Hotarare de guvern 884/1990 privind organizarea si atributiile Ministerului Agriculturii si Alimentatiei


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 884/1990 privind organizarea si atributiile Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

Art. 1 – Pe data de 1 august 1990 se înfiintează Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, ca organ central al administratiei de stat, cu personalitate juridică.

Art. 2 – Ministerul Agriculturii si Alimentatiei elaborează si aplica strategia dezvoltării si politica economică a Guvernului României în domeniile prevăzute la anexa nr. 1.

Art. 3 – In realizarea obiectivelor sale, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are următoarele atributii si sarcini principale:

A. Orientări si directii de baza în organizarea si dezvoltarea agriculturii si alimentatiei
a) elaborarea strategiei de dezvoltare a agriculturii si alimentatiei în concordanta cu politica generală de asezare pe baze noi a structurilor economice, care sa răspundă cerintelor economiei de piata si care sa asigure obtinerea produselor agricole si alimentare la nivelul cerintelor economiei nationale si populatiei;
b) aplicarea ferma a principiului descentralizării prin transformarea si apropierea factorilor decizionali de unitătile economice, promovarea si folosirea valorilor materiale si umane în contextul unei largi autonomii economice si financiare a unitătilor;
c) sprijinirea procesului de privatizare si al liberei initiative, prin acordarea de competente, drepturi si raspunderi depline conducerilor de unităti si producătorilor agricoli, în scopul dezvoltării activitătilor de producere de bunuri si produse agricole si alimentare, al comercializării acestora si extinderii serviciilor;
d) elaborarea si aplicarea programelor de modernizare tehnica si tehnologică în vederea sporirii randamentelor si productiilor, ridicării calitătii produselor agricole si alimentare si cresterii competitivitatii acestora pe piata interna si externa;
e) sprijinirea afirmarii si promovării valorilor autentice si a competentei profesionale, în special a tineretului, printr-un larg proces de formare si pregătire managerială a acestuia, de angrenare directa în noile valente si structuri impuse de principiile si legile economiei de piata.

B. In domeniul productiei vegetale
a) răspunde de îndeplinirea sarcinilor privind dezvoltarea agriculturii si obtinerea unor productii sporite de cereale si plante tehnice, sigure si stabile; crearea de noi soiuri si hibrizi de plante cu potential de productie ridicat si rezistente la intemperii;
b) ia măsuri si răspunde de evidenta si folosirea ratională a tuturor terenurilor agricole, indiferent de posesor; asigura coordonarea lucrărilor agropedoameliorative care sa ducă la cresterea potentialului de productie al pămîntului; controlează si răspunde de scoaterea terenurilor din productia agricolă vegetala pentru nevoile economiei, urmărind ca aceasta sa se facă cu respectarea stricta a prevederilor legii;
c) coordonează activitatea geodezica-topografica din întreaga tara, cu exceptia celei îndeplinite de Ministerul Apărării Nationale, care se executa în colaborare; organizează cadastrul funciar; asigura aplicarea în teren a organizării teritoriului si asolamentelor pe întreaga suprafata a tarii;
d) recomanda zonarea productiei de cereale, leguminoase, plante tehnice, legume, a plantatiilor de vii si pomi, potrivit conditiilor pedoclimatice si social-economice din fiecare zona si microzona; asigura repartizarea teritorială a soiurilor si hibrizilor pentru toate plantele de cultura, ia măsuri si asigura crearea de noi soiuri si hibrizi de plante, elaborează tehnologii unitare de productie pentru toate culturile, împreună cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice si institutele de cercetare de profil;
e) organizează si ia măsuri ca unitătile agricole si alti producători sa realizeze productiile de cereale, leguminoase, plante tehnice si furajere, legume si fructe, precum si alte produse agricole vegetale necesare economiei si răspunde de activitatea de preluare si livrare a acestora la unitătile beneficiare si alti cumpărători;
f) organizează, prin unitătile de cercetare si alte unităti specializate din subordinea sa, producerea semintelor si a materialului săditor, urmăreste si răspunde de asigurarea cu saminta si material săditor a nevoilor întregii agriculturi, precum si de calitatea acestora;
g) elaborează măsuri pentru protectia plantelor si norme de carantina fitosanitara; îndruma actiunile de combaterea bolilor si dăunătorilor si controlează aplicarea lor de către producători; avizează asupra producerii si utilizării insecticidelor, fungicidelor si erbicidelor;
h) asigura si ia măsuri de organizare a executării lucrărilor agricole în perioadele optime, de respectare a normelor tehnologice, folosirea cu eficienta a parcului de tractoare si masini agricole;
i) stabileste sisteme de tractoare, masini agricole si utilaje necesare mecanizarii proceselor de productie din agricultura; omologheaza si ia măsuri pentru introducerea lor în productia agricolă vegetala stabilind norme de folosire, întretinere si reparare a acestora.

C. In domeniul zootehniei
a) recomanda zonarea speciilor si raselor de animale potrivit cu conditiile naturale, social-economice din fiecare zona si microzona; urmăreste aplicarea acesteia; elaborează împreună cu unitătile de cercetare de profil tehnologii si directive de productie pentru toate speciile si categoriile de animale si urmăreste respectarea si aplicarea acestora;
b) organizează si ia măsuri ca unitătile agricole si alti producători sa realizeze productiile de carne, lapte, oua, lina si alte produse agricole animale, necesare economiei;
c) organizează si îndruma actiunile privind reproductia si selectia animalelor, ameliorarea unor rase si crearea de noi rase de hibrizi care sa asigure o productie sporită pe baza celor mai recente rezultate ale biologiei aplicate si ingineriei genetice;
d) îndruma actiunile de combatere a bolilor si controlează aplicarea lor, exercita atributiile serviciului sanitar veterinar de stat si ale inspectiei de stat sanitare veterinare si răspunde de prevenirea si combaterea epizootiilor; organizează producerea materialelor biologice si avizează folosirea preparatelor biologice si a medicamentelor de uz zooveterinar;
e) organizează, îndruma si controlează pescuitul în Marea Neagra si în oceane, piscicultura si pescuitul în apele interioare si ia măsuri de protectie a fondului piscicol, în toate bazinele piscicole, potrivit legii;
f) urmăreste asigurarea unei baze furajere echilibrate pentru toate speciile si categoriile de animale si ia măsuri pentru întretinerea si exploatarea ratională a păsunilor si finetelor naturale, de stabilire a unei structuri optime a plantelor de nutret cultivate, de aplicarea tehnologiilor stabilite pentru acestea si de realizare a furajelor concentrate.

D. In domeniul imbunatatirilor funciare si lucrărilor agroameliorative
a) asigura si răspunde de executarea în termenele stabilite a lucrărilor de irigatii, desecări si combaterea degradării solului;
b) asigura realizarea programelor de ameliorare a fondului funciar prin studii, cercetare, proiectare si executarea lucrărilor de irigatii, desecări si combaterea eroziunii solului în sisteme si amenajări locale si exploatarea suprafetelor amenajate pentru irigatii, desecări si combaterea eroziunii solului;
c) asigura asistenta tehnica în proiectarea si executarea lucrărilor de îmbunătătiri funciare; organizează si asigura exploatarea si întretinerea sistemelor de irigatii si amenajări locale;
d) răspunde de realizarea sarcinilor ce-i revin cu privire la apărarea terenurilor agricole impotriva inundatiilor si gheturilor.

E. In domeniul alimentatiei
a) asigura si răspunde de dezvoltarea continua a activitătii de industrializare a produselor agricole, valorificarea superioară a materiilor prime agricole, diversificarea sortimentelor de produse alimentare si îmbunătătirea calitătii acestora în scopul satisfacerii nevoilor de consum ale populatiei;
b) elaborează studii, prognoze si programe de dezvoltare ale industriei alimentare, tinînd seama de orientările si tendintele pe plan mondial ale progresului tehnic si de folosire în conditii de eficienta a capacitătilor de productie;
c) răspunde de asigurarea productiei de carne si preparate din carne, lapte si produse lactate, ulei, zahăr si produse zaharoase, făina, pîine si alte produse de panificatie, preparate din peste, vin, bere si alte băuturi alcoolice, conserve de carne, peste, legume si fructe, semiconserve de legume, sucuri, tutun si tigarete.

F. In domeniul contractării produselor vegetale si animale si constituirii fondului de cereale, formarea si păstrarea rezervei de stat de produse agroalimentare
a) ia măsuri si răspunde de contractarea si preluarea, pe baza de contracte prin unitătile sale, a produselor agricole vegetale si animale si de constituirea fondului de stat de cereale, leguminoase boabe si seminte oleaginoase;
b) asigura si răspunde de receptionarea, depozitarea, conditionarea si păstrarea cerealelor, leguminoaselor boabe si semintelor oleaginoase;
c) controlează si ia măsuri pentru respectarea normelor privind transportul si comercializarea cerealelor;
d) asigura si răspunde de formarea si păstrarea rezervei de stat de produse agroalimentare în care scop întocmeste nomenclatoarele, nivelurile, stocurile minime anuale si de perspectiva, termenele de păstrare la astfel de produse si emite norme tehnice cu privire la rezerva de stat.

G. Alte atributii
a) coordonează si îndruma direct si prin Academia de Stiinte Agricole si Silvice activitatea de cercetare si proiectare din unitătile subordonate; urmăreste rezultatele cercetării stiintifice si valorificarea acestora în productie; se preocupa de introducerea progresului tehnic, stiintific si economic în toate unitătile subordonate si editează publicatii si lucrări privitoare la problemele de productie, stiinta si tehnica si organizează actiuni de propaganda specifice agriculturii;
b) organizează si coordonează activitatea de export-import si de cooperare cu alte tari în domeniul agriculturii; asigura aplicarea conventiilor si acordurilor internationale privitoare la activitatea din domeniul sau si controlează îndeplinirea obligatiilor ce decurg din acestea;
c) coordonează activitatea de aprovizionare tehnico-materială, de exploatare si întretinere a mijloacelor de transport;
d) organizează evidenta cadrelor cu studii superioare agricole si sprijină actiunile de pregătire si perfectionare a tuturor categoriilor de specialisti agricoli;
e) stabileste norme si normative de munca si personal specifice domeniului agriculturii si alimentatiei, precum si măsuri cu privire la protectia muncii si îmbunătătirea conditiilor de munca si de trai ale personalului din unitătile din subordine;
f) stabileste măsuri si răspunde de respectarea reglementărilor legale, privind protejarea mediului înconjurător;
g) initiază si promovează sau avizează, după caz, proiecte de acte normative si alte norme si reglementări;
h) urmăreste aplicarea legislatiei din domeniul agriculturii si alimentatiei, precum si a altor reglementări si ia măsuri de sanctionare sau trimitere în fata institutiilor de drept, după caz, a celor care se fac vinovati de nerespectarea acestora, urmărind, totodată, recuperarea eventualelor prejudicii aduse unitătilor;
i) îndeplineste orice alte atributii ce ii revin din reglementările legale, ca organ al administratiei de stat pentru agricultura si alimentatie.

Art. 4 – Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei este cea prevăzută în anexa nr. 2 cu un număr maxim de 900 posturi, exclusiv demnitarii.
Aparatul functional al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei va avea un număr maxim de 355 persoane, din care numărul maxim de posturi de conducere, exclusiv demnitarii, va fi de maximum 20% din totalul personalului.
In numărul maxim aprobat pentru aparatul functional nu se include personalul aferent executării activitătii de deservire si muncitorii, în număr maxim de 60 persoane.
Departamentele se vor organiza în limita a maximum 170 de posturi; majorarea numărului aprobat se va putea face în cazuri temeinic justificate, pentru buna desfăsurare a activitătii cu pînă la maximum 5%, de ministrul agriculturii si alimentatiei. Majorarea numărului de posturi peste acesta se aproba de ministrul de stat, la propunerea conducerii departamentului, cu avizul ministrului agriculturii si alimentatiei.

Art. 5 – Structura organizatorică a departamentelor se elaborează de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si se aproba de ministrul de stat.

Art. 6 – In cadrul structurilor organizatorice ale ministerului, departamentelor si Academiei de Stiinte Agricole si Silvice se pot constitui divizii, directii si servicii cu un număr minim de personal astfel:
– divizii (directii generale) cu minimum 15 persoane;
– directii cu minimum 10 persoane;
– servicii cu minimum 3 persoane.

Art. 7 – Numărul posturilor de inginer (economist) principal I – va fi de cel mult 10%, cel de inginer (economist) principal II – 15%, iar cel de inspector general va fi de cel mult 10% din numărul total de persoane cu studii superioare.

Art. 8 – Ministerul Agriculturii si Alimentatiei este condus de ministru, ajutat de un secretar de stat si un subsecretar de stat, iar departamentele sînt conduse de secretari de stat – sefi de departamente; fiecare departament poate avea si cîte un subsecretar de stat.
In cazuri temeinic justificate, ministrul de stat coordonator, la propunerea ministrului agriculturii si alimentatiei va putea, prin exceptie, sa aprobe si al doilea subsecretar de stat la unele departamente.

Art. 9 – Pentru conducerea activitătii Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, se constituie consiliul de administratie si colegiul de conducere conduse de ministru, în calitate de presedinte al acestora, care se organizează si functionează potrivit legii.

Art. 10 – Salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si a departamentelor se va face conform prevederilor din Legea nr. 57/1974, anexa nr. VI. Directorii diviziilor vor fi salarizati la nivelul directorului general, respectiv directorului general adjunct, conform prevederilor din Legea nr. 57/1974, anexa nr. VI, cap. A, poz. 1-2.

Art. 11 – Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are în subordine si coordonare directa unitătile economice autonome si celelalte unităti prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 12 – Structura organizatorică a unitătilor economice autonome se elaborează si se aproba de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale iar pentru celelalte unităti structurile organizatorice se elaborează de acestea si se aproba de ministrul agriculturii si alimentatiei.
Nivelurile de salarizare pentru personalul unitătilor economice autonome si celorlalte unităti coordonate direct de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei se vor aproba de consiliile de administratie ale acestora cu avizul ministrului agriculturii si alimentatiei, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 13 – Institutele de cercetare, cercetare-productie si de studii si proiectări, statiunile de cercetări agricole sînt coordonate pe linia realizării temelor si programelor de cercetare de Academia de Stiinte Agricole si Silvice.

Art. 14 – Academia de Stiinte Agricole si Silvice, ca organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei răspunde împreună cu institutele si statiunile de cercetări si de cercetare-productie, de realizarea programelor si temelor de cercetare, de asigurarea întregii agriculturi cu seminte necesare de cereale, plante tehnice, leguminoase pentru boabe, plante furajere, legume si cartofi, material săditor viticol si pomicol si animale de reproductie.

Art. 15 – Activitătile, activul si pasivul, care se preiau sau se predau organelor centrale si unitătilor prevăzute în hotărîre, se stabilesc pe baza de protocol, încheiat în termen de 30 de zile de la data aparitiei prezentei hotărîri.

Art. 16 – Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va utiliza în parcul propriu de transport un număr de 12 autovehicule.
Parcul de autovehicule al departamentelor, Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, unitătilor economice autonome si celorlalte unităti subordonate direct Ministerului Agriculturii si Alimentatiei se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.

Art. 17 – Departamentele, unitătile economice autonome si celelalte unităti coordonate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei se vor organiza, în termen de 60 de zile, cu statut propriu si autonomie decizionala prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.

Art. 18 – Personalul care trece la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, sau alte unităti, ca urmare a aplicării prezentei hotărîri, se considera transferat în interesul serviciului.
Personalul transferat în interesul serviciului sau trecut în cadrul aceleiasi institutii, în functii cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la salariul tarifar avut, sporuri si indemnizatii de conducere, după caz, timp de 3 luni după intrarea în vigoare a noii structuri organizatorice.
De aceleasi drepturi beneficiază în mod exceptional si personalul care a fost mentinut în activitate, pe aceeasi durata, în Ministerul Agriculturii si Alimentatiei sau în unitătile acestuia, peste numărul de posturi aprobat.

Art. 19 – Ministerul Finantelor si Ministerul Resurselor si Industriei vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărîri în indicatorii economici si financiari pe anul 1990.

Art. 20 – Pe data prezentei hotărîri se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 138 din 14 februarie 1990 privind structura organizatorică a Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare cu exceptia structurilor organizatorice referitoare la directiile generale economice, care rămîn în vigoare încă 60 de zile, pînă la reorganizarea acestora în societăti si companii.

Art. 21 – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucuresti, 31 iulie 1990.
Nr. 884.

ANEXA Nr. 1
DOMENII DE ACTIVITATE
ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei
– fond funciar, cadastru, pedologie si agrochimie;
– productia agricolă vegetala si animala;
– mecanizarea lucrărilor agricole, asimilări, reparatii;
– îmbunătătiri funciare si constructii în agricultura;
– protectia plantelor;
– prevenirea si combaterea bolilor la animale si sănătatea publica veterinara;
– industrializarea produselor vegetale si animale si prepararea produselor alimentare;
– producerea furajelor combinate;
– contractarea, preluarea si comercializarea la intern si export a produselor vegetale si animale;
– contractarea, preluarea si comercializarea la intern si export a produselor si preparatelor alimentare;
– cercetarea, proiectarea si învătămîntul agricol si de industrie alimentara;
– productia industriala, reconditionari în unităti proprii, transporturi;
– mica industrie si comercializarea produselor agricole si neagricole din unitătile agricole asociate;
– dezvoltarea rurală, educatia populatiei rurale;
– protectia si sprijinul proprietarilor agricoli privati;
– aprovizionarea tehnico-materială a unitătilor din agricultura si industria alimentară;
– inspectia de stat si controlul calitătii proprii în domeniul agriculturii, sanitar-veterinare si alimentatiei;
– alte activităti specifice din agricultură si industria alimentară.

ANEXA Nr. 2
MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
ANEXA Nr. 2 - Hotarare de Guvern 884/1990

ANEXA Nr. 3
ORGANE ECONOMICE AUTONOME SI ALTE UNITĂTI
din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei

I. Companii, societăti, trusturi, comisii
Subordonate direct ministerului
– Compania Întreprinderilor de Aprovizionare
– Comisia pentru Zona Montană
Prin Departamentul Productiei Vegetale
– Compania pentru Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor
– Trustul Inului, Cinepii si Bumbacului
– Societatea Comercială de Cereale si Plante Tehnice
– Compania Asociatiilor Horticole
– Compania de Exploatare a Sistemelor de Irigatii
Prin Departamentul Productiei Animale
– Trustul Sericiculturii
– Compania pentru Producerea Nutreturilor Combinate
Prin Departamentul Agriculturii de Stat
– Compania „Delta Dunării”
– Compania Întreprinderilor de Sere
– Compania pentru Producerea si Valorificarea Porcilor
– Compania de Productie, Industrializare si Comercializare a Produselor Avicole
– Compania Agroindustriala Timis
– Societatea Comercială „Prodas”
– Centrul de Perfectionare a Cadrelor Crevedia
Prin Departamentul Mecanizarii
– Compania Întreprinderilor pentru Constructii de Masini
Prin Departamentul Alimentatiei
– Compania Cărnii si Frigului
– Compania Laptelui „Romlacta”
– Compania Pescariilor Statului
– Compania pentru Pescuitul Oceanic
– Compania de Morarit si Panificatie
– Compania Zahărului si Produselor Zaharoase
– Compania de Băuturi Alcoolice si Răcoritoare, Bere, Ape Minerale si Produse Amidonoase
– Regia Autonomă a Tutunului
– Compania Producătorilor de Conserve si Sucuri
– Compania Uleiurilor Vegetale

II. Unităti
Subordonate direct ministerului
– Întreprinderea de Comert Exterior „Fruct-export”
– Întreprinderea de Comert Exterior „Agroexport”
– Institutul de Studii si Proiectări de Constructii pentru Agricultura si Industrie Alimentara
– Institutul de Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie si Organizarea Teritoriului
– Centrul de Material Didactic si Propaganda Agricolă
– Centrul de Perfectionare a Personalului din Agricultura Asociata Băneasa
– Centrul de Perfectionare a Pregătirii Profesionale a Cadrelor Economice din Unitătile Agricole Asociate Dobrogostea
– Comisia de Stat pentru Încercarea si Omologarea Soiurilor
– Centrul Informational si de Calcul
Prin Departamentul Productiei Vegetale
– Întreprinderea pentru Contractarea, Conditionarea si Ambalarea Semintelor
– Laboratorul Central de Carantina Fitosanitara
– Laboratorul Central pentru Controlul Calitătii Semintelor
– Institute si statiuni de cercetare, cercetare si productie din subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice
Prin Departamentul Productiei Animale
– Întreprinderea de Dezinfectie, Dezinsectie si Deratizare
– Întreprinderea „Protan”
– Institutul de Biologie si Nutritie Animala Balotesti
– Institutul de Cercetare si Productie pentru Cresterea Bovinelor Balotesti
– Institutul de Cercetare si Productie pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Palas
– Institutul de Cercetare si Productie pentru Cultura Pajistilor Brasov
– Institutul de Cercetări si Biopreparate „Pasteur”
– Centrul Republican pentru Cresterea si Calificarea Cailor de rasă
– Centrul National de Reproductie si Selectie a Animalelor
– Laboratorul Central pentru Controlul Alimentelor de Origine Animală
– Laboratorul Central de Control stiintific al Produselor Biologie si Medicamentelor de Uz Veterinar.