Hotarare de guvern 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

Având în vedere art. XVI al titlului III din cartea a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, în temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, precum si al art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Capitolul I – Organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

Art. 1 – (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale.
(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 14, sectorul 5.

Art. 2 – Pentru a realiza politica Guvernului în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste următoarele functii:
a) functia de strategie, prin care se definesc obiectivele strategice si tactice ale sectorului, asigurând planificarea, elaborarea si implementarea politicilor în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, precum si monitorizarea, evaluarea si controlul realizării acestor politici;
b) functia de reglementare, prin care se asigura participarea la elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru organizarea si functionarea activitătilor din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, precum si implementarea cadrului normativ, metodologic si a procedurilor functionale, operationale si financiare, prin care se realizează politicile în domeniu, urmărirea si controlul respectării acestora;
c) functia de administrare, prin care se asigura administrarea si gestionarea patrimoniului sau în mod eficient si cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare, administrarea si gestionarea actiunilor la societătile comerciale la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, precum si administrarea si gestionarea eficienta a spectrului de frecvente, a pozitiilor orbitale atribuite României si a altor bunuri proprietate publică din domeniul sau de activitate;
d) functia de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern si extern, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;
e) functia de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea si controlul aplicării si respectării reglementărilor în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, precum si aplicarea unitară si respectarea reglementărilor legale de către institutiile si societătile comerciale care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau în coordonarea sa.

Art. 3 – (1) În realizarea rolului sau Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste următoarele atributii principale:
1. definirea politicii si strategiei sectoriale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;
2. elaborarea obiectivelor strategice si tactice ale acestor sectoare si a planului de actiuni pentru implementarea acestor obiective;
3. monitorizarea realizării programului de actiuni si prezentarea către Guvern a rapoartelor periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor prevăzute în strategiile sectoriale în domeniu;
4. elaborarea si implementarea politicilor si strategiei sectoriale de integrare în structurile Uniunii Europene;
5. asigurarea cadrului legislativ si institutional necesar pentru liberalizarea completa a pietelor de comunicatii electronice si servicii postale si armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;
6. promovarea concurentei în toate segmentele pietelor de comunicatii electronice, servicii postale, tehnologia informatiei si servicii ale societătii informationale;
7. asigurarea conditiilor de exercitare a dreptului cetătenilor României de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de legislatia specială, atât în domeniul comunicatiilor electronice, cat si în cel al serviciilor postale;
8. protectia drepturilor si intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii să obtină un maxim de beneficii în conditiile unei piete concurentiale, în ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor;
9. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap si ale celor cu nevoi sociale speciale;
10. protectia drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viata privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
11. asigurarea integritătii si securitătii retelelor publice de comunicatii electronice;
12. încurajarea investitiilor eficiente în infrastructura, promovarea si stimularea cercetării, dezvoltării, inovatiei si transferului de tehnologii în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;
13. elaborarea politicii si strategiei de restructurare, privatizare si de atragere a investitiilor în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;
14. initierea si coordonarea procesului de privatizare a societătilor la care îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar;
15. initierea, conducerea, finantarea, monitorizarea si implementarea de programe si proiecte proprii în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, atribuirea conducerii programelor si proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;
16. initierea, conducerea, finantarea, monitorizarea, implementarea si operarea proiectelor si a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale;
17. asigurarea finantării pentru dezvoltarea coerenta a infrastructurii informationale nationale a administratiei publice centrale;
18. coordonarea politicilor privind realizarea retelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană;
19. înfiintarea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic si altele asemenea;
20. prognozarea, planificarea si programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul sau de competenta;
21. coordonarea derulării programelor de asistenta financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, potrivit obiectului acestora;
22. coordonarea aplicării acordurilor internationale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;
23. acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, stabilirea si încasarea taxelor de licentă în conformitate cu legislatia în vigoare si în concordanta cu costurile administrative aferente emiterii, managementului si controlului aplicării licentelor;
24. asigurarea gestionării si utilizării eficiente a spectrului de frecvente radioelectrice si a pozitiilor orbitale atribuite României;
25. elaborarea principiilor de politica tarifara în domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;
26. publicarea standardelor si specificatiilor tehnice emise de Uniunea Europeană în domeniul sau de competenta;
27. initierea si elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale si supunerea lor spre aprobare Guvernului;
28. promovarea, propunerea si supunerea spre aprobare Guvernului a măsurilor necesare în vederea creării si dezvoltării cadrului institutional în aceste domenii;
29. avizarea proiectelor de acte normative care contin prevederi cu incidenta în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;
30. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat al industriei de produse si servicii în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;
31. initierea elaborării de standarde nationale în acord cu cerintele nationale si cu standardele internationale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internationale ca standarde nationale si adoptarea de reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor, pe întregul teritoriu national, pe plan zonal sau pe plan local, în domeniul utilizării frecventelor radioelectrice, în domeniul echipamentelor de comunicatii electronice si al compatibilitatii electromagnetice, al tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;
32. analiza evolutiei fenomenelor din domeniul sau de activitate prin definirea, monitorizarea si evaluarea de indicatori specifici si scheme de analiza;
33. reglementarea si supravegherea comertului electronic si a semnăturii electronice si promovarea accesului la Internet;
34. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protectiei mediului în domeniul comunicatiilor electronice si a utilizării frecventelor;
35. planificarea, alocarea, monitorizarea si evaluarea utilizării de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;
36. comunicarea cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civilă si cu cetătenii, precum si cu furnizorii de produse si servicii în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;
37. medierea si solutionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii în domeniul tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, în scopul asigurării liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor pe pietele acestor servicii;
38. armonizarea politicii proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, educatiei, precum si din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;
39. promovarea sistemului educational bazat pe tehnologia informatiei, în colaborare cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;
40. promovarea si sustinerea dezvoltării biotehnologiilor;
41. stimularea si monitorizarea participării României la programe si proiecte internationale, comunitare si bilaterale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;
42. asigurarea reprezentării în institutii si organizatii internationale din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, sustinand în cadrul acestora politica si strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;
43. colaborarea cu institutii si organizatii nationale si internationale din domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, dezvoltarea si stimularea relatiilor cu acestea;
44. sustinerea participării României la târguri, expozitii si alte asemenea manifestări internationale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale;
45. publicarea de rapoarte, studii si altele asemenea în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, realizarea de studii, analize, monitorizari si alte activităti în aceste domenii pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine, informare si de constientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica si altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
46. promovarea convergentei media si a neutralitatii tehnologice, asigurând corelarea legislatiei în domeniul comunicatiilor electronice, al audiovizualului si al drepturilor de proprietate intelectuală;
47. exercitarea atributiilor ce îi revin, potrivit legii, ca organ al administratiei publice centrale, sub a cărui autoritate directa functionează unităti aflate în subordine sau în coordonare;
48. urmărirea si controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internationale în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor postale, tehnologiei informatiei si al serviciilor societătii informationale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea si sanctionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;
49. reglementarea modului de atribuire electronică a autorizatiilor pentru activitătile de transport rutier international de marfa, direct sau în tranzit, în conformitate cu legislatia în vigoare, precum si a modului de atribuire electronică a traseelor nationale din programele de transport rutier prin servicii regulate;
50. avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanta de tipul Internet banking, home-banking sau mobilebanking;
51. avizarea serviciilor societătii informationale, în conformitate cu legislatia în vigoare.
(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste si alte atributii prevăzute de actele normative în vigoare, precum si însărcinări date de primul-ministru.

Art. 4 – (1) În exercitarea atributiilor sale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei colaborează cu celelalte ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice.
(2) În vederea îndeplinirii atributiilor sale Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are dreptul să solicite informatii de la ministere, de la celelalte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, precum si de la institutii publice.

Capitolul II – Conducerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

Art. 5 – (1) Conducerea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se exercită de către ministru.
(2) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din străinătate, precum si în justitie.
(3) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei răspunde de întreaga activitate a ministerului în fata Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fata Parlamentului.
(4) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei îndeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, precum si orice alte atributii specifice stabilite prin acte normative în vigoare.
(5) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei este ordonator principal de credite.
(6) În exercitarea atributiilor ce îi revin ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.
(7) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de 2 secretari de stat.
(8) Atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
(9) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei poate delega unele dintre competentele sale, în conditiile legii.

Art. 6 – (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are un secretar general, înalt functionar public, numit în conditiile legii.
(2) Secretarul general asigura stabilitatea functionarii Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale dintre structurile ministerului.

Art. 7 – (1) Secretarul general îndeplineste atributiile si responsabilitătile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.
(2) Secretarul general al ministerului îndeplineste si alte însărcinări stabilite de ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei sau prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a ministerului.

Capitolul III – Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

Art. 8 – (1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare de lucru.
(2) În cadrul directiilor generale, prin ordin al ministrului, se pot organiza si directii, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat si cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările ulterioare.
(3) În structura Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se organizează si functionează, potrivit legii, cabinetul ministrului, cu personal propriu, căruia nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.
(4) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.

Art. 9 – (1) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
(2) Numărul maxim de posturi este de 134, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
(3) Personalul necesar desfăsurării activitătilor Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se numeste sau se angajează, după caz, cu respectarea dispozitiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat, tinându-se seama de competenta profesională, de nivelul de pregătire, studiile de specialitate si vechimea în specialitate.

Art. 10 – (1) În conditiile legii si în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei se organizează si functionează unităti de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe.
(2) Structura organizatorică, numărul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei.
(3) Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei numeste personalul UMP si stabileste competentele directorului de proiect.

Art. 11 – Stabilirea numărului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Capitolul IV – Dispozitii finale

Art. 12 – Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei are în subordine Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei – I.G.C.T.I. si în coordonare directa Institutul National de CercetareDezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti si Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii I.N.S.C.C. Bucuresti, institutii prevăzute în anexele nr. 2 si 3.

Art. 13 – Unitătile la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 14 – (1) Capitolul II „Obiective de importanta deosebită pentru activitatea statului” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu o noua pozitie: „Sediul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei”.
(2) Efectivele necesare efectuării pazei obiectivului prevăzut la alin. (1) se asigura prin redistribuire, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat si în fondurile alocate Ministerului Administratiei si Internelor prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.

Art. 15 – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1337/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei
Dan Nica

Ministrul administratiei si internelor
Ioan Rus

Ministrul integrării europene
Hildegard Carola Puwak

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei
Elena Dumitru

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 3 iulie 2003.
Nr. 744.

ANEXA Nr. 1
Numărul maxim de posturi: 134,
exclusiv demnitarii si posturile
aferente cabinetului ministrului
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 744/2003
LEGENDA
A = COMPARTIMENTUL PENTRU RELATIA CU PARLAMENTUL SI SINDICATELE
B = DIRECTIA GENERALĂ DE COMUNICATII
C = DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANĂ SI RELATII INTERNATIONALE
D = DIRECTIA GENERALĂ ECONOMICĂ SI ORGANIZARE LEGISLATIVĂ
E = DEPARTAMENTUL PENTRU INFORMATIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE*)
F = DIRECTIA DE REGLEMENTĂRI SI STANDARDE ÎN TEHNOLOGIA INFORMATIEI, ANTIFRAUDA SI SECURITATEA RETELELOR

*) Se organizează si functionează la nivel de directie generală.

ANEXA Nr. 2
UNITĂTILE
care functionează în subordinea Ministerului Comunicatiilor
si Tehnologiei Informatiei, cu finantare integrală din venituri proprii
ANEXA Nr. 2 - Hotarare de Guvern 744/2003

ANEXA Nr. 3
UNITĂTILE
care functionează în coordonarea Ministerului Comunicatiilor
si Tehnologiei Informatiei
ANEXA Nr. 3 - Hotarare de Guvern 744/2003

ANEXA Nr. 4
UNITĂTILE
la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate
de actionar
ANEXA Nr. 4 - Hotarare de Guvern 744/2003