Hotarare de guvern 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 14/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Integrării Europene

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 – (1) Ministerul Integrării Europene se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care asigura fundamentarea si coordonarea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, precum si conducerea negocierilor de aderare.
(2) Ministerul Integrării Europene este minister de sinteza, cu personalitate juridică.
(3) Ministerul Integrării Europene are sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5.

Art. 2 – Ministerul Integrării Europene are următoarele atributii:
a) coordonează raporturile ministerelor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale române cu institutiile Uniunii Europene si cu statele membre ale acesteia în procesul de aderare la Uniunea Europeană;
b) asigura, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligatiilor care decurg din dispozitiile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993 si denumit în continuare Acordul european, precum si activitătile desfăsurate de partea română în cadrul institutiilor create prin acest acord;
c) conduce si coordonează activitatea Delegatiei nationale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană, precum si procesul negocierilor de aderare în ansamblul sau, prin corelarea actiunilor sale specifice cu ministerele si cu celelalte autorităti ale administratiei publice;
d) fundamentează si coordonează procesul de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, indeplinind următoarele atributii specifice:
1. elaborează, împreună cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, propuneri privind politica guvernamentală de integrare europeană a României;
2. colaborează cu Ministerul Dezvoltării si Prognozei în vederea elaborării Programului national pentru aderarea României la Uniunea Europeană, a altor programe care vizează pregătirea pentru aderare si urmăreste transpunerea în practica a acestora;
3. avizează, prezintă si sustine în relatia cu institutiile Uniunii Europene, împreună cu ministerele implicate, Programul national pentru agricultura si dezvoltare rurală, Programul national de dezvoltare, precum si alte programe;
4. avizează acordurile, conventiile si alte întelegeri internationale pe care le încheie ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale cu Uniunea Europeană, cu statele membre si cu statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană sau cu entităti aflate sub jurisdictia acestora;
5. avizează propunerile de strategii sectoriale de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;
6. asigura presedintia părtii române la lucrările comitetului de asociere prevăzut de Acordul european;
7. asigura presedintia părtii române în subcomitetele de asociere prevăzute de Acordul european, colaborand cu ministerele si cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale în pregătirea acestor subcomitete;
8. coordonează elaborarea documentelor de raportare a pregătirilor pentru aderarea României la Uniunea Europeană;
9. asigura secretariatul Consiliului interministerial pentru integrare europeană;
e) urmăreste asigurarea compatibilitatii diferitelor programe si actiuni guvernamentale în materie de dezvoltare, restructurare si reforma cu obiectivele aderării la Uniunea Europeană;
f) coordonează programarea si monitorizează utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană si îndeplineste rolul de coordonator national al asistentei în relatia cu Uniunea Europeană, asigurând:
1. stabilirea, împreună cu Ministerul Dezvoltării si Prognozei si cu Ministerul Finantelor Publice, în concordanta cu Programul de guvernare, a prioritatilor dezvoltării, pe baza cărora ministerele vor elabora propunerile de proiecte de finantare din fondurile de preaderare;
2. programarea asistentei, prin stabilirea de prioritati împreună cu celelalte institutii guvernamentale interesate, precum si elaborarea de programe indicative cu donatorii, în concordanta cu strategia Guvernului de reforma economică si socială si pe baza solicitărilor primite de la institutiile si organizatiile beneficiare;
3. colaborarea cu secretarii de stat pentru integrare europeană si relatii externe din ministere care răspund de coordonarea elaborării proiectelor de asistenta financiară cu Uniunea Europeană în domeniul specific de activitate si care participa la corelarea acestora cu prioritătile nationale si sectoriale;
4. cooperarea, împreună cu institutiile publice competente, cu organismele statelor donatoare, în vederea stabilirii eligibilitătii proiectelor pentru finantare;
5. cooperarea în derularea proiectelor cu institutiile beneficiare, în vederea eliminării blocajelor, suprapunerilor, paralelismelor si a asigurării convergentei cu strategia Guvernului;
6. crearea si exploatarea sistemului de monitorizare si evaluare a programelor de asistenta;
g) urmăreste, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, procesul de reforma a institutiilor si politicilor Uniunii Europene si propune măsurile care decurg din acestea pentru autoritătile române;
h) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe la organizarea reuniunilor informale ale ministrilor de resort ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor candidate la aderare, în functie de calendarul si tematica stabilite de Consiliul Afacerilor Generale al Uniunii Europene;
i) avizează în mod obligatoriu proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislatiei nationale cu cea comunitara. Initiatorii proiectelor de acte normative vor include în mod obligatoriu în cuprinsul motivarii mentiuni exprese privind denumirea reglementărilor comunitare armonizate, dispozitiile acestora care sunt transpuse în cuprinsul respectivelor proiecte, precum si indicarea măsurilor viitoare de transpunere;
j) coordonează evaluarea gradului de compatibilitate a legislatiei nationale în vigoare cu actele normative comunitare si formulează propuneri în vederea accelerarii procesului de armonizare;
k) propune Guvernului, în vederea sustinerii în fata Parlamentului, lista cuprinzând actele normative prioritare, însotită de argumentarea necesară, în vederea accelerarii procesului de aderare la Uniunea Europeană;
l) initiază măsuri si participa, împreună cu institutiile de profil, la elaborarea programelor menite sa sprijine pregătirea profesională a functionarilor publici, precum si a agentilor economici în domeniul integrării europene;
m) stabileste, împreună cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raportări periodice privind reflectarea evolutiei integrării, pe care le supune analizei si, după caz, aprobării Guvernului;
n) asigura fluxuri de informatii, sub forma unor publicatii periodice privind evolutia procesului national si european de integrare, si urmăreste promovarea valorilor si spiritului european în cadrul societătii civile; o) organizează, împreună cu Ministerul Informatiilor Publice, actiuni pentru familiarizarea opiniei publice din România cu efectele procesului de aderare;
p) promovează, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, strategia de informare, comunicare si imagine în statele membre ale Uniunii Europene si în statele candidate la aderare privind evolutia procesului de pregătire a României pentru aderare;
q) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative.

Art. 3 – Ministerul Integrării Europene va supune dezbaterii Guvernului, semestrial, rapoarte privind negocierile cu Uniunea Europeană, stadiul pregătirii pentru aderare, modul de utilizare a fondurilor pentru asistenta, evaluarea gradului de armonizare a legislatiei române cu reglementările comunitare, precum si măsurile corespunzătoare.

Art. 4 – Ministerul Finantelor Publice va raporta Ministerului Integrării Europene asupra desfăsurării procesului de acordare si utilizare a asistentei financiare acordate României de Uniunea Europeană si gestionate prin Fondul National si agentiile de implementare si va furniza ministrului integrării europene toate datele pe care acesta le solicita.

Art. 5 – (1) Ministrul integrării europene conduce activitatea Ministerului Integrării Europene, reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice si organizatii interne si internationale, precum si cu persoane fizice si juridice române si străine si este ordonator principal de credite.
(2) Ministrul integrării europene este presedintele părtii române la reuniunile Comitetului de asociere România Uniunea Europeană si presedinte executiv al Consiliului interministerial pentru integrare europeană.
(3) În exercitarea atributiilor sale ministrul integrării europene emite ordine si instructiuni.

Art. 6 – (1) Ministrul-delegat, negociator-sef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, este membru al Guvernului, înlocuitor de drept al ministrului integrării europene.
(2) Ministrul-delegat, negociator-sef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, este seful Delegatiei nationale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 7 – Organizarea, atributiile si componenta Consiliului interministerial pentru integrare europeană, condus de primul-ministru, si ale Delegatiei nationale pentru negocierea aderării României la Uniunea Europeană vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8 – (1) În structura organizatorică a Ministerului Integrării Europene functionează directii; în cadrul directiilor pot fi constituite servicii si birouri.
(2) Structura organizatorică a Ministerului Integrării Europene este prevăzută în anexa nr. 1.
(3) Numărul maxim de posturi în Ministerul Integrării Europene este de 100, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor ministrilor.

Art. 9 – (1) Ministrul integrării europene si ministrul-delegat, negociator-sef pentru aderarea României la Uniunea Europeană, sunt asistati de 4 secretari de stat numiti prin decizii ale primului-ministru, precum si de secretarul general al Ministerului Integrării Europene, numit în conditiile legii.
(2) Atributiile si răspunderile secretarilor de stat, ale secretarului general, precum si ale compartimentelor din aparatul ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului integrării europene.

Art. 10 – (1) Ministerul Integrării Europene este încadrat cu functionari publici cu functii specifice ministerului, alti functionari publici si cu personal angajat cu contract individual de muncă.
(2) Functionarii publici, precum si personalul angajat cu contract individual de muncă, care lucrează în cadrul directiilor: Pregătire negocieri, Acquis comunitar I, Acquis comunitar II, Asistenta pentru aderare si Monitorizare si probleme orizontale ale fostului Departament pentru Afaceri Europene al Ministerului Afacerilor Externe, ale căror atributii sunt preluate de Ministerul Integrării Europene se considera transferati în interesul serviciului în cadrul acestuia din urma, după sustinerea unor teste cu caracter strict profesional.

Art. 11 – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se constituie Comitetul interministerial pentru integrare europeană, ca organ operativ de lucru care coordonează, analizează si dezbate documentele elaborate de institutiile cu responsabilităti privind aderarea la Uniunea Europeană si discuta orice alte probleme legate de bunul mers al proceselor de pregătire a aderării.
(2) Comitetul interministerial pentru integrare europeană este constituit din secretarii de stat pentru integrare europeană din ministere si responsabilii din celelalte institutii cu atributii în domeniu si este condus de ministrul integrării europene.
(3) Comitetul interministerial pentru integrare europeană analizează si rezolva punctual problemele apărute în derularea programelor de pregătire a aderării la Uniunea Europeană si realizează planificarea curenta si de perspectiva a acestor activităti.
(4) Comitetul interministerial pentru integrare europeană se întruneste bilunar.
(5) La lucrările Comitetului interministerial pentru integrare europeană, care se desfăsoară în plen si în grupe de lucru, la convocarea presedintelui acestuia, pot fi invitati ministri, reprezentanti ai partenerilor sociali, ai societătii civile si ai altor grupuri de interese.

Art. 12 – Ministerul Integrării Europene coordonează, în numele Guvernului, activitatea Institutului European din România, potrivit anexei nr. 2.

Art. 13 – Tehnica de calcul si birotica aflate în administrarea directiilor fostului Departament pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ale căror competente sunt preluate de Ministerul Integrării Europene, se transmit fără plata în administrarea acestuia, prin protocol încheiat între cele doua ministere, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 14 – Ministerul Integrării Europene va fi dotat cu un număr de autoturisme si cu carburanti, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 15 – (1) Ministerul Integrării Europene va prelua pe bază de protocol, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sediul din str. Apolodor nr. 17, latura Nord, sectorul 5, al fostului Minister al Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.
(2) Ministerul Integrării Europene îsi desfăsoară temporar activitatea, în spatiile de lucru pe care le utilizează în prezent directiile din fostul Departament pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, ale căror atributii sunt preluate de acesta. Folosintă dotărilor existente în aceste spatii se va face pe baza unui contract de comodat încheiat între Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Integrării Europene în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 16 – Până la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2001 Ministerul Finantelor Publice va asigura fondurile necesare în vederea organizării Ministerului Integrării Europene, potrivit legii.

Art. 17 – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispozitii contrare se abroga.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul integrării europene
Hildegard Carola Puwak

Ministrul administratiei publice
Octav Cozmanca

Ministrul afacerilor externe
Mircea Geoana

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

ANEXA Nr. 1
Numărul maxim de posturi = 100
(exclusiv demnitarii si posturile
aferente cabinetelor ministrilor)
ORGANIGRAMA
Ministerului Integrării Europene
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 14/2001

LEGENDA
A = Directia analiza strategica, evaluare si sinteze
B = Directia negocieri si fundamentarea pozitiilor
C = Directia cooperare si comunicare europeană cu tările membre si candidate
D = Directia coordonarea programelor de dezvoltare
E = Directia coordonarea si monitorizarea asistentei pentru aderare
F = Directia evaluarea pregătirii pentru aderare si cooperare interministeriala
G = Directia piata interna
H = Directia coeziunea economică, socială, justitie si afaceri interne
I = Directia informare, educare, comunicare
J = Directia logistica si administratie
K = Directia relatii externe, cancelarie si protocol
L = Directia resurse umane si contencios
M = Directia comunicatii si informatizare
N = Directia buget si economico-financiară

ANEXA Nr. 2
Institutii aflate în coordonarea Ministerului Integrării Europene
1. Institutul European din România.