Legea 265/2000 privind auditul de sigurantă rutieră


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 265/2000 privind auditul de sigurantă rutieră

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 – (1) Prezenta lege constituie cadrul juridic pentru organizarea activitătii de audit de sigurantă rutieră si reglementarea exercitării independente a profesiei de auditor de sigurantă rutieră de către persoanele care dobândesc această calitate în conditiile prezentei legi.
(2) Auditul de sigurantă rutieră este parte integrantă a managementului sigurantei rutiere, prin care se realizează evaluarea implicatiilor asupra sigurantei rutiere ale diferitelor alternative ale proiectelor de constructie a drumurilor publice, ale proiectelor de reabilitare si/sau de modernizare a drumurilor publice existente, ale proiectelor de mică anvergură, precum si ale proiectelor privind inspectia de sigurantă rutieră, în vederea identificării detaliate a riscurilor care pot contribui la producerea accidentelor rutiere, în scopul cresterii sigurantei infrastructurii rutiere.
(3) Auditul de sigurantă rutieră se realizează pentru infrastructura rutieră aflată în proiectare, constructie, reabilitare si/sau modernizare ori exploatare.
(4) Infrastructura rutieră care face obiectul prezentei legi cuprinde:
a) autostrăzi;
b) drumuri expres;
c) drumuri nationale;
d) drumuri judetene;
e) drumuri comunale amenajate;
f) străzi urbane amenajate.
(5) Auditul de sigurantă rutieră realizează o analiză detaliată, sistematică si tehnică privind interactiunea dintre elementele constructive ale drumului, infrastructura de reglementare a circulatiei, caracteristicile vehiculelor si comportamentul participantilor la trafic, implicarea acestora asupra sigurantei rutiere, precum si formularea recomandărilor privind diminuarea sau eliminarea riscurilor semnalate.
(6) Auditul de sigurantă rutieră se realizează pe baza prevederilor Manualului de audit pentru sigurantă rutieră, care contine metodologia de realizare a auditului de sigurantă rutieră.

Art. 2 – (1) Scopul auditului de sigurantă rutieră constă în asigurarea si cresterea gradului de sigurantă a circulatiei pe drumurile publice, prevenirea pierderii de vieti, a vătămării integritătii corporale a persoanelor si a pagubelor materiale produse în urma accidentelor de circulatie.
(2) Auditul de sigurantă rutieră se realizează cu respectarea următoarelor cerinte:
a) asigurarea independentei auditorului de sigurantă rutieră fată de beneficiarul auditului, proiectantul si/sau executantul proiectului supus auditării;
b) păstrarea de către auditorul de sigurantă rutieră a confidentialitătii cu privire la datele si informatiile la care a avut acces în cursul realizării auditului;
c) auditorul nu trebuie să participe, în perioada realizării auditului, la proiectarea si executia proiectului auditat.

Art. 3 – În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:
a) auditor de sigurantă rutieră – persoana fizică atestată potrivit prezentei legi să efectueze activităti de audit de sigurantă rutieră pentru proiectele prevăzute la art. 1 alin. (2);
b) Institutul de Sigurantă Rutieră, denumit în continuare ISR – institutia desemnată prin prezenta lege cu competente în domeniul organizării efectuării auditului de sigurantă rutieră si a formării, atestării, perfectionării si instruirii auditorilor de sigurantă rutieră;
c) proiecte de mică anvergură – proiecte de eliminare a punctelor negre, de amenajare de intersectii, de reamenajare a curbelor periculoase prin modificarea elementelor geometrice, proiecte de semaforizare, proiecte de reglementare a circulatiei prin indicatoare, marcaje rutiere si mijloace de calmare a traficului, proiecte de dirijare, control si monitorizare a traficului, proiecte de reabilitare si/sau de modernizare a străzilor urbane amenajate;
d) punct negru – segment de drum public care, pe anumite tronsoane, prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distantă a drumului respectiv, la nivel national sau local, după caz, raportat la aceeasi perioadă de timp din anii anteriori si la volumul de trafic înregistrat;
e) inspectie de sigurantă rutieră – parte integrantă a managementului sigurantei rutiere, cu caracter preventiv, prin care se realizează, după vizionarea drumului auditat, o evaluare sistematică a îndeplinirii cerintelor standardelor de sigurantă rutieră de către un drum public, aflat în faza de dare în folosintă sau de exploatare efectivă, precum si evidentierea riscurilor, formulându-se propuneri de eliminare a acestora;
f) echipă multidisciplinară – echipă formată din cel putin 3 auditori independenti sau asociati, dintre care unul este specializat în constructia si proiectarea drumurilor, unul specializat în ingineria transporturilor rutiere si unul specializat în comportamentul participantilor la trafic;
g) utilizator vulnerabil – categorie de participanti la traficul rutier, care este expusă riscului de accidentare, soldată cu morti si/sau vătămare corporală gravă, într-un grad mai mare decât restul participantilor;
h) drum public – drum deschis circulatiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
i) beneficiarul auditului de sigurantă rutieră, denumit în continuare beneficiarul auditului – administratorul drumului public, în cazul realizării auditului pentru proiectele de reabilitare/modernizare, de inspectie de sigurantă rutieră si pentru proiectele de mică anvergură, cu exceptia proiectelor de constructie de drumuri si străzi urbane, sau investitorul, în cazul realizării auditului pentru proiecte de constructii de drumuri si străzi.

Capitolul II – Dobândirea si încetarea calitătii de auditor de sigurantă rutieră

Art. 4 – Poate fi auditor de sigurantă rutieră persoana fizică dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:
a) are capacitate deplină de exercitiu;
b) are studii superioare de lungă durată în unul dintre următoarele domenii: constructia si proiectarea drumurilor, ingineria transporturilor rutiere si a constructiei de autovehicule, specialist în comportamentul participantilor la traficul rutier, dovedite cu diplome recunoscute în conditiile legii;
c) are o experientă profesională în unul dintre domeniile prevăzute la lit. b) de cel putin 5 ani;
d) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de sigurantă rutieră si a promovat examenul de atestare a calitătii de auditor de sigurantă rutieră, în conditiile prezentei legi;
e) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activităti;
f) nu i s-a interzis exercitarea profesiei, în domeniul specialitătii sale, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă;
g) are permis de conducere valabil, care să ateste o vechime de minimum 3 ani în categoria B sau în altă categorie superioară acesteia.

Art. 5 – (1) Formarea, instruirea si perfectionarea profesională a auditorilor de sigurantă rutieră se asigură prin organizarea cursurilor de specialitate de către ISR.
(2) Formarea, instruirea sau perfectionarea profesională prevăzute la alin. (1) se realizează în colaborare cu institutii de învătământ superior acreditate si/sau cu furnizorii de formare profesională autorizati potrivit legislatiei privind formarea profesională a adultilor si ale căror programe de formare, instruire si perfectionare profesională în domeniul auditului de sigurantă rutieră sunt aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea ISR.
(3) Lista institutiilor/furnizorilor prevăzute/prevăzuti la alin. (2) se pune la dispozitia publicului pe pagina de internet a ISR, pentru a putea fi consultată de orice persoană interesată.
(4) Auditorii de sigurantă rutieră sunt obligati să participe anual la cursurile de instruire periodică organizate de ISR, precum si, o dată la 3 ani, la cursurile de perfectionare profesională organizate.

Art. 6 – (1) Se înfiintează Comisia de atestare, disciplină si solutionare a contestatiilor, denumită în continuare Comisia, a cărei componentă se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.
(2) Comisia are în componentă un număr de 9 membri, după cum urmează: 2 reprezentanti ai Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri din România – S.A. si 2 reprezentanti ai Autoritătii Rutiere Române – A.R.R., propusi de ministrul transporturilor, 2 reprezentanti ai Inspectoratului General al Politiei Române, propusi de ministrul internelor si reformei administrative, si 3 reprezentanti ai mediului academic, specializati în domeniile prevăzute la art. 4 lit. b), propusi de Academia Română, si îsi desfăsoară activitatea sub coordonarea ISR.
(3) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei se propune de către ISR si se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.
(4) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei va stabili si modalitatea de remunerare a activitătii membrilor acesteia si a personalului care o deserveste.

Art. 7 – (1) Atestarea calitătii de auditor de sigurantă rutieră se realizează conform prevederilor prezentei legi.
(2) Examinarea si evaluarea candidatilor în vederea atestării se efectuează de comisia prevăzută la art. 6 alin. (1).
(3) Pentru sustinerea examenului de atestare a calitătii de auditor de sigurantă rutieră si pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achită câte o taxă, după caz, stabilită prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei, care se fac venit la ISR.
(4) Comisia comunică conducerii ISR numele si datele de identificare ale persoanelor care au obtinut atestatul de auditor de sigurantă rutieră, în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor de sigurantă rutieră. Lista auditorilor de sigurantă rutieră, actualizată, va fi făcută publică pe pagina de internet a ISR.
(5) Pentru cetăteanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat apartinând Spatiului Economic European, care a dobândit calitatea de auditor de sigurantă rutieră în unul dintre aceste state, Comisia va recunoaste automat documentul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în baza căruia cetăteanul exercită legal profesia. Dacă cetăteanul doreste să îsi desfăsoare activitatea de audit de sigurantă rutieră în România, se înscrie într-o sectiune specială a Registrului auditorilor de sigurantă rutieră prevăzut la alin. (4), cu conditia prezentării documentelor care atestă dobândirea calitătii de auditor de sigurantă rutieră.
(6) Persoanele care au dobândit calitatea de auditor de sigurantă rutieră pot fi atestate de către Comisie ca instructori pentru formarea, instruirea si perfectionarea profesională în domeniul auditului de sigurantă rutieră, în urma sustinerii unui interviu, dacă au participat la realizarea a cel putin 3 audituri de sigurantă rutieră.

Art. 8 – (1) Calitatea de auditor de sigurantă rutieră încetează:
a) la cerere, prin renuntare făcută în scris de către auditorul de sigurantă rutieră;
b) în cazul în care persoana nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevăzute la art. 4 lit. a), e) si f);
c) prin retragerea calitătii, potrivit dispozitiilor art. 22 alin. (1) lit. c).
(2) Încetarea calitătii de auditor de sigurantă rutieră se dispune de Comisie, prin rezolutia de retragere a atestatului, în una dintre situatiile prevăzute la alin.(1).
(3) În caz de încetare a calitătii de auditor de sigurantă rutieră, numele acestuia se radiază din Registrul auditorilor de sigurantă rutieră.

Capitolul III – Domeniul de aplicare si exercitarea auditului de sigurantă rutieră

Art. 9 – (1) Auditul de sigurantă rutieră este parte componentă a unui proiect prevăzut la art. 1 alin. (2) si se execută obligatoriu pentru fiecare dintre următoarele stadii:
a) studiul de fezabilitate;
b) proiectul preliminar;
c) proiectele detaliate;
d) anterior dării în exploatare a drumului;
e) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic;
f) realizarea inspectiei de sigurantă rutieră periodică;
g) realizarea fiecărui proiect de mică anvergură.
(2) Auditul de sigurantă rutieră în cazul alin. (1) lit. f) se realizează o dată la 2 ani, alternativ în perioadele iarnă si vară.
(3) Auditul de sigurantă rutieră se execută de către o echipă multidisciplinară, cu exceptia cazului prevăzut la alin. (1) lit. f) si g), când se poate executa de un singur auditor de sigurantă rutieră.
(4) În cazul unui accident de circulatie înregistrat pe o autostradă, un drum expres, national sau judetean, soldat cu victime omenesti, administratorul drumului va solicita, obligatoriu, executarea unui audit vizând o inspectie de sigurantă suplimentară sau care să identifice riscurile care au favorizat producerea accidentului respectiv si să facă recomandările necesare.

Art. 10 – (1) Stadiile prevăzute la art. 9 alin. (1) se supun auditării în vederea identificării oricăror deficiente care pot constitui riscuri pentru siguranta circulatiei pe drumurile publice si pentru elaborarea recomandărilor privind corectarea acestor deficiente.
(2) După finalizarea executiei proiectelor prevăzute la art. 9 alin. (1), auditorul sau echipa de auditori de sigurantă rutieră care a efectuat auditul participă, împreună cu comisia de receptie, la predarea lucrării, pentru a prezenta beneficiarului auditului observatiile sale, incluse în raportul de audit.
(3) Beneficiarul auditului proiectelor prevăzute la art. 9 alin. (1) va lua în calcul perioada de timp necesară efectuării auditului de sigurantă rutieră, ca făcând parte integrantă din perioada de realizare a proiectului. Termenul de predare a raportului de audit va fi stabilit, de comun acord, în contractul prevăzut la art. 11 alin. (1).

Art. 11 – (1) În vederea realizării auditului de sigurantă rutieră, se încheie un contract între beneficiarul auditului, pe de o parte, si ISR, pe de altă parte, pe baza unui contract-cadru.
(2) Auditul de sigurantă rutieră se realizează de un auditor sau de o echipă multidisciplinară de auditori de sigurantă rutieră, desemnati de către ISR din rândul auditorilor înscrisi în registrul prevăzut la art. 7 alin. (4).
(3) La desemnarea auditorului sau a echipei multidisciplinare de auditori de sigurantă rutieră sunt respectate următoarele criterii:
a) criteriul zonal geografic, care asigură prioritatea la desemnare auditorilor domiciliati în zona sau cel mai aproape de zona în care se află sectorul de drum public/proiectul auditat;
b) criteriul desemnării echitabile a auditorilor, asigurându-se un grad nediscriminatoriu de încărcare a acestora;
c) criteriul neangajării unui auditor în executarea a două sau mai multe auditări simultan.
(4) În cazul în care, într-o procedură de desemnare, nu există auditori disponibili, care să îndeplinească criteriile prevăzute la alin. (3), ISR poate desemna, în mod justificat, auditori cu derogare de la unele dintre aceste criterii.
(5) ISR desemnează auditorii de sigurantă rutieră si conducătorul echipei multidisciplinare în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la alin. (1) si notifică în acest sens auditorilor desemnati si beneficiarului auditului, publicând pe pagina proprie de internet numele auditorilor, proiectul repartizat si termenul de predare a raportului de audit.
(6) Nu poate conduce o echipă multidisciplinară auditorul de sigurantă rutieră care nu a participat la cel putin un audit de sigurantă rutieră privind constructia unui drum.
(7) Auditorii de sigurantă rutieră nu pot refuza desemnarea decât din motive obiective sau în una dintre situatiile prevăzute la alin. (8) si (9).
(8) Auditorul de sigurantă rutieră are obligatia de a aduce la cunostinta ISR orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independentei auditorului de sigurantă rutieră fată de beneficiarul auditului, proiectantul si/sau executantul implicati în proiectul supus auditării, imediat ce a luat cunostintă de aceasta.
(9) Independenta auditorului de sigurantă rutieră fată de beneficiarul auditului, proiectant si/sau executant este atinsă în următoarele cazuri:
a) auditorul sau un membru al familiei sale are relatii contractuale ori este angajat al uneia dintre părti;
b) auditorul sau un membru al familiei sale este actionar ori detine părti sociale la una dintre părti;
c) auditorul sau o rudă până la gradul al IV-lea este membru în organele de conducere ale uneia dintre părti;
d) auditorul este salariat al unei autorităti sau al administratorului drumului, care are calitatea de beneficiar al auditului, de proiectant si/sau de executant al proiectului;
e) sunt îndeplinite alte conditii privind conflictul de interese sau incompatibilitatea.
(10) Pentru încălcarea criteriilor mentionate la alin. (3), în procedura de desemnare, orice auditor îndreptătit are dreptul de a înainta ISR o contestatie motivată, în termen de 5 zile de la publicarea pe pagina de internet prevăzută la alin. (5). Dacă motivarea contestatiei este corectă, ISR are obligatia de a remedia situatia creată. Decizia ISR poate fi atacată printr-o contestatie adresată ministrului transporturilor, a cărui decizie, comunicată în termen de 15 zile, este definitivă.

Art. 12 – (1) Beneficiarul auditului este obligat să depună la ISR documentatia proiectului supus auditării în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data semnării contractului prevăzut la art. 11 alin. (1).
(2) Beneficiarul auditului, proiectantul sau executantul este obligat să pună la dispozitia auditorului/auditorilor de sigurantă rutieră, la cerere, după caz, documentatia privind:
a) studiul de fezabilitate;
b) proiectul tehnic;
c) detaliile de executie;
d) planurile generale ale traseului;
e) planurile de situatie si profilurile transversale si longitudinale ale traseului;
f) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;
g) planurile de semnalizare si marcaj rutier de pe traseu, precum si echipamentele rutiere din dotare;
h) analize de trafic, existent si prognozat;
i) date si informatii privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate;
j) alte informatii necesare efectuării auditului de sigurantă rutieră.
(3) La cererea auditorilor de sigurantă rutieră, Inspectoratul General al Politiei Române, prin Politia Rutieră, precum si alte autorităti cu atributii în siguranta rutieră pun la dispozitia acestora, în scris, informatiile necesare realizării auditului, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

Art. 13 – (1) Auditul de sigurantă rutieră se realizează la cererea expresă a beneficiarului auditului, adresată ISR, si se concretizează într-un raport scris, depus de auditorii desemnati, cu respectarea termenelor prevăzute în contract si a metodologiei de realizare a auditului de sigurantă rutieră.
(2) Raportul de audit se depune, în termen, de către auditor, la beneficiarul auditului, care eliberează o confirmare de primire auditorului sau echipei multidisciplinare, după caz. O copie de pe raport, împreună cu confirmarea de primire, se depune la ISR de către auditorii respectivi.

Art. 14 – (1) Concluziile si recomandările privind eliminarea riscurilor continute în raportul de audit de sigurantă rutieră au caracter obligatoriu pentru beneficiarul auditului.
(2) Beneficiarul auditului are obligatia de a întreprinde demersurile necesare, în relatie cu proiectantul si/sau executantul, pentru a asigura, pe cât posibil, respectarea recomandărilor continute în raportul de audit de sigurantă rutieră, înainte de finalizarea stadiului supus auditării.
(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit, beneficiarul auditului poate contesta motivat, în tot sau în parte, concluziile si recomandările, solicitând ISR realizarea unui audit de sigurantă rutieră suplimentar vizând problemele contestate.
(4) ISR va desemna, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestatiei, un alt auditor de sigurantă rutieră sau o altă echipă multidisciplinară, în vederea realizării auditului suplimentar solicitat.
(5) Auditorii de sigurantă rutieră al căror raport de audit de sigurantă rutieră a fost contestat potrivit alin. (3) nu pot fi desemnati pentru realizarea auditului suplimentar solicitat.
(6) În măsura în care între auditul initial si auditul suplimentar există diferente de fond cu privire la problemele contestate conform prevederilor alin. (3), beneficiarul auditului poate solicita ISR restituirea corespunzătoare a tarifului perceput pentru auditul suplimentar.
(7) În cazul în care ISR refuză restituirea totală sau partială a tarifului respectiv, beneficiarul auditului poate depune o contestatie la ministrul transporturilor în termen de 15 zile de la notificarea refuzului.
(8) Decizia ministrului transporturilor poate fi atacată pe calea contenciosului administrativ.
(9) Tariful restituit de ISR conform prevederilor alin. (6) se retine corespunzător din onorariile auditorilor care au realizat auditul initial.
(10) Dispozitia de retinere, prevăzută la alin. (9), poate fi contestată de auditorii respectivi, în termen de 15 zile, la Comisie. Decizia Comisiei este definitivă.

Art. 15 – (1) În cazul în care beneficiarul auditului nu contestă raportul de audit de sigurantă rutieră sau îl contestă în afara termenului prevăzut la art. 14 alin. (3) ori nu precizează motivele care au stat la baza contestatiei, concluziile si recomandările formulate în raportul de audit respectiv se consideră însusite în întregime.
(2) Dacă beneficiarul auditului adoptă decizia să nu respecte, în tot sau în parte, obligatia prevăzută la art. 14 alin. (2), acesta îsi asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unor accidente de circulatie soldate cu victime omenesti din cauza neeliminării riscurilor identificate în raportul de audit respectiv.
(3) Copii de pe decizia beneficiarului auditului, prevăzută la alin. (2), la care se anexează si motivatiile corespunzătoare, se transmit obligatoriu auditorilor respectivi si ISR.
(4) Rapoartele de audit de sigurantă rutieră, si, după caz, actele de contestare si deciziile motivate depuse de beneficiarul auditului, hotărârile Comisiei si hotărârile instantelor judecătoresti, după caz, se anexează la documentatia proiectului auditat.

Art. 16 – (1) Până la finalizarea auditului de sigurantă rutieră la unul dintre proiectele prevăzute la art. 9 alin. (1) si (4), ISR percepe anticipat un tarif stabilit în raport de valoarea totală a investitiei la proiectele de constructie de drumuri publice, la proiectele de reabilitare si/sau de modernizare a drumurilor publice existente.
(2) Până la finalizarea auditului de sigurantă rutieră la proiectele de mică anvergură, ISR percepe anticipat un tarif stabilit în raport de valoarea totală a investitiei, dar nu mai putin decât echivalentul în lei a 500 euro.
(3) Tarifele pentru realizarea auditului de sigurantă rutieră, exclusiv al celui efectuat potrivit art. 9 alin. (4), intră în costul investitiei.
(4) Termenele si modalitatea de plată a tarifelor de către beneficiarul auditului se stabilesc prin contractul încheiat între acesta si ISR.
(5) Tarifele prevăzute la alin. (1) si (2) sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f).

Art. 17 – Sumele încasate potrivit prevederilor art. 16 alin. (1)-(4) se utilizează de către ISR numai în vederea asigurării onorariilor auditorilor de sigurantă rutieră pentru activitătile desfăsurate, precum si a finantării activitătilor proprii ale ISR în domeniul sigurantei rutiere.

Art. 18 – (1) Raporturile dintre ISR si auditori se stabilesc prin contract de prestări de servicii, semnat de ambele părti, care prevede drepturile si obligatiile părtilor, termenele pentru finalizarea auditului de sigurantă rutieră, cuantumul onorariului auditorilor, termenele si modul de plată a acestuia.
(2) Pentru activitatea depusă în realizarea raportului de audit în baza contractului prevăzut la alin. (1), auditorul de sigurantă rutieră are dreptul la un onorariu al cărui cuantum rezultă din aplicarea tarifelor unitare aplicate la volumul de activitate depusă, astfel cum reiese din decontul aprobat de ISR, anexat la raport. Tarifele unitare, respectiv tariful pe ora de activitate prestată, tariful pe kilometru de drum auditat, tariful pe proiect auditat, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în functie de natura si de complexitatea lucrării, precum si de specialitatea auditorului.
(3) Pentru desemnarea unei lucrări de audit de sigurantă rutieră, auditorul poate primi, la cerere, un avans de 30% din onorariul estimat.
(4) Contractul prevăzut la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile unui contract-cadru.

Capitolul IV – Cadrul institutional în domeniul auditului de sigurantă rutieră

Art. 19 – Ministerul Transporturilor este autoritatea competentă de reglementare în domeniul sigurantei rutiere, care asigură aplicarea prevederilor prezentei legi prin Institutul pentru Sigurantă Rutieră din cadrul Autoritătii Rutiere Române – A.R.R.

Art. 20 – (1) Se înfiintează Institutul pentru Sigurantă Rutieră, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Autoritătii Rutiere Române – A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, finantat integral din venituri proprii.
(2) Institutul pentru Sigurantă Rutieră îsi exercită atributiile si responsabilitătile în domeniile cu impact asupra sigurantei rutiere, respectiv: a) infrastructura rutieră;
b) vehiculele rutiere;
c) comportamentul uman pe drumurile publice.
(3) ISR functionează teritorial prin intermediul fiecărei agentii teritoriale a Autoritătii Rutiere Române – A.R.R., prin reprezentanti care coordonează activitatea auditorilor de sigurantă rutieră, care domiciliază în judetul respectiv.

Art. 21 – (1) ISR este singura institutie competentă să organizeze realizarea auditului de sigurantă rutieră, precum si activitătile de formare, atestare, instruire si perfectionare profesională a auditorilor de sigurantă rutieră.
(2) În domeniul auditului de sigurantă rutieră ISR îndeplineste următoarele atributii principale:
a) desemnează auditorii de sigurantă rutieră în vederea efectuării auditului pentru proiectele ce fac obiectul prezentei legi;
b) elaborează si propune norme de aplicare a prevederilor prezentei legi, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor;
c) reglementează aspectele de ordin contractual cu beneficiarii auditului si cu auditorii de sigurantă rutieră pentru realizarea auditului de sigurantă rutieră, reglementează circuitul documentelor si informatiilor între părtile implicate în procesul de audit de sigurantă rutieră;
d) asigură organizarea cursurilor de formare profesională, în scopul atestării auditorilor de sigurantă rutieră, precum si organizarea cursurilor de instruire si perfectionare pentru auditorii de sigurantă rutieră atestati;
e) asigură examinarea si atestarea auditorilor de sigurantă rutieră, emite si retrage aceste atestate, prin comisia prevăzută la art. 6;
f) organizează periodic informări si dezbateri ale auditorilor de sigurantă rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării si practicii în domeniu;
g) fundamentează si elaborează proiecte privind norme, standarde si ghiduri tehnice în materia auditului de sigurantă rutieră, precum si Manualul de audit pentru sigurantă rutieră, în concordantă cu evolutia reglementărilor la nivel european si international, si înaintează aceste proiecte spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor;
h) participă pe plan national si international la activităti specifice domeniului de audit de sigurantă rutieră;
i) contribuie la elaborarea strategiilor privind gestiunea sigurantei infrastructurii rutiere;
j) colectează si arhivează toate rapoartele de audit de sigurantă rutieră;
k) propune spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor metodologia de atestare, metodologia de organizare a cursurilor de formare, instruire si perfectionare profesională a auditorilor de sigurantă rutieră, programele tematice ale acestor cursuri, precum si metodologia de desemnare a auditorilor în vederea realizării auditurilor de sigurantă rutieră;
l) tine Registrul auditorilor de sigurantă rutieră, pe specialităti, si operează modificările care se impun, pe baza deciziilor Comisiei;
m) realizează documentatii si publicatii de specialitate pentru auditorii de sigurantă rutieră;
n) distribuie auditorilor documentatiile si publicatiile prevăzute la lit. g), j) si l), precum si alte reglementări elaborate.
(3) ISR îndeplineste si alte atributii prevăzute de legislatia în vigoare si de prevederile prezentei legi.
(4) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului se aprobă următoarele:
a) atributiile si responsabilitătile ISR;
b) Regulamentul de organizare si functionare a ISR;
c) raporturile care se stabilesc între ISR si auditori, ISR si beneficiarii auditului, proiectantii si executantii proiectelor;
d) contractele-cadru prevăzute la art. 11 alin. (1) si art. 18 alin. (4);
e) cuantumul indemnizatiilor membrilor Comisiei;
f) cuantumul tarifelor prevăzute la art. 16 si al tarifelor unitare prevăzute la art. 18 alin. (2);
g) procentul maximal din tariful perceput pentru realizarea unui audit pe care ISR îl poate retine pentru finantarea activitătii proprii, conform art. 17.

Capitolul V – Răspunderile si sanctiunile auditorului de sigurantă rutieră

Art. 22 – (1) Sanctiunile disciplinare se dispun si se aplică de către ISR în raport cu gravitatea abaterii si constau în:
a) suspendarea pentru o etapă a desemnării auditorului pentru a realiza un audit, conform metodologiei de desemnare, în cazul nedepunerii în termen, fără justificare temeinică, a ultimului raport de audit contractat;
b) suspendarea calitătii de auditor de sigurantă rutieră, pe o durată de la o lună la 6 luni:
– pentru încetarea îndeplinirii uneia dintre conditiile de obtinere a autorizatiei de auditor, prevăzute la art. 4, până la îndeplinirea integrală a conditiilor respective. Dacă după 6 luni conditiile respective nu sunt îndeplinite integral, suspendarea se prelungeste corespunzător;
– pentru depăsirea nejustificată, cu cel putin un an, a obligatiilor prevăzute la art. 5 alin. (4);
c) retragerea calitătii de auditor de sigurantă rutieră, pentru cazul în care acesta este obligat să restituie onorariul primit în conditiile art. 14 alin. (9) pentru mai mult de jumătate dintre recomandările elaborate care au fost contestate în cel putin 3 rapoarte, întocmite într-o perioadă de 5 ani consecutivi.
(2) Procedura de cercetare a abaterilor disciplinare se realizează potrivit legii.

Art. 23 – (1) Decizia ISR de aplicare a unei sanctiuni prevăzute la art. 22 alin. (1) poate fi atacată la instanta de contencios administrativ în termen de 15 zile de la comunicare.
(2) Actiunea exercitată potrivit alin. (1) suspendă executarea deciziei atacate.

Art. 24 – Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aplicată salariatului ISR responsabil, pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (3)-(6);
b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată auditorului, pentru nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) si c), art. 11 alin. (7) si (8), pentru nerespectarea metodologiei privind realizarea auditului de sigurantă rutieră, precum si pentru depunerea raportului de audit la beneficiar cu depăsirea nejustificată a termenului contractat de depunere;
c) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (3);
d) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) si (4) si art. 12 alin. (1) si (2);
e) cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea, fără justificări, a prevederilor art. 14 alin. (2);
f) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1).

Art. 25 – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 24 se fac de către personalul împuternicit în acest sens din cadrul Ministerului Transporturilor, Inspectoratului de Stat în Constructii si/sau din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în limita competentelor acestora.
(2) Contraventiilor prevăzute la art. 24 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.
(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 24, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Capitolul VI – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 26 – (1) Persoanele, altele decât cele prevăzute la art. 7 alin. (5), care până la data intrării în vigoare a prezentei legi au obtinut certificate de absolvire a unor cursuri de formare a auditorilor de sigurantă rutieră cu o durată de cel putin 6 luni si care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 pot obtine atestatul de auditor de sigurantă rutieră.
(2) Solicitarea împreună cu documentele care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute se depun în scris la secretariatul Comisiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 6 alin. (3).
(3) Comisia verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute si atestă calitatea de auditor de sigurantă rutieră în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dispunând înscrierea în Registrul auditorilor de sigurantă rutieră, potrivit prezentei legi.

Art. 27 – Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 9, care intră în vigoare la 12 luni de la data intrării în vigoare a legii.

Art. 28 – La data intrării în vigoare a prezentei legi, în anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, litera h) a literei A se modifică si va avea următorul cuprins:
„h) profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale si rutiere: comandant, ofiter punte secund, ofiter punte, sef mecanic, ofiter mecanic secund, ofiter mecanic, sef electrician maritim, ofiter electrician maritim, pilot de mare largă, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protectia navigatiei aeriene si telecomunicatiei (PNA-TC), inginer de receptie si control aeronave, inginer de receptie si mijloace PNA-TC, profesor de legislatie rutieră, inspector ITP, lector pentru pregătirea si perfectionarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, auditor de sigurantă rutieră;”.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

  • PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  • BOGDAN OLTEANU
  • PRESEDINTELE SENATULUI
  • DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.
Nr. 265.