Hotarare de guvern 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – (1) Ministerul Sănătătii este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării si politica Guvernului în domeniul asigurării sănătătii populatiei si al realizării procesului de reforma în sectorul sanitar.
(2) În exercitarea atributiilor sale, Ministerul Sănătătii colaborează cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile publice locale si cu alte organisme interesate.

Art. 2 – În realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Sănătătii are următoarele atributii:
1. asigura si răspunde de organizarea activitătii de asistenta medicală preventivă, de urgenta, curativă si de recuperare medicală ce se acordă prin unitătile sanitare;
2. stabileste principalele obiective de etapa si pe termen lung în domeniul asigurării sănătătii populatiei si al reformei în sectorul sanitar;
3. îndrumă si controlează modul de aplicare a normelor de igiena si sanitare-antiepidemice în mediul de viata al populatiei si la locul de muncă; îndeplineste, prin organele sale de specialitate, functia de inspectie sanitară de stat; dispune, în situatii deosebite, măsuri antiepidemice;
4. stabileste si urmăreste, împreună cu organele competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;
5. coordonează, îndrumă si controlează activitatea unitătilor de ocrotire si asistenta medicală a mamei si copilului, asistenta medicală de urgenta si la locul de muncă;
6. colaborează la utilizarea ratională a factorilor naturali de mediu; îndrumă si controlează activitatea de asistenta medicală din statiunile balneoclimaterice;
7. coordonează si îndrumă, împreună cu organele competente, activitatea de medicina a culturii fizice;
8. autorizeaza producerea, înregistrarea, introducerea si folosirea, în practica medicală, a medicamentelor, a produselor biologice de uz uman si a reactivilor, a plantelor medicinale si a cosmeticelor, precum si a echipamentelor medicale;
9. organizează, îndrumă si controlează, prin Inspectia de farmacie, activitatea în reteaua farmaceutica; organizează si răspunde de controlul calitătii medicamentelor; coordonează importurile de medicamente, aparatura medicală si alte produse necesare retelei sanitare, prin agenti economici;
10. coordonează si supraveghează în unitătile sanitare regimul substantelor si a produselor stupefiante, psihotrope si toxice, în conformitate cu prevederile legale;
11. întocmeste anual Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman; coordonează si urmăreste aprovizionarea cu medicamente, echipamente medicale, reactivi, în unitătile sanitare de stat;
12. organizează, în situatii deosebite, asistenta medicală, asigurind rezerva de mobilizare cu medicamente si materiale sanitare;
13. organizează si elaborează, împreună cu Academia de stiinte Medicale, strategia si orientarea activitătii de cercetare stiintifică;
14. initiază, negociaza si încheie, din împuternicirea Guvernului, documentele de cooperare internationala în domeniul ocrotirii sănătătii;
15. sprijină informarea si documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate si organizarea manifestărilor stiintifice;
16. analizează si evalueaza periodic criteriile de performantă ale unitătilor medicale si indicatorii stării de sănătate;
17. emite norme, în conformitate cu reglementările legale, de formare, angajare, promovare, transferare si detasare a personalului sanitar; stabileste specialitatile medico-sanitare, organizează concursuri si examene pentru ocuparea posturilor vacante si pentru acordarea specialitatii medicale sau farmaceutice;
18. stabileste structura organizatorică, normele de organizare si functionare, precum si normativele de personal ale unitătilor sanitare din subordinea sa; avizează înfiintarea, schimbarea sediului, a profilului si a structurii unitătilor sanitare din subordinea sa; coordonează aplicarea legislatiei sanitare si a normelor metodologice si în unitătile sanitare subordonate altor ministere;
19. avizează si aproba, după caz, proiectarea si realizarea investitiilor în domeniul sanitar în unitătile din subordinea sa;
20. avizează activitătile bazate pe libera initiativă în domeniul medical si farmaceutic, veghează asupra climatului de concurenta loiala si ia măsuri de protejare a intereselor bolnavilor si ale populatiei;
21. initiază, în vederea aplicării legii, norme obligatorii pentru sectorul sanitar, pentru celelalte sectoare si pentru populatie; avizează proiecte de acte normative elaborate de alte organe ale administratiei publice, care interesează sănătatea;
22. initiază sau elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, legi si hotărâri ale Guvernului;
23. conlucreaza cu organizatiile si institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a personalului;
24. exercita atributiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carei autoritate functionează regiile autonome din domeniul sau de activitate;
25. reprezintă interesele statului în diferite organe si organisme internationale, în conformitate cu acordurile si alte întelegeri stabilite în acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale interesate de activitatea de sănătate;
26. editează publicatii de specialitate si de informare specifice;
27. îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 3 – (1) În structura organizatorică a Ministerul Sănătătii pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
(2) Structura organizatorică a Ministerului Sănătătii este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului sănătătii se pot organiza numai servicii sau birouri, precum si colective temporare, în conformitate cu prevederileart. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.
(3) Numărul maxim de posturi este de 177, exclusiv demnitarii.
(4) Conducerea Ministerului Sănătătii este asigurata de ministru. Pe lângă ministru functionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii.
(5) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii.
(6) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului sănătătii.
(7) Ministrul sănătătii conduce întreaga activitate a ministerului si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din străinătate.
(8) Directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, persoane juridice, sunt servicii publice descentralizate ale Ministerului Sănătătii, în subordinea cărora functionează unităti sanitare cu personalitate juridică, conform prevederilor legale.

Art. 4 – În scopul descentralizării activitătii de evaluare a stării de sănătate a populatiei, Institutul de Igiena, Sănătate Publică, Servicii de Sănătate si de Conducere se reorganizează în institutii publice cu personalitate juridică, în limita numărului de personal aprobat, după cum urmează:
– Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, cu sediul în str. Dr. Leonte nr. 1-3, sectorul 5;
– Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca, cu sediul în str. Pasteur nr. 6;
– Institutul de Sănătate Publică Iasi, cu sediul în str. Victor Babes nr. 14;
– Institutul de Sănătate Publică Timisoara, cu sediul în str. Victor Babes nr. 16-18;
– Centrul de Sănătate Publică Sibiu, cu sediul în str. Luptei nr. 21;
– Centrul de Sănătate Publică Tirgu Mures, cu sediul în str. Gh. Marinescu nr. 40;
– Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti, cu sediul în str. Vaselor nr. 31, sectorul 2.

Art. 5 – Inspectoratele de politie sanitară si medicina preventivă judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se reorganizează ca inspectorate de sănătate publică judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, în subordinea Ministerului Sănătătii.

Art. 6 – (1) Unitătile din subordinea Ministerului Sănătătii sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Structura organizatorică a unitătilor din subordinea Ministerului Sănătătii se aproba prin ordin al ministrului sănătătii.
(3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statelor de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 7 – (1) Unitătile sanitare prevăzute în anexa nr. 3 trec din subordinea Ministerului Sănătătii în subordinea unor directii sanitare.
(2) Pentru unitătile prevăzute la alin. (1), modificarea profilului si a numărului de paturi se va face la propunerea directiilor sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Sănătătii.
(3) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Sănătătii va încheia protocoale cu consiliile locale si cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru transferarea fondurilor necesare finantării unitătilor sanitare prevăzute în anexa nr. 3.
(4) În baza protocoalelor încheiate, la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 se vor introduce modificările ce se impun în bugetul de stat pentru transferarea fondurilor care se convin potrivit alineatului precedent.

Art. 8 – Pentru realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sănătătii poate constitui comisii de specialitate în domeniul sanitar.

Art. 9 – Ministerul Sănătătii are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 10 – Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 460/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 23 august 1994; art. 2 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1188/1996 privind reorganizarea unor unităti sanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 26 noiembrie 1996; anexa nr. 1 si pozitia 9 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 692/1996 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 460/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, precum si pentru reorganizarea unor unităti sanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 15 august 1996; Hotărârea Guvernului nr. 966/1996 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 460/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul sănătătii
Stefan Iosif Dragulescu

Ministrul muncii si protectiei sociale
Alexandru Athanasiu

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Mircea Ciumara

Bucuresti, 30 mai 1997.
Nr. 244.

ANEXA Nr. 1
MINISTERUL SĂNĂTĂTII
Numărul maxim de posturi:
177 (exclusiv demnitarii)
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 244/1997
*) Numai cu avizul secretarului de stat de resort

ANEXA Nr. 2
LISTA
unitătilor subordonate Ministerului Sănătătii
anexa-2-hotarare-de-guvern-244-1997

ANEXA Nr. 3
LISTA
unitătilor sanitare care trec din subordinea Ministerului Sănătătii în subordinea unor directii sanitare
anexa-3-hotarare-de-guvern-244-1997