Hotarare de guvern 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Având în vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cărtii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si ale Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii si componentei Guvernului, în temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor si al art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 – Ministerul Sănătătii este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, înfiintat prin reorganizarea Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 2 – (1) Ministerul Sănătătii aplica strategia si politica Guvernului în domeniul asigurării sănătătii populatiei si răspunde de realizarea reformei în sectorul sanitar.
(2) Ministerul Sănătătii organizează, coordonează, îndrumă activitătile pentru asigurarea sănătătii populatiei si actionează pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza sănătătii.
(3) În exercitarea atributiilor sale Ministerul Sănătătii colaborează cu celelalte ministere, organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, precum si cu alte autorităti ale administratiei publice centrale si locale si organisme interesate.

Art. 3 – (1) În realizarea obiectului sau de activitate Ministerul Sănătătii îndeplineste următoarele atributii:
1. organizează, coordonează si controlează, după caz, activităti de: asistenta de sănătate publică, promovarea sănătătii si medicinei preventive, asistenta de urgenta, curativă, de recuperare medicală, asistenta medicală la domiciliu, care se acordă prin unitătile sanitare publice sau private, precum si asistenta de medicina legală si de medicina sportiva;
2. stabileste principalele obiective pe termen scurt, mediu si lung în domeniul sănătătii populatiei si al reformei în sectorul sanitar;
3. asigura supravegherea si controlul aplicării legislatiei de către institutiile si organismele care au responsabilităti în domeniul sănătătii publice, al asigurărilor sociale de sănătate si de către unitătile sanitare din sectorul privat de asistenta medicală, colaborand în acest scop cu Casa Nationala de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, Ordinul Asistentilor Medicali din România, autoritătile publice locale si cu alte institutii abilitate;
4. asigură realizarea programelor nationale de sănătate publică; aproba si stabileste modul de finantare a acestora;
5. aproba, prin ordin al ministrului sănătătii, normele tehnice în domeniul asistentei de sănătate publică;
6. aproba, prin ordin al ministrului sănătătii, normele tehnice de organizare si functionare a unitătilor care asigura asistenta de sănătate publică;
7. elaborează norme privind organizarea si functionarea inspectiei sanitare de stat si împuterniceste personalul sanitar care efectuează inspectia sanitară de stat;
8. organizează acreditarea unitătilor sanitare din sistemul public si privat, care prestează servicii medicale pentru autoritătile din domeniul asistentei de sănătate publică; avizează Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei nationale de acreditare a spitalelor din sistemul public si privat;
9. organizează sistemul informational din domeniul asistentei de sănătate publică si modul de raportare a datelor de către unitătile sanitare, pentru evaluarea stării de sănătate a populatiei; analizează si evalueaza periodic indicatorii stării de sănătate a populatiei si criteriile de performantă a unitătilor sanitare;
10. organizează sistemul informatic al activitătii de ocrotire a sănătătii populatiei;
11. prezintă rapoarte periodice pentru informarea Guvernului privind starea de sănătate a populatiei;
12. fundamentează necesarul de resurse financiare pentru asigurarea asistentei de sănătate a populatiei;
13. îndrumă si controlează modul de aplicare a normelor de igiena si sanitar-antiepidemice în mediul de viata al populatiei si la locul de muncă;
14. stabileste si urmăreste, împreună cu organele competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;
15. organizează, coordonează si controlează, după caz, activitatea unitătilor de ocrotire si asistenta medicală a mamei si copilului, asistenta medicală de urgenta si asistenta medicală la locul de muncă;
16. colaborează cu Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu Ministerul Administratiei si Internelor si cu consiliile judetene sau locale, după caz, în domeniul coordonării metodologice a activitătii institutiilor specializate care asigura servicii de asistenta medico-socială;
17. coordonează si controlează activitatea de asistenta medicală în statiunile balneare, climatice si balneoclimatice; eliberează autorizatia de functionare din punct de vedere medico-balnear si al valorificării terapeutice a factorilor sanogeni, naturali, pentru unitătile medico-balneare si de recuperare;
18. avizează sau, după caz, elaborează si propune spre aprobare Guvernului Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, elaborat de Casa Nationala de Asigurări de Sănătate cu consultarea asociatiilor profesionale din domeniu si a ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitară proprie;
19. elaborează anual împreună cu Casa Nationala de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din România, lista medicamentelor de care beneficiază asiguratii cu sau fără contributie personală;
20. emite avize si autorizatii sanitare de functionare, abilitari si acorduri scrise pentru importul deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si mediul înconjurător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
21. aproba tarife pentru actele pe care este abilitat să le elibereze în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
22. emite reglementări privind regimul substantelor stupefiante si toxice, precum si autorizatii pentru culturile de mac;
23. emite autorizatii de functionare si norme tehnice pentru organizarea si functionarea unitătilor farmaceutice publice si private, îndrumă si controlează activitatea în reteaua farmaceutica;
24. aproba pretul produselor medicamentoase din tara si din import; emite reglementări privind termenii, conditiile, modul de calculare si de avizare a preturilor produselor medicamentoase si limitele de profit;
25. autorizeaza furnizorii de dispozitive medicale si asigura certificarea si inspectia aparaturii si echipamentelor medicale;
26. stabileste, creează si păstrează capacităti si rezerve de mobilizare în domeniul ocrotirii sănătătii;
27. constituie, pentru situatii speciale cu implicatii asupra sănătătii publice, rezerva de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide si alte materiale specifice si aproba, prin ordin al ministrului sănătătii, normele metodologice de constituire, păstrare si utilizare a rezervei;
28. elaborează si organizează împreună cu Academia de stiinte Medicale Bucuresti strategia activitătii de cercetare stiintifică medicală si asigura resursele materiale si financiare pentru buna functionare a acestei activităti;
29. elaborează sau, după caz, avizează proiecte de acte normative din domeniul sau de activitate, armonizate cu reglementările Uniunii Europene; urmăreste si răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, si din Strategia nationala de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană;
30. initiază, negociaza si încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internationala în domeniul ocrotirii sănătătii si reprezintă statul român în relatiile cu organismele internationale din domeniul sănătătii publice;
31. sprijină informarea si documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate, precum si organizarea manifestărilor stiintifice;
32. aproba, prin ordin al ministrului sănătătii, metodologia privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biochimistilor, biologilor si chimistilor, precum si a altui personal cu studii superioare din unitătile sanitare publice;
33. asigura, potrivit legii, numirea, transferarea, detasarea, promovarea, eliberarea si evidenta personalului propriu si emite norme privind personalul din unitătile subordonate; 34. aproba, prin ordin al ministrului sănătătii, Nomenclatorul de specialităti medicale si farmaceutice si Normele cu privire la specialitatile medico-sanitare si paramedicale, supraspecializarile si competentele pentru reteaua de asistenta medicală;
35. stabileste criteriile pentru angajarea si promovarea personalului de specialitate medico-sanitar din unitătile sanitare;
36. organizează, în conditiile legii, concursuri si examene pentru obtinerea specialitatii si promovarea în grade profesionale pentru medici, farmacisti, biologi, chimisti si biochimisti si pentru asistentii medicali din reteaua Ministerului Sănătătii si a ministerelor cu retea sanitară proprie;
37. organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacisti, chimisti, biologi si biochimisti din unitătile aflate în reteaua Ministerului Sănătătii;
38. stabileste anual numărul optim pe tara de medici rezidenti si specialisti;
39. elaborează strategiile si organizează activitatea privind formarea, pregătirea si perfectionarea profesională a personalului medico-sanitar, instruirea, evaluarea profesională si certificarea programelor de educatie medicală continua; elaborează criterii pentru desfăsurarea activitătii de învătământ;
40. elaborează metodologia de colaborare între spitale si institutii de învătământ superior medical;
41. aproba cuantumul taxelor pentru organizarea si realizarea activitătilor prevăzute la pct. 36 si 37, în conditiile legii;
42. aproba structura organizatorică, normele de organizare si functionare, precum si procedurile de încadrare a personalului unitătilor publice din subordinea sa, în conditiile legii;
43. avizează structura organizatorică a unitătilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie;
44. avizează înfiintarea sau desfiintarea unitătilor sanitare private, reorganizarea, modificarea structurii, sediului, precum si denumirea pentru acestea;
45. avizează functionarea si supraveghează activitatea tuturor formelor de prestare a serviciilor medicale private pe întreg teritoriul tarii, conform dispozitiilor legale;
46. initiază hotărâri ale Guvernului pentru înfiintarea sau desfiintarea spitalelor publice;
47. aproba reorganizarea, schimbarea sediului si denumirii unitătilor sanitare publice;
48. elaborează norme pentru asigurarea conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nozocomiale pentru unitătile sanitare;
49. elaborează si supune spre aprobare Guvernului planul national de paturi;
50. elaborează normativele de personal care se aproba prin ordin al ministrului sănătătii, în conditiile legii;
51. înfiintează sau desfiintează, în conditiile legii, filiale ale institutelor din domeniul asistentei de sănătate publică de interes national sau local;
52. avizează si aproba, după caz, proiectarea si realizarea investitiilor în domeniul sanitar în unitătile din subordinea sa;
53. avizează activitătile bazate pe libera initiativă în domeniul sanitar si farmaceutic si veghează asupra climatului de concurenta loiala;
54. negociaza, contractează în sistem direct si asigura plata din bugetul de stat pentru efectuarea de studii, activităti si lucrări aferente programelor/subprogramelor de sănătate de către institutii de cercetare-dezvoltare din coordonarea sa;
55. îndeplineste activităti de audit public intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
56. controlează aplicarea de către Casa Nationala de Asigurări de Sănătate a politicilor si programelor în domeniul sanitar, elaborate de Ministerul Sănătătii;
57. aplica măsurile corespunzătoare în unitătile sanitare în situatiile în care se constata de către organele abilitate nerespectarea prevederilor legale;
58. elaborează norme metodologice pentru proiectarea bugetului de venituri si cheltuieli de către unitătile sanitare publice;
59. avizează bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor de interes national finantate integral din venituri proprii;
60. exercita drepturile si obligatiile statului, ca actionar la societătile comerciale si companiile nationale din portofoliul sau, până la finalizarea procesului de privatizare;
61. asigura aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare si privatizare a societătilor comerciale si/sau companiilor nationale;
62. realizează controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de actiuni;
63. colaborează cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului la fundamentarea politicilor si la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul privatizării si restructurării;
64. elaborează si promovează, cu respectarea cadrului specific, proceduri de vânzare de actiuni, de vânzare de active si alte proceduri ori instructiuni privind domeniul sau de activitate;
65. elaborează elementele contractului de mandat ce se încheie cu agentii de privatizare în vederea vânzării participatiilor statului la societătile comerciale si/sau companiile nationale din portofoliul sau;
66. aproba modelul contractului de administrare a unitătilor sanitare, pe bază de indicatori de performantă;
67. îndeplineste orice alte atributii care decurg din dispozitiile legale aplicabile institutiilor publice implicate în procesul de privatizare sau în legătură cu exercitarea calitătii de actionar a statului la societătile si/sau companiile nationale aflate în portofoliul sau;
68. editează publicatii de specialitate si de informare specifice.
(2) Ministerul Sănătătii îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative în domeniul sau de activitate.

Art. 4 – (1) Ministerul Sănătătii este condus de un ministru ajutat de 4 secretari de stat.
(2) Ministrul sănătătii conduce întreaga activitate a ministerului si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti si organizatii, precum si cu persoane fizice sau juridice din tara ori din străinătate.
(3) În absenta ministrului sănătătii, conducerea Ministerului Sănătătii se exercită de către unul dintre secretarii de stat, desemnat prin ordin al ministrului.
(4) Atributiile si sarcinile secretarilor de stat, ale secretarului general si ale secretarului general adjunct se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii. Secretarul general si secretarul general adjunct sunt înalti functionari publici si sunt numiti în functie potrivit legii. Secretarul general asigura legătură operativă dintre ministere si conducătorii tuturor compartimentelor din minister si unitătile subordonate.
(5) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului sănătătii.
(6) Structura organizatorică a Ministerului Sănătătii este prevăzută în anexa nr. 1.
(7) În exercitarea atributiilor sale ministrul sănătătii emite ordine, norme si instructiuni.

Art. 5 – (1) În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului sănătătii se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, în conditiile legii.
(2) Numărul maxim de posturi este de 225, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.

Art. 6 – (1) Unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Structura organizatorică a unitătilor subordonate Ministerului Sănătătii se aproba prin ordin al ministrului sănătătii.
(3) Criteriile de constituire a compartimentelor si de elaborare a statelor de functii pentru unitătile publice subordonate, precum si atributiile si regulamentul de organizare si functionare ale acestora se aproba de ministrul sănătătii.

Art. 7 – (1) Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sănătătii poate constitui, de asemenea, comisii de specialitate prin ordin al ministrului.
(2) Pentru realizarea obiectivelor sale Ministerul Sănătătii poate constitui un consiliu de experti sau comisii de specialitate în domeniul sanitar, precum si colective de lucru formate din specialisti, pe perioade determinate, pentru elaborarea unor proiecte specifice.

Art. 8 – (1) Ministerul Sănătătii are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme cu un consum lunar de carburanti, stabilite potrivit normelor legale în vigoare.
(2) Pentru îndeplinirea unor activităti specifice Ministerul Sănătătii are în dotare un parc de autoturisme potrivit anexei nr. 3.

Art. 9 – (1) Ministerul Sănătătii va prelua centrele de medicina preventivă din subordinea fostului Minister al Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin organizarea în subordine a Directiei de sănătate publică pentru transporturi.
(2) Încadrarea personalului preluat de la centrele de medicina preventivă în structura organizatorică si pe numărul de posturi al Directiei de sănătate publică pentru transporturi se va realiza în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10 – (1) Directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt servicii publice descentralizate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Sănătătii, în subordinea cărora functionează alte unităti cu sau fără personalitate juridică, conform prevederilor legale.
(2) Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama directiilor de sănătate publică se aproba prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 11 – Activitatea de inspectie sanitară din cadrul Ministerului Sănătătii este coordonata de ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

Art. 12 – Personalul rezultat în urma reorganizării Ministerului Sănătătii si Familiei se preia si se numeste pe functii la Ministerul Sănătătii, cu respectarea conditiilor de pregătire în specialitate.

Art. 13 – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare, cu exceptia prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 537/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 6 iunie 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul sănătătii
Mircea Beuran

Ministrul administratiei si internelor
Ioan Rus

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei
Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 3 iulie 2003.
Nr. 743.

ANEXA Nr. 1
Numărul maxim de posturi: 225,
exclusiv demnitarii si
posturile aferente
cabinetului ministrului
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A MINISTERULUI SĂNĂTĂTII
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 743/2003
LEGENDA
A = DIRECTIA GENERALĂ ASISTENTA MEDICALĂ
B = DIRECTIA STRATEGIE SI STRUCTURI SANITARE
C = DIRECTIA GENERALĂ SĂNĂTATE PUBLICA SI INSPECTIA SANITARĂ DE STAT
D = DIRECTIA GENERALĂ PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ SI RELATII INTERNATIONALE
E = DIRECTIA GENERALĂ BUGET SI ACHIZITII
F = DIRECTIA RELATII CU PUBLICUL, MASS-MEDIA SI ADMINISTRATIV
G = DIRECTIA RELATII CU PARLAMENTUL, LEGISLATIE SI CONTENCIOS
H = CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ANEXA Nr. 2
LISTA
cuprinzând unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea
sau în coordonarea Ministerului Sănătătii

A. Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii

I. Unităti finantate integral de la bugetul de stat:
1. Directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate *)
Nota *) În subordinea directiilor de sănătate publică functionează unităti sanitare cu paturi, finantate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu un număr maxim de posturi de 145278, precum si servicii de ambulanta, centre de diagnostic si tratament, centre medicale si ambulatorii de specialitate ale spitalelor, finantate din venituri proprii, cu un număr maxim de posturi de 25065.
2. Institutul de Sănătate Publică Bucuresti
3. Institutul de Sănătate Publică „Prof. dr. Iuliu Moldovan” Cluj-Napoca
4. Institutul de Sănătate Publică Iasi
5. Institutul de Sănătate Publică „Prof. dr. Leonida Georgescu” Timisoara
6. Centrul de Sănătate Publică Targu Mures
7. Centrul de Sănătate Publică Sibiu
8. Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti
9. Institutul National de Hematologie Transfuzională „Prof. dr. C. T. Nicolau” Bucuresti
10. Centrul de Statistica Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti
11. Academia de stiinte Medicale Bucuresti
12. Oficiul Central de Stocare si Rezerva pentru Situatii Speciale Bucuresti
13. Directia de sănătate publică pentru transporturi
Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1 este de 5983, din care:
– inspectia sanitară de stat 656
– supravegherea stării de sănătate, programe de medicină preventivă si laboratoare 3198
– structuri functionale (strategie, management audit, resurse umane, normare, salarizare, legislatie, contencios, statistică, financiar-contabilitate, avize si autorizatii sanitare etc.) 2072
– Sanatoriul de Boli Profesionale Avrig 29
– Spitalul Tichilesti (leprozerie) 28
Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 2-11 este de 2034.
Numărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 12 este de 136.
Numărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 13 este de 264.
NOTA:
Încadrarea în numărul maxim de posturi se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu exceptia Directiei de sănătate publică pentru transporturi, căreia i se aplică prevederile art. 9 din hotărâre. Din numărul de posturi care se reduce ca urmare a aplicării prezentei hotărâri, 8 posturi se preiau de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si 3 posturi, de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei.

II. Unităti finantate integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate:
1. Institutul Oncologic „Prof. dr. Alexandru Trestioreanu” Bucuresti
2. Institutul Oncologic „Prof. dr. I. Chiricuta” Cluj-Napoca
3. Institutul National de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan” Bucuresti
4. Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. dr. Marius Nasta” Bucuresti
5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului „Prof. dr. Alfred Rusescu” Bucuresti
6. Institutul National de Recuperare, Medicina Fizica si Balneoclimatologie Bucuresti
7. Institutul de Endocrinologie „C.I. Parhon” Bucuresti
8. Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice „Prof. dr. N. Paulescu” Bucuresti
9. Institutul de Boli Cerebrovasculare „Prof. Dr. Vlad Voiculescu” Bucuresti
10. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. C.C. Iliescu” Bucuresti
11. Institutul Inimii „Prof. dr. Nicolae Stancioiu” Cluj-Napoca
12. Institutul de Boli Infectioase „Prof. dr. Matei Bals” Bucuresti
13. Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. „Prof. dr. Dorin Hociota” Bucuresti
14. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara
15. Institutul Clinic Fundeni Bucuresti
16. Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca
17. Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures
18. Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi
19. Centrul de Cardiologie Iasi
20. Centrul de Cardiologie Craiova
21. Centrul National de Acupunctura si Homeopatie Bucuresti
22. Centrul de Patologie Neuromusculara „Dr. Radu Horia” Valcele
23. Centrul de Evaluare si Recuperare pentru Copii si Adolescenti „Cristian serban” Buzias
24. Statia Centrala de Salvare Bucuresti
25. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie Dezna
26. Spitalul de Recuperare Borsa
27. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Baile Felix
28. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Siguranta Stei
29. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Siguranta Sapoca
30. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Siguranta Poiana Mare
31. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Siguranta Zam
32. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Siguranta Padureni-Grajduri
33. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Siguranta Gataia
34. Spitalul de Psihiatrie si pentru Măsuri de Siguranta Jebel
35. Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iasi
36. Spitalul de Cardiologie Covasna
37. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Eforie-Nord
38. Sanatoriul Balnear Techirghiol
39. Sanatoriul Balnear Mangalia
40. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni
41. Sanatoriul de Nevroze Predeal
42. Sanatoriul Balnear Slanic Moldova
Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-42 este de 14.938.

NOTA:
În structura unitătilor subordonate Ministerului Sănătătii functionează ambulatorii de specialitate cu un număr maxim de posturi de 744.
Unitătile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în conditiile legii.

III. Unităti finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat:
1. Institutul National de Medicina Legală „Mina Minovici” Bucuresti
2. Institutul de Medicina Legală Iasi
3. Institutul de Medicina Legală Cluj-Napoca
4. Institutul de Medicina Legală Timisoara
5. Institutul de Medicina Legală Craiova
6. Institutul de Medicina Legală Targu Mures
Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-6 este de 380.

IV. Unităti finantate integral din venituri proprii:
1. Agentia Nationala a Medicamentului Bucuresti
2. Statia de Verificare si Întretinere a Aparaturii Medicale Bucuresti
3. Centrul National de Perfectionare Postuniversitară a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali.
Numărul maxim de posturi la unitătile prevăzute la pct. 1-3 este de 840.

B. Unităti aflate sub autoritatea Ministerului Sănătătii:
1. Compania Nationala „Unifarm” – S.A. Bucuresti
2. Societatea Comercială „Antibiotice” – S.A. Iasi
3. Societatea Comercială „Sanevit” – S.A. Arad

C. Unităti aflate în coordonarea Ministerului Sănătătii:
1. Casa Nationala de Asigurări de Sănătate
2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes” Bucuresti
3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino” Bucuresti
4. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti.

ANEXA Nr. 3
PARCUL AUTO
al Ministerului Sănătătii pentru activităti specifice
ANEXA Nr. 3 - Hotarare de Guvern 743/2003