a37


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 858/1991 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii

Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii se reorganizează în conditiile prezentei hotărîri, ca organ central de specialitate al administratiei publice, pe lîngă Guvernul României, însărcinat cu coordonarea, îndrumarea si controlul la nivel national ale procesului de privatizare.

Art. 2 – Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii realizează, în conditiile prevăzute de lege, programul de privatizare a societătilor comerciale cu capital de stat, precum si de creare si dezvoltare a întreprinderilor private mici si mijlocii, asigurind, totodată, coordonarea acestor programe cu strategia de restructurare economică si cu politica de investitii de capital străin si asistenta tehnica pentru obiective de privatizare.

Art. 3 – Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii îndeplineste următoarele atributii principale:
a) coordonează, îndrumă si controlează procesul de privatizare a societătilor comerciale ca capital de stat;
b) elaborează orientări, strategii, criterii si studii referitoare la înfăptuirea procesului de privatizare si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii;
c) elaborează norme metodologice referitoare la organizarea si desfăsurarea vinzarilor de actiuni si active ale societătilor comerciale cu capital de stat;
d) coordonează activitatea de distribuire a certificatelor de proprietate si de utilizare a acestora în conditiile prevăzute de lege;
e) asigura conditiile necesare organizării si functionarii Fondului Proprietătii de Stat si Fondurilor Proprietătii Private;
f) realizează corelarea asistentei tehnice si investitiilor străine cu procesele interne de privatizare a societătilor comerciale cu capital de stat;
g) stabileste măsuri de natura a stimula orientarea resurselor externe si a asistentei tehnice destinate privatizării societătilor comerciale cu capital de stat, către sectoarele prioritare ale economiei, precum si pentru promovarea activitătii întreprinderilor private mici si mijlocii;
h) acorda asistenta de specialitate agentilor economici români în procesul de privatizare, precum si întreprinderilor private mici si mijlocii, în vederea dezvoltării si diversificării activitătii lor;
i) promovează politicile si întreprinde măsurile necesare protectiei întreprinzătorilor privati;
j) coordonează, în conditiile legii, desfăsurarea unitară a activitătii de concesionare si subconcesionare de servicii publice, unităti de productie si terenuri;
k) autoriza, în colaborare cu institutii si organisme specializate, activitatea de evaluare, brokeraj si licitatie, în limita de competenta prevăzută de lege;
l) urmăreste aplicarea dispozitiilor legale privind modularea si restructurarea societătilor comerciale susceptibile de privatizare; întocmeste si aplica programe concrete în acest sens, pînă la crearea Fondului Proprietătii de Stat;
m) colaborează cu camerele de comert si industrie si alte organisme neguvernamentale, în vederea înfăptuirea procesului de privatizare si dezvoltării întreprinderilor private mici si mijlocii;
n) realizează atributiile prevăzute de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, de Legea nr. 58/1991 privind privatizarea societătilor comerciale, precum si orice atributii stabilite în conditiile legii.

Art. 4 – Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii, în vederea îndeplinirii atributiilor ce-i revin potrivit legii, colaborează cu ministerele de resort, cu celelalte organe centrale si locale ale administratiei publice, cu organisme financiar-bancare, precum si cu orice alte organizatii din tara si străinătate.

Art. 5 – Structura organizatorică si numărul de posturi necesare desfăsurării activitătii Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii sînt prevăzute în anexa la prezenta hotărîre.
Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii, în cadrul numărului total de posturi si al fondurilor aprobate, are dreptul sa înfiinteze directii teritoriale în tara.

Art. 6 – Fondurile în lei si echivalentul în lei al plafonului valutar necesar desfăsurării activitătii Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii se stabilesc prin bugetul anual al administratiei centrale de stat.
Cheltuielile de protocol se efectuează în limita plafonului total alocat, pe baza aprobării presedintelui Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii.

Art. 7 – Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii are dreptul sa presteze activităti lucrative în domeniul sau de competenta, cum ar fi: servicii de consultanta, editarea si difuzarea de buletine informative, brokeraj, evaluări de societăti comerciale si active, întocmirea unor studii de fezabilitate si caiete de sarcini, precum si altele asemenea.
Pentru activitătile prevăzute la alin. 1, Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii are în structura organizatorică un oficiu organizat la nivel de directie generală, ale carei cheltuieli de functionare si investitii se acoperă, în conditiile legii, din veniturile extrabugetare realizate.
Functiile si nivelurile de salarizare pentru personalul oficiului sînt cele prevăzute în anexa nr. 10 la Hotărîrea Guvernului nr. 307/1991.

Art. 8 – Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii este condusă de un presedinte si doi vicepresedinti. Functia de presedinte si de vicepresedinte îsi păstrează echivalarea stabilită anterior intrării în vigoare a prezentei hotărîri.
Presedintele reprezintă Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii în raporturile cu alte organizatii si institutii din tara si străinătate.
În realizarea atributiilor Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii, presedintele emite, potrivit legii, ordine si instructiuni.

Art. 9 – Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii îsi desfăsoară activitatea pa baza regulamentului de organizare si functionare, aprobat de presedinte, prin care se stabilesc atributiile si normele de functionare ale departamentelor si celorlalte compartimente din structura organizatorică.

Art. 10 – Hotărîrea Guvernului nr. 823/27 iulie 1990 privind organizarea Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

PRIM-MINISTRU
THEODOR STOLOJAN

Contrasemneaza:
────────────────
Secretar de stat al Agentiei Nationale pentru Privatizare
si Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii
Adrian Severin

Ministrul economiei si finantelor
George Danielescu

Ministrul muncii si protectiei sociale
Dan Mircea Popescu

Bucuresti, 31 decembrie 1991.
Nr. 858.

ANEXA
Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii
Numarul total de personal
(cu exceptia oficiului): 581
ANEXA - Hotarare de Guvern 858/1991