Legea 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Capitolul 1 – Dispozitii generale

Art. 1 – Drepturile asupra desenelor si modelelor industriale sînt recunoscute si protejate prin eliberarea unui titlu de protectie de către Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, în conditiile prezentei legi.

Art. 2 – Titlul de protectie este certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial, care conferă titularului sau un drept exclusiv de exploatare pe teritoriul României.

Art. 3 – Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare apartine autorului desenului sau modelului industrial ori succesorului sau în drepturi.
În cazul în care titularul este altul decît autorul, acesta din urma are dreptul la eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare.

Art. 4 – Dacă mai multe persoane au creat acelasi desen sau model industrial, independent una de alta, dreptul la eliberarea certificatului apartine aceleia care a depus cea dintii cererea de înregistrare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci sau, dacă o prioritate a fost recunoscută, aceleia a carei cerere are cea mai veche data de prioritate.

Art. 5 – Dacă autorul este salariat, în lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial apartine:
a) unitătii, pentru desenele sau modelele industriale realizate de salariat în executarea fie a unui contract de muncă ce prevede o misiune creativa care corespunde cu functiile sale efective, fie a unei misiuni de cercetare care i-a fost încredintată în mod expres;
b) salariatului, pentru desenele si modelele industriale realizate de către acesta fie în cursul exercitării functiilor sale, fie în domeniul activitătilor unitătii, prin cunoasterea sau folosirea tehnicilor ori mijloacelor specifice ale unitătii sau a datelor existente în unitate; în aceste conditii, unitatea are un drept de preferinta la încheierea unui contract de cesiune sau licenta neexclusiva ce trebuie exercitat în termen de 3 luni de la data ofertei salariatului; în lipsa unui acord al părtilor asupra pretului contractului, acesta urmează să fie stabilit de instantele judecătoresti în functie de contributia initială a fiecărei părti, cît si de utilitatea industriala si comercială a desenului sau modelului industrial;
c) salariatului, pentru toate celelalte desene si modele industriale.
În cazurile prevăzute la lit. a) si b), salariatul-autor si unitatea au obligatia să se informeze reciproc, în scris, asupra stadiului realizării desenului sau modelului industrial si să se abtină de la orice divulgare de natura a prejudicia, în tot sau în parte, exercitarea drepturilor conferite de lege.
Încălcarea obligatiei de a informa atrage răspunderea persoanei vinovate, potrivit dreptului comun.
În cazul prevăzut la lit. a), dacă, în termen de 60 de zile de la data cînd salariatul informează unitatea asupra realizării desenului sau modelului industrial, aceasta nu depune cererea si nu exista o alta conventie între autor si unitate, dreptul la depunerea cererii si la eliberarea certificatului apartine salariatului, în conditiile prevăzute la lit. b).

Art. 6 – Persoanele fizice sau persoanele juridice, avînd domiciliul sau sediul în afară teritoriului României, beneficiază de dispozitiile prezentei legi, în conditiile conventiilor internationale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate de protectie cu tările ai căror resortisanti sînt.

Art. 7 – Protectia asigurata prin prezenta lege nu exclude beneficiul protectiei conferite prin dreptul de autor.

Capitolul 2 – Conditii pentru protectia desenelor si modelelor industriale

Art. 8 – Poate fi înregistrat ca desen sau model industrial aspectul nou al unui produs avînd o functie utilitara.

Art. 9 – Un desen sau un model industrial este nou dacă, anterior datei de constituire a depozitului reglementar al cererii sau al prioritătii recunoscute, nu a mai fost făcut public, în tara si în străinătate, pentru aceeasi categorie de produse.
Un desen sau model este considerat industrial dacă obiectul la care se aplică desenul sau modelul poate fi reprodus ori de cîte ori este necesar.
Divulgarea desenului sau modelului industrial nu se ia în considerare în cazul în care emana de la un autor sau succesorul sau în drepturi si s-a produs în termen de 12 luni, care a precedat înregistrarea cererii.

Art. 10 – Desenul sau modelul industrial, al cărui aspect este determinat de o functie tehnica, nu poate fi înregistrat chiar dacă are noutate.

Art. 11 – Sînt excluse de la protectie desenele sau modelele industriale ale căror destinatie si aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri.

Capitolul 3 – Înregistrarea si eliberarea titlului de protectie

Art. 12 – Cererea de înregistrare a desenului sau a modelului industrial, continînd datele de identificare a solicitantului si a autorului, precum si indicarea produsului ori produselor cărora modelul industrial le este destinat a fi incorporat, însotită de o descriere sumară a elementelor caracteristice ale desenului sau modelului industrial, toate redactate în limba română, precum si de 10 reproduceri grafice, se depun la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, personal sau prin mandatar cu domiciliul sau sediul în România, constituind depozitul national reglementar.
Cererea de înregistrare poate contine si solicitarea de amînare a publicării.

Art. 13 – Data depozitului national reglementar este data primirii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci a documentelor prevăzute la art. 12 si se înscrie în Registrul national al cererilor depuse.

Art. 14 – În procedurile în fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, solicitantul certificatului de înregistrare sau succesorul sau în drepturi poate beneficia de asistenta unui consilier în proprietate industriala, autorizat.

Art. 15 – Un depozit multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele industriale destinate a fi încorporate în aceeasi categorie de produse, în conformitate cu clasificarea internationala a desenelor si modelelor industriale.

Art. 16 – Depozitul national reglementar asigura solicitantului un drept de prioritate, cu începere de la data constituirii acestuia, fată de orice alt depozit ulterior privind acelasi desen sau model industrial.

Art. 17 – Persoanele fizice sau persoanele juridice ale statelor părti la conventiile la care România este parte beneficiază de un drept de prioritate de 6 luni, cu începere de la data primului depozit, dacă solicita protectia în acest termen, pentru acelasi desen sau model.

Art. 18 – Invocarea prioritătii se poate face si în urma expunerii desenului sau modelului industrial într-o expozitie internationala, dacă cererea este depusa în termen de 6 luni de la data introducerii produsului în expozitie.
Aceasta perioada nu prelungeste termenul de prioritate prevăzut la art. 17.

Art. 19 – Prioritătile prevăzute la art. 17 si 18 sînt recunoscute dacă sînt invocate o dată cu depunerea cererii si dacă în termen de 3 luni de la data depunerii cererii se confirma prin acte de prioritate.

Art. 20 – Cererea de înregistrare a desenului sau a modelului industrial, precum si reproducerea, fotografia sau orice reprezentare grafica a acestuia se publică în Buletinul oficial de proprietate industriala al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, în termen de maximum 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar, în alb-negru sau, la cerere, în culori.
Publicarea prevăzută la alineatul precedent poate fi amînată, la cererea solicitantului, pe o perioadă care nu poate depăsi 12 luni, calculată de la data depunerii cererii sau de la data prioritătii, cînd aceasta a fost invocată.

Art. 21 – Persoanele interesate pot face obiectii scrise la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci privind înregistrarea desenului sau modelului industrial, în termen de 3 luni de la data publicării acestuia.

Art. 22 – Cererile de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale se examinează de către sectorul de specialitate al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci. Hotărîrea de admitere sau de respingere a cererii se ia de către o comisie în termen de cel mult 6 luni de la data publicării cererii.
Înregistrarea desenelor sau modelelor industriale se face în Registrul national al desenelor si modelelor industriale si se publică în Buletinul oficial de proprietate industriala al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci.

Art. 23 – Pentru neîndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 8, Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci poate proceda la revocarea din oficiu a hotărîrilor sale, pînă la comunicarea acestora.

Art. 24 – Hotărîrile privind cererile de înregistrare a desenului sau modelului industrial pot fi contestate pe cale administrativă, în scris si motivat, la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, în termen de 3 luni de la comunicare.
Contestatia va fi examinata, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia, de o comisie de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, a carei componenta este alta decît aceea a comisiei prevăzute la art. 22 alin. 1.

Art. 25 – Hotărîrea Comisiei de reexaminare se comunică părtilor în termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacată la Tribunalul municipiului Bucuresti, în termen de 3 luni de la comunicare.
Hotărîrile Comisiei de reexaminare si hotărîrile judecătoresti rămase definitive se publică în Buletinul oficial de proprietate industriala al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci.

Art. 26 – Toate hotărîrile luate în cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci vor fi motivate.

Art. 27 – Eliberarea certificatelor de înregistrare de desene sau modele industriale de către Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci se face în temeiul hotărîrilor de admitere rămase definitive, în termen de 30 de zile de la data la care hotărîrea de admitere a rămas definitivă.

Art. 28 – Procedurile de înregistrare a desenului sau modelului industrial prevăzute de prezenta lege sînt supuse taxelor din anexele nr. 1 si 2.
Taxele se plătesc în contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, în cuantumul si termenele prevăzute în anexele nr. 1 si 2, si constituie venituri ce se vărsa la bugetul de stat.
Taxele datorate de persoanele fizice si persoanele juridice străine cu domiciliul sau, după caz, cu sediul în străinătate se plătesc în valută si sînt cele prevăzute în anexa nr. 2.
Creatorii, solicitanti sau titulari ai certificatului de înregistrare a desenului si modelului industrial, care au un venit anual brut de pînă la 1.000.000 lei, plătesc 10% din cuantumul taxelor prevăzute în anexe.
Neplata taxelor la termenele prevăzute în anexe atrage neefectuarea procedurii, nerecunoasterea prioritătii si, după caz, decăderea din drepturi a titularului certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial.
Din încasările anuale obtinute, o cota de 30% va putea fi utilizata de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci numai pentru achizitionarea de aparatura si echipament de informatizare necesare în vederea îndeplinirii atributiilor ce-i revin conform art. 40 din prezenta lege.

Capitolul 4 – Drepturi si obligatii

Art. 29 – Certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial conferă titularului dreptul de a interzice tertilor să efectueze fără autorizarea sa următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vînzare, folosirea, importul sau stocarea în vederea comercializării, oferirii spre vînzare sau folosirii desenului sau modelului industrial al produsului în care acesta este incorporat.

Art. 30 – În cazul cererii de înregistrare, publicată în conformitate cu art. 20, persoana fizica sau persoana juridică indreptatita la eliberarea certificatului beneficiază provizoriu de aceleasi drepturi conferite titularului, în conformitate cu prevederile art. 2 si 29, începînd cu data constituirii depozitului reglementar al cererii pînă la eliberarea certificatului de înregistrare.
Încălcarea prevederilor alin. 1 atrage pentru persoanele vinovate obligatia de despăgubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despăgubirilor se poate executa numai după eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial.

Art. 31 – Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului industrial este de 5 ani de la data constituirii depozitului reglementar si poate fi reînnoită pe doua perioade succesive de 5 ani.
Pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de mentinere în vigoare a acestuia.
Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci acorda un termen de gratie de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de mentinere în vigoare, pentru care se percep majorări.
Neplata acestor taxe atrage decăderea titularului din drepturi.
Decăderea titularului din drepturi se publică în Buletinul oficial de proprietate industriala al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci.

Art. 32 – Titularii certificatelor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale pot mentiona pe produse semnul D, respectiv litera „D” majuscula, înscrisă într-un cerc, însotită de numele titularului sau numărul certificatului.

Art. 33 – Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, drepturile care decurg din cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial, precum si drepturile născute din certificatul de înregistrare eliberat sînt transmisibile în tot sau în parte.
Transmiterea se poate face prin cesiune sau pe bază de licentă exclusiva ori neexclusiva, precum si prin succesiune legală sau testamentară.
Transmiterea produce efecte fată de terti, începînd cu data înregistrării la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, în Registrul national al cererilor depuse sau, după caz, Registrul national al desenelor si modelelor industriale înregistrate.

Art. 34 – Autorul, titular al certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite pe bază de contract cu persoanele care exploatează desenul sau modelul industrial.
În cazul încheierii unui contract de cesiune, drepturile patrimoniale ale autorului se stabilesc în acest contract.

Art. 35 – Înregistrarea în străinătate a desenelor si modelelor industriale create pe teritoriul României se face de către persoana fizica sau persoana juridică indreptatita la eliberarea certificatului.
Înregistrarea în străinătate se face numai după depunerea cererii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci.
În vederea înregistrării în străinătate, persoanele fizice si persoanele juridice îndreptătite pot beneficia de credite în valută.

Art. 36 – Autorul are dreptul sa i se mentioneze numele, prenumele si calitatea în certificatul de înregistrare eliberat, precum si în orice acte sau publicatii privind desenul sau modelul industrial.
Datele din certificatul de înregistrare se înscriu în carnetul de muncă.

Art. 37 – Certificatul de înregistrare a desenului sau modelului industrial, eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci, poate fi anulat, în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, în cazul cînd se constată că, la data înregistrării cererii, nu erau îndeplinite conditiile pentru acordarea protectiei.
Anularea poate fi cerută pe toată durata de valabilitate a certificatului si se judeca de către Tribunalul municipiului Bucuresti.
Hotărîrea de anulare se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci si se publică în termen de maximum 2 luni de la data înregistrării acesteia.

Art. 38 – Litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului industrial, calitatea de titular al certificatului de înregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale născute din contractele de cesiune sau licenta, precum si cele referitoare la nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 3 sînt de competenta instantelor judecătoresti.

Capitolul 5 – Atributiile Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci în domeniul protectiei desenelor si modelelor industriale

Art. 39 – Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci este organul guvernamental de specialitate, cu autoritate unica pe teritoriul României, care asigura protectia desenelor si modelelor industriale.

Art. 40 – Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci are următoarele atributii în domeniul protectiei desenelor si modelelor industriale:
a) acorda protectie prin eliberarea certificatului de înregistrare a desenelor si modelelor industriale;
b) este depozitarul Registrului national al cererilor depuse si al Registrului national al desenelor si modelelor industriale înregistrate;
c) efectuează, la cerere, informarea din desenele si modelele industriale publicate;
d) întretine relatii cu organizatiile guvernamentale similare si cu organizatiile internationale de specialitate la care România este membra;
e) acorda, la cerere, asistenta în domeniul proprietătii industriale, organizează cursuri de instruire pentru specialistii în domeniu;
f) editează si publică periodic în Buletinul oficial de proprietate industriala al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci date privitoare la desenele si modelele industriale.

Capitolul 6 – Raspunderi si sanctiuni

Art. 41 – Însusirea fără drept, în orice mod, a calitătii de autor al desenului sau modelului industrial constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 42 – Reproducerea, fără drept, a desenului sau modelului industrial în scopul fabricării de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse în vederea punerii în circulatie ori folosirii, fără acordul titularului certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, în perioada de valabilitate a acestuia, constituie infractiune de contrafacere a desenului sau modelului industrial si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
Actiunea penală se pune în miscare la plîngerea prealabilă a părtii vătămate.
Pentru prejudiciile cauzate, titularul are dreptul la despăgubiri potrivit legii.

Art. 43 – Divulgarea, de către personalul Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci, precum si de către persoanele care efectuează lucrări în legătură cu desenele si modelele industriale, a datelor cuprinse în cererile de înregistrare pînă la publicarea lor, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
PRESEDINTELE SENATULUI
prof. univ. OLIVIU GHERMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 23 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE

Bucuresti, 29 decembrie 1992.
Nr. 129.