a43


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 129/1996 privind transportul pe căile ferate române

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Capitolul 1 – Dispozitii generale

Art. 1 – (1) În sensul prezentei legi, prin transport public feroviar se întelege transportul de călători, bagaje, mărfuri si alte bunuri, efectuat pe căile ferate.
(2) Transporturile publice feroviare de călători, bagaje, mărfuri si alte bunuri se efectuează pe bază de contract de transport.
(3) Contractul de transport se încheie si se executa în conformitate cu prevederile Codului comercial, ale Regulamentului de transport al căilor ferate române si ale conventiilor internationale la care România este parte.

Art. 2 – Transportul public feroviar constituie, prin natura sa, un sector strategic, de interes national, reprezintă un serviciu esential pentru societate, contribuie la satisfacerea dreptului la libera circulatie, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, asigura transportul persoanelor, al mărfurilor si al altor bunuri în interiorul tarii si în trafic international, cu înalt grad de sigurantă, în conditii ecologice, eficiente, si îndeplineste sarcini specifice pentru nevoile de apărare a tarii, potrivit legii.

Art. 3 – (1) Transportul public feroviar se organizează si se efectuează pe principii comerciale de piata, în principal de către Societatea Nationala a Căilor Ferate Române, denumita prescurtat S.N.C.F.R., cu sigla C.F.R., care are statut de regie autonomă de interes national, sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Aceasta functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară si beneficiază de alocatii de la bugetul de stat în conditiile contractului de activitate prevăzut la art. 45.
(2) Alocatiile bugetare se atribuie pentru infrastructura căilor ferate române si pentru realizarea proiectelor de importanta nationala care asigura integrarea României în sistemul de transport feroviar european. Pentru serviciile sociale, efectuate din dispozitia autoritătilor publice competente, prin actul normativ care a prevăzut efectuarea acestor servicii se vor asigura S.N.C.F.R. compensatiile corespunzătoare.

Art. 4 – S.N.C.F.R. are în administrare infrastructura căilor ferate române, proprietate publică a statului, si detine în proprietatea sa bunurile pe care le are în dotare si pe cele dobîndite în nume propriu cu orice titlu.

Art. 5 – În conditiile prezentei legi, pot fi autorizate sa realizeze transport public feroviar si alte persoane juridice pe infrastructura căilor ferate române de interes local, aflată în administrarea S.N.C.F.R.

Capitolul 2 – Autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare

Art. 6 – Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, care, în aceasta calitate, exercita următoarele atributii:
a) aproba normele si regulamentele general obligatorii de sigurantă a circulatiei în transporturile feroviare si asigura supravegherea respectării acestora;
b) exercita controlul de stat, prin organ propriu de inspectie, control si supraveghere, privind respectarea reglementării interne si internationale în activitătile specifice transporturilor feroviare;
c) exercita autoritatea de registru prin Registrul feroviar român;
d) autorizeaza persoanele juridice pentru efectuarea transportului public si asigura autorizarea, din punct de vedere tehnic, a agentilor care efectuează lucrările de constructie, întretinere si reparatie a elementelor infrastructurii căilor ferate române si a materialului rulant;
e) aproba norme si regulamente obligatorii pentru detinătorii de linii ferate industriale si de mijloace de transport pe calea ferată care au acces pe infrastructura căilor ferate române, si, după caz, pentru beneficiarii de transport;
f) aproba instructiuni de exploatare tehnica cu privire la functionarea infrastructurii căilor ferate române;
g) aproba parametrii minimi ai infrastructurii căilor ferate române, corespunzatori normelor interne, internationale sau stabiliti prin acorduri la care România este parte;
h) stabileste norme tehnice obligatorii de proiectare, de constructie si de reparare a mijloacelor de transport, astfel încât acestea sa corespundă si în cazurile de apărare nationala;
i) aproba norme specifice de protectie a muncii în transporturile feroviare în concordanta cu legislatia interna si cu acordurile internationale la care România este parte;
j) coordonează sistemul de securitate a transporturilor publice feroviare si activitătile de prevenire si combatere a faptelor ilicite;
k) aproba studii de fezabilitate, finantate de la bugetul de stat, pentru modernizări si obiective noi, care privesc activitatea de transport public feroviar, în limita competentelor stabilite de legislatia în vigoare;
l) aproba, în conditiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale.

Capitolul 3 – Infrastructura căilor ferate române si asigurarea functionarii acesteia

Art. 7 – (1) Infrastructura căilor ferate române constituie proprietate publică a statului, fiind formată din ansamblul elementelor necesare circulatiei materialului rulant în scopul efectuării serviciului public de transport feroviar, în conditii de sigurantă, potrivit tehnologiilor si reglementărilor specifice transportului feroviar.
(2) Elementele ansamblului care formează infrastructura căilor ferate române sunt:
a) liniile ferate deschise circulatiei publice, terenul aferent pe care acestea sunt efectiv construite si terenurile situate de o parte si de alta a axei caii ferate, necesare exploatării, în limitele concrete stabilite prin standarde de stat si prin hotărâri ale Guvernului, pe baza propunerilor S.N.C.F.R., însusite de Ministerul Transporturilor;
b) lucrările de arta: poduri, tunele, viaducte si altele asemenea, aferente liniilor ferate deschise circulatiei publice;
c) lucrările geotehnice de protectie si de consolidare, plantatiile de protectie a liniilor ferate si terenurile aferente pe care sunt amplasate;
d) instalatiile de sigurantă si de conducere operativă a circulatiei feroviare;
e) triajele de retea ale caii ferate si terenurile aferente acestora;
f) instalatiile de electrificare, statiile de transformare si terenurile aferente acestora;
g) instalatiile de telecomunicatii care asigura transmiterea informatiei pentru siguranta si conducerea operativă a circulatiei;
h) clădirile care contin numai instalatii de centralizare, electrificare si telecomunicatii feroviare, inclusiv constructiile de orice fel afectate lor si terenurile aferente;
i) dotările care sunt utilizate pentru întretinerea, repararea si modernizarea infrastructurii căilor ferate române.
(3) Elementele concrete ale ansamblului care formează infrastructura căilor ferate române se va stabili prin hotărâre a Guvernului.
(4) Nu fac parte din infrastructura căilor ferate române:
a) instalatiile de sigurantă a circulatiei, de control al vitezei, de schimb de date cale-tren si de telecomunicatii, aflate pe materialul rulant;
b) constructiile de orice fel, terenurile si liniile ferate utilizate pentru activitatea tehnologică de transport feroviar;
c) instalatiile, echipamentele si terminalele de telecomunicatii si de prelucrare electronică a datelor, care sunt utilizate numai pentru exploatarea comercială a serviciilor de transport public pe căile ferate.

Art. 8 – Functionarea infrastructurii căilor ferate române se asigura în mod neintrerupt de către S.N.C.F.R. si se realizează prin:
a) asigurarea stării de functionare a tuturor liniilor, instalatiilor si celorlalte elemente ale infrastructurii, la parametrii stabiliti conform art. 6 lit. g);
b) conducerea operativă a circulatiei trenurilor si a manevrei acestora pentru miscarea materialului rulant de la si către liniile de garare, liniile industriale, tiraje, depouri, remize si alte zone care dau acces materialului rulant pe liniile deschise circulatiei publice;
c) dotările cu material rulant care se suporta de la bugetul de stat, după folosirea resurselor financiare proprii, în conditiile prevăzute de reglementările legale.

Art. 9 – Parametrii elementelor infrastructurii căilor ferate române trebuie să corespundă normelor interne, internationale sau stabilite prin acorduri specifice la care România este parte. Acesti parametrii trebuie să asigure compatibilitatea infrastructurii căilor ferate române, în întregul ei sau pe directii si culoare de transport, cu ansamblul international al căilor ferate feroviare.

Art. 10 – Parametrii elementelor infrastructurii căilor ferate române, stabiliti conform art. 9, se specifică în contractul de activitate al S.N.C.F.R., prevăzut la art. 44.

Art. 11 – Elementele infrastructurii căilor ferate române, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate aceste bunuri, precum si terenurile destinate acestui scop, din momentul intrării lor în posesie, sunt scutite de orice taxe si impozite.

Art. 12 – (1) Accesul si circulatia pe infrastructura sunt permise în conditiile respectării normelor si prescriptiilor feroviare specifice si numai cu avizul S.N.C.F.R.
(2) Grupurile internationale care realizează transport combinat sunt acceptate pentru circulatie pe infrastructura căilor ferate române în conditiile legii si ale acordurilor internationale la care România este parte.

Art. 13 – Gestiunea infrastructurii căilor ferate române se realizează de către S.N.C.F.R. prin îndeplinirea ansamblului functiilor economice si tehnice necesare pentru:
a) evidenta si conducerea circulatiei si manevrei materialului rulant pe infrastructura;
b) evidenta tuturor lucrărilor în domeniul infrastructurii, oricare ar fi faza acestora;
c) evidenta financiar-contabila a infrastructurii căilor ferate române, cu reflectarea tuturor cheltuielilor aferente acesteia.

Art. 14 – Realizarea unei noi infrastructuri a căilor ferate române sau de proiecte majore de modificări structurale si/sau tehnologice ale infrastructurii căilor ferate române se supune legislatiei privind lucrările publice si se avizează de către Ministerul Apărării Nationale, în scopul încadrării acestora în infrastructura sistemului national de apărare.

Art. 15 – Executia lucrărilor de modernizare si adaptare a infrastructurii căilor ferate române la cerinte tehnice si tehnologice impuse de considerente de sigurantă sau de rentabilitate economică se avizează de către S.N.C.F.R. si se aproba potrivit legii.

Art. 16 – (1) Lucrările de întretinere, reparatii capitale, modernizare si investitii din domeniul infrastructurii căilor ferate române, asa cum este definită la art. 7, se finantează de la bugetul de stat potrivit legii.
(2) Promovarea proiectelor pentru constructii si tronsoane noi de cale ferată, pentru modernizarea si/sau dezvoltarea unor tronsoane existente, precum si pentru magistralele destinate vitezelor ridicate se face de către Ministerul Transporturilor, la propunerea fundamentată a S.N.C.F.R.
(3) Cheltuielile pentru proiectele de constructii, modernizări si/sau dezvoltări de tronsoane de cale ferată vor fi finantate de la bugetul de stat, din tarife sau din credite interne si externe garantate de stat, după caz.

Art. 17 – În conditiile legii, se pot concesiona sau închiria portiuni ale infrastructurii cu avizul Ministerului Apărării Nationale.

Art. 18 – (1) Liniile ferate pe care, din considerente de rentabilitate economică, nu se desfăsoară transport public pot fi închise pentru circulatia feroviara publică.
(2) Hotărârea privind mentinerea în exploatare a liniei respective, a regimului exploatării sau închiderea acesteia pentru circulatia publică prin conservare sau dezafectare se aproba de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor si cu avizul Ministerului Apărării Nationale, pe baza documentatiei elaborate de către S.N.C.F.R. în colaborare cu organele administratiei publice locale.
(3) Pierderile rezultate prin mentinerea în exploatare a liniilor nerentabile, hotarita conform prevederilor art. 18 alin. (2), se suporta de la bugetul de stat.

Art. 19 – În cazul unor calamitati naturale, dezastre sau evenimente de cale ferată, elementele afectate ale infrastructurii căilor ferate române vor fi repuse în functiune în cel mai scurt timp, utilizându-se resursele ce pot fi mobilizate în acest scop în conditiile legii, ale ordinelor si ale instructiunilor specifice caii ferate.

Capitolul 4 – Protectia infrastructurii căilor ferate române

Art. 20 – (1) În scopul desfăsurării în bune conditii a circulatiei feroviare si al prevenirii evenimentelor de cale ferată, se instituie zona de protectie a infrastructurii căilor ferate române.
(2) Prin zona de protectie a infrastructurii căilor ferate române se întelege terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta a axei caii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 de metri de la zona caii ferate, marcată corespunzător, precum si terenurile destinate sau servind, sub orice formă, la asigurarea functionarii infrastructurii căilor ferate române. Limitele concrete ale zonelor de protectie ale infrastructurii căilor ferate române se stabilesc pe baza normativelor emise de Ministerul Transporturilor privind constructia si protectia caii ferate, prin standarde de stat si sunt aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(3) În zona de protectie a infrastructurii căilor ferate române se pot executa lucrări numai pe baza avizului S.N.C.F.R. si cu aprobarea Ministerului Transporturilor.

Art. 21 – În zona de protectie a infrastructurii căilor ferate române se interzic:
a) amplasarea oricăror constructii, fie si cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau înfiintarea de plantatii care împiedica vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare;
b) utilizarea indicatoarelor si a luminilor de culoare rosie, galbena, verde sau albastra, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviara;
c) efectuarea oricăror lucrări care prin natura lor ar putea provoca alunecări de teren, surpari sau afectarea stabilitatii solului, inclusiv prin taierea copacilor, arbustilor, extragerea de materiale de constructii sau modificarea echilibrului freatic;
d) depozitarea de materiale, substante sau deseuri care ar putea provoca degradarea infrastructurii căilor ferate române, a zonei de protectie a infrastructurii căilor ferate române, precum si a conditiilor de desfăsurare normală a traficului.
Art. 22 – (1) În zona de protectie a infrastructurii căilor ferate române, S.N.C.F.R. poate amplasa temporar materiale si utilaje necesare întretinerii infrastructurii căilor ferate române, în scopul eliminării consecintelor evenimentelor de cale ferată sau prevenirii oricărui pericol iminent pentru asigurarea circulatiei feroviare. În cazul producerii de pagube, S.N.C.F.R. va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justa despăgubire, corespunzătoare pagubei, stabilită pe bază de negocieri, în termen de maximum 30 de zile de la terminarea lucrării. În caz de neîntelegere, acordarea de despăgubiri, si cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească.
(2) Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este conditionat de plată prealabilă a despăgubirii.

Art. 23 – Pe traseul liniilor ferate supus inzapezirilor, S.N.C.F.R. este în drept sa utilizeze zona de protectie a infrastructurii căilor ferate române pentru instalarea de parazapezi. În cazul producerii de pagube, cu aceasta ocazie, sunt aplicabile dispozitiile art. 22.

Art. 24 – Traversarea caii ferate de către alte cai de comunicatie se înfiintează, se amenajeaza, se doteaza si se mentine în conformitate cu prevederile standardelor de stat si cu reglementările emise de către Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne si de către organele administratiei publice locale.

Art. 25 – (1) Traversarea caii ferate de către pietoni, vehicule sau animale se face numai prin locurile special amenajate si numai cu respectarea normelor si a prescriptiilor în vigoare.
(2) S.N.C.F.R. nu răspunde în cazul producerii de accidente sau de alte pagube cauzate de nerespectarea dispozitiilor prevăzute la alin. (1).

Capitolul 5 – Organizarea transporturilor publice feroviare

Sectiunea 1 – Dispozitii comune

Art. 26 – Transporturile publice pe căile ferate vor fi organizate astfel încât să asigure un sistem unitar, echilibrat si functional, potrivit specificului sigurantei circulatiei, confortului si tehnologiilor de transport pe calea ferată, în care să fie realizată functionalitatea infrastructurii căilor ferate române în scopul dezvoltării întregii game de oferte pentru serviciile de transport public pe căile ferate, compatibile cu cele realizate pe plan international.

Art. 27 – Transporturile publice de interes national pe căile ferate române se organizează de către S.N.C.F.R.

Art. 28 – (1) Pentru efectuarea de servicii de transport public pe căile ferate de interes local pot fi autorizate si alte persoane juridice, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Autorizarea se poate obtine, dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:
a) au ca obiect de activitate, în principal, transporturile de călători, mărfuri si alte bunuri;
b) detin material rulant de tractiune necesar pentru remorcarea trenurilor si trenuri automotoare cu caracteristicile tehnice si de dotare impuse de prescriptiile de sigurantă a circulatiei feroviare si de calitatea cerută de serviciul de transport;
c) respecta întocmai prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a circulatiei si a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul si circulatia pe infrastructura căilor ferate române în conditii de deplina siguranta;
d) dispun de personal atestat de S.N.C.F.R. pentru conducerea trenurilor si a materialului rulant motor si de personal atestat pentru efectuarea operatiunilor de pregătire si de verificare a trenurilor si a materialului rulant motor introdus în circulatie în conformitate cu prescriptiile specifice în vigoare;
e) au încheiată cu S.N.C.F.R. o conventie care reglementează regimul circulatiei, obligatiile si drepturile de utilizare a infrastructurii căilor ferate române si a altor dotări.

Art. 29 – Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea serviciilor de transport public pe căile ferate de interes local se acordă de către Ministerul Transporturilor, pe baza metodologiei stabilite prin ordin al ministrului si numai după confirmarea de către S.N.C.F.R. si Registrul feroviar român a îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 28.

Art. 30 – Pe parcursul desfăsurării activitătii, persoanele juridice autorizate sunt obligate sa realizeze, la termenele si la parametrii tehnici prevăzuti în prescriptiile pentru siguranta circulatiei feroviare, toate operatiunile de verificare, întretinere si reparatii pentru materialul rulant aflat sau introdus în circulatie.

Art. 31 – Personalul cu sarcini în siguranta circulatiei al persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea de servicii de transport public pe căile ferate se supune regimului de lucru si atributiilor prevăzute în normele de sigurantă a circulatiei feroviare si în prescriptiile de sigurantă a circulatiei privind selectionarea, scolarizarea, examinarea periodică a cunostintelor si aptitudinilor si atestarea pentru sarcinile specifice în siguranta circulatiei feroviare.

Art. 32 – Autorizarea obtinută potrivit art. 28 se mentine numai dacă persoana juridică respectiva prezintă organului de specialitate pentru siguranta circulatiei feroviare, la termenele prevăzute, documentele cerute în instructiunile specifice care atesta îndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 28 si 30.

Sectiunea a 2-a – Organizarea S.N.C.F.R.

Art. 33 – (1) S.N.C.F.R. are ca obiect de activitate efectuarea transportului de călători, de bagaje, de mărfuri si de alte bunuri pe calea ferată si administrarea infrastructurii căilor ferate române în scopul satisfacerii interesului public si de apărare a tarii.
(2) S.N.C.F.R. exercita atributii în conformitate cu prezenta lege, precum si cu alte dispozitii legale.

Art. 34 – (1) Conducerea S.N.C.F.R. se asigura, în conditiile legii, de către presedinte si de către consiliul de administratie compus din 11-15 persoane.
(2) Presedintele S.N.C.F.R. este si presedintele consiliului de administratie.
(3) Presedintele S.N.C.F.R. si consiliul de administratie se numesc de către ministrul transporturilor.

Art. 35 – Structura organizatorică, functionarea si atributiile S.N.C.F.R. se aproba de către consiliul de administratie, cu avizul ministrului transporturilor.

Art. 36 – (1) Structura organizatorică a S.N.C.F.R. se stabileste astfel încât domeniul de activitate care cuprinde functionarea, gestiunea si dezvoltarea infrastructurii căilor ferate române să fie organizat distinct, cu contabilitate separată, în cadrul contabilitătii generale a regiei autonome.
(2) Domeniile de activitate care realizează serviciul de transport public feroviar trebuie să fie organizate pe compartimente care să corespundă principalelor segmente de piata ale transportului public feroviar de călători si de mărfuri.
(3) S.N.C.F.R. îsi stabileste structura proprie interna, atributiile si dimensiunea compartimentelor functionale si stabileste structura, gradul de autonomie decizionala si atributiile subunitatilor, filialelor, sucursalelor, agentiilor si reprezentantelor.
(4) În structura S.N.C.F.R. functionează o directie generală pentru infrastructura care întocmeste bilant propriu, privind gestionarea infrastructurii, parte integrantă a bilantului încheiat de S.N.C.F.R.

Art. 37 – S.N.C.F.R. trebuie să asigure efectuarea transportului de călători si de mărfuri în conditii de rentabilitate economică, în care scop:
a) stabileste si adapteaza, în conditiile reglementărilor în vigoare, tarifele pentru transporturile publice feroviare de călători si de mărfuri, precum si alte prestatii si servicii din domeniul sau de activitate;
b) elaborează prescriptiile, stabileste tehnologiile, normativele si normele de muncă specifice activitătii proprii;
c) initiază si încheie, în conditiile legii, conventii si contracte de transport international potrivit reglementărilor internationale în vigoare;
d) participa în nume propriu la organismele similare internationale de cooperare în domeniul feroviar sau în domenii conexe;
e) înfiintează sucursale, filiale, agentii si reprezentante în tara si în străinătate;
f) negociaza obtinerea de credite curente, garantate cu bunurile pe care le are în proprietate;
g) poate să detină sau sa participe cu capital social la alte persoane juridice, sa decidă, în conditiile legii, asocierea cu persoane juridice române sau străine, fără a se înfiinta o noua persoana juridică;
h) se poate asocia cu terte persoane fizice sau juridice, române sau străine, în scopul creării de noi societăti comerciale;
i) poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilităti si gratuităti de călătorie sau transport pe căile ferate române, la propunerea Consiliului de administratie al S.N.C.F.R si cu aprobarea Guvernului;
j) poate organiza functionarea autonomă a unor activităti constituite în structura sa organizatorică, inclusiv prin asociere cu societăti comerciale cu capital privat;
k) în scopul organizării judicioase a transportului public feroviar, are dreptul sa introducă sau sa retragă servicii de transport, sa introducă sau sa retragă serviciul din statii de călători sau de mărfuri, cu respectarea conditiilor contractului de activitate prevăzut la art. 44 si a prevederilor prezentei legi;
l) organizează si asigura functionarea propriilor structuri de paza si păstrare a ordinii, în conditiile prezentei legi;
m) elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, care se aproba de către Guvern, cu avizul Ministerului Transporturilor.

Art. 38 – (1) S.N.C.F.R. poate organiza si poate efectua si activităti de productie, turism, comert intern si international, prestări de servicii, precum si de transport bazat pe alte tehnologii decît cea feroviara, cu respectarea normelor legale în vigoare care reglementează aceste activităti. Desfăsurarea activitătilor respective se face pe principiul autogestiunii economice.
(2) De asemenea, S.N.C.F.R. poate organiza activitatea proprie de cercetare, proiectare, informatica, învătământ, asistenta medicală, medicina si psihologia muncii, psihologie aplicată, perfectionare profesională, luând măsuri pentru inzestrarea cu mijloace tehnico-materiale necesare; editează publicatii si lucrări privitoare la productie, stiinta si tehnica, specifice activitătilor pe care le desfăsoară; face propuneri privind standardele de stat în domeniul transporturilor feroviare, al constructiilor si realizarilor tehnice în domeniu.

Sectiunea a 3-a – Personalul S.N.C.F.R.

Art. 39 – (1) Personalul S.N.C.F.R. este supus prevederilor Statutului personalului Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobat prin hotărâre a Guvernului, contractului colectiv de muncă încheiat anual, la nivelul S.N.C.F.R., precum si ordinelor si instructiunilor specifice transportului pe căile ferate.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică si personalului unitătilor de asistenta medicală, medicina si psihologie a muncii, psihologie aplicată si al unitătilor de învătământ organizate în structura S.N.C.F.R.
Capitolul 6 – Siguranta circulatiei feroviare

Art. 40 – Transportul public pe căile ferate trebuie să se desfăsoare într-un climat de disciplina ferma, asigurindu-se conditiile necesare pentru deplina siguranta a călătorilor si a bunurilor transportate.

Art. 41 – În scopul realizării sigurantei circulatiei feroviare, S.N.C.F.R. exercita, în limita competentelor aprobate, următoarele atributii:
a) asigura conditiile generale de transport public feroviar si aplica măsurile de sigurantă a circulatiei pe calea ferată, în scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată;
b) elaborează si propune norme, instructiuni si regulamente privind activitătile pe care le desfăsoare, obligatorii, după caz, si pentru beneficiarii de transport, pentru persoanele juridice autorizate sa presteze activităti de transport public pe căile ferate de interes local si pentru detinătorii de linii industriale si de mijloace de transport pe calea ferată cu acces pe infrastructura căilor ferate române;
c) elaborează si aproba instructiuni de exploatare tehnica;
d) organizează si exercită, prin organe proprii specializate, controlul permanent al activitătii de exploatare, productie si siguranta a circulatiei feroviare;
e) exercita controlul permanent în probleme legate de buna functionare, întretinere, reparare a mijloacelor de transport, a liniilor de cale ferată, instalatiilor, utilajelor si masinilor si actionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbatii în desfăsurarea transportului public feroviar si a proceselor de productie;
f) ia măsuri pentru folosirea ratională si în conditii de sigurantă a mijloacelor de transport feroviar, a instalatiilor, utilajelor si masinilor, pentru respectarea normativelor tehnice privind întretinerea si repararea acestora;
g) propune spre aprobare sau aproba, în conditiile legii, studiile de fezabilitate pentru modernizări si obiective de investitii noi care privesc transporturile pe căile ferate, proiectarea sau executia de obiective de investitii noi si participa la receptia si la punerea în functiune a acestora, în conformitate cu programele aprobate;
h) stabileste caracteristicile de constructie ale mijloacelor de transport feroviar si solutii tehnice pentru lucrările de constructie si de dare în exploatare a liniilor de cale ferată noi si a instalatiilor de transport pe căile ferate, precum si în cazul modernizării celor existente;
i) avizează functionarea mijloacelor de transport feroviar si exercită controlul tehnic pe liniile de cale ferată care au acces la infrastructura căilor ferate române, verifica pregătirea si capacitatea personalului care le deserveste, în conditiile stabilite de regulamentele în vigoare, proprii căilor ferate române;
j) avizează caracteristicile tehnice ale instalatiilor complexe ce urmează a fi importate, precum si ale masinilor si instalatiilor unicat, de mare importanta, ce urmează a fi procurate din tara sau din străinătate, pentru transporturile pe căile ferate; avizează, în conformitate cu reglementările în vigoare, executarea de orice fel de lucrări de constructii si instalatii care se executa în zona infrastructurii căilor ferate române sau care pot afecta stabilitatea si siguranta căilor si instalatiilor feroviare;
k) propune spre aprobare norme tehnice privind exploatarea, întretinerea si repararea mijloacelor de transport;
l) aproba normative, regulamente si instructiuni de serviciu pentru exploatare, întretinere, siguranta a circulatiei feroviare, proiectare si reparare a liniilor de cale ferată, instalatiilor, materialului rulant, constructiilor si tuturor utilajelor din dotare;
m) asigura si urmăreste executarea lucrărilor de constructii-montaj si de reparatie a mijloacelor din dotare;
n) organizează receptia materialului rulant, a liniilor de cale ferată, instalatiilor, echipamentelor etc., la unitătile furnizoare si reparatoare, în scopul asigurării unei calităti corespunzătoare si sigurantei acestora pentru circulatia feroviara;
o) stabileste, cu respectarea prevederilor legale, normele de muncă, normativele de personal, functiile si meseriile din activitatea de cai ferate, precum si răspunderea acestora fată de sigurantă circulatiei;
p) elaborează si propune spre aprobare criteriile de clasificare a echipamentelor, materialului si componentelor în raport cu importanta lor în siguranta circulatiei feroviare;
r) elaborează si propune spre aprobare normele metodologice pentru verificarea si atestarea calitătii, în conditii de sigurantă în sens feroviar, a tuturor echipamentelor, materialului si componentelor care se utilizează în circulatia căilor ferate române si care au importanta pentru siguranta circulatiei feroviare;
s) elaborează si propune spre aprobare normele metodologice pentru selectionarea, scolarizarea, verificarea cunostintelor si a aptitudinilor psihofizice ale întregului personal cu atributii în siguranta circulatiei pe căile ferate române;
t) elaborează si propune normele metodologice si de calitate pentru întretinerea si repararea tuturor echipamentelor, materialului si componentelor utilizate, cu relevanta în siguranta circulatiei pe căile ferate;
u) omologheaza toate echipamentele, materialele si componentele care trebuie să îndeplinească conditii de sigurantă în sens feroviar si avizează tehnologiile de productie, de reparatii si de întretinere pentru instalatii, echipamente si material rulant;
v) autorizeaza personalul cu raspunderi în siguranta circulatiei pe calea ferată, precum si pe cel care îndeplineste sarcini de verificare si îndrumare metodologică pentru siguranta circulatiei feroviare;
x) exercita controlul propriu permanent în orice probleme legate de sigurantă circulatiei feroviare si actionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot provoca abateri de la aceasta;
z) cooperează, prin organele proprii de specialitate, în conformitate cu reglementările specifice feroviare, după caz, cu organele Parchetului, Ministerului de Interne, Ministerului Sănătătii si cu alte organe prevăzute de lege, pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a bunurilor periclitate de evenimentele de cale ferată, pentru limitarea si înlăturarea urmărilor provocate de acestea si pentru reluarea traficului feroviar, precum si pentru stabilirea cauzelor, împrejurărilor si vinovatiilor care au condus la producerea unor astfel de evenimente.

Art. 42 – În cadrul exercitării atributiilor privind siguranta circulatiei feroviare, S.N.C.F.R. aplica reglementările legale în vigoare pentru autorizarea si controlul activitătii de transport feroviar pe liniile industriale.

Art. 43 – S.N.C.F.R. este depozitara normelor, metodologiilor, prescriptiilor si instructiunilor cu specific feroviar, care se aplică în mod unitar pe căile ferate române.

Capitolul 7 – Raporturile dintre S.N.C.F.R. si institutiile publice

Art. 44 – Raporturile dintre S.N.C.F.R. si institutiile publice se reglementează pe baza contractului de activitate al Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de reprezentant al Guvernului si S.N.C.F.R.

Art. 45 – (1) Contractul de activitate al S.N.C.F.R. se întocmeste de către S.N.C.F.R. împreună cu Ministerul Transporturilor si va cuprinde, în principal, următoarele:
a) principalii indicatori cantitativi si calitativi ai activitătii de transport de mărfuri si de călători, ce urmează a fi indepliniti de S.N.C.F.R.;
b) activitătile S.N.C.F.R. în exercitarea atributiilor de asigurare a functionarii, întretinerii si dezvoltării infrastructurii căilor ferate române;
c) lista completa a serviciilor sociale ce urmează a fi executate de S.N.C.F.R., în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
d) activitatea S.N.C.F.R. în asigurarea de servicii privind asistenta specifică medico-sanitară, de învătământ si cultural-sportiva;
e) răspunderile Guvernului privind buna functionare a transportului public feroviar, incluzind transferurile din bugetul de stat pentru infrastructura feroviara, pentru activitatea de învătământ si de asistenta medico-sanitară, precum si sumele necesare compensării S.N.C.F.R. pentru servicii sociale, în limita în care actele normative prevăd necesitatea acordării de facilităti la transportul pe calea ferată.
(2) Este interzisă prevederea în contractul de activitate a efectuării transporturilor feroviare pe segmente de infrastructura care nu corespund normelor de sigurantă a circulatiei pe calea ferată.
(3) Diferenta dintre tarifele transportului public feroviar, stabilite cu acordul Guvernului, si costurile efective se suporta de la bugetul de stat, potrivit legii.

Art. 46 – Contractul de activitate al S.N.C.F.R. se încheie pentru o durată de 4 ani, se aproba de către Guvern si se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.

Art. 47 – S.N.C.F.R. poate încheia conventii cu autoritătile administratiei publice locale si cu persoane juridice, pentru activităti de transport de interes local, solicitate de acestia, cu obligatia de acoperire de către solicitantul transportului a diferentei de cost, în cazul în care veniturile din efectuarea transportului nu acoperă costurile.

Art. 48 – Persoanele juridice autorizate, care desfăsoară activităti de transport public pe calea ferată de interes local, încheie conventii cu beneficiarii, în conditii similare, nediscriminatorii, în raport cu cele încheiate de către S.N.C.F.R.

Capitolul 8 – Asigurarea pazei, ordinii publice si combaterea faptelor antisociale în transportul public pe căile ferate române

Art. 49 – Ordinea publică, potrivit dispozitiilor legale, în trenuri, gări si alte locuri de pe teritoriul căilor ferate, precum si paza unor transporturi se asigura de către inspectoratele de politie-transporturi, din structura Politiei Române, pe bază de protocol încheiat între Ministerul Transporturilor si Ministerul de Interne, precum si de către Corpul de gardieni feroviari, constituit potrivit legii.

Art. 50 – (1) Paza obiectivelor de importanta strategica din administrarea si dotarea S.N.C.F.R. se asigura de către Ministerul Apărării Nationale si/sau Ministerul de Interne pe bază de conventie încheiată cu S.N.C.F.R.
(2) Ministerul Apărării Nationale asigura paza transporturilor militare si a celor de importanta strategica, potrivit programelor stabilite împreună cu Ministerul Transporturilor si cu S.N.C.F.R.

Art. 51 – (1) S.N.C.F.R. are în structura sa Corpul de gardieni feroviari, a cărui activitate se desfăsoară pe baza regulamentului de organizare si functionare aprobat prin hotărâre a Guvernului.
(2) Personalul Corpului de gardieni feroviari asigura paza bunurilor si a altor valori ale caii ferate române, a bunurilor încredintate de persoanele juridice sau fizice, beneficiari ai transportului feroviar, participa nemijlocit la combaterea manifestărilor de violenta, a furturilor si distrugerilor de bunuri, la neutralizarea actiunilor de natura sa împiedice desfăsurarea normală a activitătii pe căile ferate române, în gări, trenuri si în alte spatii feroviare, precum si la combaterea oricăror alte fapte care aduc atingere ordinii si linistii publice pe teritoriul căilor ferate române.
(3) În cazul infractiunilor flagrante, personalul Corpului de gardieni feroviari are dreptul si obligatia sa-l imobilizeze pe făptuitor si sa-l predea, de îndată, celui mai apropiat organ de politie, împreună cu mijloacele materiale de proba si cu procesul-verbal privind luarea acestor măsuri.

Art. 52 – Personalul Corpului de gardieni feroviari nu poate organiza sau participa la actiuni greviste.

Art. 53 – (1) În exercitarea atributiilor de serviciu, personalul Corpului de gardieni feroviari are în dotare uniforma, însemne C.F.R., distinctive potrivit functiei, echipament de protectie, arme de foc si munitie aferentă, arme albe, catuse, statii de radio emisie-receptie, bastoane din cauciuc, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene si alte mijloace de apărare individuală, precum si câini, conform prevederilor legale si normelor stabilite în regulamentul de organizare si functionare.
(2) Armele de foc si munitia aferentă necesare pentru dotarea personalului Corpului gardienilor feroviari se asigura, în mod gratuit, de către organele Ministerului de Interne, iar fondurile necesare pentru uniforme, însemne, echipament si mijloace de protectie si de apărare individuală si munitia folosită se asigura din fondurile proprii ale S.N.C.F.R.

Art. 54 – Personalul S.N.C.F.R. cu atributii de serviciu privind paza, ordinea publică si controlul trenurilor, garilor si altor unităti de pe teritoriul căilor ferate este asimilat, în exercitarea atributiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritătii publice.

Art. 55 – Personalul Corpului de gardieni feroviari are dreptul si obligatia să constate si sa sanctioneze, în conditiile legii si ale hotărîrilor Guvernului, si contraventiile date în competenta de constatare si sanctionare gardienilor publici, potrivit Legii nr. 26/1993, dacă faptele sunt săvârsite în trenuri, gări sau în alte unităti de pe teritoriul căilor ferate române.

Capitolul 9 – Elementele de patrimoniu ale S.N.C.F.R.

Art. 56 – (1) Elementele de patrimoniu ale S.N.C.F.R. sunt constituite din bunuri aflate în proprietatea sa si din structura căilor ferate române, proprietate publică a statului, data acesteia în administrare.
(2) Nominalizarea si evaluarea elementelor de patrimoniu se fac potrivit legii, pe baza evidentelor legale privind provenientă si a titlurilor care justifica temeiurile juridice ale dobândirii.

Art. 57 – În scopul tinerii evidentei bunurilor imobiliare aflate în proprietatea sau în administrarea S.N.C.F.R., al asigurării opozabilitatii titlurilor acestora fată de terti si al initierii actiunilor necesare pentru recuperarea sau dobindirea de noi valori patrimoniale, S.N.C.F.R. întocmeste evidente si documentatii proprii de cadastru, în conditiile legii.

Capitolul 10 – Sanctiuni

Art. 58 – Deteriorarea si/sau afectarea sub orice formă a liniei ferate, a instalatiilor de sigurantă a circulatiei feroviare, a celor de telecomunicatii, a oricăror bunuri sau dotări aferente infrastructurii căilor ferate române se pedepseste conform legii penale.

Art. 59 – În cazul nerespectării prevederilor art. 21, S.N.C.F.R. va actiona imediat, pe căile legale, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru desfiintarea constructiilor interzise de lege fără plata nici unei despăgubiri, precum si pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protectie a infrastructurii căilor ferate române.

Art. 60 – Neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 30 si 32 atrage după sine retragerea totală sau partială a autorizării efectuării de servicii de transport public, precum si răspunderea penală sau contraventională, după caz, a persoanei juridice sau fizice responsabile pentru consecintele generate de astfel de situatii.

Art. 61 – Faptele care constituie contraventii la normele privind transporturile pe căile ferate române, inclusiv cele care constituie contraventii la normele de protectie a infrastructurii căilor ferate române, sanctiunile care se aplică si organele împuternicite sa sanctioneze aceste fapte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 62 – Pentru nerespectarea dispozitiilor cuprinse în cap. VI si VII, S.N.C.F.R. răspunde potrivit legii.

Capitolul 11 – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 63 – (1) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, S.N.C.F.R. împreună cu Ministerul Transporturilor întocmesc si înaintează spre aprobare Guvernului contractul de activitate al Societătii Nationale a Căilor Ferate Române.
(2) În acelasi termen, Ministerul Transporturilor va inainta Guvernului proiectul de statut al personalului S.N.C.F.R.

Art. 64 – (1) Prezenta lege intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeasi dată se abroga: Legea privind exploatarea si politia Căilor Ferate Române nr. 118/1937, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 76 din 1 aprilie 1937; Decretul nr. 523/1973 privind aprobarea tarifelor etalon reasezate, precum si unele măsuri pentru stabilirea tarifelor reasezate, pentru transporturile de mărfuri pe calea ferată si cu mijloace auto, publicat în Buletinul Oficial nr. 146 din 28 septembrie 1973; Decretul nr. 311/1987 privind aprobarea tarifelor în transporturi, posta si telecomunicatii; H.C.M. nr. 57/1952 privind planificarea operativă a transporturilor, publicată în Buletinul Oficial nr. 3 din 15 ianuarie 1952; H.C.M. nr. 2.026/1952 privind micsorarea termenului de încărcare, descărcare a mărfurilor, precum si majorarea contrastaliilor si taxelor de locatie pentru depăsirea termenelor libere de încărcare, descărcare cu mijloace feroviare, navale si auto, publicată în Colectia de hotărâri si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 1 din 10 octombrie 1952; H.C.M. nr. 2.138 din 30 octombrie 1954 privind preluarea îndeplinirii formalitătilor de vamuire de către Întreprinderea de stat pentru transport si expeditiuni internationale „Romtrans”; H.C.M. nr. 941/1959 privind unele măsuri referitoare la circulatia mărfurilor între organizatiile socialiste, în scopul asigurării integritătii mărfurilor la expeditie, transport si destinatie, publicată în Colectia de hotărâri si dispozitii al Consiliului de Ministri nr. 26 din 25 iulie 1959; H.C.M. nr. 362/1960 pentru aprobarea modificării Regulamentului privind receptia, expeditia si primirea mărfurilor, precum si stabilirea răspunderii expeditorului, cărăusului si destinatarului în circulatia mărfurilor între Organizatiile socialiste, aprobat prin H.C.M. nr. 941 din 25 iulie 1959 si publicată în Colectia de hotărâri si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 17 din 18 mai 1960; H.C.M. nr. 1.034 din 15 iulie 1970 privind unele măsuri în vederea optimizarii transporturilor pe calea ferată ale materiilor prime si materialelor de masa, precum si orice alte dispozitii contrare.
(2) În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Transporturilor va prezenta Guvernului proiectul legii privind regulamentul de transport pe calea ferată.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
PRESEDINTELE SENATULUI
ION SOLCANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE

Bucuresti 16 octombrie 1996.
Nr. 129.