Hotarare de guvern 291/1991 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea lucrărilor publice


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 291/1991 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea lucrărilor publice

Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – Executia lucrărilor publice finantate de la bugetul administratiei centrale de stat, bugetele locale si din fondurile speciale constituite prin lege în afară acestor bugete, se adjudeca pe bază de licitatie publică.

Art. 2 – Se aprobă Regulamentul privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea lucrărilor publice, împreună cu anexele nr. 1-7.

Art. 3 – Asigurarea desfăsurării unei activităti unitate referitoare la licitatiile pentru executia lucrărilor publice finantate de la bugetul administratiei centrale de stat si din fondurile speciale constituite în afară acestuia privind îndrumarea metodologică, verificarea, aprobarea si arbitrajul se face de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Amenajării Teritoriului – Departamentul constructiilor si lucrărilor publice, prin Oficiul de licitatii, constituit în acest scop.

Art. 4 – Activitatea de verificare, aprobare si arbitraj al licitatiilor pentru executia lucrărilor publice finantate de la bugetele locale si din fondurile speciale constituite în afară acestora se face de către prefecturi si Primăria municipiului Bucuresti prin oficiile de licitatii constituite în acest scop.

Art. 5 – Prezentul regulament se poate aplica de către investitori si în alte domenii ale economiei nationale.

Art. 6 – Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte, dacă nu sînt săvîrsite în astfel de conditii încît să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
a) furnizarea de informatii privind valoarea sau de alta natura ofertantilor sau altor persoane, în fazele de licitatii, anterior adjudecării de către persoanele implicate oficial, direct sau indirect, în organizarea si verificarea licitatiilor;
b) favorizarea unor ofertanti în defavoarea altora, în scopul de a obtine avantaje personale de către cei implicati oficial direct sau indirect în organizarea licitatiilor;
c) obtinerea de profituri de către investitori sau organizatori, prin vînzarea documentelor licitatiilor la preturi mai mari decît costul multiplicării acestor documente;
d) organizarea de licitatii fără fonduri alocate în lei, precum si, după caz, în valută, necesare executiei lucrărilor;
e) organizarea de licitatii în scopul testarii preturilor pietei;
f) organizarea de licitatii fără autorizatiile, avizele, acordurile si aprobările necesare anterior executiei lucrărilor.

Art. 7 – Contraventiile de la art. 6 lit. a) si b) se sanctionează cu amendă de la 3.000 la 6.000 lei, cele de la lit. c), cu amendă de la 5.000 la 8.000 lei, iar cele de la lit. d), e) si f), cu amendă de la 7.000 la 10.000 lei. Sanctiunea poate fi aplicată atît persoanelor fizice, cît si persoanelor juridice.
Contraventiile se constata, la sesizarea părtii vătămate, de către specialisti din cadrul Oficiului pentru licitatii din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Amenajării Teritoriului – Departamentul constructiilor si lucrărilor publice, precum si din prefecturi si Primăria municipiului Bucuresti, împuterniciti în acest scop de conducătorul unitătii, care, odată cu constatarea contraventiei, aplica si amenda.
Contraventiilor prevăzute la art. 6 le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Art. 8 – Se abroga art. 30 din Hotărîrea Guvernului României nr. 1109/1990.

Art. 9 – Prezenta hotărîre intră în vigoare la 30 de zile de la adoptare.

PRIM-MINISTRU
ANTON VATASESCU

Bucuresti, 20 aprilie 1991.
Nr. 291.

REGULAMENT privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea lucrărilor publice