a22


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 217/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Privatizare

În temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia României si al altor reglementări legale, Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – Agentia Nationala pentru Privatizare este organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Guvernului, care realizează, în conformitate cu legea, administrarea programelor în domeniul privatizării.

Art. 2 – Agentia Nationala pentru Privatizare, în conditiile prevăzute de lege si ale strategiei guvernamentale de reforma economică, are următoarele atributii:
1. coordonează, îndrumă si controlează întregul proces de privatizare;
2. urmăreste functionarea mecanismului procesului de privatizare în toate sectoarele economiei nationale si ia măsuri pentru buna desfăsurare a acestuia si pentru crearea conditiilor optime societătilor comerciale ce urmează a fi privatizate;
3. prezintă Guvernului propuneri privind strategia si mecanismele de dezvoltare a sectorului privat;
4. stabileste listele cu societătile comerciale ce urmează a fi supuse procesului de privatizare;
5. participa cu rol de mediator, în numele Guvernului, pentru rezolvarea eventualelor divergente dintre Fondul Proprietătii de Stat si Fondurile Proprietătii Private, pe linia privatizării societătilor comerciale;
6. aproba privatizarea societătilor comerciale în situatia când Fondul Proprietătii de Stat îsi pierde calitatea de actionar cu rol de control în cadrul respectivelor societăti comerciale;
7. asigură realizarea cadrului legal si institutional pentru crearea fondurilor mutuale;
8. asigura introducerea, în forma standard, a evidentei actionarilor la nivelul fiecărei societăti comerciale, realizind si evidenta miscarilor acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, prin Registrul unic al actionarilor;
9. avizează propunerile de acordare de concesiuni si de organizare de licitatii pentru încheierea de contracte de concesiune pentru activităti economice, servicii publice si unităti de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat;
10. controlează respectarea de către concesionari a obligatiilor asumate prin contractul de concesiune;
11. propune Guvernului, spre aprobare, încheierea de contracte de subconcesiune;
12. elaborează si prezintă Guvernului spre aprobare norme metodologice privind conditiile de organizare si desfăsurare a vinzarilor de actiuni si active, de schimbare a certificatelor de proprietate în actiuni la societătile comerciale ce urmează a fi privatizate;
13. rezolva, în conditiile legii, contestatiile formulate de detinătorii certificatelor de proprietate împotriva solutiilor date de Fondurile Proprietătii Private, în exercitarea dreptului de control si initiativa a detinătorilor certificatelor de proprietate;
14. aproba încheierea de contracte de asistenta de specialitate cu firme de consultanta străine;
15. urmăreste realizarea programului de asistenta tehnica din străinătate si asigura organizarea de forme de pregătire a personalului în domeniile evaluării societătilor comerciale, organizării de licitatii, vinzarii de actiuni, brokeraj si alte activităti legate de procesul de privatizare;
16. realizează activităti de comunicatie, pe plan intern si extern, în vederea promovării procesului de privatizare;
17. efectuează, tinând seama de practica internationala, analize si studii în domeniul privatizării societătilor comerciale cu capital de stat;
18. controlează respectarea de către institutiile cu sarcini si atributii în domeniul privatizării a prevederilor Legii nr. 58/1991, precum si a celorlalte acte normative din acest domeniu;
19. prestează, pe bază de contract, servicii de asistenta tehnica si consultanta pe linia realizării procesului de privatizare în domeniile: economic, financiar, comercial si juridic;
20. editează periodic Buletinul informativ privind desfăsurarea procesului de privatizare;
21. îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.

Art. 3 – (1) Agentia Nationala pentru Privatizare este condusă de un presedinte, asimilat ca salarizare cu functia de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. Pe lângă presedintele Agentiei Nationale pentru Privatizare functionează, ca organ consultativ, Colegiul de conducere a agentiei. Componenta colegiului se aproba prin ordinul presedintelui, cu avizul membrului din guvern care coordonează aceasta activitate. Presedintele agentiei îndeplineste si functia de presedinte al colegiului de conducere.
(2) Presedintele conduce întreaga activitate a Agentiei Nationale pentru Privatizare si o reprezintă în raporturile cu ministerele, alte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara sau străinătate.
(3) În realizarea atributiilor Agentiei Nationale pentru Privatizare presedintele emite, potrivit legii, ordine si instructiuni.

Art. 4 – (1) Numărul maxim de posturi este de 130, exclusiv demnitarul.
(2) Structura organizatorică a Agentiei Nationale pentru Privatizare este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. Salarizarea personalului agentiei se face conform anexei nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicată. În cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui agentiei, se pot organiza servicii si birouri, precum si colective temporare.
(3) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, Agentia Nationala pentru Privatizare va include în statul de functii personal de specialitate pentru coordonare în profil teritorial, care îsi va desfăsura activitatea cu sprijinul prefecturilor.
(4) Atributiile concrete ale directiilor generale, directiilor, serviciilor si birourilor din structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Privatizare.

Art. 5 – (1) Agentia Nationala pentru Privatizare poate să presteze pe baza contractuală activităti lucrative ca: servicii de asistenta tehnica si consultanta, brokeraj, evaluări de societăti comerciale, studii de fezabilitate, caiete de sarcini si altele asemenea.
(2) Pentru realizarea unor asemenea activităti, Agentia Nationala pentru Privatizare are în subordine Oficiul de Prestări Servicii si Buletin Informativ, organizat la nivel de directie generală, cu personalitate juridică, ale cărui cheltuieli de functionare si investitii se acoperă, în conditiile legii, din veniturile extrabugetare realizate. Numărul de posturi si structura organizatorică se aproba prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Privatizare.
(3) Nivelurile de salarizare pentru personalul Oficiului de Prestări Servicii si Buletin Informativ sunt cele prevăzute în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.

Art. 6 – (1) În exercitarea atributiilor sale, Agentia Nationala pentru Privatizare colaborează cu ministerele, organele centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile publice locale.
(2) Prefecturile vor asigura spatiul necesar desfăsurării activitătii în teritoriu a salariatilor Agentiei Nationale pentru Privatizare si vor suporta din bugetul propriu cheltuielile materiale, de întretinere si comunicatii.

Art. 7 – Agentia Nationala pentru Privatizare are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.

Art. 8 – Ministerul Finantelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul Agentiei Nationale pentru Privatizare pe anul 1995.

Art. 9 – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.
(2) La aceeasi dată se abroga Hotărârea Guvernului nr. 4/1993 privind organizarea Agentiei Nationale pentru Privatizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 10 februarie 1993.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministru de stat,
presedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economică,
Mircea Cosea

Ministru de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale
Dan Mircea Popescu

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu

Bucuresti, 10 aprilie 1995.
Nr. 217.

ANEXA
Număr maxim de posturi = 130
(exclusiv demnitarul si Oficiul de Prestări
Servicii si Buletin Informativ)
AGENTIA NATIONALA PENTRU PRIVATIZARE
ANEXA - Hotarare de Guvern 217/1995