a59


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 129/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articolul UNIC – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 5 ianuarie 2017, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:
Articolul 8 (1) Se înfiintează Ministerul Cercetării si Inovării, ca autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare si inovare, prin preluarea activitătii si structurilor specializate în domeniul cercetării si inovării de la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetării stiintifice si prin preluarea activitătii si structurilor de la Autoritatea Natională pentru Cercetare stiintifică si Inovare.

2. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
(3^1) Ministrul delegat pentru afaceri europene emite ordine si instructiuni, în conditiile legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, inclusiv pentru aprobarea, alături de ministrul afacerilor externe, a statului de functii si pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniului coordonat, cu respectarea dispozitiilor legale care reglementează statute profesionale speciale.

3. La articolul 11, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) si (10), cu următorul cuprins:
(9) Ministerul Afacerilor Externe preia de la Secretariatul General al Guvernului, în cadrul structurii coordonate de ministrul delegat pentru afaceri europene, activitătile si structura aferente coordonării si organizării procesului de pregătire a Presedintiei române a Consiliului Uniunii Europene din anul 2019.
(10) Numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează corespunzător cu numărul de posturi preluat de la Secretariatul General al Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, propusă spre adoptare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Bugetul Secretariatului General al Guvernului se diminuează în mod corespunzător, iar bugetul Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu suma astfel rezultată.

4. La articolul 21, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
(9) Prin exceptie de la prevederile alin. (8), salarizarea personalului din Ministerul Cercetării si Inovării se face la nivelul de salarizare aplicabil personalului Ministerului Educatiei Nationale, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru Ministerul Cercetării si Inovării.

5. La articolul 25 punctul II, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:
– La articolul 11, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:
f) aprobă strategiile, metodologiile, precum si programele de dezvoltare economică a tării, pe ramuri si domenii de activitate;

6. La articolul 25 punctul II punctul 1, litera c) a articolului 15 se modifică si va avea următorul cuprins:
c) secretarii de stat si consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;

7. La articolul 25, după punctul VI se introduc patru noi puncte, punctele VII-XI, cu următorul cuprins:
VII. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. I capitolul II, titlul literei B va avea următorul cuprins:
B. Salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului, Administratiei Prezidentiale, al serviciilor Parlamentului si aparatului de lucru al Guvernului

2. La anexa nr. II capitolul III subcapitolul IV: D, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitătile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, se majorează cu un post de la 15.250 posturi la 15.251 posturi, respectiv la nr. crt. 1 – pozitia «Cu studii superioare: gradul I» de la 3.018 posturi la 3.019 posturi, aferent functiei clericale de preot.

3. La anexa nr. II capitolul III litera E, alineatul (1) al articolului 5 se modifică si va avea următorul cuprins:
Articolul 5 (1) Pentru sprijinirea asezămintelor religioase românesti din afara granitelor, care desfăsoară activităti deosebite în vederea mentinerii identitătii lingvistice, culturale si religioase a românilor din afara granitelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 209.000 de euro lunar.

VIII. La articolul 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
(9) Dispozitiile alin. (1)-(7) se aplică si personalului contractual din cadrul autoritătilor sau institutiilor publice.

IX. Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:
(1) Agentia Domeniilor Statului, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, are următoarele atributii:
…………………………………………….
(2) Structura organizatorică, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei Domeniilor Statului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, la propunerea directorului general al agentiei.

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
Articolul 5 (1) Agentia Domeniilor Statului este condusă de un director general, ajutat de un director general adjunct.
(2) Directorul general si directorul general adjunct sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.
(3) Directorul general si directorul general adjunct îsi desfăsoară activitatea pe baza unor criterii de performantă stabilite de ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, incluse în contractul de muncă.
(4) Activitatea directorului general si a directorului general adjunct este evaluată semestrial de către o comisie desemnată prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.
(5) Directorul general, în exercitarea atributiilor sale, emite decizii si instructiuni în conditiile legii.
(6) Directorul general are calitatea de ordonator tertiar de credite.
(7) Directorul general reprezintă Agentia Domeniilor Statului în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte persoane juridice si fizice, precum si în justitie.

3. La articolul 5^1, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:
(2) Din Comitet fac parte reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, ai Agentiei Domeniilor Statului, ai Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, ai Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ai Ministerului Apelor si Pădurilor si ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Componenta nominală a Comitetului se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, la propunerea institutiilor reprezentate. Atributiile, modul de functionare si remunerarea membrilor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.
(3) Membrii Comitetului sunt remunerati din bugetul Agentiei Domeniilor Statului, aprobat de ordonatorul principal de credite, respectiv de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale. Cuantumul maxim al indemnizatiei lunare va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, fără a putea depăsi 20% din nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de secretar de stat.

X. Articolele 23-27 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

XI. Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
Articolul 1 În sensul prezentei ordonante, prin demnitar din administratia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se întelege: prim-ministrul, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat si asimilatul acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului si din cadrul ministerelor, precum si conducătorul organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, cu rang de secretar de stat.

2. La anexa nr. 1 „Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului“, nr. crt. 4 si 5 vor avea următorul cuprins:
Legea 129/2017

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

  • PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  • NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  • PRESEDINTELE SENATULUI
  • IULIAN-CLAUDIU MANDA

Bucuresti, 31 mai 2017.
Nr. 129.