a36


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 4/1993 privind organizarea Agentiei Nationale pentru Privatizare

Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – Agentia Nationala pentru Privatizare se organizează în subordinea Guvernului, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, care realizează, în conformitate cu legea, administrarea programelor în domeniul privatizării.

Art. 2 – Agentia Nationala pentru Privatizare realizează, în conditiile prevăzute de lege, cu respectarea strategiei guvernamentale de reforma economică, în principal, următoarele atributii:
a) coordonează, îndrumă si controlează realizarea întregului proces de privatizare;
b) participa la solutionarea eventualelor neintelegeri dintre Fondul Proprietătii de Stat si Fondurile Proprietătii Private, în legătură cu privatizarea societătilor comerciale;
c) finalizează, în termen de 6 luni, privatizarea societătilor comerciale incluse în programul de privatizare pilot;
d) aproba privatizarea societătilor comerciale în situatia în care Fondul Proprietătii de Stat îsi pierde calitatea de actionar ce detine controlul în cadrul respectivelor societăti comerciale;
e) prezintă Guvernului, spre aprobare, norme metodologice privind conditiile de organizare si desfăsurare a vinzarilor de actiuni si active;
f) aproba încheierea de contracte de asistenta de specialitate cu firme de consultanta străine;
g) asigura, în colaborare cu Fondurile Proprietătii Private, organizarea de servicii de brokeraj pentru schimbarea certificatelor de proprietate în actiuni;
h) prezintă Guvernului, spre aprobare, proceduri de regularizare a cursului certificatelor de proprietate;
i) rezolva, în conditiile legii, contestatiile formulate de detinătorii certificatelor de proprietate împotriva solutiilor date de Fondurile Proprietătii Private, în exercitarea dreptului de control si initiativa al detinătorilor certificatelor de proprietate;
j) avizează propunerile de acordare de concesiuni si de organizare de licitatii pentru încheierea de contracte de concesiune de activităti economice, servicii publice si unităti de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat;
k) propune Guvernului, spre aprobare, încheierea de contracte de subconcesiune;
l) controlează respectarea de către concesionari a obligatiilor asumate prin contractul de concesiune;
m) controlează legalitatea actelor juridice încheiate în aplicarea Legii privatizării societătilor comerciale nr. 58/1991;
n) urmăreste realizarea programului de asistenta tehnica din străinătate si asigura organizarea de forme de pregătire a personalului în domeniile evaluării societătilor comerciale, organizării de licitatii, vânzării de actiuni, brokeraj si altor activităti legate de procesul de privatizare;
o) realizează activităti de comunicatie, pe plan intern si extern, în vederea promovării procesului de privatizare;
p) efectuează, tinînd seama de practica internationala, analize si studii în domeniul privatizării societătilor comerciale cu capital de stat;
r) prestează, pe baza contractuală, servicii de asistenta tehnica si consultanta în domeniile economic, financiar, comercial si juridic;
s) editează, periodic, Buletinul informativ privind desfăsurarea procesului de privatizare.

Art. 3 – Agentia Nationala pentru Privatizare este condusă de un presedinte, care se asimilează functiei de secretar de stat. Pe lîngă presedintele Agentiei Nationale pentru Privatizare functionează ca organ consultativ, Colegiul agentiei, a cărui componenta se aproba de presedinte.
Presedintele reprezintă Agentia Nationala pentru Privatizare în raporturile cu alte organizatii si institutii din tara si din străinătate.
În realizarea atributiilor Agentiei Nationale pentru Privatizare, presedintele emite, potrivit legii, ordine si instructiuni.

Art. 4 – Structura organizatorică si numărul de posturi aferente activitătii Agentiei Nationale pentru Privatizare sînt prevăzute în anexa la prezenta hotărîre.
Agentia Nationala pentru Privatizare are, în fiecare judet si în municipiul Bucuresti, cîte o directie teritorială, al carei număr de posturi trebuie să se încadreze în numărul total aprobat.
Directiile teritoriale judetene si a municipiului Bucuresti au regim de servicii publice descentralizate ale Agentiei Nationale pentru Privatizare în unitătile administrativ-teritoriale.
Atributiile directiilor generale si directiilor din structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat de presedintele Agentiei Nationale pentru Privatizare.

Art. 5 – Agentia Nationala pentru Privatizare are dreptul sa presteze, pe baza contractuală, activităti lucrative ca: servicii de asistenta tehnica si consultanta, brokeraj, evaluări de societăti comerciale, studii de fezabilitate, caiete de sarcini si alte asemenea.
Pentru activitătile prevăzute la alin. 1, Agentia Nationala pentru Privatizare are în subordine Oficiul de prestări servicii, organizat la nivel de directie generală, ale cărui cheltuieli de functionare si investitii se acoperă, în conditiile legii, din veniturile extrabugetare realizate.
Functiile si nivelurile de salarizare pentru personalul oficiului sînt cele prevăzute în anexa nr. 10 la Hotărîrea Guvernului nr. 307/1991, republicată.

Art. 6 – Hotărîrea Guvernului nr. 858/1991 privind organizarea Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:
────────────────
Ministru de stat,
presedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economică,
Misu Negritoiu

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu

Ministru de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale,
Dan Mircea Popescu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Privatizare
Aurelian Dochia

Bucuresti, 13 ianuarie 1993.
Nr. 4.

ANEXA
AGENTIA NATIONALA PENTRU PRIVATIZARE
Personal: 110 + 300 (directii teritoriale) = 410
(exclusiv Oficiul prestări servicii si Buletinul informativ)
ANEXA - Hotarare de Guvern 4/1993