Hotarare de guvern 390/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 390/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

În temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia României si al celorlalte reglementări legale, Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – Ministerul Agriculturii si Alimentatiei este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica politica Guvernului în domeniul agriculturii, alimentatiei si dezvoltării rurale.

Art. 2 – În îndeplinirea rolului sau, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are următoarele atributii:
1. asigura, în domeniile sale de activitate, aplicarea programului Guvernului si implementarea politicilor guvernamentale, cu respectarea limitelor de autoritate, potrivit legii;
2. elaborează strategii si politici specifice în domeniul productiei agricole;
3. elaborează programe de dezvoltare pentru produsele agroalimentare;
4. elaborează proiecte de acte normative specifice, armonizate cu reglementările Uniunii Europene în domeniu;
5. acreditează si verifica, în conditiile legii, agentii economici care produc bunuri alimentare;
6. elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentaris, compatibile cu normele F.A.O. si O.M.S.;
7. sprijină actiunile de cooperare si de asociere ale agentilor economici din agricultură si din industria alimentara, pe baza liberei initiative;
8. elaborează si sustine, în domeniul sau de activitate, programe de dezvoltare rurală, la nivel national, regional si local;
9. initiază si sprijină actiuni privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producătorii agricoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperatiei rurale;
10. fundamentează si coordonează, în domeniul sau de activitate, realizarea programelor de dezvoltare a zonelor rurale defavorizate;
11. fundamentează si elaborează programe privind protectia solului, plantelor, animalelor si a mediului;
12. coordonează activitatea de promovare, avizare si realizare a obiectivelor de investitii publice specifice;
13. coordonează actiunile de cooperare în domeniile sale de activitate cu alte tari si asigura aplicarea, în conditiile legii, a conventiilor si acordurilor, precum si controlul îndeplinirii obligatiilor ce decurg din acestea;
14. initiază actiuni privind integrarea europeană în domeniul sau de activitate; urmăreste si răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european de asociere si din Strategia nationala de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;
15. organizează, în conditiile legii, activitatea de extensie a informatiei la nivelul specialistilor si producătorilor agricoli prin asistenta si consultanta de specialitate, prin mijloace audiovizuale, prin editarea de publicatii si prin alte actiuni specifice;
16. coordonează activitatea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si initiază actiuni în vederea promovării progresului tehnic în agricultură;
17. exercita atributiile ce-i revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a cărui autoritate functionează regiile autonome din domeniul sau de activitate;
18. coordonează, în domeniul sau de activitate, problemele privind activitatea de patrimoniu a institutiilor publice din subordine;
19. avizează si, după caz, elaborează propuneri cu privire la restructurarea si privatizarea societătilor comerciale pe actiuni cu capital de stat din domeniul sau de activitate;
20. supraveghează utilizarea, potrivit legii, a fondului funciar de către toti detinătorii de terenuri cu destinatie agricolă, indiferent de forma de proprietate;
21. avizează documentatiile privind scoaterea din productie a terenurilor agricole, efectuarea de schimburi de terenuri si schimbarea categoriei de folosinta a terenului agricol, potrivit legii;
22. coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul agriculturii, precum si introducerea si întretinerea cadastrului agricol, cantitativ si calitativ, si asigura proiectarea si aplicarea în teren a organizării teritoriului agricol;
23. coordonează executarea lucrărilor de specialitate pentru punerea în posesie a persoanelor îndreptătite în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991;
24. organizează activitatea de protectie a plantelor, stabileste norme de carantina fitosanitara, controlează aplicarea lor si avizează omologarea, producerea si utilizarea pesticidelor, potrivit legii;
25. coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare prioritare, potrivit legii;
26. fundamentează si elaborează programele prioritare de ameliorare a terenurilor agricole;
27. organizează si coordonează, potrivit legii, activitătile sanitar-veterinare, de control al medicamentelor si produselor biologice de uz veterinar, precum si al alimentelor de origine animala;
28. stabileste norme sanitar-veterinare unice si obligatorii pentru toate persoanele juridice si fizice si controlează modul de aplicare a acestora, potrivit legii;
29. coordonează activitatea privind producerea, controlul calitătii, comercializarea si folosirea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante agricole;
30. coordonează si controlează activitatea de ameliorare si de reproductie a animalelor;
31. coordonează si controlează activitatea de pescuit si piscicultura; ia măsuri de protectie a fondului piscicol prin inspectii de specialitate, potrivit legii;
32. coordonează activitatea unitătilor bugetare si extrabugetare din subordine si îndeplineste atributiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, în calitate de ordonator principal de credite;
33. participa la elaborarea politicii salariale, a programelor economice, de reconversie a fortei de munca si de protectie socială din domeniul sau de activitate;
34. desfăsoară activităti de control privind respectarea legislatiei în domeniu, colaborand, în actiunile sale, cu celelalte organe de control abilitate;
35. asigura organizarea activitătilor prevăzute de lege pentru apărarea civilă si pentru situatii de mobilizare;
36. îndeplineste orice alte activităti prevăzute de lege.

Art. 3 – (1) În structura organizatorică a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pot functiona directii generale, agentii, directii, servicii si birouri.
(2) În structura aparatului propriu al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei functionează Agentia Nationala Sanitară Veterinara, asimilată ca directie generală din minister, având atributiile si răspunderile cuprinse în reglementările legale specifice sectoarelor coordonate de aceasta. Politia sanitară veterinara se organizează la nivel de directie.
(3) Directorul general al Agentiei Nationale Sanitare Veterinare este asimilat, în ierarhia functiilor si ca salarizare, cu functia de subsecretar de stat.
(4) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministerului agriculturii si alimentatiei, se pot organiza numai servicii si birouri, precum si colective temporare, prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.
(5) Numărul maxim de posturi este de 389, exclusiv demnitarii.
(6) Conducerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei este asigurată de ministru. Pe lângă ministru functionează un colegiu al ministerului, a cărui componentă se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, si un consiliu consultativ restrâns.
(7) Ministrul agriculturii si alimentatiei conduce întreaga activitate a ministerului si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, ale autoritătii publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara sau din străinătate.
(8) În exercitarea atributiilor sale, ministrul agriculturii si alimentatiei emite ordine, instructiuni si norme.
(9) Atributiile secretarilor de stat, subsecretarului de stat si ale secretarului general se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
(10) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.

Art. 4 – (1) Secretarul general este asimilat, ca salarizare, cu functia de director general.
(2) Secretarul general îndeplineste atributiile ce ii sunt delegate de ministrul agriculturii si alimentatiei, actionează pentru aducerea la îndeplinire a ordinelor si a măsurilor stabilite de acesta, colaborează cu secretarii de stat pentru buna desfăsurare a relatiilor dintre directii si celelalte compartimente ale ministerului.

Art. 5 – (1) Unitătile aflate în subordinea si, respectiv, sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei sunt prevăzute în anexele nr. 2 si 3.
(2) Structura organizatorică a unitătilor din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
(3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru institutiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.

Art. 6 – În exercitarea atributiilor sale, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile administratiei publice locale si cu alte organisme interesate.

Art. 7 – Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, potrivit anexei nr. 4, răspunde de activitatea de cercetare stiintifică si dezvoltare în domeniul agriculturii si silviculturii si este organizată si functionează potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 509/1993, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 42/1994.

Art. 8 – (1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.
(2) Pentru activitătile privind controlul punctelor de frontiera de către Politia sanitar-veterinara, al carantinei fitosanitare, al pescuitului în Marea Neagra si în apele interioare, al sigurantei în exploatare a obiectivelor care necesita interventii si supravegheri deosebite, precum si pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, activitate care se desfăsoară pe întreg teritoriul tarii, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei mentine în dotare cinci autoturisme de interventie.

Art. 9 – Art. 2 din Statutul Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 509/1993, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 42/1994, se modifica corespunzător prevederilor art. 7 din prezenta hotărâre.

Art. 10 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 480/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 251 din 6 septembrie 1994, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Art. 11 – Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul agriculturii si alimentatiei
Dinu Gavrilescu

Ministrul muncii si protectiei sociale
Alexandru Athanasiu

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Mircea Ciumara

Bucuresti, 24 iulie 1997.
Nr. 390

ANEXA Nr. 1
MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
Numărul maxim de posturi: 389
(exclusiv demnitarii)
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 390/1997
Nota *) Se organizează ca directie generală.
Nota **) Se organizează ca directie.

LEGENDA
A = Directia relatii economice bilaterale, protocol
B = Directia standarde, calitatea produselor agroalimentare, acreditarea agentilor economici
c1 = Directia cadastru si organizarea teritoriului, calitatea solului
c2 = Directia îmbunătătiri funciare, protectia mediului
c3 = Directia administrativă

ANEXA Nr. 2
UNITĂTILE
care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
ANEXA Nr. 2 - Hotarare de Guvern 390/1997

ANEXA Nr. 3
UNITĂTILE
care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
1. Agentia Nationala a Produselor Agricole ─ R.A.
2. Regia Autonomă a Îmbunătătirilor Funciare
3. Regia Autonomă a Tutunului din România
4. Regia Autonomă „Cai de Rasa”
5. Regia Autonomă „Institutul National de Medicină Veterinară «Pasteur» Bucuresti”
6. Regia Autonomă „Institutul de Montanologie”
7. Regia Autonomă „Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole”

ANEXA Nr. 4
UNITĂTILE
care functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
– Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu─Sisesti” (sursa de finantare: extrabugetară)