Hotarare de guvern 502/1997 cu privire la organizarea si functionarea Comitetului Roman pentru Adoptii


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 502/1997 cu privire la organizarea si functionarea Comitetului Roman pentru Adoptii

În temeiul art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adoptie, Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – (1) Comitetul Roman pentru Adoptii se organizează si functionează ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, în scopul supravegherii si sprijinirii actiunilor de protectie a drepturilor copilului prin adoptie si al realizării cooperării internationale în acest domeniu.
(2) Comitetul Roman pentru Adoptie este autoritatea centrala română însărcinată sa aducă la îndeplinire obligatiile prevăzute de Conventia asupra protectiei copiilor si cooperării în materia adoptiei internationale, încheiată la Haga la 29 mai 1993 si ratificată prin Legea nr. 84/1994.
(3) Activitatea Comitetului Roman pentru Adoptii se desfăsoară potrivit următoarelor principii:
a) pentru dezvoltarea armonioasă a personalitătii sale, copilul trebuie să crească într-un mediu familial, într-un climat de fericire, de iubire si de întelegere, care poate fi asigurat prin adoptie;
b) adoptia este o măsura specială de protectie a drepturilor copilului, a carei ratiune primordială este protejarea interesului superior al acestuia;
c) adoptia internationala reprezintă un mijloc de a asigura copilului lipsit de ocrotirea părintilor săi firesti o dezvoltare armonioasă a personalitătii sale, dacă nu este posibila încredintarea acestuia în vederea adoptiei în tara sau adoptia copilului de către o familie sau o persoană cu domiciliul sau cu resedinta în tara.

Art. 2 – (1) Comitetul Roman pentru Adoptii este persoana juridică română, cu sediul în Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.
(2) Activitatea Comitetului Roman pentru Adoptii este coordonata de Departamentul pentru Protectia Copilului, care îi asigura serviciile administrative si de secretariat.
(3) Patrimoniul Comitetului Roman pentru Adoptii este constituit din totalitatea bunurilor mobile si imobile pentru care a fost stabilită sau se va stabili o asemenea destinatie prin acte normative, acte de donatie sau sponsorizări.
(4) Comitetul Roman pentru Adoptii poate avea conturi bancare în lei sau în valută, deschise la institutiile bancare de pe teritoriul României.

Art. 3 – (1) Comitetul Roman pentru Adoptii este compus din presedinte si un număr de patrusprezece membri, după cum urmează:
a) presedinte – seful Departamentului pentru Protectia Copilului;
b) opt reprezentanti ai unor ministere si ai altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, respectiv câte un reprezentat al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Sănătătii, Ministerului Educatiei Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Secretariatului de Stat pentru Handicapati si Departamentului pentru Administratie Publică Locală, desemnati de conducerile acestora;
c) sase reprezentanti ai autoritătilor administratiei publice locale, respectiv:
– secretarii consiliilor judetene din fiecare judet care se afla pe prima pozitie în cele cinci grupe de judete prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, acestia urmând a fi înlocuiti de către secretarii consiliilor judetene din judetele care ocupa pozitia următoare la fiecare 3 luni, respectându-se ordinea alfabetica a denumirii judetelor;
– secretarul general al Primăriei Municipiului Bucuresti.
(2) În vederea asigurării unei reprezentari permanente la sedinte, presedintele si membrii Comitetului Roman pentru Adoptii vor avea câte un loctiitor, după cum urmează:
a) loctiitorul presedintelui este desemnat de către acesta;
b) loctiitorii reprezentantilor ministerelor si ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale sunt desemnati de conducerea acestora;
c) loctiitorii secretarilor consiliilor judetene sunt directorii serviciilor publice specializate pentru protectia copilului din judetele respective;
d) loctiitorul secretarului general al Primăriei Municipiului Bucuresti este unul dintre secretarii primăriilor de sector ale municipiului Bucuresti, desemnat de către secretarul general.

Art. 4 – (1) Principalele atributii ale Comitetului Roman pentru Adoptii sunt:
a) constituie evidenta centralizata a copiilor care pot fi protejati prin adoptie, pe baza comunicărilor transmise de comisiile pentru protectia copilului din judete si din sectoarele municipiului Bucuresti;
b) efectuează procedurile legale în vederea identificarii unei familii a unor persoane corespunzătoare pentru adoptia fiecărui copil aflat în evidenta sa;
c) tine evidenta cererilor familiilor sau ale persoanelor care si-au manifestat dorinta de a adopta copii si care sunt apte sa adopte;
d) îndrumă si sprijină în mod corespunzător aceste familii sau persoane în vederea efectuării procedurii necesare adoptiei;
e) încheie acordori de colaborare cu autorităti publice din alte state care au atributii în domeniul protectiei copilului prin adoptie, fie direct, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin schimb de note sau scrisori diplomatice;
f) autorizeaza organismele private române si străine sa desfăsoare activităti în domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie; îndrumă si controlează activitatea acestor organisme;
g) eliberează confirmarea care atesta respectarea termenelor si îndeplinirea procedurilor legale, prealabile încuviintării adoptiei;
h) transmite instantelor judecătoresti competente cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc sa adopte copii aflati în evidenta sa, prin intermediul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului sau al organismelor private autorizate, numai dacă aceste cereri sunt însotite de actele prevăzute de lege;
i) participa în cauzele care au drept obiect solutionarea cererilor privind încuviintarea adoptiei, aflate pe rolul instantelor judecătoresti;
j) asigura un control deontologic în timpul derulării procedurilor legate de încuviintarea adoptiei si ia măsuri în vederea evitării încuviintării unor adoptii supuse esecului, a obtinerii oricăror foloase materiale necuvenite si a oricăror tendinte de trafic cu copii;
k) eliberează certificate care atesta ca adoptia a fost încuviintată conform normelor impuse de Conventia asupra protectiei copiilor si cooperării în materia adoptiei internationale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, pe baza hotărârii judecătoresti irevocabile de încuviintare a adoptiei unui copil aflat în evidenta sa de către o persoană sau o familie cu domiciliul pe teritoriul altui stat;
l) depune diligentele necesare pe lângă autoritătile statului al cărui cetătean a adoptat un copil aflat în evidenta sa, pentru ca acesta sa beneficieze de garantiile si normele echivalente celor existente în cazul unei adoptii nationale;
m) urmăreste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si părintii săi adoptivi, pe o perioadă de cel putin 2 ani de la încuviintarea unei adoptii internationale;
n) îndeplineste si alte atributii în materia adoptiei, care rezultă din prevederile legislatiei în vigoare, din tratatele internationale la care România este parte sau din acordurile de colaborare pe care le încheie cu autoritătile publice din alte state.
(2) În vederea îndeplinirii atributiilor ce îi revin si atingerii scopului pentru care este înfiintat, Comitetul Roman pentru Adoptii colaborează cu autoritătile publice române si străine, cu organizatiile internationale, precum si cu alte persoane juridice române si străine care desfăsoară activităti autorizate în domeniul protectiei copilului prin adoptie, în orice probleme de interes reciproc.

Art. 5 – (1) În scopul constituirii evidentei centralizate a copiilor care pot fi protejati prin adoptie, comisiile pentru protectia copilului din judete si din sectoarele municipiului Bucuresti sunt obligate sa transmită Comitetului Roman pentru Adoptii, din oficiu sau la cererea acestuia, datele de identitate si toate informatiile pertinente referitoare la copiii care fac parte din una dintre categoriile mentionate la alin. (3) din prezentul articol.
(2) Persoanele însărcinate cu culegerea si transmiterea informatiilor referitoare la copii care pot fi protejati prin adoptie au obligatia sa păstreze confidentialitatea acestor informatii, sub sanctiunea desfacerii contractului individual de muncă.
(3) Pe baza comunicărilor primite de la comisiile pentru protectia copilului, Comitetul Roman pentru Adoptii constituie evidenta centralizata a copiilor aflati în următoarele situatii:
a) părintii copilului au consimtit în mod irevocabil la adoptia acestuia;
b) părintii copilului sunt decăzuti din drepturile părintesti, decedati, pusi sub interdictie, declarati morti prin hotărâre judecătorească, necunoscuti sau se afla în orice situatie care determina imposibilitatea de a-si manifesta vointa;
c) copilul este declarat abandonat prin hotărârea judecătorească rămasă definitivă;
d) unul dintre părintii copilului este decăzut din drepturile părintesti, decedat, necunoscut, pus sub interdictie, declarat mort prin hotărâre judecătorească sau dispărut, iar celălalt părinte a consimtit în mod irevocabil la adoptia copilului.

Art. 6 – Copii aflati în evidenta Comitetului Roman pentru Adoptii la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997, ale căror date de identitate au fost transmise acestuia potrivit art. 3 alin. 3 din Legea nr. 11/1990 privind încuviintarea adoptiei, republicată în anul 1995, rămân în evidenta comitetului, dacă fac parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 5 alin (3). Fata de acesti copii, Comitetul Roman pentru Adoptii si comisiile pentru protectia copilului vor lua măsurile prevăzute la art. 12 alin. (2) si următoarele din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997.

Art. 7 – Cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc sa adopte, transmise Comitetului Roman pentru Adoptii anterior intrării în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997, vor fi solutionate de acesta în conformitate cu prevederile ordonantei de urgenta mentionate, numai dacă transmiterea s-a realizat cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data acesteia.

Art. 8 – (1) Comitetul Roman pentru Adoptii eliberează confirmarea prevăzută la art. 14 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 în urma verificării actelor anexate la cererea privind încuviintarea adoptiei si îndeplinirii procedurilor prevăzute la art. 12 din aceasta ordonanta de urgentă.
(2) Prin eliberarea confirmării, Comitetul Roman pentru Adoptii atesta îndeplinirea următoarelor proceduri:
a) cererea a fost transmisă comitetului cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (1) sau (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997, după caz:
b) copilul a cărui adoptie este solicitată se afla în evidenta comitetului, iar datele de identitate ale copilului au fost comunicate de comitet tuturor comisiilor pentru protectia copilului din judete si din sectoarele municipiului Bucuresti;
c) identificarea familiei sau a persoanei potrivite pentru adoptia copilului s-a realizat în urma solicitărilor de încredintare în vederea adoptiei sau, în cazul în care nu au existat asemenea cereri, în urma propunerilor serviciilor publice specializate pentru protectia copilului sau a organismelor private române autorizate, potrivit dispozitiilor art. 12 alin. (3), (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997;
d) cererea este însotită de actele prevăzute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997.
(3) În cazul familiilor sau al persoanelor cu domiciliul sau cu resedinta în România care au numai cetătenie străină si care doresc sa adopte, atestatul prin care comisia pentru protectia copilului atesta faptul ca acestea sunt apte sa adopte va putea fi eliberat numai în urma prezentării actelor prevăzute la art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997. Atestatul va fi transmis Comitetului Roman pentru Adoptii, însotit de actele pe baza cărora a fost eliberat.

Art. 9 – (1) În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comitetul Roman pentru Adoptii adopta hotărâri si decizii.
(2) Hotărârile se adoptă pentru solutionarea problemelor care privesc încheierea acordurilor de colaborare cu autoritătile publice din alte state, autorizate organismelor private care desfăsoară activităti în domeniul protectiei drepturilor copilului prin adoptie si pentru orice probleme de interes general. Deciziile se adoptă pentru solutionarea problemelor cu caracter individual.
(3) Hotărârile se adoptă cu votul majoritătii membrilor Comitetului Roman pentru Adoptii, iar deciziile, cu votul majoritătii membrilor prezenti. Presedintele are drept de vot ca si membrii comitetului.

Art. 10 – Presedintele Comitetului Roman pentru Adoptii îndeplineste următoarele atributii:
a) propune comitetului adoptarea hotărârilor si a deciziilor, pe baza rapoartelor de specialitate întocmite de Secretariatul permanent al Comitetului Roman pentru Adoptii;
b) convoacă sedintele comitetului si stabileste ordinea de zi a sedintelor extraordinare;
c) reprezintă Comitetul Roman pentru Adoptii în raporturile juridice cu terti;
d) îndeplineste si alte atributii stabilite, prin hotărâri sau decizii, de către comitet.

Art. 11 – (1) Comitetul Roman pentru Adoptii se întruneste în sedinte ordinare, de doua ori pe luna, si în sedinte extraordinare, ori de câte ori este necesar.
(2) sedintele Comitetului Roman pentru Adoptii sunt legal constituite în prezenta presedintelui, a cel putin sapte membri sau a loctiitorilor acestora.
(3) sedintele ordinare se desfăsoară potrivit ordinii de zi aprobate de Comitetul Roman pentru Adoptii. sedintele extraordinare se desfăsoară potrivit ordinii de zi stabilite de presedinte.
(4) La sedintele Comitetului Roman pentru Adoptii participa secretarul executiv al acestuia, fără a avea drept de vot, precum si persoanele invitate de comitet.
(5) Dezbaterile din sedintele Comitetului Roman pentru Adoptii, hotărârile si deciziile adoptate de comitet, precum si modul în care acestea au fost adoptate se consemnează în procesul-verbal al sedintei, care se semnează de presedinte, de cel putin trei membri prezenti si de secretarul executiv al comitetului.
(6) Membrii Comitetului Roman pentru Adoptii care s-au abtinut sau au votat împotriva adoptării unei hotărâri sau decizii au dreptul sa ceara mentionarea acestui fapt în procesul-verbal al sedintei, precum si a motivelor care i-au determinat sa adopte aceasta pozitie.
(7) Procesele-verbale ale sedintelor se consemnează într-un registru special, ale cărui pagini sunt numerotate si poarta stampila Comitetului Roman pentru Adoptii, precum si semnatura secretarului executiv al acestuia.

Art. 12 – (1) Serviciile administrative, precum si activitatea curenta si de secretariat a Comitetului Roman pentru Adoptii este asigurata de Secretariatul permanent al acestuia, care functionează în cadrul Departamentului pentru Protectia Copilului. Regulamentul de organizare si functionare a Secretariatului permanent al Comitetului Roman pentru Adoptii se aproba de presedintele comitetului.
(2) Secretariatul permanent al Comitetului Roman pentru Adoptii pregăteste sedintele acestuia, întocmind rapoarte de specialitate prin care prezintă problemele si cererile supuse atentiei comitetului, precum si propuneri motivate privind solutionarea acestora.
(3) Secretariatul permanent al Comitetului Roman pentru Adoptii este condus de un secretar executiv, numit prin dispozitia presedintelui Comitetului Roman pentru Adoptii dintre functionarii publici, salariati ai Departamentului pentru Protectia Copilului.

Art. 13 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 63/1991 privind constituirea Comitetului Roman pentru Adoptii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 24 ianuarie 1991.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
────────────────
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Adrian Severin

Ministru delegat pe lângă primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului si a Departamentului pentru Administratie Publică Locală
Remus Opris

Secretar de stat, seful Departamentului pentru Protectia
Copilului, presedintele Comitetului Roman pentru Adoptii
Cristian Liviu Tabacaru

Bucuresti, 12 septembrie 1997.
Nr. 502.

ANEXA
GRUPELE DE JUDETE
ale căror reprezentanti fac parte din componenta Comitetului Roman pentru Adoptii
Grupa I
1. Alba; 2. Bihor; 3. Bistrita-Năsăud; 4. Cluj; 5. Maramures; 6. Mures; 7. Satu Mare; 8.Sălaj.

Grupa a II-a
1. Arad; 2. Caras-Severin; 3. Dolj; 4. Gorj; 5. Hunedoara; 6. Mehedinti; 7. Olt; 8. Timis; 9.Vâlcea.

Grupa a III-a
1. Arges; 2. Brasov; 3. Buzău; 4. Covasna; 5. Dâmbovita; 6. Harghita; 7. Prahova; 8. Sibiu.

Grupa a IV-a
1. Bacău; 2. Botosani; 3. Galati; 4. Iasi; 5. Neamt; 6. Suceava; 7. Vaslui; 8. Vrancea.

Grupa a V-a
1. Brăila; 2. Călărasi; 3. Constanta; 4. Giurgiu; 5. Ialomita; 6. Ilfov; 7. Teleorman; 8. Tulcea.