Hotarare de guvern 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 – (1) Se organizează si functionează Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, cu personalitate juridică, cu scopul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are sediul în municipiul Bucuresti, Bd Libertătii nr. 14, sectorul 5.

Art. 2 – În vederea îndeplinirii rolului sau Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are următoarele functii:
a) de dezvoltare a strategiei, prin care se definesc obiectivele strategice si tactice ale sectorului, asigurând planul, elaborarea si implementarea politicilor în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei; monitorizare, evaluare si control privind realizarea acestor politici;
b) de elaborare si implementare a politicilor si strategiei sectoriale de integrare în structurile Uniunii Europene si de armonizare a legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene;
c) de administrare si gestionare de resurse, prin care planifica, aloca, urmăreste si evalueaza utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;
d) de reglementare a activitătilor în domeniile comunicatiilor si tehnologia informatiei;
e) de reglementare-implementare a cadrului normativ, metodologic si a procedurilor functionale, operationale si financiare, prin care se realizează politicile în domeniu, urmărirea si controlul respectării acestora;
f) de comunicare si reprezentare în organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate; comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civilă si cu cetătenii, precum si cu furnizorii de produse si servicii în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;
g) de arbitru si organ de decizie în solutionarea litigiilor dintre operatorii si furnizorii de servicii în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, în scopul asigurării liberei competitii si protectiei consumatorilor.

Art. 3 – (1) În vederea exercitării functiilor sale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are următoarele atributii si responsabilităti principale:
1. defineste politicile de restructurare, privatizare si de atragere a investitiilor în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei; initiază si coordonează procesul de privatizare a unitătilor aflate în subordine;
2. analizează evolutia fenomenelor din domeniul sau de activitate prin definirea, monitorizarea si evaluarea de indicatori specifici si scheme de analiza pentru sistemele comunicatiilor si tehnologiei informatiei;
3. garantează serviciul universal de posta si telecomunicatii pe întregul teritoriu al României;
4. stimuleaza cercetarea, dezvoltarea, inovarea si transferul de tehnologii în comunicatii si tehnologia informatiei, valorifica rezultatele, urmăreste absorbtia si difuzia acestora în rândul agentilor economici si în economie în general;
5. initiază, conduce, finantează, monitorizează si implementeaza programe/proiecte de cercetare în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei; atribuie conducerea programelor/proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;
6. stimuleaza dialogul cu comunitatea stiintifică si cu alte structuri ale societătii civile; stimuleaza implicarea acestora în definirea si implementarea politicilor în domeniul tehnologiei comunicatiilor si al tehnologiei informatiei;
7. elaborează principiile de politica tarifara pentru serviciile cu drepturi speciale de rezervare, urmărind implementarea acestora, si avizează, în conditiile legii, tarifele pentru această categorie de servicii;
8. asigura dezvoltarea si modernizarea, pe întreg teritoriul tarii, a serviciilor pentru care sunt acordate drepturi speciale;
9. monitorizează implementarea programului de actiuni prevăzut de strategia nationala de dezvoltare a comunicatiilor si de strategia nationala de dezvoltare a tehnologiei informatiei; prezintă Guvernului rapoarte privind stadiul de realizare a obiectivelor prevăzute în aceste strategii;
10. asigura finantarea dezvoltării coerente a infrastructurii informationale nationale a administratiei publice si a nucleului informational;
11. coordonează politicile privind realizarea retelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Comunitatea Europeană;
12. promovează dezvoltarea Internetului si a comertului electronic la nivel national;
13. stimuleaza dezvoltarea regionala si locală, precum si înfiintarea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubare de afaceri, de transfer tehnologic si altele asemenea;
14. prognozeaza, planifica si reprogramează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul sau de competenta;
15. coordonează derularea programelor de asistenta financiară de la Uniunea Europeană si a acordurilor guvernamentale în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;
16. publică specificatiile tehnice emise de Uniunea Europeană în domeniul specific;
17. acorda licente în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, stabileste si încasează taxele de licentă în conformitate cu legislatia în vigoare si în concordanta cu costurile administrative aferente emiterii, managementului si controlului aplicării licentelor;
18. administrează si gestionează în mod direct următoarele resurse din domeniul public pe teritoriul României: planul national de numerotare, spectrul de frecvente radio-electrice si pozitiile orbitale atribuite României;
19. initiază si elaborează proiecte de acte normative în domeniu si le supune spre aprobare Guvernului; propune si dezvolta cadrul institutional în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei; avizează proiecte de acte normative care contin prevederi ce intra sub incidenta domeniului sau de competenta; supune spre aprobare Guvernului cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat al industriei de produse si servicii în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;
20. initiază elaborarea de standarde nationale în acord cu cerintele nationale, cu standardele internationale în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei si propune spre aprobare standarde internationale;
21. reglementează utilizarea comertului electronic, semnăturii digitale, bazelor de date electronice, transmisiilor de date si activitatea operatorilor de transmisii de date si a furnizorilor de Internet;
22. elaborează reglementările si normele necesare în vederea asigurării protectiei mediului în domeniu;
23. armonizeaza politicile proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, educatiei, precum si din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;
24. avizează proiectele directoare de informatizare pentru administratia publică, institutii publice si altele asemenea si desemnează, după caz, reprezentantul sau în cadrul comisiilor de licitatii;
25. promovează în colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetării sistemul educational bazat pe tehnologia informatiei;
26. promovează convergenta media, asigurând corelarea legislatiei în domeniul telecomunicatiilor, media si copyright;
27. stimuleaza si monitorizează participarea României la programe si proiecte internationale, comunitare si bilaterale în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;
28. asigura reprezentarea în organe si organisme internationale de comunicatii si tehnologia informatiei, sustinand în cadrul acestora politica si strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;
29. colaborează cu organisme si organizatii nationale si internationale din domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei; dezvolta si stimuleaza relatiile cu acestea;
30. sustine activitatea de participare a României la târguri, expozitii si alte asemenea manifestări internationale în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;
31. publică rapoarte, studii si altele asemenea; realizează studii, analize, monitorizari si alte activităti în domeniu pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; organizează seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine, informare si de constientizare a publicului; în aceste scopuri poate contracta servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica si altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
32. adopta măsurile necesare pentru cooperarea tehnica între operatori si stabileste acordurile de interconectare;
33. aplica sanctiuni pentru neîndeplinirea conditiilor din licente sau autorizari; 34. asigura respectarea regulilor competitiei, adopta măsurile necesare împotriva discriminarii si supervizeaza aplicarea reglementărilor în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei; 35. exercita atributiile ce îi revin potrivit legii ca organ al administratiei publice centrale, sub a cărui autoritate directa functionează unităti aflate în subordinea sau în coordonarea sa; monitorizează si evalueaza activităti ale unitătilor specifice domeniului;
36. urmăreste si controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în conventiile si acordurile internationale în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea si sanctionarea nerespectării acestor prevederi.
(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste orice alte atributii care îi revin prin acte normative.

Art. 4 – (1) Întreaga activitate a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este condusă de ministru, care este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat.
(2) Pe lângă ministru functionează Colegiul ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului. Colegiul se întruneste, la cererea si sub presedintia ministrului, pentru dezbaterea politicilor si strategiilor în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
(3) Ministrul reprezintă Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din străinătate.
(4) În exercitarea atributiilor sale ministrul emite ordine si instructiuni.
(5) Ministrul îndeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite.
(6) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului.
(7) Ministrul poate delega secretarilor de stat unele dintre competentele sale, în conditiile legii.

Art. 5 – Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are un secretar general, functionar public, numit în conditiile legii, care îndeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare si/sau alte atributii încredintate de ministru, realizand legăturile functionale între structurile ministerului.

Art. 6 – (1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei se pot organiza servicii, birouri si colective temporare de lucru, conform legislatiei în vigoare.
(2) Atributiile si sarcinile compartimentelor, precum si cele ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, care se aproba prin ordin al ministrului.
(3) Numărul maxim de posturi la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este de 70, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

Art. 7 – În exercitarea atributiilor sale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei conlucreaza cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale si cu alte organisme interesate.

Art. 8 – Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are în coordonare directa Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti, Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii – I.N.S.C.C. Bucuresti si Regia Autonomă „Inspectoratul General al Comunicatiilor”, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 9 – Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar la societătile comerciale prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 10 – Personalul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va fi încadrat numai pe bază de concurs sau examen, organizate si desfăsurate conform legii.

Art. 11 – Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va prelua, pe bază de protocol, activul, pasivul, arhiva si documentele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12 – Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are în dotare un număr de autoturisme al căror consum lunar de carburant este stabilit potrivit normelor legale în vigoare.
Art. 13 – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 973/1999 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 31 decembrie 1998, precum si orice alte prevederi contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei
Dan Nica

Ministrul administratiei publice
Octav Cozmanca

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 4 ianuarie 2001.
Nr. 20.

ANEXA Nr. 1
Numărul maxim de posturi = 70
(exclusiv demnitarii si posturile
aferente cabinetelor ministrilor)
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 20/2001
LEGENDA
A = OFICIUL RELATII CU PARLAMENTUL
B = OFICIUL RELATII CU SINDICATE SI PATRONATE
C = DIRECTIA ARMONIZARE LEGISLATIVĂ EUROPEANĂ
D = OFICIU PENTRU INVESTITORI AUTOHTONI SI STRĂINI
E = DIRECTIA GENERALĂ ECONOMICĂ, MANAGEMENT RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIVĂ
F = DIRECTIA JURIDICĂ
G = DIRECTIA RELATII PUBLICE
H = DIRECTIA GENERALĂ DE REGLEMENTĂRI SI LICENTE ÎN COMUNICATII
I = DIRECTIA GENERALĂ DE STRATEGIE A DEZVOLTĂRII COMUNICATIILOR
J = DIRECTIA GENERALĂ DE REGLEMENTĂRI ÎN TEHNOLOGIA INFORMATIEI
K = DIRECTIA GENERALĂ DE STRATEGIE SI DEZVOLTAREA SOCIETĂTII INFORMATIONALE
L = DIRECTIA GENERALĂ ANTIFRAUDA ÎN TEHNOLOGIA INFORMATIEI.

Nota *) la nivel de directie

ANEXA Nr. 2
UNITĂTILE
care functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor
si Tehnologiei Informatiei
ANEXA Nr. 2 - Hotarare de Guvern 20/2001

ANEXA Nr. 3
UNITĂTILE la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
îndeplineste atributiile pe care statul român
le are în calitate de actionar
ANEXA Nr. 3 - Hotarare de Guvern 20/2001