a25


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. 1 – În temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2011, si până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2011, să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. finante publice si economie:
1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2011, aprobat prin Legea nr. 286/2010;
2. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, aprobat prin Legea nr. 287/2010;
3. modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
5. modificarea si completarea Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, precum si a altor acte normative incidente în vederea realizării unor corelări;
6. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
7. măsuri economico-financiare în vederea implementării disciplinei financiare la unii operatori economici cu capital majoritar de stat si a disciplinei fiscal-bugetare;
8. modificarea si completarea Legii nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Automobile Craiova” – S.A.;
9. măsuri privind diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare;
10. măsuri cu privire la vânzarea unor pachete de actiuni detinute de Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A.;
11. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 677/2002, cu modificările si completările ulterioare;
12. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitătii, precum si unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor;
13. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultură finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii, precum si îmbunătătirea salarizării personalului din institutiile si activitătile cu profil cultural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 86/1996, cu modificările si completările ulterioare;
14. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările si completările ulterioare;
15. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 145/2010;
16. modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

II. constructii:
1. modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare;
2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată;
3. modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

III. transporturi:
1. reglementări privind transporturile rutiere;
2. reglementări privind controlul calitătii în securitatea aviatiei civile;
3. reglementarea unor aspecte legate de efectuarea de lucrări de modernizare si reabilitare la infrastructura feroviară publică;
4. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
5. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
6. înfiintarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
7. înfiintarea Autoritătii Metropolitane de Transport Bucuresti;
8. măsuri pentru reglementarea obligatiilor bugetare ale Societătii Comerciale „Telecomunicatii C.F.R.” – S.A.;

IV. agricultură:
– modificarea si completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale si aromatice, precum si produsele stupului, republicată;

V. comunicatii:
1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare;
2. constituirea Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului român;
3. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvente 3600-3800 MHz, aprobată cu modificări prin Legea nr. 259/2008;

VI. educatie si cercetare:
1. modificarea si completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea stiintifică, dezvoltarea tehnologică si inovare, cu modificările si completările ulterioare;
2. modificarea si completarea Legii consortiilor universitare nr. 287/2004;
3. modificarea si completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Calificărilor si al Formării Profesionale a Adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
5. modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare;

VII. sănătate:
1. reglementări privind preluarea personalului calificat în domeniul evaluării conformitătii dispozitivelor medicale si a sistemelor de management de la Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale la Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare;
2. măsuri privind verificarea si controlul unitătilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătătii si institutiile din subordinea acestuia;

VIII. administratie publică si interne:
– reglementări privind măsurile de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar.

Art. 2 – În conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia României, republicată, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2011. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

  • PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  • IOAN OLTEAN
  • PRESEDINTELE SENATULUI
  • MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 27 iunie 2011.
Nr. 131.