Hotarare de guvern 1332/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 1332/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 – (1) Ministerul Sănătătii este organul administratiei publice centrale de specialitate, care are responsabilitatea elaborării, promovării si aplicării strategiei si politicii Guvernului în domeniul ocrotirii si asigurării sănătătii populatiei si al realizării reformei în sectorul sanitar.
(2) Ministerul Sănătătii îndeplineste rolul de autoritate centrala de stat în domeniul asistentei de sănătate publică si colaborează cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile publice locale si cu alte institutii abilitate.

Art. 2 – În realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Sănătătii are următoarele atributii:
1. asigură, răspunde, coordonează si controlează, după caz, organizarea activitătii de: asistenta de sănătate publică, promovare a sănătătii si medicinei preventive, asistenta de urgenta, curativă, de recuperare medicală, asistenta medicală la domiciliu, care se acordă prin unitătile sanitare publice sau private, precum si asistenta de medicină legală;
2. stabileste principalele obiective de etapa si pe termen mediu si lung în domeniul sănătătii populatiei si al reformei în sectorul sanitar;
3. asigură supravegherea si controlul aplicării legislatiei de către institutiile si organismele care au responsabilităti în domeniul sănătătii publice, inclusiv de către sistemele de asigurări de sănătate si de unitătile sanitare din sectorul privat de asistentă medicală, colaborând în acest scop cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, autoritătile publice locale si cu alte institutii abilitate;
4. elaborează, organizează, coordonează si implementează programele nationale de sănătate publică, aprobă si stabileste modul de finantare a acestora;
5. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, normele tehnice în domeniul asistentei de sănătate publică;
6. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, normele tehnice de organizare si functionare a unitătilor care asigură asistenta de sănătate publică;
7. elaborează norme privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat si împuterniceste personalul sanitar care efectuează inspectia sanitară de stat;
8. participă la acreditarea unitătilor sanitare care prestează servicii medicale pentru autoritătile din domeniul asistentei de sănătate publică;
9. organizează sistemul informational din domeniul asistentei de sănătate publică si modul de raportare a datelor de către unitătile sanitare pentru stabilirea stării de sănătate a populatiei; analizează si evaluează periodic indicatorii stării de sănătate a populatiei si criteriile de performantă a unitătilor sanitare;
10. prezintă rapoarte periodice pentru informarea Guvernului privind starea de sănătate a populatiei;
11. fundamentează necesarul de resurse financiare pentru asigurarea asistentei de sănătate a populatiei;
12. îndruma si controlează modul de aplicare a normelor de igienă si sanitar-antiepidemice în mediul de viata al populatiei si la locul de muncă; dispune în situatii deosebite măsuri antiepidemice;
13. stabileste si urmăreste, împreună cu organele competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;
14. organizează, coordonează si controlează, după caz, activitatea unitătilor de ocrotire si asistenta medicală a mamei si copilului, asistenta medicală de urgenta si asistenta medicală la locul de muncă;
15. colaborează la utilizarea ratională a factorilor naturali de mediu; coordonează si controlează activitatea de asistenta medicală în statiunile balneoclimaterice, activitatea de medicină a culturii fizice si de medicină sportivă;
16. avizează Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, elaborat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate si de Colegiul Medicilor din România;
17. elaborează anual, împreună cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu avizul Colegiului Medicilor din România si al Colegiului Farmacistilor din România, în baza Contractului-cadru mentionat la pct. 16, lista cu medicamentele din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală, cu sau fără contributie personală.
18. emite avize si autorizatii sanitare de functionare, abilitari si acorduri scrise pentru importul deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si a mediului înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
19. percepe tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
20. emite reglementări privind regimul substantelor stupefiante si toxice medicale, precum si autorizatii pentru culturile de mac;
21. emite autorizatii de functionare si norme tehnice pentru organizarea si functionarea unitătilor farmaceutice publice si private, îndruma si controlează activitatea în reteaua farmaceutica;
22. aprobă pretul produselor medicamentoase din tara si din import; emite reglementări privind termenii, conditiile, modul de calculare si de avizare a preturilor produselor medicamentoase si limitele de profit;
23. autorizează furnizorii de dispozitive medicale si asigură certificarea si inspectia aparaturii si echipamentelor medicale;
24. organizează, în situatii deosebite, asistenta medicală, asigurând rezerva de mobilizare cu medicamente, aparatura medicală, dispozitive medicale si materiale sanitare;
25. elaborează si organizează, împreună cu Academia de stiinte Medicale Bucuresti, strategia activitătii de cercetare stiintifică medicală si asigură resursele materiale si financiare pentru buna functionare a acestei activităti;
26. elaborează sau, după caz, avizează proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate, armonizate cu reglementările Uniunii Europene; urmăreste si răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european de asociere si din Strategia nationala de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;
27. initiază, negociază si încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internationala în domeniul ocrotirii sănătătii si reprezintă statul român în relatiile cu organismele internationale din domeniul sănătătii publice;
28. sprijină informarea si documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate, precum si organizarea manifestărilor stiintifice;
29. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, metodologia privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biochimistilor si chimistilor, si altui personal cu studii superioare din unitătile sanitare publice;
30. asigură, potrivit legii, numirea, transferarea, detasarea, promovarea, eliberarea si evidenta personalului propriu si emite norme privind personalul din unitătile subordonate;
31. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, Nomenclatorul de specialităti medicale si farmaceutice si normele cu privire la specialitatile medico-sanitare si paramedicale, supraspecializarile si competentele pentru reteaua de asistentă medicală;
organizează, potrivit legii, concursuri si examene pentru obtinerea specialitatii medicale sau farmaceutice, precum si pentru ocuparea posturilor vacante pentru unitătile subordonate;
32. stabileste strategiile si asigură desfăsurarea programelor pentru formarea si pregătirea profesională a personalului medico-sanitar, în colaborare cu institutii sau organizatii profesionale, guvernamentale sau neguvernamentale, ale medicilor, farmacistilor si asistentilor medicali;
33. stabileste structura organizatorică, normele de organizare si functionare, precum si procedurile de încadrare a personalului unitătilor sanitare din subordinea sa;
34. avizează înfiintarea, reorganizarea sau desfiintarea spitalelor si aprobă schimbarea sediului, a profilului sau a structurii spitalelor; întocmeste planul national de paturi si elaborează norme privind încadrarea spitalelor publice si private cu personal;
35. aprobă înfiintarea, reorganizarea si desfiintarea unitătilor din subordinea să sau a directiilor de sănătate publică, ca unităti cu personalitate juridică;
36. înfiintează sau desfiintează, în conditiile legii, filiale ale institutelor din domeniul asistentei de sănătate publică, de interes national sau local;
37. avizează si aprobă, după caz, proiectarea si realizarea investitiilor în domeniul sanitar în unitătile din subordinea sa;
38. avizează activitătile bazate pe libera initiativa în domeniul medical si farmaceutic si veghează asupra climatului de concurenta loiala;
39. editează publicatii de specialitate si de informare specifice;
40. îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate.

Art. 3 – (1) Autoritatea de sănătate publică la nivel local este reprezentată de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate ale Ministerului Sănătătii, cu personalitate juridică.
(2) Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama directiilor de sănătate publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.
(3) În subordinea directiilor de sănătate publică functionează unităti cu sau fără personalitate juridică.

Art. 4 – (1) În structura organizatorică a Ministerului Sănătătii functionează directii generale, directii, servicii si birouri.
(2) Structura organizatorică a Ministerului Sănătătii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului sănătătii se pot organiza servicii sau birouri, precum si colective de lucru temporare.
(3) Numărul maxim de posturi este de 238, inclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
(4) Conducerea Ministerului Sănătătii este asigurata de ministrul sănătătii. În exercitarea atributiilor sale ministrul emite ordine si instructiuni. Pe lângă ministru functionează colegiul ministerului, cu rol consultativ, ale cărui componenta si atributii se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii.
(5) Ministrul sănătătii conduce întreaga activitate a ministerului si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti si organizatii, precum si cu persoane fizice sau juridice, din tara sau din străinătate. În cazul în care ministrul sănătătii, din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile, deleagă secretarului de stat exercitarea acestor atributii.
(6) Atributiile si sarcinile secretarului de stat si ale secretarului general se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii.
(7) Secretarul general este functionar public si este numit în functie de ministrul sănătătii, pe baza concursului organizat potrivit legii.
(8) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Sănătătii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al ministerului si se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 5 – (1) Unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Sănătătii sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Regulamentele de organizare si functionare, structura organizatorică si normativele de personal ale unitătilor din subordinea Ministerului Sănătătii se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.
(3) Centrul de Sănătate Publică Targu Mures si Centrul de Sănătate Publică Sibiu, filiale ale Institutului de Sănătate Publică Bucuresti, prevăzute la lit. A pct. I, nr. crt. 6 si 7 din anexa nr. 2, se reorganizează ca unităti sanitare cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătătii, cu păstrarea denumirii si a sediilor avute.
(4) Predarea si preluarea patrimoniului, precum si a personalului unitătilor reorganizate se face pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(5) Unitătile prevăzute la alin. (1) au personalitate juridică.

Art. 6 – Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sănătătii poate constitui un consiliu de experti sau comisii de specialitate în domeniul sanitar, precum si colective de lucru formate din specialisti, pe perioade determinate, pentru elaborarea unor proiecte specifice.

Art. 7 – Ministerul Sănătătii utilizează un parc propriu de transport atât pentru personalul propriu, cât si pentru unitătile subordonate, în conditiile legii.

Art. 8 – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministru de stat,
ministrul sănătătii,
Hajdu Gabor

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat

Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 14 decembrie 2000.
Nr. 1332.

ANEXA Nr. 1
MINISTERUL SĂNĂTĂTII
Numărul maxim de posturi:
238 (inclusiv demnitarii si posturile
aferente cabinetelor acestora)
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 1332/2000
Nota *) Se organizează la nivel de directie
ANEXA Nr. 2
LISTA
cuprinzând unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea si în coordonarea Ministerului Sănătătii
anexa-2-hotarare-de-guvern-1332-2000
NOTA:
Unitătile prevăzute la lit. A pct. III nr. crt. 2, 3, 4 si 5 pot primi alocatii de la bugetul de stat prin transferuri, pe bază de programe de sănătate.