a35


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 227/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie

Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – Taxele pentru procedurile prevăzute de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie se plătesc în contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, în cuantumul si termenele prevăzute în anexa, si constituie venituri la bugetul statului.

Art. 2 – Sumele reprezentind taxele încasate se vărsa de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci la bugetul statului, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 3 – Taxa pentru eliberarea brevetului de inventie si tipărirea descrierii se plăteste în termen de 6 luni de la publicarea hotărîrii de acordare a brevetului. Aceasta taxa poate fi plătită, cu o majorare de 50 %, în termen de 6 luni de la ultima zi a termenului nerespectat.
Neplata taxei prevăzute la alin. 1 în termenele prevăzute are ca urmare decăderea titularului din dreptul la eliberarea brevetului de inventie.
Decăderea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

Art. 4 – Taxele pentru mentinerea în vigoare a brevetului de inventie se datorează de la data depozitului cererii de brevet, inclusiv pentru anul în care se eliberează brevetul, si se plătesc în termen de 3 luni de la eliberarea brevetului.
Pentru anii următori eliberării brevetului de inventie, taxele de mentinere în vigoare se plătesc pînă în prima zi a fiecărui an de protectie.
Taxele de mentinere în vigoare a brevetelor de inventie pot fi plătite si în următoarele 6 luni de la termenele nerespectate, cu o majorare de 50 % .

Art. 5 – Inventatorii, solicitanti sau titulari ai brevetelor de inventie, care au un venit anual brut de pînă la 500.000 lei si care nu au transmis dreptul de exploatare a inventiei, plătesc 10 % din cuantumul taxelor prevăzute în anexa.
Străinii care au unităti economice înregistrate la Camera de Comert si Industrie pot plati în lei taxele prevăzute în anexa.

Art. 6 – Cuantumul taxelor prevăzute în anexa, precum si nivelul venitului de la art. 5 se actualizează periodic, prin hotărîre a Guvernului, în functie de modificarea conditiilor care au stat la baza stabilirii acestora.

Art. 7 – Pentru cererile de brevet de inventie înregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci pînă la 21 ianuarie 1992 si aflate în procedura de examinare se datorează taxele în vigoare la 20 ianuarie 1992.
Pentru procedurile neefectuate pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri se datorează taxele prevăzute în anexa.

Art. 8 – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.
PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemneaza:
────────────────
Secretar de stat la Ministerul Învătămîntului si stiintei,
membru al Guvernului,
Emil Tockacs

Bucuresti, 5 mai 1992.
Nr. 227.

ANEXA
CUANTUMUL SI TERMENELE PRIVIND PLATA TAXELOR
anexa-hotarare-de-guvern-227-1992