a34


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. 1 – Taxele pentru procedurile prevăzute de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie se plătesc în contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, în cuantumul si termenele prevăzute în anexele nr. 1 si 2 si constituie venituri la bugetul de stat.
Cuantumul taxelor în lei prevăzut în anexa nr. 1 se va indexa potrivit legii.

Art. 2 – Sumele reprezentind taxele încasate se vărsa de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci la bugetul de stat, potrivit instructiunilor Ministerului Finantelor, care se vor emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 3 – Taxa pentru eliberarea brevetului de inventie si tipărirea descrierii se plăteste în termen de 6 luni de la publicarea hotărîrii de acordare a brevetului. Aceasta taxa – majorată cu 50% – poate fi plătită într-un nou termen de 6 luni, calculat de la expirarea termenului initial.
Neplata taxei prevăzute la alin. 1, în termenele stabilite, are ca urmare decăderea titularului din dreptul la eliberarea brevetului de inventie.
Decăderea se publică în Buletinul oficial de proprietate industriala.

Art. 4 – Taxele pentru mentinerea în vigoare a brevetului de inventie se datorează de la data depozitului cererii de brevet, inclusiv pentru anul în care se eliberează brevetul, si se plătesc în termen de 3 luni de la eliberarea brevetului.
Pentru anii următori eliberării brevetului de inventie taxele de mentinere în vigoare se plătesc pînă la prima zi a fiecărui an de protectie.
Aceste taxe – majorate cu 50% – pot fi plătite si în următoarele 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute la alin. 1 si 2.
Neplata taxelor în termenele prevăzute de acest articol are ca urmare decăderea titularului din drepturile decurgind din brevet.
Decăderea se publică în Buletinul oficial de proprietate industriala.

Art. 5 – Inventatorii, solicitanti sau titulari ai brevetelor de inventie, care au un venit anual brut de pînă la 1.000.000 lei si care nu au transmis dreptul de exploatare a inventiei, plătesc 10% din cuantumul taxelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezenta lege.
Institutiile publice, precum si societătile comerciale cu un profit brut anual mai mic de 10 milioane lei, avînd un număr de salariati mai mic de 200 si care nu au transmis dreptul de exploatare a inventiei, plătesc 50% din cuantumul taxelor prevăzute în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2, după caz.
Sînt scutiti de plată taxelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2 elevii, studentii si militarii în termen, atît ca autori individuali de inventii, cît si în colective formate exclusiv din aceste categorii de persoane, pe timpul cît au aceasta calitate si pentru procedurile aflate în derulare pe perioada în care au calitatea respectiva.

Art. 6 – Din veniturile anuale obtinute în lei si în valută, ca urmare a aplicării prezentei legi, o cota-parte de pînă la 30% va putea fi utilizata de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci pentru realizarea activitătilor legate de dotarea tehnica si a bazei de date informatizate prevăzute la art. 64 lit. c) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie.
Cota anuală de constituire a acestui fond se va stabili prin legea bugetară, iar modul de constituire si utilizare a fondului prevăzut la alin. 1 se vor stabili prin instructiunile emise de Ministerul Finantelor.

Art. 7 – Pentru procedurile neefectuate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi se datorează taxele prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

Art. 8 – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărîrea Guvernului nr. 227 din 5 mai 1992 privind taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 3 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE SENATULUI
prof. univ. OLIVIU GHERMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 7 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE

Bucuresti, 18 decembrie 1992.
Nr. 120.

ANEXA
CUANTUMUL sI TERMENELE
privind plata taxelor în lei
anexa-1-legea-120-1992

ANEXA
CUANTUMUL sI TERMENELE
privind plata taxelor în valută
anexa-2-legea-120-1992