Hotarare de guvern 745/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Control


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 745/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Control

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 16 alin. (14) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri pentru înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Capitolul I – Organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Control

Art. 1 – (1) Autoritatea Nationala de Control se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, si este condusă de ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, care aplica strategia si programul Guvernului în domeniul exercitării functiilor autoritătilor de control.
(2) Autoritatea Nationala de Control are sediul în municipiul Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2.

Art. 2 – Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Autoritatea Nationala de Control exercita următoarele functii:
a) de strategie, având drept de initiativa legislativă, prin care se asigura elaborarea strategiei comune si specifice de control si activitate pentru autoritătile de control aflate în subordine sau în coordonare;
b) de reglementare si sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului legal si institutional necesar realizării functiilor autoritătilor din subordine sau aflate în coordonare;
c) de supraveghere a cadrului legal în domeniul controlului, fiind organ de avizare potrivit legii;
d) de corelare si coordonare a planurilor de control pe domeniile specifice de activitate ale fiecărei autorităti de control, elaborate de autoritătile aflate în subordinea sau în coordonarea sa;
e) de administrare, prin care se asigura administrarea si gestionarea patrimoniului sau, potrivit dispozitiilor legale;
f) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicării unitare si respectării reglementărilor legale în domeniul sau de activitate, precum si functionarii institutiilor care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau în coordonarea sa;
g) de reprezentare, prin care se asigura reprezentarea pe plan intern si extern, în calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale, în domeniul sau de activitate.

Art. 3 – (1) În realizarea rolului sau Autoritatea Nationala de Control îndeplineste următoarele atributii principale:
a) defineste politica si strategia în domeniul controlului;
b) elaborează obiectivele pe termen scurt si mediu ale activitătii autoritătilor de control aflate în subordinea sau în coordonarea sa;
c) monitorizează realizarea programului de actiuni si prezintă Guvernului rapoarte periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor;
d) reglementează si armonizeaza cadrul legislativ privind controlul specific autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea sa, potrivit reglementărilor Uniunii Europene, în colaborare cu celelalte ministere, autorităti publice si institutii publice implicate;
e) elaborează politica de restructurare, responsabilizare, stimulare si sanctionare a personalului cu atributii de control;
f) prognozeaza, urmăreste si evalueaza periodic încasările din venituri bugetare sau proprii rezultate din activitatea autoritătilor de control, în colaborare cu Ministerul Finantelor Publice;
g) stimuleaza, promovează si supraveghează afirmarea unei conduite corecte si morale a personalului cu atributii de control;
h) asigura respectarea Cartei drepturilor si obligatiilor contribuabililor în timpul actului de control;
i) promovează o politica de dialog social pe probleme specifice activitătii de control;
j) promovează principiul ingerintei minime în activitatea contribuabililor si eficientei maxime a actului de control.
(2) Autoritatea Nationala de Control îndeplineste si atributiile specifice subordonarii sau coordonării, după caz, îndeplinite de ministerele ori de autoritătile administratiei publice în subordinea sau în coordonarea cărora s-au aflat entitatile preluate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, precum si orice alte atributii din domeniul sau de activitate stabilite prin alte acte normative.

Art. 4 – (1) În exercitarea atributiilor sale Autoritatea Nationala de Control colaborează cu celelalte ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, precum si cu persoane fizice si juridice, române sau străine.
(2) În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Autoritatea Nationala de Control are dreptul să solicite informatii de la ministere si autorităti ale administratiei publice centrale, de la autoritătile administratiei publice locale, de la alte institutii publice.

Art. 5 – (1) Structura organizatorică a aparatului propriu al Autoritătii Nationale de Control este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare.
(2) În structura aparatului propriu al Autoritătii Nationale de Control se organizează si functionează, potrivit legii, cabinetul demnitarului, cu personal propriu, căruia nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.
(3) Încadrarea personalului din aparatul propriu, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă se aproba prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control. Personalului din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare.
(4) Atributiile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a autoritătii, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.
(5) Atributiile si răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control se stabilesc prin fisa postului, în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare.
(6) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control este de 70, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control.

Art. 6 – (1) Autoritatea Nationala de Control are în subordinea sa următoarele institutii si activităti:
a) Corpul de Control al Guvernului;
b) Garda Nationala de Mediu;
c) Inspectoratul de Stat în Constructii;
d) Garda Financiară si structurile din cadrul Directiei Generale a Vamilor, care desfăsoară activitate de inspectie vamală si activitate de control vamal ulterior, exclusiv stabilirea si încasarea drepturilor de import, după intrarea în vigoare a actelor normative de reorganizare a acestora.
(2) Până la data intrării în vigoare a actelor normative mentionate la alin. (1) lit. d), ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control asigura si coordonarea următoarelor activităti:
a) activitatea de control operativ din cadrul Gărzii Financiare, exclusiv stabilirea, urmărirea si încasarea veniturilor bugetare, valorificarea actelor de control si solutionarea contestatiilor;
b) activitatea de inspectie vamală si activitatea de control vamal ulterior din cadrul Directiei Generale a Vamilor, exclusiv stabilirea si încasarea drepturilor de import.
(3) Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control asigura directa coordonare a următoarelor autorităti publice, institutii publice si activităti:
a) Agentia Nationala de Control al Exporturilor;
b) Inspectia Muncii, institutie publică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei;
c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie publică aflată în subordinea Guvernului;
d) activitatea de inspectie sanitară din cadrul Ministerului Sănătătii;
e) activitatea de inspectie si politie sanitar-veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor si Mediului;
f) alte autorităti publice, institutii publice si activităti stabilite prin decizie a primului-ministru.

Art. 7 – Regulamentele de organizare si functionare a autoritătilor de control aflate în subordinea sau în coordonarea ministrului delegat pentru coordonarea autoritătilor de control se aproba în conditiile legii, numai cu avizul conform al acestuia.

Capitolul II – Conducerea Autoritătii Nationale de Control

Art. 8 – (1) Autoritatea Nationala de Control este condusă de ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control, denumit în continuare ministru delegat, care reprezintă autoritatea în raport cu celelalte ministere, autorităti publice si institutii publice, cu persoanele fizice si juridice din tara sau din străinătate.
(2) Ministrul delegat răspunde de întreaga activitate a Autoritătii Nationale de Control în fata Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fata Parlamentului.
(3) Ministrul delegat îndeplineste, în domeniul de activitate al Autoritătii Nationale de Control, atributiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor.
(4) Ministrul delegat îndeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite pentru bugetul aparatului propriu al Autoritătii Nationale de Control, precum si pentru autoritătile de control din subordine.
(5) Ministrul delegat îndeplineste si următoarele atributii specifice:
a) conduce aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control, numeste si eliberează din functie personalul acesteia;
b) asigura conducerea unitară a activitătii de control a autoritătilor aflate în subordinea Autoritătii Nationale de Control, numeste si eliberează din functie conducătorii acestor autorităti sau face propuneri de numire si de eliberare a lor din functie de către primul-ministru, după caz;
c) exercita, prin aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control si structurile aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia, după caz, controlul activitătii caselor de asigurări de sănătate si a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare;
d) coordonează activitatea de control a autoritătilor prevăzute la art. 6 alin. (2) si (3) si dă aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a conducătorilor acestor autorităti sau face propuneri de numire si de eliberare din functie a acestora de către primul-ministru, după caz;
e) aproba statul de functii al Autoritătii Nationale de Control, în limita numărului de posturi aprobate prin prezenta hotărâre; dă aviz conform pentru statele de functii ale autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea sa, după caz;
f) acorda stimulente din fondul constituit conform art. 10 alin. (2), pentru personalul din aparatul propriu, cat si pentru cel din cadrul autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale de Control;
g) dă aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a personalului fiecărei autorităti aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale de Control, precum si pentru personalul din structurile teritoriale ale acestora, după caz;
h) sanctionează, dispune sanctionarea sau, după caz, avizează actele de sanctionare a personalului autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale de Control, în conditiile legii.
(6) Ministrul delegat îndeplineste si alte atributii specifice, stabilite prin alte acte normative.
(7) În exercitarea atributiilor sale ministrul delegat emite ordine si instructiuni, obligatorii pentru autoritătile aflate în subordinea sau în coordonarea sa.
(8) În cazul ordinelor si instructiunilor cu acelasi obiect de reglementare, emise de ministrul delegat si de către conducătorii altor autorităti sau institutii publice, primeaza cele emise de ministrul delegat.

Art. 9 – (1) Pe lângă ministrul delegat functionează Consiliul Autoritătii Nationale de Control, ca organ colectiv de analiza si evaluare, cu caracter consultativ.
(2) Consiliul Autoritătii Nationale de Control este compus din ministrul delegat, care are si calitatea de presedinte, precum si din conducătorii autoritătilor de control aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale de Control. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Autoritătii Nationale de Control se aproba prin ordin al ministrului delegat.
(3) Consiliul Autoritătii Nationale de Control se întruneste cel putin o dată pe luna, la cererea ministrului delegat sau a reprezentantului desemnat de acesta.

Capitolul III – Finantarea activitătii Autoritătii Nationale de Control

Art. 10 – (1) Finantarea activitătii Autoritătii Nationale de Control se face de la bugetul de stat.
(2) Institutiile si autoritătile publice aflate în subordinea sau în coordonarea Autoritătii Nationale de Control virează lunar acesteia o cota din fondurile de stimulente constituite potrivit legii. Cota se stabileste prin ordin al ministrului delegat, în cazul autoritătilor aflate în subordine, sau prin ordin comun al ministrului delegat si al ordonatorului principal de credite, în cazul autoritătilor coordonate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Cu sumele virate se constituie fondul de stimulente la dispozitia ministrului delegat. Modalitatea de repartizare si persoanele din cadrul aparatului propriu al Autoritătii Nationale de Control si din cadrul autoritătilor aflate în subordinea sau în coordonarea acesteia, care beneficiază de stimulente, se aproba de către ministrul delegat.
(3) În vederea îndeplinirii functiilor sale specifice, Autoritatea Nationala de Control poate încheia, în conditiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, având ca obiect prestarea de servicii de consultanta în materie fiscală, juridică, de resurse umane, precum si orice alte servicii necesare realizării obiectivelor din domeniul sau de activitate.

Art. 11 – Stabilirea numărului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Capitolul IV – Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control

Art. 12 – (1) Salarizarea personalului din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.
(2) Personalul din aparatul propriu al Autoritătii Nationale de Control beneficiază si de celelalte drepturi prevăzute de Codul muncii.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul delegat pentru coordonarea autoritătilor de control
Ionel Blanculescu

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul administratiei si internelor
Ioan Rus

Ministrul integrării europene
Hildegard Carola Puwak

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei
Elena Dumitru

Bucuresti, 3 iulie 2003.
Nr. 745.

ANEXA
Numărul maxim de posturi: 70
(exclusiv demnitarii si posturile aferente
cabinetului ministrului delegat)
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Autoritătii Nationale de Control
ANEXA - Hotarare de Guvern 745/2003