Hotarare de guvern 1348/2004 privind organizarea si functionarea Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept institutie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 1348/2004 privind organizarea si functionarea Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept institutie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, cu modificările ulterioare, si al Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 – (1) În cadrul aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finantare internatională si urmărirea aplicării acquisului comunitar se constituie Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare.
(2) Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare preia, ca urmare a reorganizării administratiei publice centrale, atributiile Corpului de Control al Primului-Ministru, devenit ulterior Corpul de Control al Guvernului, referitoare la calitatea de institutie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă.
(3) Ministrul delegat pentru controlul implementării programelor cu finantare internatională si urmărirea aplicării acquisului comunitar este garantul respectării obligatiilor asumate de România privind lupta antifraudă si protejarea efectivă si echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene.
(4) În îndeplinirea atributiilor care îi revin, Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare actionează pe bază de autonomie functională si decizională, independent de alte institutii publice, conform obligatiilor asumate de România, fiind condus de un demnitar cu functie de secretar de stat, seful departamentului.
(5) Secretarul de stat, seful Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare, nu va solicita si nu va primi instructiuni de la nici o autoritate, institutie sau persoană, în realizarea atributiilor sale referitoare la declansarea si desfăsurarea investigatiilor ori la întocmirea rapoartelor sau a altor acte de verificare, ca urmare a investigatiilor.

Art. 2 – În calitate de institutie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare are următoarele atributii principale:
a) asigură coordonarea luptei antifraudă si protejarea efectivă si echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;
b) efectuează verificări privind posibilele nereguli care afectează programele cu finantare internatională si urmărirea utilizării transparente a fondurilor comunitare;
c) elaborează programele de perfectionare, stagiile de pregătire si instruire în domeniul luptei antifraudă.

Art. 3 – Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare primeste sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă sau din alte surse, referitoare la posibile nereguli ce afectează interesele financiare ale Comunitătii Europene, efectuează verificările administrative si pune la dispozitia Oficiului European de Luptă Antifraudă actul de verificare cuprinzând aspectele constatate, precum si toate datele si informatiile cerute.

Art. 4 – (1) Actele de verificare administrativă, rapoarte, note de control, note de informare sau sinteze, reprezintă documentele unilaterale întocmite de personalul Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare, ca urmare a verificărilor efectuate în legătură cu posibilele nereguli ce afectează programele cu finantare internatională si urmărirea utilizării transparente a fondurilor comunitare.
(2) Actele de verificare administrativă sunt aprobate de către secretarul de stat, seful Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare.

Art. 5 – (1) În vederea întocmirii actului de verificare, Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare va solicita tuturor institutiilor si autoritătilor publice implicate, precum si agentilor economici cu capital de stat sau privat datele si informatiile necesare. Aceste persoane juridice au obligatia să răspundă corespunzător si complet în termen de 30 de zile.
(2) Pentru aducerea la îndeplinire a obligatiei prevăzute la alin. (1) toate institutiile si autoritătile publice centrale si locale care derulează sau beneficiază de fonduri comunitare vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea vor beneficia de pregătire specifică si dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare si operativă a solicitărilor Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare.

Art. 6 – (1) În cazul constatării unor elemente de natură infractională în gestionarea fondurilor comunitare, actul de verificare este transmis Parchetului National Anticoruptie, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului si restituirea acestuia, precum si pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.
(2) În vederea informării operative a Oficiului European de Luptă Antifraudă, între Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare si Parchetul National Anticoruptie se va stabili o procedură de colaborare având ca scop comunicarea măsurilor legale luate în cazurile de fraudă privind utilizarea fondurilor comunitare sau cele în care sunt afectate interesele financiare ale Comunitătii Europene.

Art. 7 – Personalul din cadrul Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare nu răspunde pentru continutul actelor de verificare întocmite prin exercitarea atributiilor de serviciu decât în situatia în care se dovedeste reaua-credintă.

Art. 8 – Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistentă si dotare tehnică, precum si de programe de pregătire specifică a personalului.

Art. 9 – La solicitarea Oficiului European de Luptă Antifraudă, reprezentantii acestuia pot participa direct la verificările efectuate de Departamentul de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare care au ca obiect verificarea sesizărilor Oficiului European de Luptă Antifraudă. Reprezentantii Oficiului European de Luptă Antifraudă au acces la toate datele si informatiile care au stat la baza întocmirii actului de verificare, în conditiile legii.

Art. 10 – Structura organizatorică a Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 521/2002 privind desemnarea Corpului de control al primului-ministru drept institutie unică de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul delegat pentru controlul implementării programelor cu finantare internatională si
urmărirea aplicării acquisului comunitar,
Victor Ponta

Ministrul integrării europene
Alexandru Fărcas

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucuresti, 26 august 2004.
Nr. 1348.

ANEXA
Numărul maxim de posturi = 45
(exclusiv demnitarul)
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Departamentului de Inspectie al Primului-Ministru si
Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare
ANEXA - Hotarare de Guvern 1348/2004