Legea 111/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 111/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 74/2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articolul UNIC – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Se înfiintează Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumită în continuare Autoritate, ca institutie publică, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucuresti, prin reorganizarea Directiei de reglementare si monitorizare a achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice si a Serviciului achizitii lucrări publice al Directiei generale achizitii în lucrări publice si infrastructură rurală din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.”

2. La articolul 2, litera d) va avea următorul cuprins:
„d) asigurarea unui cadru corespunzător de aplicare conformă a legislatiei în domeniul achizitiilor publice;”.

3. La articolul 3, literele b) si c) vor avea următorul cuprins:
„b) de reglementare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achizitie publică;
c) de monitorizare, analiză, evaluare si supraveghere a modului de atribuire a contractelor de achizitie publică;”.

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9. – (1) Personalul Autoritătii poate fi constituit din functionari publici sau, după caz, din personal contractual.
(2) Salarizarea personalului Autoritătii se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile sectorului bugetar, referitoare la personalul din aparatul de lucru al Guvernului.
(3) Salariile de bază ale personalului Autoritătii pot fi majorate pe baza unor criterii aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
„Art. 12. – La articolul 3 alineatul (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare din cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
«h) Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.»”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

  • PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  • BOGDAN OLTEANU
  • PRESEDINTELE SENATULUI
  • NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 27 aprilie 2006.
Nr. 111.