Hotarare de guvern 961/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 961/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii

Guvernul României hotaraste:

Art. 1 – Ministerul Sănătătii este organul central de specialitate al administratiei de stat, care infaptuieste strategia de ansamblu a Guvernului în domeniul sănătătii populatiei.

Art. 2 – În realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sănătătii are urmatoarele atributii principale:
– asigura si raspunde de organizarea activitătii de asistenta medicală preventiva, curativa si de recuperare medicală ce se acordă prin unitatile sanitare de stat;
– stabileste principalele obiective de etapa si pe termen lung în activitatea preventiva;
– îndrumă si controlează modul de aplicare a normelor de igiena si sanitaro-antiepidemice în mediul de viata al populatiei si la locul de muncă; indeplineste prin organele sale de specialitate functia de inspectie sanitara de stat; dispune în situatii deosebite măsuri antiepidemice;
– stabileste si urmareste împreună cu organele competente folosirea energiei nucleare în scopuri medicale;
– îndrumă si controlează activitatea unitătilor de ocrotire si asistenta medicală a mamei, copilului si adolescentului, asistenta medicală de urgenta si la locul de muncă;
– asigura asistenta medicală a persoanelor în vîrsta, a copiilor si adultilor bolnavi neuropsihici si handicapatilor;
– colaboreaza la utilizarea rationala a factorilor naturali de mediu si îsi da acordul pentru utilizarea si functionarea statiunilor balneoclimaterice;
– coordonează si îndrumă împreună cu organele centrale competente, activitatea de medicina a culturii fizice;
– autorizeaza producerea, inregistrarea, introducerea si folosirea în practica medicală a medicamentelor, produselor biologice de uz uman si reactivilor, a plantelor medicinale si cosmeticelor, precum si a echipamentelor medicale;
– organizeaza, îndrumă si controlează activitatea în reteaua farmaceutica; organizeaza si raspunde de controlul calitătii medicamentelor, coordonează importurile de medicamente, aparatura medicală si alte produse necesare retelei sanitare, prin intreprinderea de comert exterior proprie;
– coordonează si supraveghează regimul substantelor si produselor stupefiante, psihotrope si toxice în conformitate cu prevederile legale;
– întocmeste anual Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman; coordonează si urmareste aprovizionarea cu medicamente, echipamente medicale, reactivi în unitatile sanitare de stat;
– organizeaza în situatii deosebite asistenta medicală, asigurind rezerva de mobilizare cu medicamente si materiale sanitare;
– organizeaza si elaboreaza împreună cu Academia de Stiinte Medicale, strategia si orientarea activitătii de cercetare stiintifica;
– elaboreaza împreună cu organele competente, documentele de cooperare internationala, în domeniul ocrotirii sănătătii; organizeaza activitatea de relatii internationale, urmarind realizarea contractelor;
– sprijina informarea si documentarea personalului sanitar în probleme de specialitate si organizarea manifestarilor stiintifice;
– analizeaza si evalueaza periodic indicatori ai stării de sănătate;
– îndrumă si controlează activitatea privind deontologia medicală si etica profesionala a personalului sanitar;
– asigura resursele umane pentru sectorul sanitar de stat;
– elaboreaza si emite norme de încadrare, promovare, transferare si detasare a personalului sanitar avînd în vedere repartizarea judicioasa pe intreg teritoriul tarii;
– participa potrivit legii la repartizarea în munca a absolventilor institutelor de invatamint superior medical si farmaceutic (medicii, farmacistii);
– stabileste specialitatile medico-sanitare, organizeaza concursuri si examene pentru ocuparea posturilor vacante si acordarea specialitatii medicale sau farmaceutice;
– stabileste structura si normele de organizare si functionare a unitătilor sanitare din sectorul public; îsi da acordul asupra infiintarii, desfiintarii, schimbarii sediului, profilului si structurii unitătilor sanitare; – analizeaza si avizeaza proiectarea investitiilor în domeniul sanitar;
– asigura, analizeaza si urmareste executarea indicatorilor de plan si a bugetului de stat pentru ocrotirea sănătătii;
– acorda avize pentru activitătile bazate pe libera initiativă si privatizare în domeniul medical si farmaceutic, vegheaza asupra climatului de concurenta loiala si ia măsuri de protejare a intereselor bolnavilor si populatiei;
– emite, în vederea aplicarii legii, norme obligatorii privind activitatea specifică în domeniul sanitar; elaboreaza si prezinta proiect de acte normative; avizeaza proiecte de acte normative, elaborate de alte organe centrale ce intereseaza domeniul sanitar;
– indeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 3 – Pentru realizarea obiectivelor sale, Ministerul Sănătătii constituie comisii de specialitate.

Art. 4 – (1) Conducerea ministerului este asigurata de ministru, consiliul de administratie si colegiul ministerului.
(2) Ministrul reprezinta ministerul în raporturile cu celelalte ministere si organizatii din tara, precum si în relatiile internationale.

Art. 5 – Nivelul de salarizare pentru functiile de conducere si de executie tehnice, economice si de alta specialitate din aparatul propriu al Ministerului Sănătătii este cel prevăzut la cap. I, pct. I lit. A din anexa VI la Legea nr. 57/1974.

Art. 6 – (1) Structura organizatorica a Ministerului Sănătătii este prevăzută în anexa nr. 1.
(2) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al ministerului este de 220, exclusiv demnitarii.
(3) În structura organizatorica a Ministerului Sănătătii pot functiona departamente, directii generale, directii, servicii, oficii si birouri.
(4) Numărul maxim de posturi de conducere este de 20% din numărul maxim de posturi din aparatul propriu al ministerului.
(5) Numărul posturilor de medici, farmacisti (ingineri, economisti etc.) principali I va fi cel mult de 10%, cel de medici, farmacisti (ingineri, economisti etc.), principali II, de cel mult 15% din numărul total de personal cu studii superioare, iar cel de inspectori generali de cel mult 45 posturi.
(6) Structura organizatorica a compartimentelor, statul de functiuni, atributiile si sarcinile aparatului propriu se aproba prin ordin al ministrului sănătătii.
(7) Pentru comisiile de specialitate Ministerul Sănătătii va putea utiliza 8 posturi prin plata cu ora în mod temporar.

Art. 7 – (1) Ministerul Sănătătii are în subordine unitatile publice prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Înfiintarea si desfiintarea unitătilor subordonate Ministerului Sănătătii, obiectul de activitate al acestora, structurile organizatorice, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si gradele de organizare se aproba de ministrul sănătătii.
(3) Înfiintarea si desfiintarea unitătilor finantate de la bugetul de stat se poate face numai cu acordul Ministerului Finantelor.

Art. 8 – În vederea asigurarii, respectarii normelor morale si ale deontologiei medicale, precum si pentru aplicarea regulilor de buna practica a profesiunilor de către personalul medico-sanitar si farmaceutic, functionează colegiul central si colegiile judetene (al municipiului Bucuresti); modul de organizare si functionare a acestor colegii se stabileste prin regulament aprobat de ministrul sănătătii.

Art. 9 – Ministerul Sănătătii va utiliza un parc propriu de transport, atit pentru aparatul central, cit si pentru unitatile subordonate care va fi stabilit prin ordin al ministrului, cu acordul ministrului de stat coordonator.

Art. 10 – Personalul transferat în interesul serviciului, trecut în functii cu niveluri de salarizare mai mici sau ramas disponibil, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei hotărîri, beneficiaza de salariul tarifar avut, sporul de vechime si indemnizatia de conducere, după caz, pe o perioadă de 3 luni de la intrarea în vigoare a hotărîrii.

Art. 11 – În aplicarea prevederilor prezentei hotărîri, ministrul sănătătii poate emite ordine si instructiuni.

Art. 12 – Ministerul Finantelor si Ministerul Resurselor si Industriei vor introduce modificările corespunzătoare care decurg din aplicarea prezentei hotărîri în indicatorii economici si financiari ai Ministerului Sănătătii, pe anul 1990.

Art. 13 – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10.08.1990. Pe aceeasi data se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 65 din 22 ianuarie 1990.

PRIM-MINISTRU
PETRE ROMAN

Bucuresti, 10 august 1990.
Nr. 961.

ANEXA Nr. 1
MINISTERUL SĂNĂTĂTII
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 961/1990

LEGENDA
A = Directia Generală a Asistentei Medicale si Medicinei Preventive
B = Directia Generală a Asistentei Mamei, Copilului si Adolescentului
C = Directia Farmaceutica
D = Directia Sinteze, Informatizare, Privatizare, Juridic si Relatii cu Publicul
E = Directia Resurse Umane în Sectorul Sănătate
F = Directia Cooperare Internationala
G = Directia Aparatura Medicală
H = Directia Economica Plan-Prognoze
I = Directia Bugetului Sănătătii
J = Directia Programe si Evaluare
K = Consilieri

ANEXA Nr. 2
LISTA
unitătilor direct subordonate Ministerului Sănătătii
anexa-2-hotarare-de-guvern-961-1990