a57


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 240/2001 privind reorganizarea si functionarea Regiei Autonome „Locato”

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 – (1) Regia Autonomă „Locato” se reorganizează si functionează potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în scopul administrării, păstrării integritătii si protejării spatiilor locative destinate asigurării de servicii specifice pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate în România si pentru personalul acestora, precum si pentru alte persoane juridice si fizice străine care îsi desfăsoară activitatea în România.
(2) Regia Autonomă „Locato”, denumita în continuare regie, este persoana juridică si functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, care îndeplineste fată de aceasta atributiile legale prevăzute pentru ministerul de resort.
(3) Sediul regiei este în municipiul Bucuresti, Str. Polona nr. 9, sectorul 1.

Art. 2 – Regia îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu regulamentul de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3 – (1) Pentru realizarea scopului ei regia administrează bunurile imobile proprietate privată a statului, prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Regia este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, prevăzute în anexa nr. 3, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia poseda, foloseste si dispune în mod autonom de aceste bunuri în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Art. 4 – (1) Valoarea patrimoniului net al regiei, stabilită pe baza balantei contabile la data de 31 decembrie 2000, este de 599.517.154 mii lei.
(2) După aprobarea bilantului contabil pe anul 2000, potrivit legii, eventualele diferente vor fi înregistrate în registrul comertului, cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.

Art. 5 – (1) Obiectul de activitate al regiei îl constituie, în principal:
a) închirierea spatiilor de locuit si cu alta destinatie decât cea de locuit, precum si prestarea de servicii, la cerere, în principal pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale interguvernamentale acreditate în România si personalul acestora, denumite în continuare beneficiari străini, precum si pentru alte persoane juridice si fizice străine care îsi desfăsoară activitatea în România;
b) închirierea, pe baza unei analize a oportunitătii, către persoane juridice române a spatiilor locative care nu sunt solicitate de beneficiarii străini, în conditiile si la nivelul tarifelor existente pe piata;
c) dezvoltarea fondului locativ prin executarea de constructii noi si extinderea celor existente;
d) executarea lucrărilor de reparatii la bunurile mobile si imobile închiriate sau proprietate a persoanelor fizice si juridice străine si române, la cererea si în contul acestora, în limita disponibilitătilor materiale, financiare si de forta de muncă.
(2) Detalierea obiectului de activitate al regiei se face prin regulamentul de organizare si functionare.

Art. 6 – Secretariatul General al Guvernului, în functie de interesele statului român, va stabili conditiile specifice de închiriere în cazurile în care acestea se impun si, în caz de nevoie, va propune Guvernului măsurile care trebuie luate pentru recuperarea debitelor înregistrate din neplata chiriilor si a penalitatilor de întârziere de către beneficiarii străini.

Art. 7 – Regia tine conturi în lei si în valută si întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, conform legii.

Art. 8 – (1) Conducerea regiei este asigurata de un consiliu de administratie format din 5 persoane, de un director general si de un director general adjunct, numiti prin ordin al ministrului de resort.
(2) Directorul general are si calitatea de presedinte al consiliului de administratie al regiei.
(3) Personalul de conducere al regiei, altul decât cel prevăzut la alin. (1), este numit de consiliul de administratie pe criteriul competentei profesionale.
(4) Atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului general sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare.

Art. 9 – Structura organizatorică si functională a regiei se aproba de consiliul de administratie.

Art. 10 – (1) Litigiile de orice fel în care este implicata regia sunt de competenta instantelor judecătoresti, potrivit legii.
(2) În litigiile referitoare la dreptul de administrare asupra bunurilor din domeniul privat al statului si la dreptul de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul propriu, în instanta regia sta în nume propriu.
(3) În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul privat al statului pe care le administrează regia are obligatia sa arate instantei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civilă si ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia. Regia răspunde, în conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligatii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligatii poate atrage revocarea dreptului de administrare.

Art. 11 – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 107/1992 privind înfiintarea Regiei Autonome „Locato”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 17 martie 1992, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
Petru Serban Mihailescu

Bucuresti, 8 februarie 2001.
Nr. 240.

ANEXA Nr. 1
Regulament de organizare și funcționare a Regiei Autonome „Locato”
ANEXA Nr. 2
Bunurile imobile proprietate privată a
statului administrate de Regia Autonomă „Locato”
anexa-2-hotarare-de-guvern-240-2001

ANEXA Nr. 3
Bunurile imobile proprietate privată a regiei Autonome „Locato”
anexa-3-hotarare-de-guvern-240-2001