Hotarare de guvern 1621/2003 pentru organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 1621/2003 pentru organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 – (1) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti se organizează si va functiona ca persoană juridică română, în baza Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum si ale prezentei hotărâri, în coordonarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.
(2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti are sediul în municipiul Bucuresti, bd. Maresal Averescu nr. 8-10, sectorul 1.
(3) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică -ICI Bucuresti functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente si conduce evidenta contabilă în regim economic.

Art. 2 – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări stiintifice si dezvoltări tehnologice în domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor, suport al dezvoltării societătii informationale. Institutul desfăsoară activităti de informatizare a administratiei publice, a sectoarelor economiei nationale si a societătii în ansamblu, precum si activităti de formare si specializare profesională în domeniul său de activitate, de comert interior, operatiuni export-import, productie, marketing, prestări de servicii cu valoare adăugată în domeniul tehnologiilor si comunicatiei de date.

Art. 3 – Structura organizatorică a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti se aprobă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

Art. 4 – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti poate avea în structură subunităti cu sau fără personalitate juridică, departamente, sectii, laboratoare, poate dobândi calitatea de asociat sau de actionar fondator în cadrul altor societăti comerciale ori structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 5 – (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a constructiilor, anexelor si a terenului aferent, aflate în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti, situat în municipiul Bucuresti, bd. Maresal Averescu nr. 8-10, sectorul 1, identificat potrivit anexei nr. 1.
(2) Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în proprietatea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti, cu titlu gratuit, a imobilului prevăzut la alin. (1).
(3) Protocolul de predare-preluare, cu titlu gratuit, a constructiilor, anexelor si a terenului aferent se va încheia între Ministerul Finantelor Publice si Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data publicării intrării în vigoare a hotărârii.

Art. 6 – Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti, format din baza materială stabilită pe baza situatiei patrimoniului de la data de 30 iunie 2003, împreună cu constructiile, anexele si terenul aferent, este în sumă totală de 69.587.659 mii lei.

Art. 7 – Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul său fondurile necesare realizării unor investitii, dotări, aparatură, echipamente si instalatii.

Art. 8 – Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 9 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 936/1998 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 29 decembrie 1998, cu modificările ulterioare.

Art. 10 – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei Dan Nica

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului
Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucuresti, 23 decembrie 2003.
Nr. 1621.

ANEXA Nr. 1
BUNURI AFLATE ÎN PATRIMONIU
1. Bunuri din patrimoniul public al statului, care, potrivit art. 27 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, sunt inalienabile
– Nu este cazul
2. Datele de identificare a imobilului care se trece din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti în domeniul privat al statului si care se transmite cu titlu gratuit în patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 1621/2003

ANEXA Nr. 2
REGULAMENT de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucuresti