Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 – Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: lucrărilor de constructie, reabilitare si modernizare de drumuri de interes national, judetean si local, lucrărilor de constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrărilor necesare dezvoltării retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente, lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum si a infrastructurii de transport naval, lucrărilor din domeniul gospodăririi apelor, respectiv constructiile hidrotehnice si lucrările anexe, acumulările de apă permanente si nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundatiilor, constructiile si instalatiile hidrometrice, instalatiile de determinare automată a calitătii apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor si derivatiilor hidrotehnice, statiile de pompare, precum si altor constructii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede si de asigurare a conectivitătii laterale, lucrărilor de constructie, reabilitare, modernizare si dezvoltare a statiunilor turistice de interes national, lucrărilor de constructie, reabilitare, modernizare, dezvoltare si ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrărilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalatiile de transport pe cablu aferente, cu lucrările de amenajare, instalatiile si echipamentele de producere a zăpezii si ghetii artificiale si de întretinere a pârtiilor, instalatiile pentru iluminatul pârtiilor de schi si alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă – biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină – a patinoarelor si echiparea cu instalatiile si echipamentele corespunzătoare, cuprinse în Programul national de dezvoltare a turismului „Schi în România”, aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările si completările ulterioare, lucrărilor de interes national de dezvoltare a producerii, transportului si distributiei de energie electrică si gaze naturale, de extractie a gazelor naturale si lucrărilor miniere de interes national pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licente de exploatare, lucrărilor pentru realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, precum si pentru împădurirea terenurilor degradate.

Art. 2 – (1) În sensul prezentei legi, sunt de utilitate publică următoarele lucrări:
a) lucrările de constructie, reabilitare si modernizare de drumuri de interes national, judetean si local, precum si toate lucrările de constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrările necesare dezvoltării retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente, lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum si a infrastructurii de transport naval;
b) lucrările din domeniul gospodăririi apelor, respectiv constructiile hidrotehnice si lucrările anexe, acumulările de apă permanente si nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundatiilor, constructiile si instalatiile hidrometrice, instalatiile de determinare automată a calitătii apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalele si derivatiile hidrotehnice, statiile de pompare, precum si alte constructii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede si asigurarea conectivitătii laterale;
c) lucrările de constructie, reabilitare, modernizare, dezvoltare si ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, precum si a statiunilor turistice de interes national;
d) lucrările de interes national de dezvoltare a producerii, transportului si distributiei de energie electrică si gaze naturale, precum si a extractiei de gaze naturale;
e) lucrările miniere de interes national pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licente de exploatare;
f) lucrările de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalatiile de transport pe cablu aferente, lucrările de amenajare a instalatiilor si echipamentelor de producere a zăpezii si ghetii artificiale si de întretinere a pârtiilor, instalatiile pentru iluminatul pârtiilor de schi si alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă – biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină – a patinoarelor si echiparea cu instalatiile si echipamentele corespunzătoare, cuprinse în Programul national de dezvoltare a turismului „Schi în România”, aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările si completările ulterioare;
g) lucrările de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, precum si lucrările de împădurire a terenurilor degradate.
(2) Expropriator este statul român pentru obiectivele de interes national, judetele pentru obiectivele de interes judetean, iar municipiile, orasele si comunele pentru obiectivele de interes local.
(3) În aplicarea prevederilor prezentei legi, expropriatorul prevăzut la alin. (2) este reprezentat de:
a) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A., pentru toate lucrările de constructie de drumuri de interes national, prin Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., pentru lucrările de constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, prin Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex”- S.A., pentru lucrările necesare dezvoltării retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente, prin aeroporturile de interes national, pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum si pentru lucrările derulate în perimetrul de dezvoltare a aeroporturilor privind constructia de drumuri, de infrastructură feroviară publică, prin administratiile portuare si/sau de căi navigabile, precum si institutiile publice din domeniul de activitate al transporturilor navale, pentru lucrările de constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii de transport naval, precum si pentru lucrările portuare de transport feroviar si rutier;
b) Ministerul Mediului si Pădurilor, prin Administratia Natională „Apele Române”, pentru lucrările din domeniul gospodăririi apelor, si prin Regia Natională a Pădurilor – Romsilva, pentru lucrările de realizare a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, precum si pentru toate lucrările de împădurire a terenurilor degradate;
c) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, pentru toate lucrările de constructie, reabilitare, modernizare si dezvoltare a statiunilor turistice de interes national, pentru lucrările de constructie, reabilitare, modernizare, dezvoltare si ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrările de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalatiile de transport pe cablu aferente, instalatiile si echipamentele de producere a zăpezii artificiale si ghetii, de întretinere a pârtiilor, instalatiile pentru iluminatul pârtiilor de schi si alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă – biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină – a patinoarelor si echiparea cu instalatiile si echipamentele corespunzătoare, cuprinse în Programul national de dezvoltare a turismului „Schi în România”, aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările si completările ulterioare;
d) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Societatea Natională a Lignitului „Oltenia”- S.A. Târgu Jiu, pentru lucrările miniere de interes national pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licente de exploatare, si prin Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. Bucuresti si Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucuresti, pentru lucrări de interes national de dezvoltare a transportului si distributiei de energie electrică, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A. Medias, pentru lucrările de interes national de dezvoltare si distributie a gazelor naturale, Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” – S.A. Bucuresti, Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” – S.A. Bucuresti, Societatea Natională „Nuclearelectrica” – S.A., pentru lucrările de producere a energiei electrice, si Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz”- S.A. Medias, pentru extractia gazelor naturale;
e) unitătile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autoritătile administratiei publice locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii.

Art. 3 – Potrivit prevederilor prezentei legi pot fi expropriate bunurile imobile proprietate a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, cu sau fără scop lucrativ, si a oricăror alte entităti, precum si cele aflate în proprietatea privată a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, pe care se realizează lucrările de utilitate publică de interes national, judetean si local.

Capitolul II – Etapele procedurii de expropriere

Art. 4 – Etapele procedurii de expropriere sunt:
a) aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes national, judetean sau local;
b) consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele care fac parte din coridorul de expropriere si afisarea listei proprietarilor imobilelor;
c) transferul dreptului de proprietate;
d) finalizarea formalitătilor aferente procedurii de expropriere.

Secţiunea 1 Etapa I – Aprobarea indicatorilor tehnico-economici

Art. 5 – (1) În vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 si 2, expropriatorul prevăzut la art. 2 alin. (2) are obligatia de a aproba prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a autoritătii administratiei publice locale sau judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, potrivit legii, indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de interes national, judetean si local, pe baza documentatiei tehnico-economice aferente, amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finantare, precum si declansarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor asa cum rezultă din evidentele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară sau ale unitătilor administrativ-teritoriale, sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având în vedere expertizele întocmite si actualizate de camerele notarilor publici si termenul în care acestea se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispozitia proprietarilor de imobile. Amplasamentul lucrării se aduce la cunostinta publică prin afisarea la sediul consiliului local respectiv, prin afisare pe pagina proprie de internet a expropriatorului si va fi comunicat spre avizare si receptie Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară. Amplasamentul va fi materializat prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc pe acesta. Autoritătile administratiei publice locale vor include coordonatele coridorului de expropriere în planurile urbanistice generale ale localitătilor. Actualizarea planurilor urbanistice generale ale localitătilor si a regulamentelor locale de urbanism poate fi finantată si de către expropriator.
(2) Documentatia tehnico-economică aferentă lucrărilor prevăzute de prezenta lege se elaborează si se aprobă în conditiile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale celorlalte acte normative aplicabile în materie de investitii publice de către autoritătile prevăzute la art. 2 sau de către autoritătile administratiei publice locale, după caz, si va contine varianta finală a studiului de fezabilitate.
(3) În întelesul prezentei legi, coridorul de expropriere este stabilit pe baza studiilor de fezabilitate în varianta finală sau a documentatiilor de urbanism, după caz, si este aprobat odată cu indicatorii tehnico-economici sau documentatia de urbanism, incluzând si lista imobilelor ce urmează a fi expropriate.

Art. 6 – (1) În vederea realizării obiectivelor de ecologizare si de reabilitare a zonei litorale a Mării Negre, nu este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), exproprierea pentru cauză de utilitate publică se face în baza documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, initiate de autoritătile administratiei publice locale si întocmite în Sistemul national de proiectie Stereografic 1970.
(3) Realizarea lucrărilor de modernizare si dezvoltare a zonei litorale a Mării Negre se face pe baza indicatorilor tehnicoeconomici aprobati potrivit prevederilor prezentei legi.

Secţiunea a 2-a Etapa a II-a – Consemnarea sumei individuale si afisarea listei imobilelor ce urmează a fi expropriate

Art. 7 – După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, expropriatorul are obligatia consemnării sumelor individuale reprezentând plata despăgubirii la dispozitia proprietarilor de imobile, individualizati conform listei proprietarilor, asa cum rezultă din evidentele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară sau ale unitătilor administrativ-teritoriale, afectati de prevederile prezentei legi, precum si obligatia afisării listei imobilelor ce urmează a fi expropriate si care fac parte din coridorul de expropriere, anterior notificării proprietarilor.

Art. 8 – (1) Notificarea intentiei de expropriere a imobilelor, precum si lista imobilelor ce urmează a fi expropriate se transmit prin postă către proprietari. Lista imobilelor se face publică prin afisarea acesteia la sediul consiliului local respectiv si pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
(2) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (1), proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligatia prezentării la sediul expropriatorului, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.
(3) Sumele individuale prevăzute la art. 7 pot fi suplimentate, prin hotărâre a Guvernului, la cererea expropriatorului, în situatia modificării numărului de imobile necesar a fi expropriate, precum si în orice alte situatii, temeinic motivate, inclusiv pentru situatia prevăzută la alin. (2).

Secţiunea a 3-a Etapa a III-a – Transferul dreptului de proprietate

Art. 9 – (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea datei prevăzute la art. 8 alin. (2), expropriatorul are obligatia emiterii deciziei de expropriere.
(2) Decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atât împotriva celor expropriati, cât si împotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, până la solutionarea definitivă si irevocabilă a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat. Contestatia asupra deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză.
(3) Decizia de expropriere se emite si îsi produce efectele si în situatia în care proprietarii imobilelor cuprinse în listă nu se prezintă în termenul stabilit la art. 8 alin. (2), nu prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuti proprietarii, precum si în situatia succesiunilor nedeschise sau a succesorilor necunoscuti ori nu se ajunge la o întelegere privind valoarea despăgubirii.
(4) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale si în administrarea expropriatorului operează de drept la data emiterii actului administrativ de expropriere de către expropriator, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii.
(5) După efectuarea transferului dreptului de proprietate, expropriatorul solicită intabularea dreptului de proprietate asupra culoarului de expropriere în baza unei documentatii întocmite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile. Ulterior operatiunii de intabulare, expropriatorul are obligatia de a începe lucrările într-un termen considerat rezonabil, în functie de complexitatea acestora.
(6) În vederea clarificării situatiei juridice a zonelor afectate de expropriere, expropriatorul va întocmi documentatiile cadastrale conform dispozitiilor legale aplicabile.
(7) În situatia în care se expropriază doar o parte dintr-un imobil care nu este înscris în cartea funciară, pe baza măsurătorilor executate de expropriator se determină atât suprafata expropriată, cât si cea neexpropriată. Numărul cadastral se acordă numai pentru suprafata neexpropriată.

Art. 10 – În situatiile prevăzute la art. 9 alin. (3), persoanele îndreptătite să solicite despăgubiri au posibilitatea de a face dovada dreptului de proprietate în fata comisiei de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor expropriate, potrivit prevederilor prezentei legi.

Capitolul III – Documentatiile cadastrale

Art. 11 – (1) Documentatiile cadastrale pentru imobilele expropriate se întocmesc prin grija expropriatorului, avându-se în vedere si dispozitiile Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
(2) Documentatiile vor cuprinde si date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism si amenajare a teritoriului, precum si planuri cu amplasamentul lucrării care se receptionează în termen de 10 zile lucrătoare de către Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prin unitătile sale teritoriale. După receptionarea documentatiilor cadastrale, oficiile în a căror rază teritorială de activitate sunt situate imobilele expropriate vor proceda din oficiu la atribuirea numărului cadastral pentru suprafata neexpropriată si vor emite încheiere de respingere pentru imobilele aflate în coridorul de expropriere.
(3) Planul cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, care contine delimitarea imobilelor – teren cu sau fără constructii – expropriate va fi însotit de anexa cu indicarea numelor detinătorilor, precum si a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile, stabilite de evaluatori autorizati, se aduce la cunostinta publică prin afisarea la sediul consiliului local respectiv, unde va rămâne afisat până la finalizarea procedurii de expropriere, si prin afisare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
(4) Tabelele cu imobilele proprietate privată expropriate în conditiile prezentei legi, cuprinzând judetul, localitatea, numărul cadastral, suprafata în metri pătrati si numele/denumirea proprietarului/detinătorului, conform documentatiei cadastrale, vor fi aduse la cunostinta publică prin afisare la sediul consiliului local al fiecărei unităti administrativ-teritoriale pe raza căreia se află imobilele expropriate si pe pagina proprie de internet a expropriatorilor, cu 10 zile înainte de data începerii activitătii comisiei prevăzute la art. 18.
(5) Data începerii activitătii comisiei prevăzute la art. 18 si data la care vor fi afisate tabelele prevăzute la alin. (4) se vor aduce la cunostinta persoanelor interesate prin publicarea unui anunt într-un ziar local.
(6) În situatia în care, drept consecintă a revizuirii studiului de fezabilitate, a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor de executie, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la actualizarea datelor de identificare a imobilelor supuse exproprierii, prin întocmirea unor documentatii cadastrale si actualizarea tabelelor prevăzute la alin. (4), cu respectarea reglementărilor în vigoare.
(7) Înainte de data începerii activitătii comisiei prevăzute la art. 18, un expert evaluator specializat în evaluarea proprietătilor imobiliare, membru al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din România – ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare a imobilelor expropriate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosintă.
(8) Raportul de evaluare se întocmeste avându-se în vedere expertizele întocmite si actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 77^1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. (9) Raportul de evaluare se întocmeste sub coordonarea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România.

Art. 12 – (1) Imobilele proprietate privată necesare pentru relocarea utilitătilor, pentru drumurile tehnologice, drumurile temporare, drumurile ocolitoare, cele necesare gropilor de împrumut pentru asigurarea servitutilor aeronautice, precum si cele necesare pentru constructii hidrotehnice speciale si alte amenajări necesare protectiei/realizării lucrării publice pot fi expropriate si se supun prevederilor prezentei legi.
(2) După publicarea hotărârii de expropriere se notifică detinătorii de utilităti care au retele amplasate în zona unde se vor desfăsura lucrările de executie în vederea realizării obiectivelor prevăzute în prezenta lege ca în termen de 5 zile să înceapă procedurile necesare în vederea eliberării amplasamentului prin devierea/protejarea retelelor pe care le detin în termenul convenit cu expropriatorul.
(3) În cazul identificării de retele de utilităti ulterior începerii lucrărilor de executie în vederea realizării obiectivelor prevăzute în prezenta lege, detinătorii de utilităti mentionati mai sus vor fi notificati ca în termen de 5 zile să înceapă procedurile necesare în vederea eliberării amplasamentului prin devierea/protejarea retelelor pe care le detin.
(4) În cazul devierii retelelor electrice de înaltă, medie si joasă tensiune datorită lucrărilor de executie în vederea realizării obiectivelor prevăzute în prezenta lege, titularul licentei pentru reteaua care trebuie deviată va avea drepturile si obligatiile conferite de art. 16-19 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13 – (1) După receptia amplasamentului lucrării si a fiecărei documentatii cadastrale de expropriere de către Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prin unitătile sale teritoriale, aceasta are obligatia de a transmite unitătilor administrativ-teritoriale lista încheierilor de respingere aferente imobilelor situate pe coridorul de expropriere. După transmiterea acestei liste se interzice emiterea de către autoritătile competente a oricărui aviz, acord, permis, autorizatie cu privire la imobilele supuse exproprierii.
(2) Atât procedura de expropriere, cât si obiectivele de utilitate publică ce fac obiectul prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existenta unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat.

Art. 14 – Scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor necesare pentru obiectivele de interes national, judetean si local din circuitul agricol si, respectiv, din fondul forestier national se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv a taxelor si a celorlalte sume datorate potrivit art. 33 alin. (2) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 41 si 42 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, si art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare.

Art. 15 – Secretarii unitătilor administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele expropriate, precum si notarii publici sunt obligati să comunice, în termen de 5 zile de la cererea expropriatorilor prevăzuti la art. 2, informatiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.

Capitolul IV – Accesul la imobilele afectate de expropriere

Art. 16 – (1) Detinătorii cu orice titlu ai imobilelor afectate de elaborarea studiului de fezabilitate varianta finală pe coridorul de expropriere sunt obligati, după o prealabilă si obligatorie înstiintare efectuată de către expropriator, să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice si a oricăror operatiuni necesare studiului de fezabilitate, documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a studiilor de teren arheologice.
(2) Aceste dispozitii se aplică si pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii planurilor, precum si pentru întocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activităti necesare, prevăzute de prezenta lege.

Art. 17 – Autoritătile administratiei publice locale si fortele de ordine publică sunt obligate să îsi dea concursul pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16.

Capitolul V – Functionarea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale si acordarea despăgubirilor

Art. 18 – În termen de 5 zile de la emiterea deciziei de expropriere, expropriatorul numeste comisia de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată si constată acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii.

Art. 19 – (1) Plata despăgubirilor pentru imobilele expropriate se face în baza cererilor adresate de către titularii drepturilor reale, precum si de către orice persoană care justifică un interes legitim.
(2) Cererea pentru plata despăgubirilor va contine numele si prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu si actele doveditoare referitoare la existenta drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat. Cererea, împreună cu documentele doveditoare, originale si/sau copii legalizate, va fi depusă în termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta publică, prin afisare la sediul consiliului local pe raza căruia se află imobilul.
(3) Dovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se face prin orice mijloace de probă admise de lege, inclusiv în zonele în care se aplică Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor referitoare la cărtile funciare, cu modificările ulterioare, în functie de modalitatea de dobândire a drepturilor – conventională, judiciară, legală, succesorală, întelegând prin dobândire si constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul unor legi speciale.
(4) La cererea comisiei prevăzute la art. 18 solicitantul are obligatia să completeze documentatia depusă privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicită despăgubirea, în termen de 15 zile de la solicitare. În caz contrar, comisia prevăzută la art. 18 va consemna într-un cont bancar deschis pe numele solicitantului despăgubirea, însă eliberarea acesteia se va face numai la data la care solicitantul îsi va dovedi dreptul, în conditiile prezentei legi.
(5) În cazul în care titularii drepturilor reale nu depun cererea si/sau documentele doveditoare, potrivit prevederilor alin. (1) si (2), expropriatorul va notifica acestora sumele propuse pentru plata despăgubirilor si le va consemna într-un cont bancar deschis pe numele expropriatului. Despăgubirile vor fi eliberate în conditiile prezentei legi.
(6) În cazul în care despăgubirile referitoare la acelasi imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane aparent îndreptătite, despăgubirile se vor consemna pe numele tuturor, urmând să fie împărtite potrivit legii civile.
Despăgubirea va fi eliberată numai titularilor drepturilor dovedite prin acte autentice si hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile sau prin certificatul de mostenitor eliberat de notarul public. Eventualele litigii amână eliberarea despăgubirilor consemnate.
(7) În situatia în care imobilele expropriate sunt proprietatea unei persoane decedate, despăgubirea se va consemna pe seama defunctului. Despăgubirile vor fi eliberate numai succesorilor care îsi vor dovedi calitatea cu certificatul de calitate de mostenitor, certificatul de mostenitor sau cu hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă.
(8) În situatia în care imobilele expropriate fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuti sau nu pot prezenta certificat de mostenitor, dacă procedura succesorală este deschisă, despăgubirea se va consemna pe seama succesiunii. În ipoteza în care procedura succesorală nu este deschisă, un reprezentant al expropriatorului este îndreptătit să solicite informatii asupra deschiderii succesiunii, iar suma reprezentând despăgubirile va fi consemnată într-un cont distinct, pe seama succesiunii.
Despăgubirile vor fi eliberate numai succesorilor care îsi vor dovedi calitatea cu certificatul de mostenitor sau cu hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă.
(9) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, imobilele pentru care s-au formulat notificări de restituire, care fac parte din coridorul de expropriere, sunt expropriate în conditiile prezentei legi sau, după caz, transferate în domeniul public al statului si în administrarea autoritătilor prevăzute la art. 2. (10) În cazul altor situatii litigioase decât cele prevăzute la alin. (5) si (6), sumele aferente exproprierii se consemnează pe numele persoanelor aflate în litigiu, urmând a fi plătite în conditiile prezentei legi.
(11) În cazul în care titularul sau unul dintre titularii dreptului real, aflati în concurs, nu este de acord cu despăgubirea stabilită, suma reprezentând despăgubirea se consemnează pe numele titularului sau, după caz, al titularilor. Despăgubirea va fi eliberată în baza cererii formulate în acest sens, însotită de acte autentice sau de hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă de stabilire a cuantumului despăgubirii ori, după caz, de declaratia autentică de acceptare a cuantumului despăgubirii prevăzute în hotărârea de stabilire a despăgubirii.
(12) Identificarea imobilelor expropriate, aflate în litigiu, se va face numai în sistem national de coordonate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 20 – Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii emisă în conditiile prezentei legi se comunică solicitantului, precum si celorlalti titulari ori, după caz, titulari aparenti, se afisează în extras la sediul consiliului local pe raza căruia se află situat imobilul expropriat si în extras pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 21 – În termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirilor, expropriatorul efectuează, prin transfer bancar sau numerar, plata despăgubirilor către titularii drepturilor de proprietate asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 22 – (1) Expropriatul nemultumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa instantei judecătoresti competente în termenul general de prescriptie, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sanctiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii si transferului dreptului de proprietate.
(2) Termenul în care mostenitorii expropriatului defunct se pot adresa instantei judecătoresti curge de la data acceptării succesiunii.
(3) Actiunea formulată în conformitate cu prevederile prezentului articol se solutionează potrivit dispozitiilor art. 21-27 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în ceea ce priveste stabilirea despăgubirii.
(4) Atât procedura de expropriere, cât si obiectivele de utilitate publică ce fac obiectul prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existenta unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat.

Art. 23 – (1) Cererile adresate instantei judecătoresti pentru stabilirea, în contradictoriu cu statul român sau cu unitătile administrativ-teritoriale, după caz, a dreptului la despăgubire pentru expropriere si a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru si sunt de competenta instantelor de drept comun.
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor având ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor expropriate.
(3) Cheltuielile necesare pentru realizarea expertizelor de evaluare a cuantumului despăgubirilor cuvenite ca urmare a exproprierii în cadrul litigiilor prevăzute la alin. (1) vor fi avansate în conformitate cu procedura de drept comun.

Capitolul VI – Avize, acorduri, certificate si autorizatii

Art. 24 – (1) Documentatiile pentru eliberarea certificatelor de urbanism necesare realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 se depun de către expropriator.
(2) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi se eliberează si se comunică expropriatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei.
(3) Avizele, acordurile, permisele si autorizatiile solicitate prin certificatele de urbanism, cu exceptia acordului de mediu, vor fi eliberate si comunicate expropriatorului în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei pentru eliberarea lor.
(4) Autorizatia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
(5) În conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările si completările ulterioare, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele si autorizatiile se consideră acordate, cu exceptia acordului de mediu, dacă acestea nu au fost transmise către expropriator în termenele prevăzute la alin. (2)-(4).

Art. 25 – (1) În cazul aprobării tacite a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor si autorizatiilor, autoritătile competente sunt obligate să emită documentul oficial în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării tacite.
(2) Proiectele cuprinse în programul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Ministerului Mediului si Pădurilor, Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri sau în cele ale autoritătilor administratiei publice judetene si locale, privind dezvoltarea de obiective de interes national, respectiv de interes judetean si local, sunt scutite de taxele către Inspectoratul de Stat în Constructii prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si de Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 26 – Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizatiile sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la eliberarea procesului-verbal de receptie finală a lucrărilor.

Art. 27 – Sunt scutite de la plata taxelor, tarifelor, precum si a oricăror altor sume datorate bugetului de stat sau bugetelor locale serviciile privind înregistrarea, receptionarea documentatiilor cadastrale si serviciile aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării obiectivelor de interes national, judetean si local.

Capitolul VII – Dispozitii referitoare la imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a unitătilor administrativ-teritoriale

Art. 28 – (1) Bunurile imobile, proprietate publică a unitătilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucrările de utilitate publică trec, în conditiile legii, în proprietatea publică a statului si în administrarea reprezentantilor expropriatorilor, în termen de 30 de zile de la înstiintarea unitătii administrativ-teritoriale. Fac exceptie de la prevederile prezentului alineat lucrările de constructie de drumuri de interes judetean si cele aferente dezvoltării aeroporturilor de interes local.
(2) Bunurile imobile trecute în proprietatea publică a statului si în administrarea expropriatorilor, conform prevederilor alin. (1), pot fi transferate, după finalizarea lucrărilor, în proprietatea unitătilor administrativ-teritoriale si în administrarea autoritătilor administratiei publice locale si nu pot fi înstrăinate pe perioada existentei lucrărilor de utilitate publică.
(3) În cazul bunurilor imobile aflate în proprietatea publică sau privată a statului si în administrarea institutiilor publice, institutelor de cercetare-dezvoltare, regiilor autonome, precum si a oricăror altor autorităti publice înfiintate prin legi speciale, în vederea realizării obiectivelor de importantă natională prevăzute în prezenta lege, transferul dreptului de administrare se efectuează prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 15 zile de la data aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor.
(4) În cazul bunurilor aflate în proprietatea privată a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, transferul dreptului de proprietate operează în conditiile prezentei legi, după consemnarea sumelor individuale.

Capitolul VIII – Dispozitii finale

Art. 29 – (1) Actele juridice care se încheie după data afisării hotărârii privind cuantumul despăgubirii sunt lovite de nulitate absolută.
(2) Începând cu data publicării hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1), actele juridice prin care se face trecerea din extravilan în intravilan, precum si cele prin care se face trecerea din domeniul public în domeniul privat al unitătilor administrativ-teritoriale, referitoare la imobilele expropriate, potrivit studiului de fezabilitate, sunt lovite de nulitate absolută.

Art. 30 – (1) Orice avize, acorduri, permise sau autorizatii emise unor terte persoane pentru imobilele expropriate de la data avizării de către Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prin unitătile sale teritoriale, a documentatiilor cadastrale sunt lovite de nulitate absolută.
(2) Neeliberarea în termenele stabilite prin prezenta lege a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor de către autoritătile în a căror sarcină cade eliberarea lor se sanctionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei si 10.000 lei.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan local.
(4) Dispozitiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.
(5) În situatia în care, din cauza lipsei unui aviz, acord, permis sau a unei autorizatii, constructorii înregistrează întârzieri în executarea obiectivelor definite la art. 2 alin. (1), valoarea daunelor pretinse de către acestia va fi suportată de institutiile care se fac vinovate de depăsirea termenelor stabilite de prezenta lege.
(6) Dispozitia prevăzută la alin. (5) se aplică si în cazul eliberării unui aviz, acord, permis sau a unei autorizatii unor terte persoane pentru imobilele expropriate în conditiile alin. (1).

Art. 31 – Orice documentatie tehnică sau de evaluare realizată ori aflată în curs de realizare anterior intrării în vigoare a prezentei legi se consideră valabilă.

Art. 32 – În cazul procedurilor de expropriere aflate în curs de desfăsurare, pentru continuarea realizării obiectivelor, se aplică prevederile prezentei legi.

Art. 33 – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Ministerul Mediului si Pădurilor, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

Art. 34 – Dispozitiile prevăzute mai sus se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum si cu cele ale Codului civil si ale Codului de procedură civilă, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei legi.

Art. 35 – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
a) Legea nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2006;
b) Legea nr. 85/2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul International Henri Coandă – Bucuresti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 5 aprilie 2007;
c) Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare;
d) Legea nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 14 mai 2008.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

  • PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  • ROBERTA ALMA ANASTASE
  • PRESEDINTELE SENATULUI
  • MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 14 decembrie 2010.
Nr. 255.