Hotarare de guvern 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 – Ministerul Sănătătii este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, si reprezintă autoritatea centrală în domeniul asistentei de sănătate publică.

Art. 2 – Ministerul Sănătătii îndeplineste următoarele atributii principale:
a) elaborează politici, strategii si programe de actiune în domeniul sănătătii populatiei, în acord cu Programul de guvernare, coordonează si controlează implementarea politicilor, strategiilor si programelor din domeniul sănătătii populatiei, la nivel national, regional si local;
b) evaluează si monitorizează starea de sănătate a populatiei, ia măsuri pentru îmbunătătirea acesteia si informează Guvernul referitor la indicatorii de sănătate, tendintele de evolutie si despre măsurile necesare pentru îmbunătătirea acestora;
c) reglementează modul de organizare si functionare a sistemului de sănătate;
d) monitorizează, controlează si evaluează activitatea institutiilor sanitare si ia măsuri pentru îmbunătătirea calitătii asistentei medicale acordate populatiei;
e) asigură, în colaborare cu institutiile administratiei publice centrale si locale, resursele umane, materiale si financiare necesare functionării institutiilor din sistemul public de sănătate;
f) colaborează cu reprezentantii autoritătilor administratiei publice centrale si locale, cu cei ai societătii civile si cu massmedia în scopul educatiei pentru sănătate a populatiei si adoptării unui stil de viată sănătos;
g) participă la limitarea efectelor apărute în urma dezastrelor, calamitătilor si epidemiilor în domeniul său de competentă;
h) reprezintă Guvernul României în relatiile cu Organizatia Mondială a Sănătătii si cu alte organisme internationale, în domenii de interes;
i) elaborează, implementează si coordonează programe nationale de sănătate, în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică;
j) gestionează, prin structuri specializate, programele internationale de asistentă financiară pentru sustinerea reformei în sănătate si pentru cresterea calitătii asistentei medicale acordate populatiei;
k) colaborează cu Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si implementează proiecte si programe.

Art. 3 – În activitatea sa, Ministerul Sănătătii urmăreste îndeplinirea următoarelor obiective generale:
a) realizarea unui sistem de sănătate modern si performant, adaptat nevoilor populatiei si compatibil cu cel din statele membre ale Uniunii Europene;
b) reorganizarea sistemului de sănătate, cu descentralizare organizatională si decizională;
c) îmbunătătirea permanentă a stării de sănătate a populatiei si accesul echitabil la servicii de sănătate pentru toate categoriile de populatie, inclusiv pentru cea din mediul rural;
d) dezvoltarea sistemului calitătii actului medical si a sigurantei pacientului;
e) dezvoltarea unui sistem de alocare a resurselor în sănătate bazat pe criterii de transparentă, calitate si evidente medicale;
f) diversificarea si utilizarea de noi metode de finantare a serviciilor spitalicesti care să aibă ca bază performanta si calitatea serviciilor oferite pacientilor;
g) dezvoltarea asigurărilor private de sănătate;
h) definirea unor noi reguli de compensare si de stabilire a pretului la medicamente pentru asigurarea utilizării în conditii de cost/eficientă a resurselor publice;
i) dezvoltarea unor politici sectoriale coerente de formare, dezvoltare si alocare a resurselor umane în sectorul sanitar;
j) dezvoltarea sistemului de sănătate publică la nivel national, regional si local în vederea eficientizării supravegherii si controlului bolilor transmisibile, netransmisibile si impactului factorilor de mediu asupra sănătătii populatiei;
k) educatia pentru sănătate a populatiei în scopul deprinderii comportamentelor preventive si al îmbunătătirii indicatorilor demografici, cresterii calitătii vietii si reducerii nevoilor de îngrijiri medicale;
l) perfectionarea managementului sistemului informatic al sistemului de sănătate.

Art. 4 – (1) În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 3, Ministerul Sănătătii exercită atributiile prevăzute de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si alte atributii, după cum urmează:
1. organizează, coordonează si controlează, după caz, activităti de: asistentă de sănătate publică, promovare a sănătătii si medicinei preventive, asistentă medicală de urgentă, curativă, de recuperare medicală, asistentă medicală la domiciliu, care se acordă prin unitătile sanitare publice sau private, precum si asistentă de medicină legală si de medicină sportivă;
2. asigură supravegherea si controlul aplicării legislatiei de către institutiile si organismele care au responsabilităti în domeniul sănătătii publice, al asigurărilor sociale de sănătate si de către unitătile sanitare din sectorul privat de asistentă medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar din România, autoritătile publice locale si cu alte institutii abilitate;
3. organizează informatizarea sistemului de sănătate;
4. fundamentează necesarul de servicii medicale, precum si resursele financiare pentru functionarea sistemului de sănătate;
5. stabileste si controlează, împreună cu institutiile competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;
6. gestionează resursele colectate în conformitate cu prevederile art. 362 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, asigurând cu prioritate îmbunătătirea infrastructurii sistemului sanitar si finantarea programelor nationale de sănătate;
7. emite avize si autorizatii sanitare de functionare, abilitări si acorduri scrise pentru importul deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor produse periculoase pentru sănătatea populatiei si mediul înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
8. emite reglementări privind regimul substantelor stupefiante si toxice, precum si autorizatii pentru culturile de mac;
9. stabileste si avizează preturile medicamentelor din tară si din import, cu exceptia medicamentelor care se eliberează fără prescriptie medicală;
10. aprobă tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
11. autorizează furnizorii de dispozitive medicale si asigură certificarea si inspectia aparaturii si echipamentelor medicale prin Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucuresti;
12. urmăreste, în baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătătii, examinarea, testarea si controlul dispozitivelor medicale, precum si evaluarea performantelor dispozitivelor medicale, în conditiile prevăzute de lege;
13. stabileste, creează si păstrează capacităti si rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătătii;
14. constituie rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide si alte materiale specifice pentru situatii speciale, cu implicatii asupra sănătătii publice, si aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, normele metodologice de constituire, păstrare si utilizare a acesteia;
15. elaborează si organizează împreună cu Academia de stiinte Medicale strategia de cercetare stiintifică medicală si asigură resursele materiale si financiare pentru buna functionare a acestei activităti;
16. aprobă, la propunerea Agentiei Nationale a Medicamentului, norme, instructiuni si alte reglementări cu caracter obligatoriu vizând asigurarea calitătii, eficacitătii si sigurantei medicamentelor de uz uman;
17. supraveghează si controlează, prin Agentia Natională a Medicamentului, calitatea medicamentelor de uz uman în procesul de fabricatie si în toate situatiile în care există alerte privind calitatea si efectul acestora, elaborarea si editarea anuală a Nomenclatorului medicamentelor de uz uman;
18. urmăreste eliberarea certificatului de bună practică de fabricatie ca urmare a evaluării făcute de inspectorii Agentiei Nationale a Medicamentului;
19. asigură, prin intermediul Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, coordonarea si controlul activitătii de donare de celule stem hematopoietice periferice si centrale, crearea si gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care si-au dat acceptul pentru a dona celule stem, precum si interconectarea obligatorie cu organismele similare internationale;
20. realizează consilierea medicală în domeniul consumului de droguri;
21. initiază, negociază si încheie, cu împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internatională în domeniul ocrotirii sănătătii si reprezintă statul român în relatiile cu organismele internationale din domeniul sănătătii;
22. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice, Normele cu privire la specialitătile medico-sanitare si paramedicale si atestatele de pregătire complementară pentru reteaua de asistentă medicală;
23. în calitate de autoritate competentă, atestă titlurile românesti de calificare în profesiile reglementate din domeniul sănătătii si aplică procedurile de recunoastere profesională a calificărilor de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist si moasă, în conditiile legii;
24. aprobă, prin ordin al ministrului sănătătii, metodologia privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, medicilor dentisti, farmacistilor, biochimistilor, biologilor si chimistilor din unitătile sanitare publice;
25. stabileste criterii pentru angajarea si promovarea personalului din unitătile sanitare publice;
26. coordonează programele de specializare prin rezidentiat, în specialitătile prevăzute în Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, desfăsurate în centre universitare si unităti sanitare acreditate, pe baza curriculumurilor aprobate de Ministerul Sănătătii si de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;
27. asigură coordonarea la nivel national a pregătirii teoretice si practice de rezidentiat si în a doua specialitate a medicilor, medicilor dentisti si farmacistilor, inclusiv editarea carnetelor de monitorizare a activitătii rezidentilor;
28. asigură împreună cu alte institutii din domeniu elaborarea si implementarea curriculumurilor de pregătire în specialitate a medicilor, medicilor dentisti si farmacistilor si a curriculumurilor programelor de studii complementare, în vederea obtinerii atestatelor de către medici, medici dentisti si farmacisti;
29. asigură organizarea si desfăsurarea examenelor de promovare si evaluare profesională a medicilor, medicilor dentisti, farmacistilor, biologilor, biochimistilor, chimistilor, asistentilor medicali si moaselor;
30. organizează, în conditiile legii, concursuri si examene pentru obtinerea specialitătii si promovarea în grade profesionale pentru medici, medici dentisti, farmacisti, biologi, chimisti si biochimisti si pentru asistenti medicali si moase din reteaua Ministerului Sănătătii si a ministerelor cu retea sanitară proprie;
31. stabileste anual numărul necesar de medici rezidenti pe specialităti pentru reteaua de sănătate;
32. elaborează strategiile si organizează activitatea privind formarea, pregătirea si perfectionarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională si certificarea programelor de educatie medicală continuă; elaborează criterii pentru desfăsurarea activitătii de învătământ integrat;
33. elaborează contractul-cadru si metodologia de colaborare între spitale si institutii de învătământ superior medical;
34. stabileste si aprobă cuantumul taxelor pentru organizarea si realizarea activitătilor prevăzute la pct. 30, precum si pentru concursurile si examenele organizate de unitătile sanitare publice, în conditiile legii;
35. aprobă structura organizatorică si normele de organizare si functionare ale institutiilor publice din reteaua proprie, în conditiile legii;
36. emite aviz privind înfiintarea sau desfiintarea unitătilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum si a denumirii acestora, monitorizează si controlează activitatea în domeniul medical privat al serviciilor medicale;
37. aprobă/avizează structura organizatorică, restructurarea, reorganizarea, schimbarea sediului si denumirii unitătilor sanitare publice;
38. elaborează norme pentru asigurarea conditiilor de cazare, igienă, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale pentru unitătile sanitare;
39. elaborează normativele de personal ale institutiilor publice din reteaua proprie, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii;
40. avizează si aprobă, după caz, proiectarea si realizarea investitiilor în domeniul sanitar;
41. negociază, contractează si asigură plata din bugetul Ministerului Sănătătii pentru efectuarea de studii, activităti si lucrări aferente programelor/subprogramelor de sănătate de către institutii de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa, precum si de către Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, în conditiile legii;
42. organizează activităti de audit public intern pentru institutiile publice din reteaua proprie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
43. avizează/aprobă, după caz, bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa;
44. exercită drepturile si obligatiile statului, ca actionar la societătile comerciale si companiile nationale din portofoliul său, până la finalizarea procesului de privatizare;
45. asigură aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare si privatizare a societătilor comerciale si/sau companiilor nationale din portofoliul său;
46. realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de actiuni;
47. elaborează si promovează, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vânzare de actiuni, de vânzare de active si alte proceduri ori instructiuni privind domeniul său de activitate;
48. elaborează elementele contractului de mandat ce se încheie cu agentii de privatizare în vederea vânzării participatiilor statului la societătile comerciale si/sau companiile nationale din portofoliul său;
49. îndeplineste orice alte atributii care decurg din dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătură cu exercitarea calitătii de actionar al statului la societătile si/sau companiile nationale aflate în portofoliul său;
50. editează publicatii de specialitate si de informare profesională;
51. organizează, împreună cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, licitatii la nivel national si alte proceduri de achizitii publice pentru achizitionarea medicamentelor si materialelor specifice, pentru consumul în spitale si în ambulatoriu, în vederea derulării programelor nationale;
52. organizează licitatii nationale pentru achizitia de bunuri si servicii cu caracter medical si nemedical, de aparatură si instrumente medicale, precum si lucrări de întretinere, reparatii si investitii pentru institutiile publice din sectorul sanitar, în limita prevederilor bugetare aprobate;
53. împuterniceste, după caz, unitătile aflate în subordinea sa pentru îndeplinirea unor activităti, în vederea realizării obiectivelor sale.
(2) Ministerul Sănătătii îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.

Art. 5 – Pentru realizarea obiectivelor si pentru îndeplinirea atributiilor sale generale si specifice privind conceperea si punerea în aplicare de actiuni intersectoriale si de parteneriate public-privat si central-local, Ministerul Sănătătii colaborează cu autoritătile administratiei publice centrale si locale, cu institutii publice de specialitate, cu structurile societătii civile si ale mediului de afaceri din tară si din străinătate.

Art. 6 – În vederea exercitării atributiilor sale, Ministerul Sănătătii este abilitat să solicite si să primească, în conditiile legii, informatii de la: autoritătile administratiei publice centrale si locale, institutiile publice si persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul său de competentă.

Art. 7 – (1) Conducerea Ministerului Sănătătii se exercită de către ministrul sănătătii.
(2) Ministrul sănătătii conduce activitatea ministerului si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti si organizatii, precum si cu persoane fizice sau juridice din tară ori din străinătate.
(3) Ministrul sănătătii este ordonator principal de credite si poate delega prin ordin, în limitele si în conditiile prevăzute de lege, această calitate.
(4) În exercitarea atributiilor sale, ministrul sănătătii emite ordine, instructiuni si alte acte cu caracter normativ, prevăzute de lege.
(5) În îndeplinirea atributiilor sale, ministrul sănătătii este ajutat de 3 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general si de un secretar general adjunct.
(6) În cazul în care ministrul nu îsi poate exercita atributiile curente, acesta desemnează prin ordin un secretar de stat care să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru.

Art. 8 – Secretarii de stat si subsecretarul de stat se subordonează ministrului sănătătii si îndeplinesc atributiile stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 9 – Secretarul general si secretarul general adjunct sunt înalti functionari publici, sunt subordonati ministrului sănătătii si îndeplinesc atributiile prevăzute prin lege sau stabilite prin ordin al ministrului sănătătii, precum si alte sarcini stabilite de acesta.

Art. 10 – (1) Pe lângă ministrul sănătătii functionează ca organ consultativ Colegiul ministerului.
(2) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.
(3) Presedintele Colegiului ministerului este ministrul sănătătii.
(4) Colegiul ministerului se întruneste la cererea ministrului sănătătii, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.

Art. 11 – (1) În exercitarea atributiilor sale, ministrul sănătătii poate constitui organisme consultative după cum urmează: comisiile de specialitate, Comisia de strategie terapeutică, Comisia natională de transparentă si Comitetul national de vaccinologie.
(2) Componenta, atributiile, modul de organizare si functionare ale comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 12 – Structura organizatorică a Ministerului Sănătătii este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 13 – (1) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului sănătătii, se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, în conditiile legii, cu respectarea numărului de posturi aprobat.
(2) Numărul posturilor de conducere se stabileste în conditiile legii.
(3) Numărul maxim de posturi este de 264, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
(4) În numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (3) sunt incluse si posturile aferente cabinetelor secretarilor de stat.
(5) Ministerul Sănătătii functionează pe baza regulamentului de organizare si functionare, precum si a regulamentului intern, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 14 – (1) Unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Structura organizatorică a institutiilor publice din reteaua proprie a Ministerului Sănătătii se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.
(3) Regulamentul de organizare si functionare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.
(4) Organigrama si statele de functii pentru institutiile din subordinea Ministerului Sănătătii se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 15 – Pentru realizarea obiectivelor ministerului sau pentru elaborarea unor proiecte specifice, ministrul sănătătii, prin ordin, poate numi consilieri onorifici si poate constitui, pe perioade determinate, consilii de experti sau colective de lucru formate din specialisti.

Art. 16 – (1) Ministerul Sănătătii are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburant stabilit conform normelor legale în vigoare.
(2) Pentru îndeplinirea activitătilor specifice, Ministerul Sănătătii are în dotare un parc de autoturisme, cu un consum mediu de carburant pe lună, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 17 – (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti functionează directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Sănătătii, în subordinea cărora functionează alte unităti cu personalitate juridică, conform prevederilor legale.
(2) Regulamentul de organizare si functionare, structura organizatorică a directiilor de sănătate publică si conditiile specifice ocupării functiilor publice de conducere din directiile de sănătate publică se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 18 – (1) Ministerul Sănătătii organizează concursuri si examene în vederea admiterii la rezidentiat si alte forme de pregătire profesională, ca activitate finantată integral din venituri proprii.
(2) Cheltuielile curente si de capital determinate de organizarea activitătii prevăzute la alin. (1) se suportă din taxele de înscriere la respectivele examene si concursuri.

Art. 19 – (1) Aplicarea structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(2) Reîncadrarea personalului potrivit prevederilor alin. (1) se realizează cu respectarea prevederilor aplicabile personalului contractual si functionarilor publici în cazul reorganizării institutiei publice.

Art. 20 – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 21 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul sănătătii
Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale
Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucuresti, 23 februarie 2010.
Nr. 144.

ANEXA Nr. 1
Numărul maxim de posturi = 264,
exclusiv demnitarii si posturile
aferente cabinetului ministrului
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Sănătătii
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 144/2010

LEGENDA
M1 – Directia generală economică
M2 – Directia politica medicamentului
M3 – Directia generală implementare si coordonare programe si relatii internationale
M4 – Directia organizare si politici salariale
M5 – Directia juridică si contencios
M6 – Directia asistentă medicală
M7 – Directia sănătate publică si control în sănătate publică
M8 – Serviciul patrimoniu si informatică
M9 – Serviciul achizitii publice
M10 – Serviciul pentru programe de sănătate
M11 – Centrul operativ pentru situatii de urgentă

Nota *) Functionează la nivel de serviciu.
Nota **) Functionează la nivel de compartiment.

ANEXA Nr. 2
LISTA
cuprinzând unitătile cu personalitate juridică aflate în
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii
A. UNITĂTI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂTII
I. Unităti finantate integral de la bugetul de stat:
1. directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate*);

Nota *) În subordinea directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti functionează unităti cu personalitate juridică, finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum si serviciile de ambulantă, centrele de diagnostic si tratament, centrele medicale si ambulatoriile de specialitate.
2. Institutul National de Sănătate Publică Bucuresti;
3. Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti;
4. Institutul National de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucuresti;
5. Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti;
6. Academia de stiinte Medicale Bucuresti;
7. Agentia Natională de Transplant Bucuresti;
8. Oficiul Central de Stocare pentru Situatii Speciale Bucuresti;
9. Registrul National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;
10. Agentia Natională a Medicamentului Bucuresti;
11. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Bucuresti.
Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-11 este de 8337, din care:
– Spitalul Tichilesti (leprozerie) – 28;
– medici rezidenti pe post – 282.

II. Unităti finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:
1. Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” Bucuresti;
2. Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricută” Cluj-Napoca;
3. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan” Bucuresti;
4. Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta” Bucuresti;
5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului „Prof. Dr. Alfred Rusescu” Bucuresti;
6. Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti;
7. Institutul National de Endocrinologie „C. I. Parhon” Bucuresti;
8. Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu” Bucuresti;
9. Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti;
10. Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” Bucuresti;
11. Institutul Inimii de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca;
12. Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti;
13. Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. „Prof. Dr. Dorin Hociotă” Bucuresti;
14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara;
15. Institutul Clinic Fundeni Bucuresti;
16. Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca;
17. Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures;
18. Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi;
19. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. G. I. M. Georgescu” Iasi;
20. Institutul Regional de Oncologie Iasi;
21. Institutul Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni;
22. Institutul Clinic de Uronefrologie si Transplant Renal Fundeni;
23. Institutul Regional de Oncologie Timisoara;
24. Centrul de Cardiologie Craiova;
25. Centrul de Patologie Neuromusculară „Dr. Radu Horia” Vâlcele;
26. Centrul Medical Clinic de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Tineri „Cristian serban” Buzias;
27. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna;
28. Spitalul de Recuperare Borsa;
29. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix;
30. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Stei;
31. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Săpoca;
32. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare;
33. Spitalul de Psihiatrie Zam;
34. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Pădureni-Grajduri;
35. Spitalul de Psihiatrie Gătaia;
36. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Sigurantă Jebel;
37. Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iasi;
38. Spitalul de Cardiologie Covasna;
39. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică si Balneologie Eforie Nord;
40. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Techirghiol;
41. Sanatoriul Balnear si de Recuperare Mangalia;
42. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni;
43. Sanatoriul de Nevroze Predeal;
44. Sanatoriul Balnear Slănic-Moldova;
45. Institutul National pentru Medicină Complementară si Alternativă Bucuresti „Prof. Dr. Florin Brătila” Bucuresti;
46. Centrul Medical Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu” Bucuresti.
Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-46, precum si pentru unitătile sanitare publice din subordinea directiilor de sănătate publică este de 186815.
Unitătile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în conditiile legii.

III. Unităti finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat:
1. Institutul National de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucuresti;
2. Institutul de Medicină Legală Iasi;
3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;
4. Institutul de Medicină Legală Timisoara;
5. Institutul de Medicină Legală Craiova;
6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mures;
7. Centrul National de Sănătate Mintală si Luptă Antidrog Bucuresti.
Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-7 este de 510.

B. UNITĂTI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂTII:
1. Compania Natională „Unifarm” – S.A. Bucuresti;
2. Societatea Comercială „Sanevit 2003” – S.A. Arad;
3. Societatea Comercială „Antibiotice” – S.A. Iasi.

C. UNITĂTI AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂTII:
1. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si stiintelor Biomedicale „Victor Babes” Bucuresti;
2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino” Bucuresti;
3. Scoala Natională de Sănătate Publică, Management si Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti.