a bunurilor proprietate publică din domeniul său de activitate, în conditiile legii;
h) de a elabora, finanta, aplica, monitoriza, evalua, promova si administra programe si proiecte în scopul atingerii obiectivelor definite în documentele strategice;
i) de a stimula dezvoltarea regională si locală, precum si pe cea a sectorului privat;
j) de a stimula dezvoltarea parteneriatului international.

Art. 3 – Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste următoarele functii:
a) functia de strategie si reglementare – prin care planifică strategic, reglementează unitar si asigură elaborarea si implementarea politicilor în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere;
b) functia de administrare si gestiune – prin care se asigură administrarea, gestionarea si atribuirea spre utilizare a patrimoniului său în mod eficient si cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare, administrarea si gestionarea actiunilor la societătile comerciale la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, precum si administrarea, gestionarea eficientă si atribuirea spre utilizare a pozitiilor orbitale atribuite României si a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în conditiile legii;
c) functia de monitorizare, evaluare, promovare, coordonare si control al realizării politicilor în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere;
d) functia de elaborare a cadrului normativ-metodologic, functional, operational si financiar în care se realizează politicile în domeniu;
e) functia de autoritate de stat – prin care se asigură urmărirea si controlul respectării reglementărilor în domeniul său de activitate;
f) functia de reprezentare – prin care se asigură reprezentarea în organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale ca autoritate de stat, pentru domeniul său de activitate;
g) functia de comunicare atât cu celelalte structuri ale administratiei publice, cât si cu societatea civilă si cu cetătenii;
h) functia de organism intermediar pentru promovarea societătii informationale – prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice.

Art. 4 – (1) În realizarea functiilor sale, Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste următoarele atributii principale:
1. definirea politicii si strategiei sectoriale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere;
2. elaborarea obiectivelor strategice si tactice ale acestor sectoare si a planului de actiuni pentru implementarea acestor obiective;
3. coordonarea activitătilor guvernamentale din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, potrivit dispozitiilor legale în vigoare;
4. exercitarea calitătii de unică autoritate publică în organizarea si coordonarea la nivel national a implementării programelor si proiectelor de guvernare electronică si administratie electronică;
5. monitorizarea realizării programului de actiuni si prezentarea Guvernului a unor rapoarte periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor prevăzute în strategiile sectoriale în domeniu;
6. implementarea politicilor europene în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere, prin elaborarea cadrului normativ aferent fiecărui sector;
7. asigurarea cadrului legislativ si institutional necesar pentru liberalizarea completă a pietelor de comunicatii electronice si servicii postale si armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere;
8. promovarea concurentei în toate segmentele pietelor de comunicatii electronice, servicii postale, tehnologia informatiei si servicii ale societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere;
9. asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului cetătenilor României de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de legislatia specială, atât în domeniul comunicatiilor electronice, cât si în cel al serviciilor postale;
10. protectia drepturilor si intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii să obtină un maxim de beneficii în conditiile unei piete concurentiale, în ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor;
11. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap si ale celor cu nevoi sociale speciale;
12. protectia drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viată privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
13. asigurarea integritătii si securitătii retelelor publice de comunicatii electronice;
14. încurajarea investitiilor eficiente în infrastructură, promovarea si stimularea cercetării, dezvoltării, inovatiei si transferului de tehnologii în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere;
15. elaborarea politicii si strategiei de restructurare, privatizare si de atragere a investitiilor în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere;
16. initierea si coordonarea procesului de privatizare a societătilor la care îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar;
17. initierea, conducerea, finantarea, monitorizarea si/sau implementarea de programe si proiecte proprii sau comunitare în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere, atribuirea conducerii programelor si proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;
18. initierea, conducerea, finantarea, monitorizarea, implementarea si operarea proiectelor si a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale;
19. asigurarea finantării pentru dezvoltarea coerentă a infrastructurii informationale nationale a administratiei publice;
20. coordonarea politicilor privind realizarea retelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană;
21. înfiintarea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic si altele asemenea;
22. prognozarea, planificarea si programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competentă;
23. coordonarea derulării programelor de asistentă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere, potrivit obiectului acestora;
24. coordonarea aplicării acordurilor internationale la care România este parte în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere;
25. asigurarea gestionării si utilizării eficiente a pozitiilor orbitale atribuite României;
26. administrarea, gestionarea si atribuirea spre utilizare a patrimoniului său si a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în mod eficient si cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare;
27. elaborarea principiilor de politică tarifară în domeniul serviciilor postale;
28. initierea si elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere si supunerea lor spre aprobare Guvernului;
29. promovarea, propunerea si supunerea spre aprobare Guvernului a măsurilor necesare în vederea creării si dezvoltării cadrului institutional în aceste domenii;
30. avizarea proiectelor de acte normative care contin prevederi cu incidentă în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere;
31. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat al industriei de produse si servicii în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere;
32. publicarea standardelor si specificatiilor tehnice emise de Uniunea Europeană în domeniul său de competentă;
33. initierea si/sau selectarea de standarde în acord cu cerintele nationale si cu standardele internationale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internationale ca standarde nationale si adoptarea de reglementări tehnice pe plan national, zonal sau pe plan local, în domeniul utilizării frecventelor radioelectrice, în domeniul echipamentelor de comunicatii electronice si al compatibilitătii electromagnetice, al tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;
34. definirea de indicatori specifici si scheme de analiză în vederea analizării, monitorizării si evaluării evolutiei fenomenelor din domeniul său de activitate;
35. promovarea si dezvoltarea serviciilor de comunicatii electronice prin intermediul internetului;
36. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protectiei mediului în domeniul comunicatiilor electronice si a utilizării frecventelor;
37. planificarea, alocarea, monitorizarea si evaluarea utilizării de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;
38. comunicarea cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civilă si cu cetătenii, precum si cu furnizorii de produse si servicii în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere;
39. armonizarea politicii proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, educatiei, precum si din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;
40. promovarea sistemului educational bazat pe tehnologia informatiei, în colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării;
41. promovarea, dezvoltarea, administrarea si coordonarea sistemelor informationale la nivelul institutiilor si entitătilor guvernamentale prin intermediul parteneriatelor;
42. promovarea si sustinerea dezvoltării biotehnologiilor; 43. stimularea si monitorizarea participării României la programe si proiecte internationale, comunitare si bilaterale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere;
44. asigurarea reprezentării în institutii si organizatii internationale din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere, sustinând în cadrul acestora politica si strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;
45. colaborarea cu institutii si organizatii nationale si internationale din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere, dezvoltarea si stimularea relatiilor cu acestea;
46. sustinerea participării României la târguri, expozitii si alte asemenea manifestări internationale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere;
47. elaborarea si publicarea de rapoarte, studii si altele asemenea în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere, realizarea de studii, analize, monitorizări si alte activităti în aceste domenii pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine, informare si de constientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultantă, expertiză, asistentă tehnică si altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
48. promovarea convergentei media si a neutralitătii tehnologice, asigurând corelarea legislatiei în domeniul comunicatiilor electronice, al audiovizualului si al drepturilor de proprietate intelectuală;
49. exercitarea atributiilor ce îi revin potrivit legii, ca organ al administratiei publice centrale, sub a cărui autoritate directă functionează unităti aflate în subordine sau în coordonare;
50. urmărirea si controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internationale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si ale societătii bazate pe cunoastere, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea si sanctionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;
51. avizarea instrumentelor de plată cu acces la distantă, de tipul internet banking, home-banking sau mobile-banking;
52. avizarea serviciilor societătii informationale, în conformitate cu legislatia în vigoare;
53. implementarea măsurilor din Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societătii informationale, prin delegare de atributii de către Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice.
(2) Se desemnează Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale ca unică autoritate publică în organizarea si coordonarea la nivel national a programelor si proiectelor de guvernare electronică si administratie electronică.
(3) Domeniile în care se va asigura cu precădere accesul la informatii publice si furnizarea de servicii publice către persoanele fizice si juridice sunt următoarele: sănătate publică, educatie, situatii de urgentă, justitie, finante, administratie publică locală si centrală, combaterea fraudei, cultură si turism.
(4) Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste si alte atributii prevăzute de actele normative în vigoare.

Art. 5 – (1) În exercitarea atributiilor sale, Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale colaborează cu celelalte ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice.
(2) În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale are dreptul să solicite informatii de la ministere, de la celelalte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de la institutii publice.
(3) În calitate de organism intermediar pentru promovarea societătii informationale, Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale colaborează cu celelalte organisme intermediare, precum si cu Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice.
(4) Delegarea de atributii către Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societătii informationale, precum si reglementarea mecanismelor de coordonare si control ale acestuia de către Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice se fac pe bază contractuală.

Capitolul II – Conducerea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

Art. 6 – (1) Conducerea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale se exercită de către ministru.
(2) Ministrul comunicatiilor si societătii informationale reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.
(3) Ministrul comunicatiilor si societătii informationale răspunde de întreaga activitate a ministerului în fata Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fata Parlamentului.
(4) Ministrul comunicatiilor si societătii informationale îndeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte atributii specifice stabilite prin acte normative în vigoare.
(5) Ministrul comunicatiilor si societătii informationale este ordonator principal de credite.
(6) În exercitarea atributiilor ce îi revin, ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.
(7) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul comunicatiilor si societătii informationale este ajutat de 3 secretari de stat.
(8) Atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale.
(9) Ministrul comunicatiilor si societătii informationale poate delega unele dintre competentele sale, în conditiile legii.

Art. 7 – (1) Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale are un secretar general, înalt functionar public, numit în conditiile legii.
(2) Secretarul general asigură stabilitatea functionării Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale dintre structurile ministerului.

Art. 8 – (1) Secretarul general îndeplineste atributiile si responsabilitătile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare.
(2) Secretarul general al ministerului îndeplineste si alte însărcinări stabilite de ministrul comunicatiilor si societătii informationale sau prevăzute în regulamentul de organizare si functionare al ministerului.

Capitolul III – Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

Art. 9 – (1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale, se pot organiza servicii, birouri, compartimente si colective temporare de lucru, având prioritate înfiintarea structurilor cu atributii în implementarea programelor europene în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.
(2) În structura Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale se organizează si functionează, potrivit legii, cabinetul ministrului si cabinetele secretarilor de stat, cu personal propriu, căruia nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
(3) Atributiile personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.

Art. 10 – (1) În conditiile legii, la nivelul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale se pot înfiinta unităti de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile ori nerambursabile.
(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de functionare pentru fiecare UMP si, după caz, numărul de unităti se vor stabili prin ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale.

Art. 11 – (1) În structura Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale se organizează, la nivel de directie generală, Organismul intermediar pentru promovarea societătii informationale, în vederea gestionării fondurilor structurale si implementării măsurilor cuprinse în Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice.
(2) Structura organizatorică si regulamentul de organizare si functionare ale Organismului intermediar pentru promovarea societătii informationale vor fi stabilite prin ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale.
(3) Organismul intermediar pentru promovarea societătii informationale va îndeplini atributiile delegate de către Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru cresterea competitivitătii economice si/sau autoritătile de plată, pe bază contractuală.
(4) Organismul intermediar pentru promovarea societătii informationale functionează cu un număr total de 60 de posturi.

Art. 12 – (1) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.
(2) Numărul maxim de posturi este de 188, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
(3) Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale preia, în mod corespunzător, toate drepturile si obligatiile Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, inclusiv personalul si bunurile mobile si imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestuia, conform dispozitiilor legale în vigoare.
(4) Personalul necesar desfăsurării activitătilor Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale se numeste sau se angajează, după caz, cu respectarea dispozitiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat, tinându-se seama de competenta profesională, de nivelul de pregătire, studiile de specialitate si vechimea în specialitate.

Art. 13 – Stabilirea numărului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 14 – Plătile pentru convorbirile telefonice fixe si mobile se efectuează în limita sumei de 200.000 lei anual din bugetul propriu aprobat al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale.

Capitolul IV – Dispozitii finale

Art. 15 – Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale are în subordine Agentia pentru Serviciile Societătii Informationale si în coordonare directă Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti si Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii – I.N.S.C.C. Bucuresti, institutii prevăzute în anexele nr. 2 si 3.

Art. 16 – Unitătile la care Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 17 – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul comunicatiilor si societătii informationale
Gabriel Sandu

Ministrul interimar al administratiei si internelor
Dan Nica

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale
Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice
Gheorghe Pogea

Bucuresti, 16 ianuarie 2009.
Nr. 12.

ANEXA Nr. 1
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Comunicatiilor
si Societătii Informationale
Numărul maxim de posturi: 188,
exclusiv demnitarii si posturile
aferente cabinetului ministrului
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 12/2009

*) Se organizează si functionează la nivel de directie generală
**) Se înfiintează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a ministerului
***) Se organizează si functionează la nivel de compartiment

ANEXA Nr. 2
UNITĂTI
care functionează în subordinea Ministerului
Comunicatiilor si Societătii Informationale
Nr. crt. Denumirea unitătii
 1.  Agentia pentru Serviciile Societătii Informationale

ANEXA Nr. 3
UNITĂTI
care functionează în coordonarea Ministerului
Comunicatiilor si Societătii Informationale
Nr. crt. Denumirea unitătii
 1.  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti
 2.  Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii – I.N.S.C.C. Bucuresti

ANEXA Nr. 4
UNITĂTI
la care Ministerul Comunicatiilor si
Societătii Informationale îndeplineste atributiile
pe care statul român le are în calitate de actionar
Nr. crt. Denumirea unitătii
 1.  Compania Natională „Posta Română” – S.A.
 2.  Societatea Natională de Radiocomunicatii – S.A.
 3.  Societatea Comercială „Romtelecom” – S.A.