Hotarare de guvern 799/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 799/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

Guvernul României hotaraste:

Art. 1 – Ministerul Sănătătii este organ ala administratiei publice centrale de specialitate, care infaptuieste strategia de ansamblu a Guvernului în domeniul sănătătii populatiei.

Art. 2 – În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sănătătii are urmatoarele atributii principale:
1. asigura si raspunde de organizarea activitătii de asistenta medicală preventiva, de urgenta, curativa si de recuperare medicală ce se acordă prin unitatile sanitare;
2. stabileste principalele obiective de etapa si pe termen lung în activitatea preventiva;
3. Îndrumă si controlează modul de aplicare a normelor de igiena si sanitaro-antiepidemice în mediul de viata al populatiei si la locul de muncă; indeplineste, prin organele sale de specialitate, functia de inspectie sanitara de stat; dispune, în situatii deosebite, măsuri antiepidemice;
4. stabileste si urmareste, împreună cu organele competente, folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;
5. coordonează, îndrumă si controlează activitatea unitătilor de ocrotire si asistenta medicală a mamei, copilului si adolescentului, asistenta medicală de urgenta si la locul de muncă;
6. colaboreaza la utilizarea rationala a factorilor naturali de mediu si îsi da acordul pentru utilizarea si functionarea statiunilor balneoclimaterice;
7. coordonează si îndrumă, împreună cu organele competente, activitatea de medicina a culturii fizice;
8. autorizeaza, producerea, inregistrarea, introducerea si folosirea în practica medicală a medicamentelor, produsele biologice de uz uman si reactivelor, a plantelor medicinale si cosmeticelor, precum si a echipamentelor medicale;
9. organizeaza, îndrumă si controlează, prin Inspectia de farmacie, activitatea în reteaua farmaceutica; organizeaza si raspunde de controlul calitătii medicamentelor; coordonează importurile de medicamente, aparatura medicală si alte produse necesare retelei sanitare prin agenti economici din sistemul ministerului;
10. coordonează si supraveghează regimul substantelor si produselor stupefiante, psihotrope si toxice, în conformitate cu prevederile legale;
11. întocmeste anual Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman; coordonează si urmareste aprovizionarea cu medicamente, echipamente medicale, reactivi, în unitatile sanitare de stat;
12. organizeaza, în situatii deosebite, asistenta medicală, asigurind rezerva de mobilizare cu medicamente si materiale sanitare;
13. organizeaza si elaboreaza, împreună cu Academia de Stiinte Medicale, strategia si orientarea activitătii de cercetare stiintifica;
14. initiaza, negociaza si incheie, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, documentele de cooperare internationala în domeniul ocrotirii sănătătii; organizeaza activitatea de relatii internationale, urmarind realizarea contractelor incheiate;
15. sprijina informarea si documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate si organizarea manifestarilor stiintifice;
16. analizeaza si evalueaza periodic criteriile de performantă ale unitătilor medicale si indicatorii stării de sănătate;
17. îndrumă si controlează activitatea privind deontologia medicală si etica profesionala a personalului sanitar;
18. asigura resursele umane pentru sectorul public sanitar, prin organizarea învătămîntului pentru formarea medicilor, farmacistilor si cadrelor sanitare cu pregatire medie;
19. emite norme de formare, angajare, promovare, transferare si detasare a personalului sanitar, avînd în vedere repartizarea judicioasa pe intreg teritoriul tarii;
20. organizeaza, potrivit legii, repartizarea în munca a absolventilor institutelor de invatamint superior medical si farmaceutic (medici, farmacisti);
21. stabileste specialitatile medico-sanitare, organizeaza concursuri si examene pentru ocuparea posturilor vacante si acordarea specialitatii medicale sau farmaceutice;
22. stabileste structura organizatorica, normele de organizare si functionare, precum si normativele de personal ale unitătilor sanitare din sectorul public; îsi da acordul asupra infiintarii, desfiintarii, schimbarii sediului, profilului si structurii unitătilor sanitare;
23. coordonează, analizeaza si avizeaza proiectarea si realizarea investitiilor, în domeniul sanitar;
24. asigura, analizeaza si urmareste executarea indicatorilor economici si a bugetului de stat pentru ocrotirea sănătătii;
25. da avize pentru activitătile bazate pe libera initiativă si privatizare în domeniul medical si farmaceutic, vegheaza asupra climatului de concurenta loiala si ia măsuri de protejare a intereselor bolnavilor si populatiei;
26. emite, în vederea aplicarii legii, norme obligatorii pentru sectorul sanitar, celelalte sectoare si populatie; elaboreaza si prezinta proiecte de acte normative; avizeaza proiecte de acte normative elaborate de alte organe ale administratiei publice, ce intereseaza sănătatea;
27. indeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 3 – Pentru realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sănătătii poate constitui comisii de specialitate.

Art. 4 – (1) Conducerea ministerului este asigurata de către ministru. Pe linga ministru functionează colegiul ministerului, ca organ consultativ.
(2) Ministrul reprezinta ministerul în raporturile cu celelalte ministere si organizatii din tara, precum si în relatiile internationale, privind domeniul sanitar.

Art. 5 – (1) Structura organizatorica a Ministerului Sănătătii este prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al ministerului este 279, exclusiv demnitarii.
(3) în structura organizatorica a Ministerului Sănătătii pot functiona departamente, directii generale, directii, servicii si birouri.
(4) Directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, persoane juridice, sînt servicii publice ale Ministerului Sănătătii, descentralizate, în unitatile teritorial-administrative pentru coordonarea sănătătii populatiei.
(5) Structura organizatorica a compartimentelor, statul de functiuni si regulamentul de organizare si functionare cuprinzind atributiile si sarcinile aparatului si personalului propriu al ministerului se aproba prin ordin al ministrului sănătătii.
(6) pentru comisiile de specialitate, Ministerul Sănătătii va putea utiliza 8 posturi, prin plata cu ora, în mod temporar.

Art. 6 – (1) Ministerul Sănătătii are în subordine unitatile prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Obiectul de activitate, structurile organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si gradele de organizare a unitătilor subordonate Ministerului Sănătătii se aproba prin ordin al ministrului.
(3) Se infiinteaza inspectoratele de politie sanitara, conduse de inspectori sefi, prin reorganizarea centrelor de medicina preventiva judetene.
(4) Inspectoratele de politie sanitara si centrele de transfuzie sanguina trec în subordinea directa a directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 7 – În vederea asigurarii respectarii normelor morale si ale deontologiei medicale, precum si pentru aplicarea regulilor de buna practica a profesiunilor de către personalul medico-sanitar si farmaceutic, pînă la constituirea Ordinului Medicilor, functionează Colegiul central si colegiile judetene (al municipiului Bucuresti); modul de organizare si functionare a colegiilor se stabileste prin regulament aprobat de ministerul sănătătii.

Art. 8 – Ministerul Sănătătii va utiliza un parc propriu de transport, atit pentru aparatul sau, conform reglementarilor în vigoare, cit si pentru unitatile subordonate, prin ordin al ministrului.

Art. 9 – În exercitarea atributiilor, ministrul emite ordine si instructiuni.

Art. 10 – Personalul disponibilizat ca urmare a aplicarii prevederilor acestei hotărîri va fi incadrat în posturi din unitatile sanitare, corespunzător pregatirii profesionale a acestuia.

Art. 11 – Pentru realizarea reformei sanitare, Ministerul Sănătătii elaboreaza propuneri legislative referitoare la constituirea Fondului National de Asigurari pentru Sănătate (F.N.A.S.), organizind un sistem de acreditare national, privind dreptul de libera practica medicală a personalului sanitar, controlat de minister.

Art. 12 – Ministerul Finantelor va introduce influentele financiare, care decurg din aplicarea prezentei hotărîri, în bugetul de stat.

Art. 13 – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 14 – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României.
Pe aceeasi data Hotărîrea Guvernului nr. 961/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94/1992, se abroga.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemneaza:
Ministrul sănătătii
────────────────
Iulian Mincu

Ministru de stat, ministrul finantelor,
Florin Georgescu

Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale,
Dan Mircea Popescu

Bucuresti, 17 decembrie 1992.
Nr. 799.

ANEXA Nr. 1
MINISTERUL SĂNĂTĂTII
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 799/1992

ANEXA Nr. 2
LISTA
unitătilor subordonate si a serviciilor publice descentralizate
ale Ministerului Sănătătii
anexa-2-hotarare-de-guvern-799-1992