Hotarare de guvern 521/2002 privind desemnarea Corpului de control al primului-ministru drept institutie unica de contact cu Oficiul European de Lupta Anti-Frauda (OLAF) al Uniunii Europene


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 521/2002 privind desemnarea Corpului de control al primului-ministru drept institutie unica de contact cu Oficiul European de Lupta Anti-Frauda (OLAF) al Uniunii Europene

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, în temeiul art. 107 din Constitutia României, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 – Se desemnează Corpul de control al primului-ministru, denumit în continuare Corpul de control, ca institutie unica de contact cu Oficiul European de Lupta Anti-Frauda, denumit în continuare OLAF, având competenta de a coordona asigurarea protectiei efective si echivalente a intereselor financiare ale României si ale Uniunii Europene.

Art. 2 – În îndeplinirea atributiilor care îi revin în calitate de institutie unica de contact Corpul de control actionează pe bază de autonomie functională, independent de alte institutii publice.

Art. 3 – Pentru îndeplinirea acestei functii în cadrul Corpului de control se înfiintează Directia de control al modului de contractare si utilizare a fondurilor acordate de Uniunea Europeană si combatere a fraudelor în legătură cu acestea.

Art. 4 – Corpul de control primeste sesizările OLAF referitoare la posibile ilegalitati în utilizarea fondurilor comunitare, efectuează verificările necesare si pune la dispozitie OLAF o nota de control cuprinzând cele constatate, precum si toate datele si informatiile cerute.

Art. 5 – (1) În vederea întocmirii notei de control Corpul de control va solicita tuturor institutiilor si autoritătilor publice implicate, precum si agentilor economici cu capital de stat sau privat datele si informatiile necesare. Aceste institutii si agentii economici au obligatia sa răspundă corespunzător si complet în termen de 30 de zile.
(2) Pentru aducerea la îndeplinire a obligatiei prevăzute la alin. (1) toate institutiile si autoritătile publice centrale si locale care derulează sau beneficiază de fonduri comunitare vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea vor beneficia de pregătire specifică si dotare tehnica pentru îndeplinirea corespunzătoare si operativă a solicitărilor Corpului de control.

Art. 6 – La solicitarea OLAF reprezentantii acestuia pot participa direct la verificările efectuate de Corpul de control care au ca obiect verificarea sesizarilor OLAF. Reprezentantii OLAF pot avea acces la datele si informatiile care au stat la baza întocmirii notei de control, în conditiile legii.

Art. 7 – În cazul constatării unor elemente de natura infractionala în gestionarea fondurilor comunitare, nota de control este transmisă si organului de urmărire penală competent, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului si restituirea acestuia, precum si pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.

Art. 8 – Necomunicarea, comunicarea incompleta sau eronată, cu stiinta, a datelor si informatiilor solicitate în conditiile prevăzute la art. 5 atrag răspunderea administrativă sau penală, după caz, în conditiile legii, a persoanelor cu functii de coordonare sau conducere din institutiile, autoritătile publice ori agentii economici respectivi.

Art. 9 – Directia de control al modului de contractare si utilizare a fondurilor acordate de Uniunea Europeană si combatere a fraudelor în legătură cu acestea din cadrul Corpului de control poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistenta si dotare tehnica, precum si de programe de pregătire specifică a personalului.

Art. 10 – (1) Pentru exercitarea functiei prevăzute la art. 1 se suplimenteaza cu 10 posturi numărul maxim de posturi atribuit Corpului de control.
(2) Art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 985/2001 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 15 octombrie 2001, se modifica si va avea următorul cuprins:
„(1) Numărul maxim de posturi în aparatul de lucru al Guvernului este de 263, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului primului-ministru si cabinetului ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.”
(3) Numărul maxim de posturi prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 985/2001 se modifica corespunzător dispozitiilor alin. (2).

Art. 11 – Structura organizatorică si numărul maxim de posturi ale Corpului de control, stabilite prin Decizia primului-ministru nr. 265/2001, se modifica în mod corespunzător. Celelalte atributii ale Corpului de control rămân neschimbate.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
Petru Serban Mihailescu

Seful Corpului de control al primului-ministru,
Victor Ponta,
secretar de stat

Ministrul integrării europene
Hildegard Carola Puwak

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 23 mai 2002.
Nr. 521.