Hotarare de guvern 973/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 973/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica

În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului, Guvernul României hotărăste:

Art. 1  -(1) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care are misiunea de a asigura elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea politicilor în domeniul comunicatiilor si informaticii, care îndeplineste si rolul de autoritate de reglementare în activitătile specifice agentiei.
(2) Sediul Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica este în municipiul Bucuresti, Bd Libertătii nr. 14, sectorul 5.

Art. 2 – Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica preia toate drepturile si obligatiile ce reveneau Ministerului Comunicatiilor si Comisiei Nationale de Informatica, stabilite prin acte normative, conventii, acorduri internationale, contracte si altele asemenea.

Art. 3 – În vederea îndeplinirii rolului sau, Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are următoarele functii si responsabilităti:
a) functia de strategie, prin care se definesc obiectivele strategice si tactice ale sectorului, asigurând planul, elaborarea si implementarea politicilor în domeniul comunicatiilor si informaticii;
b) functia de monitorizare, evaluare si control al realizării politicilor în domeniul comunicatiilor si informaticii;
c) functia de administrare si gestionare de resurse, prin care planifica, aloca, urmăreste si evalueaza utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;
d) functia de reglementare-elaborare a cadrului normativ, metodologic si a procedurilor functionale, operationale si financiare, prin care se realizează politicile în domeniu;
e) functia de autoritate de urmărire si control al respectării reglementărilor din domeniul sau de activitate;
f) functia de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civilă si cu cetătenii, precum si cu furnizorii de produse si servicii din domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
g) functia de reprezentare în organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate;
h) functia de realizare a politicilor pentru armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene.

Art. 4 – (1) În vederea exercitării functiilor sale, Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are următoarele atributii principale:
1. defineste politicile de restructurare, privatizare si de atragere a capitalului străin în domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
2. armonizeaza politicile proprii cu cele din domeniul industriei, comertului, educatiei, precum si din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;
3. analizează evolutia fenomenelor din domeniul sau de activitate, prin definirea, monitorizarea si evaluarea de indicatori specifici si scheme de analiza pentru sistemele tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
4. stimuleaza cercetarea, dezvoltarea, inovarea si transferul de tehnologii în comunicatii si informatica, valorifica rezultatele, urmăreste absorbtia si difuzia acestora în rândul agentilor economici si în economie în general; defineste, finantează si implementeaza proiecte, programe si activităti în domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
5. initiază si elaborează proiecte de acte normative în domeniu si le supune aprobării Guvernului; propune si dezvolta cadrul institutional în domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei; avizează proiecte de acte normative care contin prevederi ce intra sub incidenta domeniului sau de competenta; supune spre aprobare Guvernului cadrul legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat al industriei de produse si servicii ale tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
6. exercita atributiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ al administratiei publice centrale, sub a cărui autoritate directa functionează unităti aflate în subordinea sau în coordonarea sa; monitorizează si evalueaza activităti ale unitătilor specifice domeniului;
7. initiază si coordonează procesul de privatizare a unitătilor aflate în subordine;
8. urmăreste si controlează aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare, a conventiilor si acordurilor internationale în domeniul postei si telecomunicatiilor si ia măsuri pentru prevenirea si înlăturarea oricăror încălcări ale acestora;
9. elaborează reglementările si normele necesare asigurării protectiei mediului în domeniu;
10. initiază si aproba norme si reglementări vizând domeniul postei si telecomunicatiilor; acorda licente si autorizatii operatorilor si furnizorilor de servicii din domeniul postei si telecomunicatiilor;
11. asigura dezvoltarea si modernizarea, pe întregul teritoriu al tarii, a serviciilor pentru care sunt acordate drepturi speciale;
12. monitorizează implementarea programului de actiuni prevăzut de strategia de dezvoltare a telecomunicatiilor si de strategia nationala de informatizare; prezintă Guvernului rapoarte privind stadiul de realizare a obiectivelor prevăzute în aceste strategii;
13. asigura finantarea dezvoltării coerente a infrastructurii informationale nationale a administratiei publice, a nucleului informational;
14. initiază elaborarea de standarde nationale în acord cu cerintele nationale, cu standardele europene si internationale în domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei si propune spre adoptare standarde internationale;
15. avizează proiectele directoare de informatizare pentru administratia publică, institutii publice si altele asemenea si desemnează, după caz, reprezentantul sau în cadrul comisiilor de licitatii;
16. coordonează politicile privind realizarea retelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Comunitatea Europeană;
17. administrează si gestionează, în mod direct, următoarele resurse din domeniul public pe teritoriul României: planul national de numerotare, spectrul de frecvente radioelectrice si pozitiile orbitale atribuite;
18. stimuleaza dezvoltarea regionala si locală, precum si înfiintarea si dezvoltarea de parcuri stiintifice si tehnologice, centre de inovare si incubare de afaceri, de transfer tehnologic si altele asemenea;
19. stimuleaza si monitorizează participarea României la programe si proiecte internationale, comunitare si bilaterale în domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
20. conduce, finantează, monitorizează si implementeaza programe/proiecte de cercetare în domeniul comunicatiilor si informaticii; atribuie conducerea programelor în conformitate cu reglementările în vigoare;
21. stimuleaza dialogul cu comunitatea stiintifică si cu alte structuri ale societătii civile; stimuleaza implicarea acestora în definirea si implementarea politicilor în domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei;
22. aproba regulamentul-cadru si componenta Consiliului consultativ al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica, precum si ale organelor de lucru ale acestuia; asigura secretariatele acestora;
23. publică toate actele normative, metodologiile, procedurile, licentele, autorizatiile si altele asemenea, elaborate în domeniul sau de competenta, cu exceptia informatiilor care pot sa lezeze interesele comerciale ale organizatiilor implicate;
24. prognozeaza, planifica si reprogramează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul sau de competenta;
25. asigura reprezentarea în organe si organisme internationale de comunicatii si informatica, sustinand în cadrul acestora politica si strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;
26. colaborează cu organisme si organizatii nationale si internationale din domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informatiei; dezvolta si stimuleaza relatiile cu acestea;
27. coordonează derularea programelor de asistenta financiară de la Uniunea Europeană si a acordurilor guvernamentale în domeniul comunicatiilor si informaticii;
28. sustine activitatea de participare a României la târguri, expozitii si alte asemenea manifestări internationale în domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informaticii;
29. colaborează cu institutiile internationale în domeniul tehnologiilor comunicatiilor si informaticii;
30. publică rapoarte, studii si altele asemenea; realizează studii, analize, monitorizari si alte activităti în domeniu pentru evaluarea si controlul conducerii programelor si proiectelor; organizează seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale de imagine si diseminare de informatii si de constientizare a publicului; în aceste scopuri, poate contracta servicii de consultanta, expertiza, asistenta tehnica si altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.
(2) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica îndeplineste orice alte atributii care îi revin prin acte normative.

Art. 5 – (1) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica este condusă de un presedinte ajutat de 2 vicepresedinti numiti prin decizie a primului-ministru.
(2) Presedintele si vicepresedintii agentiei sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică.
(3) Presedintele reprezintă Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din străinătate.
(4) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
(5) Presedintele îndeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite. (6) Atributiile si competentele vicepresedintilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica.
(7) Presedintele poate delega dreptul de semnatura, în conditiile legii, celor 2 vicepresedinti.

Art. 6 – (1) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica îndeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui.
(2) Secretarul general este salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998, cu modificările ulterioare.

Art. 7 – (1) Structura organizatorică a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica este prevăzută în anexa nr. 1.
(2) În structura organizatorică a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri. În cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza servicii, birouri si colective temporare de lucru, conform legislatiei în vigoare.
(3) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al acesteia, care se aproba prin ordin al presedintelui.
(4) Numărul maxim de posturi este de 130, exclusiv presedintele si vicepresedintii.

Art. 8 – Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.

Art. 9 – În exercitarea atributiilor sale Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica conlucreaza cu ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale si cu alte organisme interesate.

Art. 10 – (1) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica are în coordonare Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Informatica – ICI Bucuresti (I.C.I.), Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii (I.N.S.C.C.) si Regia Autonomă „Inspectoratul General al Comunicatiilor” (I.G.C.), prevăzute în anexa nr. 2.
(2) Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica îndeplineste drepturile si obligatiile actionarului unic la Societatea Nationala de Radiocomunicatii – S.A. si la Compania Nationala „Posta Română” – S.A., prevăzute în anexa nr. 3, până la privatizarea acestor unităti.

Art. 11 – (1) Personalul existent în cadrul Ministerului Comunicatiilor si în Comisia Nationala de Informatica va fi preluat de către Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica si se considera transferat.
(2) Personalul de conducere si de executie al Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica va fi salarizat potrivit legii.

Art. 12 – Patrimoniul Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica se constituie prin preluarea, pe bază de protocol, a activului si pasivului Ministerului Comunicatiilor si ale Comisiei Nationale de Informatica.

Art. 13 – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 215/1995 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Informatica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1995.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 23 decembrie 1998.
Nr. 973.

ANEXA Nr. 1
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatica
Numărul maxim de posturi: 130
(exclusiv presedintele si vicepresedintii)
ANEXA Nr. 1 - Hotarare de Guvern 973/1998

ANEXA Nr. 2
UNITĂTILE
care functionează în coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică
ANEXA Nr. 2 - Hotarare de Guvern 973/1998

ANEXA Nr. 3
UNITĂTILE
la care Agentia Natională pentru Comunicatii si Informatică îndeplineste drepturile si obligatiile actionarului unic până la privatizarea acestora
ANEXA Nr. 3 - Hotarare de Guvern 973/1998