Hotarare de guvern 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6 alin. (1) si al art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 – (1) Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumită în continuare A.N.R.M.A.P., se organizează si functionează ca institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea secretarului general al Guvernului.
(2) Sediul A.N.R.M.A.P. este în municipiul Bucuresti.

Art. 2 – (1) În vederea realizării rolului său fundamental privind formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii în domeniul achizitiilor publice, precum si pentru asigurarea unei bune functionări a institutiei, A.N.R.M.A.P. îndeplineste următoarele functii si atributii principale:
a) elaborează planurile de actiune în scopul implementării strategiei si politicilor de dezvoltare a sistemului achizitiilor publice;
b) elaborează si propune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative care au ca obiect reglementarea în domeniul achizitiilor publice, precum si propune Guvernului modificarea actelor normative care pot aduce atingere compatibilitătii/conformitătii cu legislatia comunitară în materie;
c) evaluează necesitătile de perfectionare a cadrului normativ în domeniu si propune măsurile de remediere a deficientelor constatate în aplicarea acestuia;
d) avizează proiectele de acte normative din alte domenii, care pot avea impact asupra activitătilor si domeniului achizitiilor publice;
e) dezvoltă mecanismele de monitorizare a sistemului de achizitii publice si monitorizează modul de atribuire a contractelor de achizitie publică;
f) prelucrează informatiile colectate, constituie si dezvoltă baze de date si elaborează statistici, sinteze si rapoarte privind sistemul de achizitii publice;
g) realizează analize, studii si evaluări privind sistemul de achizitii publice, propunând solutii practice pentru perfectionarea si dezvoltarea acestuia;
h) supraveghează modul de functionare a sistemului de achizitii publice si de atribuire a contractelor de achizitie publică, dispunând, după caz, aplicarea sanctiunilor prevăzute de legislatia în vigoare din domeniul achizitiilor publice;
i) mentine legătura operatională cu serviciile tehnice specializate în domeniul achizitiilor publice ale Comisiei Europene si ale celorlalte institutii europene, precum si cu institutiile corespondente din statele membre, asigurând participarea la întrunirile periodice, în cadrul comitetelor consultative, a grupurilor de lucru în domeniul achizitiilor publice organizate la nivelul acestora;
j) mentine legătura comunicatională si operatională cu structurile specializate care au anumite competente în domeniul achizitiilor publice, consultându-se si cooperând cu acestea, cu ministerele si cu alte organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu alte institutii publice, precum si cu societatea civilă;
k) elaborează punctul de vedere la solicitările de clarificare pe care autoritătile contractante/potentialii ofertanti le transmit cu privire la modul de interpretare a prevederilor legislatiei în domeniul achizitiilor publice;
l) acordă consiliere metodologică autoritătilor contractante privind bunele practici în aplicarea procedurilor de achizitie publică;
m) elaborează si publică documente standard, formulare si modele-cadru, ghiduri, manuale si alte instrumente operationale pentru aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, precum si suporturi de curs si alte materiale informative în domeniul achizitiilor publice;
n) avizează programa de pregătire si perfectionare profesională în domeniul achizitiilor publice;
o) avizează persoane fizice si/sau juridice care desfăsoară activităti de perfectionare si pregătire profesională în domeniul achizitiilor publice;
p) atestă/certifică formatorii si participantii la cursurile de pregătire si perfectionare profesională în domeniul achizitiilor publice;
q) organizează întâlniri periodice cu participantii din sistem si cu alte organisme interesate pentru identificarea solutiilor optime de perfectionare a sistemului achizitiilor publice;
r) elaborează si difuzează comunicate, informatii de interes public privind activitatea institutiei si functionarea sistemului de achizitii publice;
s) întocmeste rapoarte periodice de activitate;
t) întocmeste situatiile financiare proprii, potrivit legii;
u) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, precum si cele conferite expres sau care decurg din acorduri internationale la care România este parte.
(2) Proiectele de acte normative, care pot avea impact asupra activitătilor reglementate de legislatia privind achizitiile publice, se supun spre adoptare Guvernului numai după obtinerea avizului din partea A.N.R.M.A.P.

Art. 3 – (1) Asigurarea unui cadru legal coerent si armonizat cu acquis-ul comunitar în domeniul achizitiilor publice, precum si modificarea, completarea si urmărirea modului de punere în aplicare a acestuia sunt încredintate A.N.R.M.A.P., care este învestită să adopte măsuri, în conditiile legii, pentru a preveni, a stopa sau a remedia efectele produse de încălcarea prevederilor legale în domeniu.
(2) Sanctiunile prevăzute de lege pentru eludarea sau încălcarea prevederilor legale în domeniul achizitiilor publice se aplică de persoane din cadrul A.N.R.M.A.P., împuternicite prin ordin al presedintelui A.N.R.M.A.P.
(3) În vederea aplicării dispozitiilor prevăzute la alin. (2), metodologia de supraveghere de către A.N.R.M.A.P. a modului de atribuire a contractelor de achizitie publică se aprobă prin ordin al presedintelui A.N.R.M.A.P. si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4 – (1) Presedintele A.N.R.M.A.P., denumit în continuare presedinte, conduce întreaga activitate a institutiei, îndeplinind următoarele atributii principale:
a) organizează, coordonează si controlează aplicarea legilor, ordonantelor si hotărârilor Guvernului, a ordinelor si instructiunilor emise potrivit legii în domeniul achizitiilor publice, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei locale a institutiilor publice si a operatorilor economici;
b) initiază si avizează proiecte de lege, ordonante, hotărâri ale Guvernului, care pot avea impact asupra activitătilor si domeniului achizitiilor publice, în conditiile stabilite prin metodologia aprobată de Guvern;
c) actionează pentru aplicarea strategiei proprii a A.N.R.M.A.P., integrată celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului;
d) emite ordine si instructiuni, potrivit art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006;
e) fundamentează si elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului;
f) urmăreste proiectarea si realizarea investitiilor din cadrul A.N.R.M.A.P., în limita bugetului aprobat;
g) reprezintă interesele institutiei si ale statului în raporturile cu terte persoane fizice sau juridice din tară si din străinătate, în conformitate cu acordurile si conventiile la care România este parte si cu alte întelegeri stabilite în acest scop;
h) initiază si negociază, din împuternicirea Guvernului, în conditiile legii, încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente;
i) contribuie la urmărirea si controlul aplicării conventiilor si acordurilor internationale la care România este parte si ia măsuri pentru realizarea conditiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internationale;
j) coordonează si urmăreste elaborarea si implementarea de politici si strategii în domeniul achizitiilor publice;
k) avizează, în conditiile legii, înfiintarea organismelor neguvernamentale si cooperează cu acestea în realizarea scopului pentru care au fost create;
l) colaborează cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a personalului care îsi desfăsoară activitatea în domeniul achizitiilor publice;
m) aprobă editarea publicatiilor de specialitate de informare;
n) participă la sedintele Guvernului României, în calitate de invitat;
o) alte atributii specifice stabilite prin acte normative sau din împuternicirea Guvernului.
(2) Presedintele are calitatea de ordonator tertiar de credite.
(3) Presedintele emite ordine de încadrare si, după caz, de numire, de modificare, de suspendare si de încetare a raporturilor de muncă, respectiv a raporturilor de serviciu, aprobă transferul si aplică sanctiunile disciplinare prevăzute de lege pentru personalul A.N.R.M.A.P.
(4) Presedintele are dreptul de a delega competente vicepresedintelui, secretarului general si directiilor din subordine.

Art. 5 – (1) Vicepresedintele coordonează activitatea de supraveghere si monitorizare si îndeplineste si alte atributii delegate de către presedinte.
(2) În absenta presedintelui, vicepresedintele este înlocuitorul de drept al acestuia.

Art. 6 – (1) Secretarul general coordonează activitatea economico-administrativă si are următoarele atributii principale:
a) monitorizează si controlează elaborarea situatiilor financiare prevăzute de reglementările în vigoare;
b) asigură functionarea în bune conditii a compartimentelor si activitătilor din cadrul A.N.R.M.A.P.;
c) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din ministerele si institutiile aflate în subordinea Guvernului ori din cadrul celorlalte institutii ale statului, precum si cu secretarii judetelor si cu directorii generali de prefectură, în probleme de interes comun;
d) elaborează politicile de personal si principiile directoare pentru managementul de personal în concordantă cu strategia de dezvoltare a A.N.R.M.A.P.
(2) Secretarul general poate îndeplini si alte atributii prevăzute de regulamentul de organizare si functionare a A.N.R.M.A.P. ori încredintate de presedinte.

Art. 7 – (1) În cadrul A.N.R.M.A.P., în subordinea presedintelui functionează următoarele structuri organizatorice:
a) Directia generală politici si reglementare;
b) Directia generală analize si dezvoltare operatională;
c) Directia generală supraveghere, monitorizare si evaluare;
d) Directia economico-administrativă;
e) Cabinetul presedintelui;
f) Departamentul strategii si comunicare;
g) Compartimentul audit intern.
(2) Structura organizatorică prevăzută la alin. (1) lit. c) se află în directa coordonare a vicepresedintelui.
(3) Structura organizatorică prevăzută la alin. (1) lit. d) se află în directa coordonare a secretarului general.

Art. 8 – (1) Numărul maxim de posturi din aparatul A.N.R.M.A.P. este de 96, din care un post de consilier de afaceri europene.
(2) Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) nu include postul de presedinte si vicepresedinte, si nici posturile aferente Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.

Art. 9 – (1) În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al presedintelui, se pot organiza directii, servicii, birouri sau alte compartimente.
(2) Regulamentul de organizare si functionare, structura personalului si numărul salariatilor pentru fiecare directie, compartiment sau departament, precum si atributiile si responsabilitătile acestora se stabilesc, potrivit legii, prin ordin al presedintelui, în limita numărului de posturi aprobate.
(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului din aparatul A.N.R.M.A.P. se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare si functionare.
(4) În cadrul cabinetului presedintelui se încadrează, prin ordin al presedintelui, personalul prevăzut de legislatia în vigoare.
(5) Departamentul de strategii si comunicare functionează ca directie si se încadrează exclusiv, pe bază de concurs, cu personalul contractual prevăzut de legislatia în vigoare.

Art. 10 – (1) În aplicarea dispozitiilor art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, salariile de bază ale personalului A.N.R.M.A.P. se majorează cu până la 40%, conform criteriilor stabilite în anexa nr. 2.
(2) În sensul prevederilor de la alin. (1), cuantumul drepturilor salariale individuale ca urmare a aplicării criteriilor de majorare a salariilor de bază se stabileste prin ordin al presedintelui, în functie de atributiile specifice si în măsura în care se îndeplinesc conditiile prevăzute.

Art. 11 – (1) În vederea îndeplinirii functiei de reprezentare pe lângă institutiile europene în ceea ce priveste domeniul achizitiilor publice, presedintele poate desemna, prin ordin, specialisti ai institutiei care se detasează pe lângă Ministerul Afacerilor Externe si îsi desfăsoară activitatea în cadrul Reprezentantei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.
(2) Sumele aferente necesare acoperirii cheltuielilor activitătii personalului detasat din cadrul A.N.R.M.A.P. se asigură din bugetul A.N.R.M.A.P., în conditiile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura si încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, cu modificările si completările ulterioare.
(3) A.N.R.M.A.P. beneficiază, prin redistribuire de la Cancelaria Primului-Ministru, de un post diplomatic în cadrul Reprezentantei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Art. 12 – (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigură din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat prin Secretariatul General al Guvernului.
(2) Veniturile proprii se constituie din: a) sume reprezentând contravaloarea atestatelor, certificatelor, avizelor emise de A.N.R.M.A.P. în legătură cu derularea de către institutiile de formare profesională publice si/sau private a unor proiecte ori actiuni de instruire si/sau de perfectionare profesională a personalului implicat în activităti specifice domeniului achizitiilor publice;
b) sume provenite din publicarea de brosuri, cataloage si alte materiale informative în domeniul achizitiilor publice;
c) sume obtinute ca urmare a dezvoltării unor solutii si instrumente specifice care pot fi utilizate de către autoritătile contractante în cadrul procedurilor de atribuire, în conditiile prevăzute de lege;
d) fonduri rambursabile/nerambursabile, cum ar fi, fără a se limita la acestea, fondurile comunitare si/sau alte fonduri acordate de către institutiile financiare nationale/internationale, în conditiile prevăzute de lege;
e) alte venituri ce se pot realiza în conditiile prevăzute de alte acte normative în vigoare.

Art. 13 – A.N.R.M.A.P. utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din 8 autoturisme. Consumul lunar normat de carburanti se stabileste potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 14 – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15 – (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 895/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 18 august 2005.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, punctul 11 al literei B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura si încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 24 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneaza:
────────────────
Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Corneliu Burada

Secretarul General al Guvernului
Ilie Gavril Bolojan

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse
Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 mai 2007.
Nr. 525.

ANEXA Nr. 1
Numărul maxim de posturi = 96, exclusiv presedintele
si vicepresedintele, precum si posturile aferente
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea
Achizitiilor Publice
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 525/2007
*1) Se încadrează cu personal contractual si functionează ca directie.

ANEXA Nr. 2
CRITERIILE
de majorare a salariilor de bază pentru personalul Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
ANEXA Nr. 2 - Hotarare de Guvern 525/2007

Nota *) Criteriile din prezenta anexă se cumulează în măsura în care se îndeplinesc conditiile aferente.
*1) Acest criteriu se aplică acelor persoane care, în conformitate cu atributiile specifice prevăzute în fisa postului, desfăsoară activităti cu un grad ridicat de complexitate/dificultate, dat de natura specificului activitătii A.N.R.M.A.P., respectiv de: necesitatea utilizării si culegerii informatiilor privind impactul dezvoltării si implementării reglementărilor din domeniul achizitiilor publice în statele membre ale Uniunii Europene în îndeplinirea functiei de reglementare; prelucrarea unui volum mare de informatii ca urmare a implementării adecvate a activitătii de suport tehnic si de monitorizare; numărul ridicat al deplasărilor în teritoriu ca urmare a necesitătii desfăsurării unor actiuni tematice; necesitatea de corelare a politicilor elaborate la nivelul A.N.R.M.A.P. cu strategia de dezvoltare si de comunicare internă/externă a institutiei si de asigurare a legăturii comunicationale operative între institutiile cu anumite competente în domeniul achizitiilor publice, precum si cu societatea civilă si mass-media, în scopul transparentizării modului de functionare a institutiei si a sistemului de achizitii publice; numărul ridicat si varietatea problemelor întâlnite în practica agregată procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică; necesitatea de asigurare a functionării în bune conditii a compartimentelor si activitătilor din cadrul A.N.R.M.A.P., în scopul eficientizării modului de functionare a institutiei în cadrul sistemului de achizitii publice; cercetarea si dezvoltarea bunelor practici în domeniu, proces care implică o activitate conceptuală pe termen lung pentru asigurarea unei bune functionări a sistemului de achizitii publice; necesitatea de sustinere a anumitor activităti cu scopul îmbunătătirii capacitătii de implementare si de aplicare a legislatiei la nivelul autoritătilor contractante, ca urmare a formulării de concluzii privind sistemul de perfectionare profesională în domeniu.
*2) Acest criteriu se aplică acelor persoane care, în conformitate cu atributiile specifice prevăzute în fisa postului, răspund de stabilirea si mentinerea relatiilor directe cu institutiile Uniunii Europene si cu reprezentantele României în străinătate pentru domeniul de activitate al A.N.R.M.A.P.
*3) Acest criteriu se aplică, în scopul responsabilizării actului de constatare si de sanctionare a faptelor prin care se încalcă sau se eludează prevederile legislatiei în vigoare în domeniul achizitiilor publice, acelor persoane care, în conformitate cu metodologia de supraveghere de către A.N.R.M.A.P. a modului de atribuire a contractelor de achizitie publică, participă la desfăsurarea procesului de supraveghere.