Hotarare de guvern 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) din Constitutia României, Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – (1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei este organul administratiei publice centrale de specialitate care aplica strategia si programul Guvernului în vederea promovării politicilor în domeniile: agricultura, industrie alimentara, dezvoltare rurală si sanitar veterinara.
(2) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are rol de a orienta dezvoltarea agriculturii românesti la cerintele economiei de piata si de a utiliza mecanismele financiare pentru stimularea si valorificarea sistemelor de productie în domeniul agroalimentar.

Art. 2 – În realizarea obiectului sau de activitate, stabilit de legislatia în vigoare, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are următoarele atributii principale:
1. asigura implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;
2. elaborează strategii si politici specifice în domeniile: agricultura, industrie alimentara, dezvoltare rurală si sanitar veterinar, pe care le supune Guvernului spre adoptare;
3. elaborează proiecte de acte normative specifice în domeniile sale de activitate, armonizate cu reglementările Uniunii Europene;
4. elaborează studii de piata pe produse agroalimentare si promovează programe si proiecte de acte normative pentru stimularea si consolidarea pietei;
5. acreditează si verifica, în conditiile legii, agentii economice care produc, valorifica si comercializează produse agroalimentare;
6. elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele F.A.O. si O.M.S.;
7. coordonează si controlează activitatea de pescuit si piscicultura; ia măsuri de protectie a fondului piscicol prin inspectia de specialitate, potrivit legislatiei în vigoare;
8. coordonează si controlează activitatea de ameliorare si de reproductie a animalelor;
9. coordonează activitatea privind producerea, controlul calitătii, comercializarea si folosirea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante agricole;
10. elaborează si sustine, în domeniul sau de activitate, programe de dezvoltare rurală, la nivel national, regional si local;
11. elaborează studii si fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane si a zonelor rurale defavorizate, în colaborare cu Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala si cu agentiile de dezvoltare regionala;
12. elaborează Planul national pentru agricultura si dezvoltare rurală cu sprijinul agentiilor de dezvoltare regionala;
13. colaborează cu asociatiile si fundatiile de profil în vederea sprijinirii producătorilor agricoli si întreprinde actiuni de asistenta si consultanta pentru sustinerea activitătii acestora;
14. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare si monitorizare a obiectivelor de investitii specifice;
15. initiază si sprijină actiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producătorii agricoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperatiei rurale;
16. organizează activitatea de protectie a plantelor, stabileste norme de carantina fitosanitara, controlează modul de aplicare a lor si avizează omologarea, producerea si utilizarea pesticidelor, potrivit legislatiei în vigoare;
17. elaborează studii si propune programe de mecanizare, modernizare si retehnologizare în domeniul agroalimentar;
18. coordonează activitatea si elaborează strategia si programele de restructurare si privatizare a regiei autonome si a societătilor nationale aflate sub autoritatea sa;
19. coordonează si inventariaza, în domeniul sau de activitate, activitatea de patrimoniu a institutiilor publice din subordine;
20. elaborează măsuri si avizează propuneri cu privire la restructurarea si privatizarea societătilor comerciale pe actiuni cu capital majoritar de stat din domeniul sau de activitate;
21. organizează administrarea domeniului privat al statului, specific activitătii sale, si elaborează strategia în domeniu;
22. elaborează procedurile si monitorizează modul de derulare a concesionarii si arendării în domeniul sau de activitate.
23. controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenta, protectia, folosirea si ameliorarea fondului funciar de către toti detinătorii de terenuri cu destinatie agricolă, indiferent de forma de proprietate;
24. avizează documentatiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor si schimbarea categoriei de folosintă a terenului agricol, potrivit reglementărilor în vigoare;
25. coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul agriculturii, precum si introducerea si întretinerea cadastrului agricol, cantitativ si calitativ, si asigura proiectarea si aplicarea în teren a organizării teritoriului agricol;
26. coordonează executarea lucrărilor de specialitate pentru punerea în posesie a persoanelor care beneficiază de prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991;
27. coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare prioritare, potrivit legislatiei în vigoare;
28. fundamentează si elaborează programele prioritare de ameliorare a terenurilor agricole privind calitatea solului si lucrări agrochimice si pedoameliorative;
29. fundamentează si elaborează programe privind protectia solului, a plantelor, a animalelor si a mediului;
30. coordonează activitatea unitătilor bugetare si extrabugetare din subordine si îndeplineste atributiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, în calitate de ordonator principal de credite;
31. elaborează si promovează programe de sustinere financiară a producătorilor agricoli si urmăreste derularea acestora;
32. coordonează actiunile de cooperare cu alte tari în domeniile sale de activitate si asigura aplicarea, în conditiile legislatiei în vigoare, a conventiilor si acordurilor, precum si controlul îndeplinirii obligatiilor ce decurg din acestea;
33. initiază actiuni în domeniul sau de activitate privind integrarea europeană; urmăreste si răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european de asociere si din Strategia nationala de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;
34. colaborează cu Ministerul Industriei si Comertului pentru promovarea si sprijinirea exportului de produse agroalimentare;
35. organizează cadrul institutional menit să asigure realizarea Programului Special de Asistenta pentru Agricultura si Dezvoltare Rurală (SAPARD) si accesul la fondurile de tip structural, în vederea integrării în Uniunea Europeană;
36. întocmeste si monitorizează studii si strategii privind promovarea produselor agroalimentare românesti pe piete externe;
37. organizează si coordonează, potrivit legii, activitătile sanitare veterinare, inclusiv strategia în domeniu, de control al medicamentelor si produselor biologice de uz veterinar, al alimentelor de origine animala si al furajelor;
38. stabileste norme sanitare veterinare unice si obligatorii pentru toate persoanele juridice si fizice si controlează modul de aplicare a acestora, potrivit legii;
39. coordonează activitatea de cercetare si tehnologiile agricole, învătământul agricol si perfectionarea profesională, Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, precum si activitatea de extensie si consultanta pentru producătorii si specialistii agricoli;
40. elaborează si promovează politici salariale si de resurse umane în domeniul sau de activitate;
41. asigura organizarea activitătilor prevăzute de lege pentru apărarea civilă si pentru situatii de mobilizare;
42. desfăsoară activităti de control privind respectarea legislatiei în domeniu, colaborand în actiunile sale cu celelalte organe de control abilitate;
43. îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.

Art. 3 – (1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei este prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare si se poate stabili numărul posturilor de conducere.
(2) Numărul maxim de posturi este de 376, exclusiv demnitarii.
(3) În structura aparatului propriu al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei functionează Agentia Nationala Sanitară Veterinara, asimilată ca directie generală din minister, având atributiile si răspunderile cuprinse în reglementările legale specifice sectoarelor coordonate de aceasta. Politia sanitară veterinara se organizează la nivel de directie.

Art. 4 – (1) Conducerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei se exercită exclusiv de către ministrul agriculturii si alimentatiei.
(2) Ministrul este sprijinit în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat.
(3) Secretarii de stat exercita atributii delegate de ministrul agriculturii si alimentatiei. Răspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
(4) În cazul în care, din diverse motive, ministrul nu îsi poate exercita atributiile curente, deleagă pe unul dintre secretarii de stat sa exercite aceste atributii.
(5) Pe lângă ministru functionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
(6) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului.
(7) Colegiul ministerului se întruneste, la cererea si sub presedintia ministrului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea sa.
(8) Ministrul agriculturii si alimentatiei conduce activitatea ministerului si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara sau din străinătate.
(9) În exercitarea atributiilor sale ministrul agriculturii si alimentatiei emite ordine si instructiuni.
(10) Secretarul general al ministerului este functionar public de cariera, numit prin concurs sau prin examen, potrivit legii, pe criterii de profesionalism. Acesta asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale între structurile ministerului.
(11) În activitatea sa secretarul general este sprijinit de 2 secretari generali adjuncti, care sunt functionari publici de cariera, numiti prin concurs sau prin examen, potrivit legii.
(12) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii si alimentatiei.
(13) Principalele atributii si responsabilităti ale secretarului general sunt:
a) coordonează functionarea compartimentelor si a activitătilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigura legătură operativă dintre ministru si conducătorii tuturor compartimentelor din minister si unitătile subordonate;
b) conlucreaza cu compartimentul de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului si cu secretarii generali din celelalte ministere în probleme de interes comun;
c) primeste si transmite ministerelor spre avizare proiectele de acte normative;
d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative initiate de minister, pentru a fi discutate în sedinta Guvernului;
e) urmăreste si asigura finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de minister;
f) monitorizează si controlează elaborarea raportarilor periodice prevăzute de reglementările în vigoare;
g) asigura structura optima a ministerului, pe baza atributiilor si responsabilitătilor stabilite prin actul normativ de organizare si functionare;
h) coordonează întregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul directiilor.
(14) Secretarii generali adjuncti coordonează activitătile prevăzute în structura de organizare si functionare a ministerului.
(15) Functia de secretar general adjunct se salarizeaza la nivelul salariului de baza prevăzut pentru functia de secretar general în anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare, diminuat cu 10% .
(16) Functiile de secretar general si secretar general adjunct se înscriu în numărul maxim de posturi aprobat prin prezenta hotărâre.
(17) Secretarul general al ministerului si secretarii generali adjuncti pot îndeplini si alte atributii prevăzute de regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori încredintate de ministru.
(18) Atributiile si responsabilitătile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.

Art. 5 – (1) Unitătile aflate în subordinea si, respectiv, sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei sunt prevăzute în anexele nr. 2-4 la prezenta hotărâre.
(2) Atributiile si responsabilitătile, structura organizatorică-tip si statele de functii pentru institutiile publice finantate de la bugetul de stat, din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
(3) Denumirile următoarelor institutii publice din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, finantate de la bugetul de stat si prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, se modifica astfel:
– Laboratorul Central pentru Controlul Alimentelor de Origine Animala, în Institutul de Igiena si Sănătate Publică Veterinara;
– Laboratorul central de Control stiintific al Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, în Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;
– Laboratorul Central Sanitar Veterinar de Diagnostic, în Institutul de Diagnostic si Sănătate Animala.
(4) Institutiile publice cu denumirile prevăzute la alin. (3) îsi mentin atributiile, răspunderile si structura organizatorică prevăzute pentru fiecare în actele normative de înfiintare, organizare si functionare.

Art. 6 – În exercitarea atributiilor sale Ministerul Agriculturii si Alimentatiei colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritătile administratiei publice locale si cu alte organisme interne si internationale interesate.

Art. 7 – Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, numărul de autoturisme prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 8 – Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 390/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 4 august 1997, cu modificările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul agriculturii si alimentatiei
Ioan Avram Muresan

Ministrul muncii si protectiei sociale
Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 14 ianuarie 1999.
Nr. 6.

ANEXA Nr. 1
Numărul maxim de posturi: 376
(exclusiv demnitarii)
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 6/1999

LEGENDA
*) Se organizează ca directie generală.
**) Se organizează ca directie.

A = SECRETAR GENERAL ADJUNCT
   a1 = Directia cercetare, tehnologii, învătământ agricol si perfectionare profesională
   a2 = Directia serviciilor de mecanizare, retehnologizare în agroindustrie
   a3 = Directia protectia plantelor si carantina fitosanitara
   a4 = Directia administrativă
   a5 = Directia control financiar propriu
   a6 = Directia relatii publice si dialog social
B = Directia generală resurse si politici agroalimentare
   b1 = Directia productiei vegetale si animale
   b2 = Directia industriei alimentare
   b3 = Directia pescuit, piscicultura si inspectii
   b4 = Directia piete produse agroalimentare
C = Directia generală patrimoniu, fond funciar, cadastru si îmbunătătiri funciare
   c1 = Directia fond funciar, cadastru agricol si organizarea teritoriului
   c2 = Directia patrimoniu, restructurare si pregătire privatizare
   c3 = Directia concesionare, arendare
   c4 = Directia îmbunătătiri funciare si protectia mediului
D = Directia generală pentru integrarea strategiilor si politicilor agroalimentare
   d1 = Directia pentru corelarea si armonizarea strategiilor si politicilor agroalimentare
   d2 = Directia statistici, sinteze si prognoze
E = Directia generală economică si relatii bugetare
   e1 = Directia buget, finante, investitii bugetare
   e2 = Directia financiar, contabilitate
G = Directia legislatie, contencios
H = Directia management, resurse umane
J = Corpul de control si inspectii**)
K = SECRETAR GENERAL ADJUNCT
   k1 = Directia generală integrare europeană si cooperare internationala
   k1.1 = Directia integrare europeană si programe internationale
   k1.2 = Directia relatii internationale si promovarea exportului
   k2 = Directia generală dezvoltare rurală si programe
   k2.1 = Directia strategii, programe de dezvoltare rurală si investitii
   k2.2 = Directia zone defavorizate si montane
   k2.3 = Unitatea SAPARD**)

ANEXA Nr. 2
UNITĂTILE
care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
ANEXA Nr. 2 - Hotarare de Guvern 6/1999

ANEXA Nr. 3
UNITĂTILE
care functionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
ANEXA Nr. 3 - Hotarare de Guvern 6/1999

ANEXA Nr. 4
UNITĂTILE
care functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
– Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” (sursa de finantare: venituri extrabugetare)
ANEXA Nr. 5
MIJLOACELE DE TRANSPORT SI CONSUMUL DE CARBURANTI
ANEXA Nr. 5 - Hotarare de Guvern 6/1999

Nota *) Cuprinde un numar de 3 autoturisme necesare pentru extinderea activitătii de control si pentru deservirea secretarului general si a celor 2 secretari generali adjuncti, precum si autoturisme necesare pentru activitătile de control la punctele de frontieră de către Politia sanitară veterinara; pentru controlul activitătii de protectie a plantelor si al normelor de carantina fitosanitara, pentru respectarea licentelor de fabricatie a produselor agroalimentare, pentru controlul pescuitului în apele interioare, pe Dunăre si în Marea Neagra, al sigurantei în exploatare a obiectivelor de îmbunătătiri funciare care necesita interventii si supravegheri deosebite, pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si a lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul agriculturii, precum si pentru inventarierea patrimoniului institutiilor publice din subordine, activităti care se desfăsoară pe întregul teritoriu al tarii.

NOTA:
1. Directia generală pentru agricultura si industria alimentara a judetului Tulcea are în dotare si o salupă pentru control si activitate curenta.
2. Nu se considera depăsiri la consumul de carburant normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat.