Hotarare de guvern 325/2000 pentru aprobarea regulilor privind transparenta şi publicitatea achizitiilor publice


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 325/2000 pentru aprobarea regulilor privind transparenta şi publicitatea achizitiilor publice

În temeiul art. 107 din Constitutia României, precum şi al art. 2 lit. c), al art. 77 şi 78 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 – (1) Regia Autonomă „Monitorul Oficial” are obligatia de a publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, în termen de cel mult 12 zile de la data înregistrării acestora, anunturile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 şi 76 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, denumita în continuare ordonanta.
(2) În cazul prevăzut la art. 31 alin. (4) din ordonanta Regia Autonomă „Monitorul Oficial” are obligatia de a publică anuntul de participare, în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării acestuia.

Art. 2 – (1) Transmiterea spre publicare a anunturilor prevăzute la art. 1 trebuie să fie facuta de autoritatea contractantă, printr-o solicitare adresată în scris Regiei Autonome „Monitorul Oficial”; solicitarea trebuie să fie semnată de persoane autorizate de autoritatea contractantă şi trebuie să indice şi temeiul legal de publicare.
(2) Eventualele modificări ale anunturilor, transmise ulterior solicitării de publicare, determina prelungirea în mod corespunzător a termenelor de publicare prevăzute la art. 1.

Art. 3 – Regia Autonomă „Monitorul Oficial” are obligatia de a distribui Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achizitii publice, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data publicării anunturilor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 şi 76 din ordonanta.

Art. 4 – Anunturile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), art. 73, 74 şi 76 din ordonanta trebuie să contină cel putin informatiile specificate în anexele nr. 1-7, dar nu mai mult de 650 de cuvinte.

Art. 5 – Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 iulie 2000.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul finantelor,
Valentina Siclovan,
secretar de stat

Bucuresti, 20 aprilie 2000.
Nr. 325.

ANEXA Nr. 1
MODELE
pentru anunturi de intentie

A. Achizitia publică de produse
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritătii contractante şi, dacă este cazul, cele ale serviciului/compartimentului de la care se pot obtine informatii suplimentare
2. Natura şi cantitatea produselor care se intentionează să fie achizitionate; codul CPSA
3. Datele aproximative stabilite în vederea initierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de produse (dacă sunt cunoscute)
4. Alte informatii
5. Data transmiterii anuntului de intentie către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

B. Achizitia publică de lucrări
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritătii contractante
2. a) Amplasamentul lucrării
b) Natura şi cerintele de executie şi, în cazul în care lucrarea este împărtită în mai multe obiecte distincte, caracteristicile esentiale ale acestor obiecte
c) Estimarea gamei costurilor aferente executiei (dacă este posibil)
3. a) Datele aproximative stabilite în vederea initierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de lucrări (dacă sunt cunoscute)
b) Data aproximativă stabilită pentru începerea lucrării (dacă este cunoscută)
c) Calendarul aproximativ pentru executia lucrării (dacă este cunoscut)
4. Conditiile de finantare a lucrării şi de revizuire a preturilor şi/sau referiri la prevederile care le reglementează (dacă sunt cunoscute)
5. Alte informatii
6. Data transmiterii anuntului de intentie către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

C. Achizitia publică de servicii
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritătii contractante şi, dacă este cazul, cele ale serviciului/compartimentului de la care se pot obtine informatii suplimentare
2. Volumul total pentru fiecare categorie de servicii care se intentionează să fie achizitionate; codul CPSA
3. Datele aproximative stabilite în vederea initierii procedurilor pentru atribuirea contractelor de servicii (dacă sunt cunoscute)
4. Alte informatii
5. Data transmiterii anuntului de intentie către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

ANEXA Nr. 2
MODELE
pentru anunturi de participare la licitatia deschisă

A. Achizitia publică de produse
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritătii contractante
2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare
b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte
3. a) Locul de livrare a produselor
b) Natura şi cantitatea produselor care vor fi achizitionate; codul CPSA
c) Indicatii referitoare la posibilitătile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse solicitate
4. Data limita de livrare a produselor
5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi modalitatea de obtinere a exemplarului respectiv
b) Costul şi conditiile de plată pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul)
c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor
6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele
7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor
b) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor
8. Garantiile pentru participare solicitate
9. Modalitătile principale de finantare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează
10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanti cărora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum şi cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi mentină oferta valabilă
13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
17. Data transmiterii anuntului de participare către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

B. Achizitia publică de lucrări
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritătii contractante
2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări
b) Tipul contractului de lucrări pentru care sunt solicitate oferte
3. a) Amplasamentul lucrării
b) Natura şi cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrării
c) Dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărtit în mai multe obiecte distincte, indicatii referitoare la posibilitătile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea
d) Informatii referitoare la scopul lucrării sau al contractului de lucrări, atunci când acesta necesita şi întocmirea proiectelor aferente
4. Termenul limita de executie a lucrării
5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi modalitatea de obtinere a exemplarului respectiv
b) Costul şi conditiile de plată pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul)
c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor
6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele
7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor
b) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor
8. Garantiile pentru participare solicitate
9. Modalitătile principale de finantare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează
10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanti cărora li s-a atribuit contractul de lucrări (unde este cazul)
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum şi cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi mentină oferta valabilă
13. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări
14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
17. Data transmiterii anuntului de participare către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

C. Achizitia publică de servicii
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritătii contractante
2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii
b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
3. a) Locul de prestare a serviciilor
b) Categoria serviciilor care vor fi achizitionate şi descrierea acestora; codul CPSA
c) Indicatii referitoare la posibilitătile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga gama de servicii solicitate
4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor
5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi modalitatea de obtinere a exemplarului respectiv
b) Costul şi conditiile de plată pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul)
c) Data limita pentru solicitarea clarificarilor
6. a) Data limita pentru depunerea ofertelor
b) Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele
c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele
7. a) Persoanele admise sa asiste la deschiderea ofertelor
b) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor
8. Garantiile pentru participare solicitate
9. Modalitătile principale de finantare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează
10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanti cărora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum şi cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul
12. a) Mentionarea dacă, în conformitate cu anumite prevederi legale, reglementări sau dispozitii administrative, prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii profesionale
b) Mentionarea prevederilor legale, a reglementărilor sau dispozitiilor administrative vizate
c) Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele şi calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului
13. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi mentină oferta valabilă
14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
16. Alte informatii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
17. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
18. Data transmiterii anuntului de participare către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

ANEXA Nr. 3
MODELE
pentru anunturi de participare la licitatia restrânsă

A. Achizitia publică de produse
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritătii contractante
2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare
b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte
c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertei (unde este cazul)
3. a) Locul de livrare a produselor
b) Natura şi cantitatea produselor care vor fi achizitionate; codul CPSA
c) Indicatii referitoare la posibilitătile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse solicitate
4. Data limita de livrare a produselor
5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea şi selectia candidatilor
b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare
d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare
6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
7. Numărul de candidati care vor fi invitati să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr
8. Garantiile pentru participare solicitate
9. Modalitătile principale de finantare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează
10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanti cărora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum şi cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi mentină oferta valabilă
13. Criteriul pentru atribuirea contractului de furnizare
14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
17. Data transmiterii anuntului de participare către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

B. Achizitia publică de lucrări
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, număr de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritătii contractante
2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări
b) Tipul contractului de lucrări pentru care sunt solicitate oferte
c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertei (unde este cazul)
3. a) Amplasamentul lucrării
b) Natura şi cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrării
c) Dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărtit în mai multe obiecte distincte, posibilitătile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea
d) Informatii referitoare la scopul lucrării sau al contractului de lucrări, atunci când acesta necesita şi întocmirea proiectelor aferente
4. Termenul limita de executie a lucrării
5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea şi selectia candidatilor
b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare
d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare
6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
7. Numărul de candidati care vor fi invitati să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr
8. Garantiile pentru participare solicitate
9. Modalitătile principale de finantare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează
10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanti cărora li s-a atribuit contractul de lucrări (unde este cazul)
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum şi cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi mentină oferta valabilă
13. Criteriul pentru atribuirea contractului de lucrări
14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
17. Data transmiterii anuntului de participare către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

C. Achizitia publică de servicii
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritătii contractante
2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii
b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertei (unde este cazul)
3. a) Locul de prestare a serviciilor
b) Categoria serviciilor care vor fi achizitionate şi descrierea acestora; codul CPSA
c) Indicatii referitoare la posibilitătile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga gama de servicii solicitate
4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor
5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea şi selectia candidatilor
b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare
d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare
6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
7. Numărul de candidati care vor fi invitati să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr
8. Garantiile pentru participare solicitate
9. Modalitătile principale de finantare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează
10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanti cărora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum şi cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul
12. a) Mentionarea dacă, în conformitate cu anumite prevederi legale, reglementări sau dispozitii administrative, prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii profesionale
b) Mentionarea prevederilor legale, a reglementărilor sau dispozitiilor administrative vizate
c) Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele şi calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului
13. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi mentină oferta valabilă
14. Criteriul pentru atribuirea contractului de servicii
15. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
16. Alte informatii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
17. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
18. Data transmiterii anuntului de participare către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

ANEXA Nr. 4
MODELE
pentru anunturi de participare la negocierea competitivă

A. Achizitia publică de produse
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritătii contractante
2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare; justificare
b) Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte
c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)
3. a) Locul de livrare a produselor
b) Natura şi cantitatea produselor care vor fi achizitionate; codul CPSA
c) Indicatii referitoare la posibilitătile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse solicitate
4. Data limita de livrare a produselor
5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea şi selectia candidatilor
b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare
d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare
6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
7. Numărul de candidati care vor fi invitati să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr
8. Garantiile pentru participare solicitate
9. Modalitătile principale de finantare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează
10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanti cărora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul)
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum şi cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi mentină oferta valabilă
13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
14. Alte informatii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
15. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
16. Data transmiterii anuntului de participare către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

B. Achizitia publică de lucrări
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritătii contractante
2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări; justificare
b) Tipul contractului de lucrări pentru care sunt solicitate oferte
c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)
3. a) Amplasamentul lucrării
b) Natura şi cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrării
c) Dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărtit în mai multe obiecte distincte, posibilitătile ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre acestea
d) Informatii referitoare la scopul lucrării sau al contractului de lucrări, atunci când acesta necesita şi întocmirea proiectelor aferente
4. Termenul limita de executie a lucrării
5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea şi selectia candidatilor
b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare
d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare
6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
7. Numărul de candidati care vor fi invitati să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr
8. Garantiile pentru participare solicitate
9. Modalitătile principale de finantare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează
10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanti cărora li s-a atribuit contractul de lucrări (unde este cazul)
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum şi cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul
12. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi mentină oferta valabilă
13. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
14. Alte informatii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
15. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
16. Data transmiterii anuntului de participare către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

C. Achizitia publică de servicii
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritătii contractante
2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii; justificare
b) Tipul contractului de servicii pentru care sunt solicitate oferte
c) Justificarea accelerarii procedurii prin reducerea numărului de zile acordat pentru transmiterea scrisorii de interes (unde este cazul)
3. a) Locul de prestare a serviciilor
b) Categoria serviciilor care vor fi achizitionate şi descrierea acestora; codul CPSA
c) Indicatii referitoare la posibilitătile ofertantilor de a depune oferta pentru o parte sau pentru întreaga gama de servicii solicitate
4. Durata sau termenul limita de prestare a serviciilor
5. a) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului de la care se poate obtine un exemplar din documentatia referitoare la calificarea şi selectia candidatilor
b) Data limita pentru transmiterea scrisorii de interes şi a documentelor de calificare
c) Adresa la care trebuie transmise scrisoarea de interes şi documentele de calificare
d) Limba sau limbile în care trebuie redactate scrisoarea de interes şi documentele de calificare
6. Data limita de transmitere a invitatiilor de participare
7. Numărul de candidati care vor fi invitati să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest număr
8. Garantiile pentru participare solicitate
9. Modalitătile principale de finantare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează
10. Forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanti cărora li s-a atribuit contractul de servicii (unde este cazul)
11. Informatii privind conditiile de eligibilitate, precum şi cerintele minime cu privire la capacitatea tehnica şi la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească candidatul
12. a) Mentionarea dacă, în conformitate cu anumite prevederi legale, reglementări sau dispozitii administrative, prestarea serviciilor este rezervată unei anumite categorii profesionale
b) Mentionarea prevederilor legale, a reglementărilor sau dispozitiilor administrative vizate
c) Precizarea dacă persoanele juridice sunt obligate sa mentioneze numele şi calificarile profesionale ale personalului responsabil pentru prestarea serviciului
13. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi mentină oferta valabilă
14. Interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul)
15. Alte informatii (posibilitatea de respingere, în bloc, a tuturor ofertelor, acordarea preferintei interne etc.)
16. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt
17. Data transmiterii anuntului de participare către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

ANEXA Nr. 5
MODELE
pentru anunturi de atribuire a contractelor de achizitie publică

A. Achizitia publică de produse
1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autoritătii contractante
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare
3. Data semnării contractului de furnizare
4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
5. Numărul ofertelor primite
6. Denumirea (numele) şi adresa ofertantului câştigător
7. Natura şi cantitatea produselor care vor fi livrate de fiecare ofertant câştigător; codul CPSA
8. Pretul sau gama preturilor plătite
9. Valoarea şi partea din contractul de furnizare care urmează să fie subcontractata (unde este cazul)
10. Alte informatii
11. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anuntului de participare
12. Data transmiterii anuntului de atribuire către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

B. Achizitia publică de lucrări
1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autoritătii contractante
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări
3. Data semnării contractului de lucrări
4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de lucrări
5. Numărul ofertelor primite
6. Denumirea (numele) şi adresa ofertantului câştigător
7. Categoria lucrărilor executate sau caracteristicile generale ale constructiei realizate
8. Pretul sau gama preturilor plătite
9. Valoarea şi partea din contractul de lucrări care urmează să fie subcontractata (unde este cazul)
10. Alte informatii
11. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anuntului de participare
12. Data transmiterii anuntului de atribuire către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

C. Achizitia publică de servicii
1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autoritătii contractante
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de servicii
3. Data semnării contractului de servicii
4. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de servicii
5. Numărul ofertelor primite
6. Denumirea (numele) şi adresa ofertantului câştigător
7. Categoria serviciilor care vor fi prestate de fiecare ofertant câştigător şi descrierea acestora; codul CPSA
8. Pretul sau gama preturilor plătite
9. Valoarea şi partea din contractul de servicii care urmează să fie subcontractata (unde este cazul)
10. Alte informatii
11. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anuntului de participare
12. Data transmiterii anuntului de atribuire către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

ANEXA Nr. 6
MODELE
de anunturi pentru concursul de solutii

A. Anuntul de participare
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritătii contractante
2. Descrierea temei proiectului
3. Tipul concursului: deschis sau cu participare restrânsă
4. În cazul unui concurs deschis:
a) data limita pentru depunerea solutiei;
b) adresa la care solutiile trebuie transmise
5. În cazul unui concurs cu participare restrânsă:
a) numărul de participanti care vor fi selectionati să depună solutie sau limitele între care se încadrează acest număr;
b) criterii de selectie a participantilor;
c) data limita pentru depunerea cererii de participare;
d) data limita pentru transmiterea invitatiilor de participare
6. Mentiunea dacă participarea este rezervată persoanelor cu pregătire într-un anumit domeniu profesional (unde este cazul)
7. Criteriile care vor fi aplicate pentru evaluarea solutiilor
8. Numele membrilor juriului (unde este cazul)
9. Mentiunea dacă decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea contractantă
10. Numărul şi valoarea premiilor (unde este cazul)
11. Indicarea sumelor care vor fi plătite tuturor participantilor (unde este cazul)
12. Mentiunea dacă participantii declarati castigatori vor fi invitati sa participe la procedura de negociere fără anunt de participare pentru atribuirea contractului de achizitie publică (unde este cazul)
13. Alte informatii
14. Data transmiterii anuntului de participare către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

B. Anuntul privind rezultatul concursului
1. Denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telegraf, telex, telefax ale autoritătii contractante
2. Descrierea temei proiectului
3. Numărul total al concurentilor
4. Numărul concurentilor străini
5. Câştigătorul (castigatorii) concursului
6. Premiul (premiile) acordat (acordate), după caz
7. Alte informatii
8. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anuntului de participare la concurs
9. Data transmiterii anuntului privind rezultatul concursului către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

ANEXA Nr. 7
MODELE
pentru anunturi de închidere a procedurii aplicate pentru atribuirea contractelor de achizitie publică

A. Achizitia publică de produse
1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autoritătii contractante
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare
3. Natura şi cantitatea produselor pentru achizitionarea cărora s-a aplicat procedura; codul CPSA
4. Data închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare
5. Justificarea închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare
6. Alte informatii
7. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anuntului de participare
8. Data transmiterii anuntului de închidere către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

B. Achizitia publică de lucrări
1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autoritătii contractante
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare
3. Categoria lucrărilor executate sau caracteristicile generale ale constructiei pentru achizitionarea cărora s-a aplicat procedura
4. Data închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de lucrări
5. Justificarea închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de lucrări
6. Alte informatii
7. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anuntului de participare
8. Data transmiterii anuntului de închidere către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

C. Achizitia publică de servicii
1. Denumirea, codul fiscal şi adresa autoritătii contractante
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare
3. Categoria serviciilor pentru achizitionarea cărora s-a aplicat procedura; codul CPSA
4. Data închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare
5. Justificarea închiderii procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de furnizare
6. Alte informatii
7. Data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a anuntului de participare
8. Data transmiterii anuntului de închidere către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.