Hotarare de guvern 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Capitolul 1 – Dispozitii generale privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei

Art. 1 – (1) Ministerul Sănătătii si Familiei se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Ministerului, nr. 1-3, sectorul 1, prin reorganizarea Ministerului Sănătătii.
(2) Ministerul Sănătătii si Familiei preia în subordine Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

Art. 2 – (1) Ministerul Sănătătii si Familiei aplica strategia si politica Guvernului în domeniul asigurării sănătătii populatiei si răspunde de realizarea procesului de reforma în sectorul sanitar si al politicilor familiale.
(2) Ministerul Sănătătii si Familiei organizează, coordonează si urmăreste activitătile de asistenta socială pentru asigurarea sănătătii populatiei, sprijinirea sănătătii familiilor si categoriilor de populatie defavorizate, realizează coordonarea, îndrumarea si controlul activitătii de protectie a persoanelor cu handicap; coordonează si actionează pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza sănătătii.
(3) În exercitarea atributiilor sale Ministerul Sănătătii si Familiei colaborează cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile publice locale si cu alte organisme interesate.

Art. 3 – În realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Sănătătii si Familiei îndeplineste următoarele atributii:
1. asigura, răspunde, coordonează si controlează, după caz, organizarea activitătii de: asistenta de sănătate publică, promovarea sănătătii si medicinei preventive, asistenta de urgenta, curativă, de recuperare medicală, asistenta medicală la domiciliu, care se acordă prin unitătile sanitare publice sau private, precum si asistenta de medicina legală;
2. stabileste principalele obiective de etapa si pe termen mediu si lung în domeniul sănătătii populatiei si al reformei în sectorul sanitar;
3. are obligatia să asigure supravegherea si controlul aplicării legislatiei de către institutiile si organismele care au responsabilităti în domeniul sănătătii publice, inclusiv de către sistemele de asigurări de sănătate si de unitătile sanitare din sectorul privat de asistenta medicală, colaborand în acest scop cu Casa Nationala de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, autoritătile publice locale si cu alte institutii abilitate;
4. elaborează, organizează, coordonează si implementeaza programele nationale de sănătate publică, aproba si stabileste modul de finantare a acestora;
5. aproba, prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, normele tehnice în domeniul asistentei de sănătate publică;
6. aproba, prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, normele tehnice de organizare si functionare a unitătilor care asigura asistenta de sănătate publică;
7. elaborează norme privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat si împuterniceste personalul sanitar care efectuează inspectia sanitară de stat;
8. participa la acreditarea unitătilor sanitare care prestează servicii medicale pentru autoritătile din domeniul asistentei de sănătate publică;
9. organizează sistemul informational din domeniul asistentei de sănătate publică si modul de raportare a datelor de către unitătile sanitare, pentru stabilirea stării de sănătate a populatiei; analizează si evalueaza periodic indicatorii stării de sănătate a populatiei si criteriile de performantă a unitătilor sanitare;
10. prezintă rapoarte periodice pentru informarea Guvernului privind starea de sănătate a populatiei;
11. fundamentează necesarul de resurse financiare pentru asigurarea asistentei de sănătate a populatiei;
12. îndrumă si controlează modul de aplicare a normelor de igiena si sanitar-antiepidemice în mediul de viata al populatiei si la locul de muncă;
13. stabileste si urmăreste, împreună cu organele competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;
14. organizează, coordonează si controlează, după caz, activitatea unitătilor de ocrotire si asistenta medicală a mamei si copilului, asistenta medicală de urgenta si asistenta medicală la locul de muncă;
15. elaborează, coordonează si îndrumă elaborarea politicilor de sănătate familială;
16. colaborează cu Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale în domeniul coordonării metodologice a activitătii institutiilor specializate care asigura servicii de asistenta socială;
17. colaborează la utilizarea ratională a factorilor naturali de mediu; coordonează si controlează activitatea de asistenta medicală în statiunile balneoclimaterice, activitatea de medicina a culturii fizice si de medicina sportiva;
18. aproba Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, elaborat de Casa Nationala de Asigurări de Sănătate si de Colegiul Medicilor din România;
19. elaborează anual împreună cu Casa Nationala de Asigurări de Sănătate, cu avizul Colegiul Medicilor din România si al Colegiului Farmacistilor din România, în baza contractului-cadru mentionat la pct. 18, lista cu medicamentele din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală, cu sau fără contributie personală;
20. emite avize si autorizatii sanitare de functionare, abilitari si acorduri scrise pentru importul deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si a mediului înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
21. percepe tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
22. emite reglementări privind regimul substantelor stupefiante si toxice, precum si autorizatii pentru culturile de mac;
23. emite autorizatii de functionare si norme tehnice pentru organizarea si functionarea unitătilor farmaceutice publice si private, îndrumă si controlează activitatea în reteaua farmaceutica;
24. aproba pretul produselor medicamentoase din tara si din import; emite reglementări privind termenii, conditiile, modul de calculare si de avizare a preturilor produselor medicamentoase si limitele de profit;
25. autorizeaza furnizorii de dispozitive medicale si asigura certificarea si inspectia aparaturii si echipamentelor medicale;
26. organizează în situatii deosebite asistenta medicală, asigurând rezerva de mobilizare cu medicamente, aparatura medicală, dispozitive medicale si materiale sanitare;
27. elaborează si organizează împreună cu Academia de stiinte Medicale Bucuresti strategia activitătii de cercetare stiintifică medicală si asigura resursele materiale si financiare pentru buna functionare a acestei activităti;
28. elaborează sau, după caz, avizează proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate, armonizate cu reglementările Uniunii Europene; urmăreste si răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european de asociere si din Strategia nationala de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;
29. initiază, negociaza si încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internationala în domeniul ocrotirii sănătătii si asistentei sociale si reprezintă statul român în relatiile cu organismele internationale din domeniul sănătătii publice;
30. sprijină informarea si documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate, precum si organizarea manifestărilor stiintifice;
31. aproba, prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, metodologia privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal cu studii superioare din unitătile sanitare publice;
32. asigura, potrivit legii, numirea, transferarea, detasarea, promovarea, eliberarea si evidenta personalului propriu si emite norme privind personalul din unitătile subordonate;
33. aproba, prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, Nomenclatorul de specialităti medicale si farmaceutice si normele cu privire la specialitatile medico-sanitare si paramedicale, supraspecializarile si competentele pentru reteaua de asistenta medicală; organizează, potrivit legii, concursuri si examene pentru obtinerea specialitatii medicale sau farmaceutice, precum si ocuparea posturilor vacante pentru unitătile subordonate;
34. pentru activitatea desfăsurată de cadrele didactice din învătământul superior de stat si privat în spitalele clinice spitalele pot încheia contracte individuale de muncă pe perioada determinata cu cadrele didactice, cu respectarea unui contract-cadru încheiat între Ministerul Sănătătii si Familiei si Ministerul Educatiei si Cercetării;
35. stabileste anual numărul optim pe tara de medici rezidenti si specialisti;
36. stabileste strategiile si asigura desfăsurarea programelor pentru formarea si pregătirea profesională a personalului medico-sanitar, în colaborare cu institutii sau organizatii profesionale, guvernamentale sau neguvernamentale, ale medicilor, farmacistilor si asistentilor medicali;
37. stabileste structura organizatorică, normele de organizare si functionare, precum si procedurile de încadrare a personalului unitătilor sanitare din subordinea sa;
38. avizează înfiintarea, reorganizarea sau desfiintarea spitalelor si aproba schimbarea sediului, a profilului sau a structurii spitalelor; întocmeste planul national de paturi si elaborează norme privind încadrarea spitalelor publice si private cu personal;
39. avizează functionarea si supraveghează activitatea tuturor formelor de prestare a serviciilor medicale private pe întreg teritoriul tarii conform dispozitiilor legale;
40. aproba înfiintarea, reorganizarea si desfiintarea unitătilor din subordinea sa sau a directiilor de sănătate publică ca unităti cu personalitate juridică;
41. înfiintează sau desfiintează, în conditiile legii, filiale ale institutelor din domeniul asistentei de sănătate publică de interes national sau local;
42. avizează si aproba, după caz, proiectarea si realizarea investitiilor în domeniul sanitar, în unitătile din subordinea sa;
43. avizează activitătile bazate pe libera initiativă în domeniul sanitar si farmaceutic si veghează asupra climatului de concurenta loiala;
44. editează publicatii de specialitate si de informare specifice;
45. îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate.

Art. 4 – (1) Ministerul Sănătătii si Familiei este condus de un ministru ajutat de 4 secretari de stat. Pe lângă ministru functionează Colegiul ministerului, ca organ consultativ. Componenta Colegiului ministerului se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.
(2) Ministrul sănătătii si familiei conduce întreaga activitate a ministerului si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti si organizatii, precum si cu persoane fizice sau juridice din tara sau din străinătate. În cazul în care ministrul sănătătii si familiei, din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile acesta deleagă unui secretar de stat exercitarea acestor atributii.
(3) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat si ale secretarului general se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii si familiei. Secretarul general este functionar public si este numit în functie de ministrul sănătătii si familiei, potrivit legii.
(4) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.
(5) Structura organizatorică a Ministerului Sănătătii si Familiei este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 5 – (1) În structura organizatorică a Ministerului Sănătătii si Familiei functionează directii generale, directii, servicii si birouri.
(2) Numărul maxim de posturi este de 175, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
(3) Încadrarea în posturile aprobate se va realiza în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
(4) În structurile administrative ale Ministerului Sănătătii si Familiei, cat si în structurile sale subordonate nu pot fi angajati si nu pot functiona medici rezidenti.

Art. 6 – (1) Unitătile din subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Structura organizatorică a unitătilor si compartimentelor din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei se aproba prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.
(3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statelor de functii pentru institutiile publice subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.
(4) Pentru unitătile sanitare cu paturi modificarea profilului si a numărului de paturi se va face la propunerea directiilor de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 7 – (1) Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sănătătii si Familiei poate constitui, de asemenea, comisii de specialitate prin ordin al ministrului.
(2) Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sănătătii si Familiei poate constitui un consiliu de experti sau comisii de specialitate în domeniul sanitar, precum si colective de lucru formate din specialisti, pe perioade determinate, pentru elaborarea unor proiecte specifice.

Art. 8 – Ministerul Sănătătii si Familiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 9 – (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este organul de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei, care realizează coordonarea, îndrumarea si controlul activitătii de protectie a persoanelor cu handicap, precum si integrarea socială a acestora.
(2) Sediul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap este în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1.
(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap este organ de specialitate în subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu personalitate juridică.

Art. 10 – (1) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap are în structura sa organizatorică directii generale si directii; în cadrul directiilor generale si al directiilor se pot organiza servicii si birouri.
(2) Atributiile compartimentelor Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia, aprobat prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.
(3) Structura organizatorică, statul de functii si atributiile personalului din institutiile subordonate Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 11 – (1) În îndeplinirea rolului sau Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap are următoarele atributii principale:
a) elaborează si supune aprobării ministrului sănătătii si familiei strategia guvernamentală în domeniul protectiei persoanelor cu handicap, adulti si minori, în conformitate cu principiile si normele internationale;
b) organizează, coordonează si controlează realizarea măsurilor de protectie specială a persoanelor cu handicap si a programelor privind strategia guvernamentală în domeniul respectiv;
c) initiază, elaborează si avizează actele normative din domeniul protectiei persoanelor cu handicap;
d) evalueaza, prin propriile comisii de expertiza medicală, persoanele cu handicap, stabilind programe individuale de protectie specială, recuperare si integrare în munca;
e) actionează, pentru promovarea alternativelor de tip familial, la protectia institutionalizata a persoanelor cu handicap, prin dezvoltarea si diversificarea serviciilor de recuperare si reintegrare ambulatorii;
f) analizează factorii carentiali, generatori ai handicapului, si stabileste măsurile adecvate de prevenire a aparitiei acestora; realizează studii medico-psihosociale privind evolutia fenomenelor sociale; analizează factorii generatori de handicap, în vederea diversificării si actualizării directiilor de actiune pentru protectia socială a persoanelor cu handicap;
g) autorizeaza organizatiile private române si străine, precum si specialistii independenti sa desfăsoare activităti în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap; îndrumă si controlează activitatea acestor organizatii;
h) monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, întocmeste analize si studii referitoare la acest aspect, în vederea stabilirii măsurilor ce se impun pentru ameliorarea situatiei în domeniu;
i) întocmeste studii în vederea propunerii unor măsuri de diversificare a resurselor economico-financiare, destinate sustinerii actiunilor de protectie a persoanelor cu handicap si cresterii eficientei în gestionarea acestor resurse;
j) colectează si administrează bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, controlează si dispune aplicarea prevederilor legale privind plata sumelor datorate fondului de către persoanele juridice;
k) realizează îndrumarea si controlul în aplicarea si respectarea legislatiei în domeniul protectiei speciale si în desfăsurarea activitătii economico-financiare a institutiilor ce asigura protectia socială;
l) organizează activitatea de selectionare a personalului pentru aparatul propriu si pentru unitătile subordonate, de evaluare periodică, precum si de perfectionare a pregătirii profesionale a acestuia;
m) propune proiecte de programe de colaborare cu organismele guvernamentale si nonguvernamentale din tara si din străinătate si urmăreste realizarea programelor aprobate; finantează sau cofinanteaza proiecte care pun în practica strategia guvernamentală în domeniul protectiei persoanelor cu handicap;
n) colaborează cu organele administratiei publice centrale, locale si cu organizatiile nonguvernamentale interesate, în actiuni sociale comune de educatie si protectie specială a persoanelor cu handicap, în vederea atenuarii, limitării sau eliminării consecintelor handicapului, precum si pentru abilitarea si reabilitarea profesională si integrarea lor în societate.
(2) În vederea îndeplinirii atributiilor ce îi revin Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap colaborează cu autoritătile publice române si străine sau cu organizatiile nonguvernamentale române si internationale, precum si cu alte persoane juridice care desfăsoară activităti autorizate în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap, în orice problema de interes reciproc.

Art. 12 – (1) În subordinea Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap functionează inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap si Institutul National de Studii si Strategii privind Problemele Persoanelor cu Handicap.
(2) Comisiile de expertiza medicală a persoanelor cu handicap înfiintate la nivel judetean si la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti functionează în structura inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.
(3) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap coordonează unitătile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 13 – (1) Numărul de posturi pentru aparatul propriu al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap este de 50, din care: 34 de posturi sunt finantate de la bugetul de stat si 16 posturi sunt finantate din bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap.
(2) Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, care functionează în structura Ministerului Sănătătii si Familiei, este condus de un secretar de stat.
(3) Numărul de posturi din inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap este de 328, din care: 150 de posturi sunt finantate de la bugetul de stat si 178 de posturi sunt finantate de la bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap. (4) Asociatia Nevazatorilor din România si Asociatia Surzilor din România pot primi, potrivit legilor bugetare anuale, subventii de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 14 – Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din: 2 autoturisme pentru aparatul propriu si 43 de autoturisme repartizate institutiilor subordonate.

Capitolul 2 – Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 15 – (1) Directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt servicii publice descentralizate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătătii si Familiei, în subordinea cărora functionează alte unităti cu sau fără personalitate juridică, conform prevederilor legale.
(2) Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama directiilor de sănătate publică si a inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap se aproba prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 16 – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17 – Personalul rezultat în urma reorganizării Ministerului Sănătătii va fi preluat de Ministerul Sănătătii si Familiei în limita posturilor disponibile, cu respectarea conditiilor de pregătire în specialitate.

Art. 18 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1332/2000 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 27 decembrie 2000; Hotărârea Guvernului nr. 740/1997 cu privire la organizarea învătământului postuniversitar medical si farmaceutic uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 20 noiembrie 1997; Hotărârea Guvernului nr. 1377/2000 privind înfiintarea Institutului Clinic de Psihiatrie si Sănătate Mintală Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 27 decembrie 2000; Hotărârea Guvernului nr. 1376/2000 privind înfiintarea Institutului Clinic Medical Targu Mures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 27 decembrie 2000; Hotărârea Guvernului nr. 1147/2000 privind înfiintarea Institutului Clinic de Urologie „Prof. dr. Th. Burghele” Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 21 noiembrie 2000; Hotărârea Guvernului nr. 939/1997 privind reorganizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Handicapati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 9 ianuarie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul sănătătii si familiei
Daniela Bartos

Ministrul administratiei publice
Octav Cozmanca

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 4 ianuarie 2001.
Nr. 22.

ANEXA Nr. 1
Numărul maxim de posturi = 175,
exclusiv demnitarii si posturile
aferente cabinetului ministrului
ORGANIGRAMA
MINISTERULUI SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 22/2001
LEGENDA
A = DIRECTIA RELATII CU PARLAMENTUL
B = DIRECTIA PENTRU PROBLEME SPECIALE
C = DIRECTIA RELATII CU SINDICATE SI PATRONAT
D = DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANĂ SI ARMONIZARE LEGISLATIVĂ
E = DIRECTIA PENTRU PRIVATIZARE SI RELATII CU INVESTITORI STRĂINI SI AUTOHTONI
F = DIRECTIA RELATII EXTERNE
G = DIRECTIA ASISTENTA FAMILIALĂ SI SOCIALĂ
H = DIRECTIA GENERALĂ DE ASISTENTA MEDICALĂ SI FARMACEUTICA
I = DIRECTIA GENERALĂ A BUGETULUI SĂNĂTĂTII
J = DIRECTIA GENERALĂ DE PROMOVARE A SĂNĂTĂTII SI SĂNĂTATE PUBLICA
K = INSPECTIA SANITARĂ DE STAT

ANEXA Nr. 2
LISTA
cuprinzând unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea si
în coordonarea Ministerului Sănătătii si Familiei
anexa-2-hotarare-de-guvern-22-2001

ANEXA Nr. 3
UNITĂTILE
care functionează în coordonarea metodologică a Secretariatului de Stat
pentru Persoanele cu Handicap
1. Asociatia Nevazatorilor din România
2. Asociatia Surzilor din România
3. Unitătile prevăzute în anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999