Legea 264/2004 privind organizarea si functionarea Academiei de stiinte Medicale


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 264/2004 privind organizarea si functionarea Academiei de stiinte Medicale

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 – (1) Academia de stiinte Medicale este institutia publică de interes national în domeniul cercetării stiintifice medicale si farmaceutice, de consacrare academică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătătii.
(2) Sediul Academiei de stiinte Medicale se află în municipiul Bucuresti, sos. stefan cel Mare nr. 19-21, sectorul 2.

Art. 2 – Academia de stiinte Medicale este continuatoarea Academiei de stiinte Medicale, înfiintată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 590/1969 pentru înfiintarea Academiei de stiinte Medicale.

Art. 3 – Academia de stiinte Medicale are ca obiect de activitate:
a) dezvoltarea stiintelor medicale si farmaceutice în scopul îmbunătătirii stării de sănătate a populatiei;
b) promovarea pe plan national a cercetărilor stiintifice din domeniile biomedicinei, medicinei clinice, medicinei fundamentale, medicinei preventive, sănătătii publice si stiintelor farmaceutice;
c) coordonarea activitătii de cercetare stiintifică în domeniile de vârf ale biomedicinei fundamentale si aplicative, desfăsurate în unitătile aflate în coordonarea sau subordonarea Ministerului Sănătătii sau în alte unităti de profil.

Art. 4 – În realizarea obiectului său de activitate, Academia de stiinte Medicale colaborează cu Ministerul Sănătătii, Ministerul Educatiei si Cercetării, Academia Română, institutiile de învătământ superior de medicină si farmacie, precum si cu alte ministere, institutii si unităti de profil.

Capitolul II – Organizare si functionare

Art. 5 – Academia de stiinte Medicale se organizează si functionează potrivit prevederilor prezentei legi si statutului propriu, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Sănătătii.

Art. 6 – (1) Academia de stiinte Medicale îndeplineste următoarele atributii pentru realizarea obiectului său de activitate:
a) participă la elaborarea strategiei nationale a activitătii de cercetare stiintifică din domeniul medical si farmaceutic, în vederea îmbunătătirii stării de sănătate a populatiei României;
b) contribuie la valorificarea cercetării stiintifice medicale si farmaceutice, asigurând îndrumarea metodologică a unitătilor medico-sanitare;
c) elaborează programe de cercetare stiintifică în domeniile de interes pentru Ministerul Sănătătii si alte organe ale administratiei publice;
d) colaborează, la nivel national, la programele de cooperare stiintifică internatională ale institutelor de cercetare medicală si ale colectivelor de cercetare din institutiile de învătământ superior cu profil medico-farmaceutic uman si ale centrelor de cercetare cu profil biomedical si interdisciplinar;
e) participă la elaborarea programelor stiintifice medicale ale Ministerului Sănătătii, ale Ministerului Integrării Europene, ale Ministerului Educatiei si Cercetării, ale Academiei Române si ale altor ministere si institutii interesate;
f) initiază si dezvoltă relatii de colaborare cu institutii stiintifice si de învătământ din tară si din străinătate, precum si cu organizatii nationale si internationale;
g) acordă, în conditiile legii, distinctii si premii pentru contributii deosebite în activitatea stiintifică;
h) organizează, în nume propriu sau în colaborare cu societăti stiintifice medicale din tară si din străinătate, manifestări stiintifice, congrese, seminarii, ateliere de lucru si simpozioane pe problemele cercetării medico-farmaceutice si/sau asistentei medicale;
i) participă, împreună cu Ministerul Sănătătii, Ministerul Educatiei si Cercetării si cu alte institutii abilitate, la evaluarea si atestarea capacitătii institutiilor care desfăsoară activităti de cercetare în domeniul cercetării stiintifice medicale si farmaceutice, în conditiile legii;
j) formulează puncte de vedere în legătură cu înfiintarea sau desfiintarea de institute, centre si unităti de cercetare din domeniul medical si farmaceutic;
k) conduce programe de cercetare stiintifică medicală si farmaceutică din Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, atribuite de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe bază de criterii de capabilitate, în sistem competitional sau în mod direct;
l) elaborează, în concordantă cu normele internationale, reglementări privind bioetica, observatiile si cercetarea pe om, conditiile de folosire a animalelor de laborator;
m) contribuie la corelarea obiectivelor de cercetare medicală natională cu programele Uniunii Europene din domeniul medical si farmaceutic;
n) coordonează si evaluează activitatea de cercetare stiintifică medicală si farmaceutică din structurile proprii;
o) propune autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade determinate, în conditiile legii, de centre sau colective mixte de specialisti pentru realizarea unor strategii de ramură sau sectoriale;
p) formulează propuneri în domeniul dezvoltării învătământului medical si farmaceutic;
q) organizează educatia medicală continuă a personalului care lucrează în domeniul medical si farmaceutic uman, împreună cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România si în colaborare cu institutiile de învătământ superior de medicină si farmacie acreditate. Programele nationale de educatie medicală continuă sunt avizate de Ministerul Sănătătii, precum si de Ministerul Educatiei si Cercetării;
r) informează anual Ministerul Sănătătii asupra principalelor activităti desfăsurate, cu impact asupra stării de sănătate si a asistentei medicale.
(2) Academia de stiinte Medicale îndeplineste si alte atributii din domeniul său de activitate, stabilite prin lege sau prin statutul său.

Art. 7 – (1) Academia de stiinte Medicale reuneste personalităti de o deosebită valoare stiintifică si profesională din domeniile cercetării stiintifice medicale si farmaceutice.
(2) Academia de stiinte Medicale are în componenta sa membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare. Numărul maxim al membrilor titulari si al membrilor corespondenti este de 231, din care 190 membri titulari. Numărul membrilor de onoare se stabileste prin statut.
(3) Membrii titulari si membrii corespondenti sunt cetăteni români alesi dintre personalitătile stiintifice de prestigiu din domeniile prevăzute la alin. (1).
(4) Membrii de onoare sunt cetăteni români si străini care s-au remarcat prin realizările si contributiile lor la dezvoltarea stiintelor din domeniul medical si farmaceutic.

Art. 8 – Academia de stiinte Medicale poate acorda si titlul de membru post-mortem.

Art. 9 – Criteriile si procedura de alegere si de excludere a membrilor Academiei de stiinte Medicale se stabilesc prin Statutul Academiei de stiinte Medicale.

Art. 10 – (1) Membrii titulari ai Academiei de stiinte Medicale beneficiază de o indemnizatie lunară viageră egală cu salariul mediu pe economie.
(2) Membrii titulari si corespondenti ai Academiei de stiinte Medicale sunt mentinuti în activitate sau în functii de conducere până la vârsta de 70 de ani. Peste această vârstă sunt mentinuti în activitate numai cu acordul institutiei în care lucrează, prin prelungiri anuale în baza certificatului de sănătate.

Art. 11 – Academia de stiinte Medicale îsi organizează în centrele universitare medicale si farmaceutice filiale teritoriale, unităti fără personalitate juridică.

Art. 12 – Pentru buna desfăsurare a activitătii Academiei de stiinte Medicale, în structura acesteia se organizează sectii stiintifice.

Art. 13 – Atributiile si modul de organizare si functionare ale filialelor teritoriale si ale sectiilor stiintifice se stabilesc prin Statutul Academiei de stiinte Medicale.

Art. 14 – Organele de conducere ale Academiei de stiinte Medicale sunt:
a) adunarea generală;
b) consiliul stiintific;
c) biroul executiv al consiliului stiintific;
d) presedintele.

Art. 15 – (1) Adunarea generală a membrilor Academiei de stiinte Medicale constituie forul suprem de conducere al acesteia si este alcătuită din academicieni membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare.
(2) Numai membrii titulari si membrii corespondenti au drept de vot.

Art. 16 – Adunarea generală a membrilor Academiei de stiinte Medicale are următoarele atributii:
a) adoptă Statutul Academiei de stiinte Medicale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii;
b) aprobă darea de seamă asupra activitătii desfăsurate între două adunări generale, precum si programele de activitate stiintifică anuală si de perspectivă;
c) aprobă programe pentru valorificarea rezultatelor cercetării stiintifice în domeniul medical si farmaceutic si pentru îmbunătătirea asistentei medicale;
d) alege, prin vot secret, noii membri ai Academiei de stiinte Medicale;
e) alege, prin vot secret, presedintele, vicepresedintii si secretarul general al Academiei de stiinte Medicale. Mandatul acestora este de 4 ani, având dreptul de a fi realesi pentru încă un mandat.

Art. 17 – Adunarea generală a membrilor Academiei de stiinte Medicale este legal constituită în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi si ia hotărâri valabile cu votul majoritătii simple a celor prezenti. Dacă la prima convocare nu este întrunit numărul legal de două treimi din membri, se convoacă, în termen de maximum 30 de zile, o nouă adunare, care se consideră legal constituită în prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul total de membri. În cazul în care nici la a doua convocare nu este întrunit numărul legal de membri, se convoacă, în termen de maximum 10 zile, o nouă adunare, care se consideră legal constituită cu numărul membrilor prezenti.

Art. 18 – Adunarea generală se întruneste în sesiune ordinară o dată pe an si în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, la solicitarea consiliului stiintific sau a jumătate plus unu din numărul membrilor.

Art. 19 – Consiliul stiintific asigură conducerea Academiei de stiinte Medicale între sesiunile adunării generale.

Art. 20 – (1) Consiliul stiintific este format din presedintele Academiei de stiinte Medicale, vicepresedinti, secretarul general, precum si presedintii filialelor.
(2) Biroul executiv al consiliului stiintific este format din presedintele Academiei de stiinte Medicale, vicepresedinti si secretarul general si asigură conducerea operativă.

Art. 21 – (1) Presedintele Academiei de stiinte Medicale este presedintele consiliului stiintific si al biroului executiv.
(2) Presedintele reprezintă Academia de stiinte Medicale în relatiile cu tertii si este ordonator de credite.
(3) Atributiile consiliului stiintific, ale biroului executiv, ale presedintelui si modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul Academiei de stiinte Medicale.
(4) În cazul în care presedintele nu îsi poate exercita prerogativele pe o perioadă de mai mult de 30 de zile, va desemna, în vederea exercitării acestora, pe unul dintre vicepresedinti.
(5) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.

Art. 22 – Numărul maxim de posturi si structura organizatorică ale Academiei de stiinte Medicale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Sănătătii.

Art. 23 – Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al Academiei de stiinte Medicale se face în conformitate cu dispozitiile aplicabile personalului bugetar.

Art. 24 – (1) Finantarea Academiei de stiinte Medicale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, si din venituri proprii.
(2) Academia de stiinte Medicale poate beneficia de donatii, sponsorizări si alte surse, potrivit legii.

Art. 25 – (1) Academia de stiinte Medicale are în dotare un parc auto propriu.
(2) Numărul maxim de autovehicule si consumul lunar de carburanti pentru aparatul de lucru si filialele teritoriale se stabilesc potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Capitolul III – Structurile de cercetare care îsi desfăsoară activitatea în coordonarea stiintifică a Academiei de stiinte Medicale

Art. 26 – (1) Cercetarea stiintifică medicală si farmaceutică cuprinde:
a) cercetarea medicală fundamentală;
b) cercetarea medicală clinică;
c) cercetarea medicală în domeniul sănătătii publice si
al serviciilor de sănătate;
d) cercetarea în domeniul stiintelor farmaceutice;
e) cercetarea în domeniul tehnologiilor medicale avansate;
f) cercetarea în domeniul medicinei comparate;
g) cercetarea în domeniul epidemiologiei si medicinei preventive.
(2) Următoarele structuri de cercetare îsi pot desfăsura activitatea în coordonarea stiintifică a Academiei de stiinte Medicale:
a) nuclee;
b) colective;
c) laboratoare;
d) sectii;
e) departamente;
f) institute în care se desfăsoară activitate de asistentă medicală, de învătământ si cercetare stiintifică medicală si institute în care se desfăsoară numai activitate de cercetare stiintifică medicală, care au personalitate juridică si sunt în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătătii;
g) institutii fără personalitate juridică, în care se desfăsoară activitate de cercetare stiintifică medicală, grefate pe clinici sau sectii.
(3) Structurile de cercetare stiintifică medicală prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) pot functiona atât în institute în care se desfăsoară numai activitate de cercetare stiintifică medicală, cât si în celelalte unităti sanitare cu sau fără paturi, în care se desfăsoară si activitate de asistentă medicală si învătământ.

Art. 27 – Unitătile de cercetare prevăzute la art. 26 alin. (2), care încheie contracte de cercetare stiintifică medicală, informează direct Academia de stiinte Medicale asupra rezultatelor cercetărilor pentru care au fost finantate.

Capitolul IV – Dispozitii finale

Art. 28 – Sintagma „Academia de stiinte Medicale” nu poate fi folosită de nici o altă institutie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.

Art. 29 – În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Academia de stiinte Medicale, prin intermediul Ministerului Sănătătii, supune spre aprobare Guvernului statutul acesteia.

Art. 30 – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul Consiliului de Stat nr. 590/1969 pentru înfiintarea Academiei de stiinte Medicale, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 90 din 21 august 1969, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 1 alin. (1), precum si prevederile referitoare la academicieni, cuprinse în art. 9 alin. (2) din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 decembrie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

  • PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  • VALER DORNEANU
  • PRESEDINTELE SENATULUI
  • NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 16 iunie 2004.
Nr. 264.