Hotarare de guvern 936/1998 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 936/1998 privind înfiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti

În temeiul art. 19 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobată si modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, Guvernul României hotărăste:

Art. 1 – (1) Se înfiintează Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti, prin reorganizarea Institutului de Cercetări în Informatica Bucuresti care îsi încetează activitatea.
(2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti este persoana juridică română, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Maresal Averescu nr. 8-10, sectorul 1, si functionează după modelul regiilor autonome, conform Ordonantei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, aprobată si modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, în coordonarea Comisiei Nationale de Informatica.

Art. 2 – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări stiintifice si dezvoltări tehnologice, reglementări de interes national privind domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiei de date. Institutul desfăsoară activităti de informatizare a administratiei publice, a sectoarelor economiei nationale si a societătii în ansamblu, precum si activităti de comert interior si exterior, marketing, servicii cu valoare adăugată în domeniul tehnologiilor informatiei si comunicatiilor de date.

Art. 3 – Structura organizatorică a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 4 – (1) Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti se preia prin transfer de la Institutul de Cercetări în Informatica si îsi păstrează salariile avute la data transferului, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.
(2) Noul contract colectiv de muncă va fi negociat si înregistrat la Directia generală de muncă si protectie socială în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5 – Imobilul, anexele si terenul aferent, situate în municipiul Bucuresti, bd. Maresal Averescu nr. 8-10 si str. Roma nr. 4-6, sectorul 1, în care a functionat Institutul de Cercetări în Informatica, trec în administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti.

Art. 6 – (1) Activul si pasivul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti, stabilite pe baza situatiei patrimoniului la data de 30 septembrie 1998, în suma de 13.475.668 mii lei, se preiau pe bază de protocol de predare-preluare de la Institutul de Cercetări în Informatica.
(2) Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti, stabilit la data de 30 septembrie 1998, este de 5.947.670 mii lei.

Art. 7 – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8 – Comisia Nationala de Informatica, în calitate de organ coordonator, va cuprinde în bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizării unor investitii, dotări, aparatura, echipamente si instalatii.

Art. 9 – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 215/1995 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Informatica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
────────────────
Presedintele Comisiei Nationale de Informatica
Sergiu Stelian Iliescu

Ministrul cercetării si tehnologiei
Mircea Pusca

Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 23 decembrie 1998.
Nr. 936.

ANEXA Nr. 1
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 936/1998

ANEXA Nr. 2
REGULAMENT de organizare si functionare a Institutului de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti