Hotarare de guvern 995/2003 privind reglementarea unor activităti preluate de Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucuresti


EMITENT: GUVERN

Hotarare de guvern 995/2003 privind reglementarea unor activităti preluate de Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucuresti

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 17 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 si art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în munca, cu modificările si completările ulterioare, Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

Art. 1 – Contractele individuale de muncă încheiate de către cetătenii români cu misiunile diplomatice si cu oficiile consulare străine cu sediul în România, precum si cu reprezentantele din România ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul în străinătate se înregistrează la Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucuresti, cu respectarea reglementărilor stabilite de lege pentru celelalte categorii de angajatori care desfăsoară activitatea pe teritoriul României si pentru ai căror angajati carnetele de muncă se păstrează si se completează de inspectoratele teritoriale de muncă.

Art. 2 – (1) Pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 1 Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucuresti va percepe un comision de 0,75% din fondul lunar de salarii, calculat în lei, misiunilor diplomatice si oficiilor consulare străine cu sediul în România, precum si reprezentantelor din România ale unor firme, asociatii, fundatii sau organizatii cu sediul în străinătate, persoanelor juridice străine cărora le păstrează si le completează carnetele de muncă.
(2) Angajatorii prevăzuti la alin. (1) au obligatia de a prezenta la Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului Bucuresti dovezile din care să rezulte plata salariilor, însotite de actele ce atesta plata lunară a contributiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, precum si bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale. Aceste dovezi, inclusiv actele care le însotesc, se vor prezenta lunar, până la sfârsitul lunii următoare celei pentru care sunt datorate contributiile la bugetele mentionate.
(3) Comisionul prevăzut la alin. (1) se va calcula în lei, iar plata acestuia se va efectua până la sfârsitul lunii următoare celei pentru care este datorată.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
────────────────
Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei
Elena Dumitru

Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat

Ministrul finantelor publice
Mihai Nicolae Tanasescu

Bucuresti, 22 august 2003.
Nr. 995.