Hotarare de guvern 1552/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 1552/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 – Se înfiintează Secretariatul permanent pentru afaceri europene, denumit în continuare SPAE, structură fără personalitate juridică, organizată la nivel de departament în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 2 – (1) SPAE are ca principal obiect de activitate coordonarea interministerială a politicilor din domeniul afacerilor europene ale României.
(2) SPAE are următoarele atributii specifice:
a) asigură activitatea executivă si de secretariat a Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană (CEIE);
b) urmăreste îndeplinirea măsurilor stabilite de CEIE;
c) asigură solutionarea diferentelor de pozitii interministeriale în domeniul politicilor de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea măsurilor stabilite de CEIE;
d) participă la coordonarea aplicării strategiei de comunicare internă si externă privind aderarea României la Uniunea Europeană;
e) asigură consilierea primului-ministru în domeniul afacerilor europene;
f) prezintă primului-ministru rapoarte periodice cu privire la aspecte semnificative în domeniul afacerilor europene;
g) organizează activitatea proprie de informare si documentare a CEIE în domeniul afacerilor europene si elaborează un plan de actiune propriu pentru perioada până la finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană;
h) informează factorii de decizie despre proiectele de acte normative comunitare care influentează legislatia natională;
i) stabileste raporturi de cooperare cu structuri similare din state membre ale Uniunii Europene;
j) initiază si gestionează Registrul national al expertilor în domeniul european, care se actualizează anual.
(3) Pentru realizarea atributiilor sale SPAE colaborează cu celelalte institutii ale administratiei publice centrale implicate în procesul aderării României la Uniunea Europeană, astfel:
a) este inclus în circuitul informational al Ministerului Integrării Europene si al Ministerului Afacerilor Externe;
b) participă la întâlnirile organizate de organele de specialitate ale administratiei publice centrale cu reprezentanti ai institutiilor si structurilor europene sau la nivel bilateral, cu reprezentanti ai statelor membre ale Uniunii Europene sau aflate în procesul de aderare si este informat despre rezultatele acestora;
c) organizează sau, după caz, participă la întâlniri interministeriale care vizează aspecte din domeniul afacerilor europene;
d) analizează, centralizează si arhivează documentele în domeniul afacerilor europene înaintate primului-ministru si Guvernului;
e) solicită institutiilor administratiei publice centrale orice fel de informatii si documente cu relevantă în domeniul afacerilor europene;
f) transmite informatii reprezentantilor României în structurile europene;
g) colaborează cu institutiile administratiei publice centrale în vederea prezentării spre aprobarea CEIE a unei pozitii globale si sintetice în problematica europeană;
h) participă la elaborarea dosarelor Consiliilor Europene;
i) participă la coordonarea interministerială în privinta Strategiei „Lisabona”;
j) colaborează cu Ministerul Integrării Europene si cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea prezentării Guvernului a unor rapoarte periodice referitoare la aspecte strategice din domeniul afacerilor europene;
k) colaborează cu Ministerul Integrării Europene si cu Ministerul Afacerilor Externe la elaborarea Tratatului de aderare a României la U.E.

Art. 3 – Activitatea SPAE este coordonată de consilierul de stat pentru afaceri europene al primului-ministru.

Art. 4 – Numărul de posturi de specialitate al SPAE este de 33, exclusiv coordonatorul SPAE.

Art. 5 – Cheltuielile curente si de capital ale SPAE se finantează din bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 6 – (1) Personalul SPAE este încadrat prin detasare de la ministerele prevăzute la alin. (2) cu functionari publici, functionari publici cu statut special, diplomati si magistrati, precum si prin recrutare directă în conditiile legii, cu personal contractual.
(2) Ministerele care, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, vor asigura detasarea specialistilor corespunzători în cadrul SPAE, în conditiile legii, sunt:
– Ministerul Afacerilor Externe;
– Ministerul Integrării Europene;
– Ministerul Finantelor Publice;
– Ministerul Justitiei;
– Ministerul Administratiei si Internelor;
– Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;
– Ministerul Economiei si Comertului;
– Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
– Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;
– Ministerul Educatiei si Cercetării;
– Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;
– Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor.
Art. 7 – Structura organizatorică a SPAE este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Seful Cancelariei Primului-Ministru
Alin Teodorescu

Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat

Ministrul integrării europene,
Vasile Puscas,
secretar de stat

Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucuresti, 23 septembrie 2004.
Nr. 1552.

ANEXA
Numărul maxim de posturi = 33
(exclusiv coordonatorul SPAE)
ORGANIGRAMA
Secretariatului permanent pentru afaceri europene
ANEXA - Hotarare de Guvern 1552/2004

NOTA:
Numărul maxim de posturi si structura acestora pe directii se stabilesc prin decizie a primului-ministru.