Hotarare de guvern 900/2001 pentru organizarea si stabilirea atributiilor Secretariatului General al Guvernului


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 900/2001 pentru organizarea si stabilirea atributiilor Secretariatului General al Guvernului

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 255/2001, precum si ale art. 22 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 – (1) Secretariatul General al Guvernului functionează ca structura în aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitătii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului în fata instantelor judecătoresti.
(2) Sediul Secretariatului General al Guvernului este în municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1.

Art. 2 – Secretariatul General al Guvernului îndeplineste functiile prevăzute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului si constituie elementul de legătură si de stabilitate a guvernarii.

Art. 3 – (1) Secretariatul General al Guvernului are următoarele atributii principale:
a) asigurarea armonizării proiectelor de acte normative înaintate de ministere;
b) urmărirea modului de realizare a Programului de guvernare;
c) asigurarea în domeniul sau de activitate a relatiei cu Parlamentul si cu ministerele;
d) organizarea si pregătirea sedintelor Guvernului;
e) asigurarea respectării procedurilor pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, potrivit reglementărilor în vigoare;
f) asigurarea reprezentării Guvernului în fata instantelor judecătoresti, împreună cu ministerele care au obligatia de a pune în executare hotărârile Guvernului împotriva cărora s-au formulat actiuni în justitie;
g) urmărirea îndeplinirii de către organele de specialitate ale administratiei publice centrale a măsurilor si a sarcinilor rezultate din actele normative;
h) elaborarea proiectului bugetului anual pentru aparatul de lucru al Guvernului;
i) elaborarea si urmărirea realizării planului de investitii, în domeniul sau de activitate;
j) executarea operatiunilor financiare privind fondurile prevăzute în bugetul propriu si destinate realizării actiunilor initiate de structurile din aparatul de lucru al Guvernului si de alte structuri stabilite prin acte normative;
k) organizarea unor evenimente, manifestări si alte asemenea actiuni, stabilite si desfăsurate la nivelul Guvernului;
l) gestionarea Fondului România, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2001 privind constituirea si utilizarea Fondului România;
m) gestionarea relatiilor cu Republica Moldova;
n) asigurarea rezolvarii în mod operativ si potrivit reglementărilor legale a problemelor privind veteranii de război, precum si invalizii si văduvele de război;
o) asigurarea intaririi capacitătii administrative a Guvernului prin crearea conditiilor necesare pentru desfăsurarea activitătii grupurilor de consultanti pe probleme juridice constituite la nivelul Executivului, precum si prin efectuarea de analize, studii, sinteze si altele asemenea pe marginea documentelor pregătite la nivelul institutiilor guvernamentale;
p) coordonarea activitătii unitătilor care functionează sub autoritatea sa;
q) elaborarea sau avizarea, după caz, a proiectelor de acte normative în domeniul sau de activitate.
(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineste orice alte atributii specifice, prevăzute de alte acte normative sau stabilite prin decizie a primului-ministru.

Art. 4 – În exercitarea atributiilor sale Secretariatul General al Guvernului colaborează cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii si autorităti publice, precum si cu persoanele fizice si juridice.

Art. 5 – (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, denumit în continuare ministru, ajutat de unul sau de mai multi secretari de stat numiti prin decizie a primului-ministru.
(2) Ministrul reprezintă Secretariatul General al Guvernului în relatiile cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii si autorităti publice, precum si cu persoanele fizice si juridice.
(3) Ministrul are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului.
(4) În exercitarea atributiilor care îi revin ministrul emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.
(5) Atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului.

Art. 6 – Ministrul si secretarii de stat sunt salarizati potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7 – (1) Ministrul asigura directa coordonare a activitătii organelor de specialitate ale administratiei publice centrale prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineste atributiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort fată de regiile autonome prevăzute în anexa nr. 2.
(3) În coordonarea ministrului, precum si sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului pot fi date sau trecute, după caz, si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale ori regii autonome decât cele prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 8 – (1) Structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului se aproba prin decizie a primului-ministru.
(2) În structura Secretariatului General al Guvernului functionează directii generale, directii, servicii, sectoare si birouri, după caz.
(3) În structura Secretariatului General al Guvernului functionează Oficiul pentru gestionarea relatiilor cu Republica Moldova si Oficiul pentru problemele veteranilor de război, coordonate de secretari de stat si organizate la nivel de directie sau de directie generală.
(4) Structura organizatorică detaliată, circuitul documentelor, atributiile si sarcinile compartimentelor din cadrul Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului.

Art. 9 – (1) Statul de personal si structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aproba prin ordin al ministrului.
(2) Numărul maxim de posturi al Secretariatului General al Guvernului se stabileste prin decizie a primului-ministru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.
(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului încadrat la Secretariatul General al Guvernului se stabilesc prin fisa postului, elaborata în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare.

Art. 10 – (1) Personalul din cadrul Secretariatului General al Guvernului este salarizat potrivit anexei nr. I (cap. II/B) si anexei nr. VI/2 (cap. A) la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările ulterioare.
(2) În functie de necesitati pot fi utilizate si functii dintre cele prevăzute în anexa nr. V/2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 11 – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 26/2001 privind stabilirea atributiilor Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2001.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
Petru Serban Mihailescu

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 13 septembrie 2001.
Nr. 900.

ANEXA Nr. 1
ORGANELE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
a căror activitate este coordonata în mod direct de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului

1. Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie
2. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

ANEXA Nr. 2
REGIILE AUTONOME
fată de care Secretariatul General al Guvernului îndeplineste atributiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort

1. Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”
2. Regia Autonomă „Locato”.