Legea 266/2008 farmaciei


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 266/2008 farmaciei

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 – Asistenta farmaceutică a populatiei se asigură, în conditiile prezentei legi, prin intermediul farmaciilor comunitare si al drogheriilor.

Art. 2 – (1) Farmacia comunitară asigură asistenta farmaceutică a populatiei prin următoarele activităti:
a) eliberarea la pretul cu amănuntul a medicamentelor care se acordă pe bază de prescriptie medicală;
b) eliberarea la pretul cu amănuntul, în conformitate cu prevederile legale, a medicamentelor fără prescriptie medicală;
c) prepararea medicamentelor magistrale si oficinale sau a altor produse de sănătate;
d) eliberarea medicamentelor de uz veterinar;
e) vânzarea de produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive si aparatură medicală de uz individual si consumabile pentru acestea, suplimente alimentare si alimente cu destinatie specială, plante anodine si produse pe bază de plante anodine, produse de puericultură, articole destinate întretinerii igienei personale, echipamente, materiale sau produse destinate protectiei ori îmbunătătirii sănătătii, produse pentru protectia împotriva bolilor cu transmitere sexuală sau cu actiune contraceptivă, produse homeopate, produse destinate aromaterapiei, alte produse destinate utilizării în unele stări patologice;
f) informarea si consilierea pacientilor privind utilizarea corectă si ratională a medicamentelor si întretinerea stării de sănătate;
g) testarea unor parametri biologici cu aparatură destinată utilizării individuale de către pacienti, precum si administrarea de vaccinuri, în conditiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătătii publice.
(2) În farmaciile comunitare este interzisă utilizarea tehnicii de vânzare „cu autoservire” pentru medicamentele de uz uman sau veterinar.
(3) Eliberarea medicamentelor se face numai prin farmacia comunitară sau prin drogherie.
(4) Este interzisă eliberarea medicamentelor de uz uman prin farmaciile veterinare.
(5) Farmacia comunitară participă la programe si campanii de promovare si ocrotire a sănătătii populatiei, în conformitate cu competentele profesionale ale personalului acesteia.
(6) Eliberarea medicamentelor se face numai cu amănuntul, cu exceptia produselor destinate truselor de urgentă impuse prin lege.

Art. 3 – (1) Activitatea farmaceutică din spital sau din alte unităti în care este necesară existenta unei farmacii cu circuit închis se organizează în conditiile stabilite prin ordin al ministrului sănătătii publice.
(2) În conditiile stabilite prin ordin al ministrului sănătătii publice, asistenta farmaceutică din spital poate fi externalizată farmaciilor comunitare.

Art. 4 – Drogheria asigură asistenta farmaceutică a populatiei prin activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), e) si g), cu exceptia vânzării produselor homeopate.

Art. 5 – (1) Activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), c), d) si f) se realizează numai de către farmacisti.
(2) Activitătile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), e) si g) se pot realiza si de către asistentii medicali de farmacie în farmacia comunitară sau în drogherie, cu exceptia vânzării produselor homeopate care se eliberează numai pe bază de prescriptie medicală.

Capitolul II – Farmacia comunitară

Sectiunea 1 – Înfiintarea farmaciei comunitare

Art. 6 – (1) Farmacia comunitară se înfiintează si functionează în cadrul unei societăti comerciale organizate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
(2) Societatea comercială prevăzută la alin. (1) va avea în obiectul de activitate comercializarea cu amănuntul a produselor farmaceutice.

Art. 7 – Farmaciile comunitare sunt conduse de un farmacist-sef. Poate fi farmacist-sef farmacistul cu drept de liberă practică.

Art. 8 – (1) Farmacia comunitară functionează pe baza autorizatiei de functionare emise de Agentia Natională a Medicamentului, în conditiile prezentei legi.
(2) Activitatea farmaciei comunitare se desfăsoară în conformitate cu Regulile de bună practică farmaceutică, elaborate de Ministerul Sănătătii Publice, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din România, si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 9 – Autorizatia de functionare prevăzută la art. 8 alin. (1) conferă următoarele drepturi:
a) dreptul de a desfăsura activitătile prevăzute de lege;
b) dreptul de a detine, de a prepara si de a elibera, în conditiile legii, substante si produse toxice si psihotrope folosite în scop medical;
c) dreptul de a detine, de a prepara si de a elibera, în conditiile legii, substante si produse stupefiante ori precursori ai acestora, folosite în scop medical;
d) dreptul de a încheia contracte cu societătile de asigurări sociale de sănătate privind furnizarea de servicii farmaceutice.

Art. 10 – (1) Autorizatia de functionare prevăzută la art. 8 alin. (1) se acordă pe numele persoanei juridice si al farmacistului-sef de farmacie de către Agentia Natională a Medicamentului.
(2) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare prevăzute la art. 8 alin. (1), solicitantul va depune următoarele documente:
a) cererea-tip;
b) avizul de oportunitate asupra deschiderii unitătii, care se eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1) în baza avizului consultativ al Colegiului Farmacistilor din România, emis de Ministerul Sănătătii Publice prin autoritătile de sănătate publică, si care nu este transmisibil;
c) contractul de muncă sau dovada exercitării profesiei în formă liberală, pentru o normă întreagă cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-sef al unitătii, si certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din România, eliberat în conditiile legii, însotit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmacistilor din România;
d) fisele de atributii ale farmacistilor, avizate de Colegiul Farmacistilor din România;
e) actul constitutiv al societătii comerciale prevăzute la art. 6 alin. (1);
f) copia certificatului de înregistrare a solicitantului la oficiul registrului comertului;
g) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, care atestă înregistrarea ca punct de lucru a spatiului destinat farmaciei comunitare sau, după caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicită autorizarea;
h) schita si datele privind localul unitătii;
i) lista cu dotarea cu mobilier, ustensile si aparatură, masă de analiză, conform ordinului ministrului sănătătii publice.
(3) Documentatia prevăzută la alin. (2) se va depune la Ministerul Sănătătii Publice în termen de maximum 45 de zile de la obtinerea avizului de oportunitate prevăzut la art. 12. Pentru motive obiective, Ministerul Sănătătii Publice poate prelungi acest termen pe perioade succesive de 30 de zile, dar nu mai mult de 90 de zile.
(4) Termenul de 45 de zile prevăzut la alin. (3) este un termen de decădere pentru solicitant. Dacă solicitantul nu depune documentatia prevăzută la alin. (2) în acest termen, pentru obtinerea autorizatiei de functionare va trebui să obtină un nou aviz de oportunitate.
(5) Autorizatia de functionare prevăzută la art. 8 alin. (1) va fi eliberată în urma unui raport de inspectie favorabil acordat de Directia farmaceutică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, prin autoritătile de sănătate publică, care vor avea personal specializat în acest sens. Inspectia va fi efectuată în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentatiei prevăzute la alin. (2).
(6) În cazul unui raport de inspectie nefavorabil, se va acorda un termen de maximum 45 de zile pentru remedierea deficientelor.
(7) Autorizatia de functionare emisă în conditiile prezentei legi include autorizatia sanitară de functionare, autorizatia pentru detinere si manipulare de substante si produse toxice, stupefiante, psihotrope si precursori, folosite în scop medical.
(8) Autorizatia de functionare prevăzută la art. 8 alin. (1) va fi eliberată în maximum 15 zile de la efectuarea inspectiei, în cazul unui raport de inspectie favorabil.
(9) În cazul în care farmacia comunitară îsi schimbă detinătorul autorizatiei prevăzute la alin. (1), Agentia Natională a Medicamentului va elibera o nouă autorizatie de functionare pe numele noului detinător, în termen de 30 de zile de la data solicitării. Până la eliberarea noii autorizatii farmacia comunitară va functiona în baza vechii autorizatii.
(10) Personalul care are calitatea de a autoriza sau de a controla farmaciile comunitare ori drogheriile trebuie să aibă gradul profesional de farmacist primar si o vechime de minimum 10 ani în specialitate.

Art. 11 – (1) Certificatul profesional curent al Colegiului Farmacistilor din România se obtine la solicitarea farmacistului-sef.
(2) Orice modificare ulterioară a listei personalului de specialitate se comunică filialei judetene a Colegiului Farmacistilor din România si Ministerului Sănătătii Publice, în termen de 30 de zile de la modificare.

Art. 12 – (1) Avizul de oportunitate se va solicita înaintea înfiintării farmaciei comunitare si se eliberează în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii de eliberare, de către autoritatea de sănătate publică în raza căreia se solicită înfiintarea farmaciei comunitare, cu respectarea următoarelor conditii:
a) în mediul urban, o farmacie comunitară se poate înfiinta la minimum 3.000 de locuitori în municipiul Bucuresti, la minimum 3.500 de locuitori în orasele resedintă de judet si la minimum 4.000 de locuitori în celelalte orase;
b) în mediul rural, o farmacie comunitară se poate înfiinta la minimum 4.000 de locuitori în localitătile cu peste 4.000 de locuitori si maximum o farmacie în localitătile cu sub 4.000 de locuitori.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se mai poate înfiinta câte o farmacie comunitară în gări si aerogări, precum si în centrele comerciale cu o suprafată de vânzare de minimum 3.000 mp în care se desfăsoară activităti de comercializare cu amănuntul de produse si de alimentatie publică, situate într-un singur imobil care utilizează o infrastructură comună si utilităti adecvate.
(3) Ministerul Sănătătii Publice si autoritătile de sănătate publică au obligatia să publice pe paginile de internet proprii listele cu localitătile din judet unde se pot deschide farmacii comunitare, în conformitate cu conditiile specificate la alin. (1), precum si cu solicitantii care au depus cereri pentru aviz de oportunitate, în ordinea depunerii lor, mentionându-se data la care s-au depus aceste cereri.

Art. 13 – (1) Societătile comerciale care au înfiintate farmacii comunitare pot înfiinta câte o oficină locală de distributie în localitătile fără servicii farmaceutice.
(2) Autorizatia de functionare a oficinelor locale de distributie se înscrie pe autorizatia de functionare a farmaciei comunitare titulare.
(3) Oficina comunitară locală de distributie si farmacia din mediul rural functionează în prezenta farmacistului, care îsi desfăsoară activitatea potrivit competentelor, după un orar stabilit si anuntat publicului si comunicat filialei judetene a Colegiului Farmacistilor din România.
(4) În cazul în care în localitatea respectivă se înfiintează o farmacie comunitară, oficina existentă se desfiintează.

Sectiunea 2 – Organizarea si functionarea farmaciei comunitare

Art. 14 – (1) Farmacia comunitară va fi amplasată numai la parterul clădirilor, cu acces liber si direct din stradă, cu exceptia farmaciilor comunitare amplasate în centrele comerciale, în gări si aerogări, la care accesul se poate face si din incinta acestora. Farmaciile comunitare din cadrul unitătilor sanitare si centrelor comerciale pot fi amplasate cel mult la etajul 1 al acestora.
(2) Localul farmaciei comunitare va avea o suprafată utilă de minimum 50 mp, excluzând din această suprafată holurile si grupurile sanitare.

Art. 15 – Farmacia comunitară functionează numai în prezenta cel putin a unui farmacist, care îsi exercită personal profesia, neputând fi înlocuit de o persoană de o altă profesie.

Art. 16 – (1) Personalul de specialitate al farmaciei comunitare se compune din:
a) farmacistul-sef;
b) farmacisti;
c) asistenti medicali de farmacie.
(2) Sub îndrumarea si controlul unui farmacist cu drept de liberă practică, în farmacia comunitară îsi pot desfăsura activitatea, în limita competentelor lor, studenti si farmacisti rezidenti sau alte persoane aflate în procesul de învătământ farmaceutic ori de stagiu profesional în cadrul institutiilor de învătământ superior cu profil farmaceutic.
(3) Asistentii medicali de farmacie îl ajută pe farmacist în activitate si lucrează sub directa îndrumare a acestuia.
(4) Orice persoană care desfăsoară activitate farmaceutică în farmacia comunitară trebuie să poarte un ecuson inscriptionat cu numele si prenumele său, calificarea si titlurile profesionale, precum si cu numele farmaciei comunitare.
(5) Orice alt personal necesar functionării farmaciei comunitare îsi va desfăsura activitatea sub controlul farmacistului-sef.

Art. 17 – (1) Firma farmaciei comunitare va include sintagma „farmacia” si, după caz, o denumire care să o deosebească de alte astfel de unităti. În incinta farmaciei comunitare trebuie să se organizeze un spatiu de confidentialitate, destinat discutiilor cu pacientii, afisat la loc vizibil. În situatia în care sediul farmaciei comunitare nu permite acest lucru, discutiile confidentiale vor avea loc în biroul farmacistului-sef.
(2) Emblema farmaciei comunitare va purta ca semn distinctiv simbolul crucii cu laturile intersectate în unghi drept, de dimensiuni egale, de culoare verde pe fond alb.
(3) Afisarea emblemei si a firmei farmaciei comunitare este scutită de plată oricărei taxe.

Art. 18 – (1) Programul de functionare al farmaciei comunitare se stabileste în concordantă cu numărul farmacistilor angajati, conform prevederilor titlului XIV din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.
(2) Modalitatea de asigurare a asistentei farmaceutice a populatiei în timpul noptii sau în zilele nelucrătoare si de sărbători legale este stabilită de Ministerul Sănătătii Publice, cu avizul Colegiului Farmacistilor din România, si este obligatorie pentru toate farmaciile comunitare aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări sociale de sănătate.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), farmaciile comunitare care îsi desfăsoară activitatea în centre comerciale vor respecta programul acestora.

Art. 19 – Organizarea si functionarea oficinei locale de distributie se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Sectiunea 3 – Mutarea sediului, transferul, întreruperea temporară si încetarea activitătii farmaciei comunitare

Art. 20 – (1) Mutarea sediului unei farmacii comunitare se comunică Ministerului Sănătătii Publice si Colegiului Farmacistilor din România.
(2) Începerea activitătii la noul sediu se poate face numai dacă sunt îndeplinite conditiile de autorizare si după obtinerea, în conditiile prezentei legi, a autorizatiei de functionare pentru noul sediu.
(3) Dispozitiile prezentului articol se aplică si farmaciilor comunitare înfiintate conform prevederilor art. 12 alin. (2).

Art. 21 – Mutarea sediului se poate face numai în aceeasi localitate. Până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, farmaciile comunitare înfiintate în conditiile art. 12 alin. (2) se pot muta numai în aceleasi conditii.

Art. 22 – (1) Pentru motive întemeiate sau pentru motive obiective invocate de detinătorul autorizatiei prevăzute la art. 10 alin. (1), Ministerul Sănătătii Publice poate aproba întreruperea activitătii farmaciei comunitare pe o perioadă de până la 180 de zile.
(2) Farmacia comunitară îsi poate suspenda activitatea în mod voluntar pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice. Dacă perioada de suspendare depăseste 30 de zile calendaristice, este obligatorie anuntarea Ministerului Sănătătii Publice si a Colegiului Farmacistilor din România.

Art. 23 – Farmacia comunitară îsi încetează activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emise de Agentia Natională a Medicamentului, în următoarele situatii:
a) la cererea titularului autorizatiei de functionare;
b) dizolvarea societătii comerciale prevăzute la art. 6 alin. (1);
c) retragerea autorizatiei de functionare;
d) faliment;
e) întreruperea activitătii pentru o perioadă de peste 180 de zile.

Capitolul III – Drogheria

Art. 24 – (1) Societătile comerciale care au în obiectul de activitate comercializarea cu amănuntul a produselor farmaceutice pot înfiinta drogherii.
(2) Drogheria este condusă de un farmacist-sef sau de un asistent medical de farmacie sef.
(3) Poate fi farmacist-sef sau asistent medical de farmacie sef, în conditiile alin. (2), farmacistul cu drept de liberă practică, membru al Colegiului Farmacistilor din România, respectiv asistentul medical de farmacie cu drept de liberă practică, membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România.
(4) Drogheria functionează numai în prezenta cel putin a unui asistent medical de farmacie sau a unui farmacist.

Art. 25 – (1) Autorizatia de functionare a drogheriei se acordă pe numele persoanei juridice si al farmacistului-sef sau al asistentului medical de farmacie sef, după caz, de Ministerul Sănătătii Publice, prin Directia farmaceutică.
(2) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare prevăzute la alin. (1), solicitantul va depune următoarele documente: a) cererea-tip;
b) certificatul profesional curent al Colegiului Farmacistilor din România pentru farmacistul-sef, respectiv al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din România pentru asistentul medical de farmacie sef;
c) actul constitutiv al societătii comerciale;
d) copia certificatului de înregistrare a solicitantului la oficiul registrului comertului;
e) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, care atestă înregistrarea ca punct de lucru a spatiului destinat drogheriei sau, după caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicită autorizarea;
f) schita si datele privind localul unitătii, conform ordinului ministrului sănătătii publice;
g) lista cu dotarea cu mobilier, ustensile si aparatură, masă de analiză, conform ordinului ministrului sănătătii publice.
(3) Autorizatia de functionare prevăzută la alin. (1) va fi eliberată în urma unui raport de inspectie favorabil acordat de Directia farmaceutică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.
(4) În cazul unui raport de inspectie nefavorabil se va acorda un termen de maximum 45 de zile pentru remedierea deficientelor.
(5) Autorizatia de functionare emisă în conditiile prezentei legi include autorizatia sanitară de functionare.
(6) Autorizatia de functionare prevăzută la alin. (1) va fi eliberată în maximum 15 zile de la efectuarea inspectiei, în cazul raportului favorabil. În cazul în care termenul de 15 zile nu este respectat, drogheria se consideră a fi autorizată conform procedurii autorizării tacite.
(7) În cazul în care drogheria îsi schimbă detinătorul autorizatiei prevăzute la alin. (1), Ministerul Sănătătii Publice va elibera o nouă autorizatie de functionare pe numele noului detinător, în termen de 30 zile de la data solicitării. Până la eliberarea noii autorizatii de functionare drogheria va functiona în baza vechii autorizatii.

Art. 26 – (1) Localul drogheriei trebuie să fie amplasat la parterul clădirilor, într-un spatiu dedicat numai activitătii de drogherie.
(2) Localul drogheriei va avea o suprafată utilă de minimum 30 m2, excluzând din această suprafată holurile, grupul sanitar si biroul asistentului medical de farmacie sef.

Art. 27 – La mutarea sediului drogheriei se aplică în mod corespunzător prevederile art. 20.

Art. 28 – (1) Pentru cauze de fortă majoră, Ministerul Sănătătii Publice poate aproba întreruperea activitătii drogheriei pe o perioadă de până la 180 de zile.
(2) Drogheria îsi poate suspenda activitatea în mod voluntar pentru o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice. Dacă perioada de suspendare depăseste 30 de zile calendaristice, este obligatorie anuntarea Ministerului Sănătătii Publice si a Colegiului Farmacistilor din România.

Art. 29 – Drogheria îsi încetează activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emise de Ministerul Sănătătii Publice, în următoarele situatii:
a) la cererea detinătorului autorizatiei de functionare;
b) dizolvarea societătii comerciale prevăzute la art. 24 alin. (1);
c) decesul titularului, respectiv al titularilor licentei de înfiintare;
d) retragerea autorizatiei de functionare;
e) întreruperea activitătii pentru o perioadă de peste 180 de zile.

Art. 30 – Conditiile de organizare si functionare a drogheriei se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 31 – (1) Este interzisă folosirea de către drogherii a însemnelor farmaciei comunitare.
(2) Firma drogheriei va contine obligatoriu numai denumirea de „drogherie”, urmată de o denumire care să o deosebească de alte astfel de unităti apartinând altor persoane juridice.
(3) Este interzisă utilizarea în denumirea drogheriei a cuvântului „farmacie” sau a unui nume derivat ori prescurtat din acest cuvânt.

Capitolul IV – Supravegherea si inspectia

Art. 32 – (1) Supravegherea si inspectia în farmacii comunitare si în drogherii se exercită de Agentia Natională a Medicamentului.
(2) Inspectia se face împreună cu reprezentanti ai Colegiului Farmacistilor din România, în baza unui protocol.

Art. 33 – Inspectia în farmacii comunitare si în drogherii se face cel putin o dată la 2 ani.

Capitolul V – Răspunderi si sanctiuni

Art. 34 – Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contraventională si civilă.

Art. 35 – Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei următoarele fapte:
a) nerespectarea programului de functionare a farmaciei comunitare sau a drogheriei;
b) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la firma farmaciilor comunitare si a drogheriilor.

Art. 36 – Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei următoarele fapte:
a) împiedicarea activitătii organelor de inspectie si control;
b) afisarea, cu încălcarea reglementărilor în materie, în incinta farmaciei comunitare sau a drogheriei, a reclamelor privind produsele medicamentoase.

Art. 37 – Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei angajarea de personal farmaceutic de specialitate care nu posedă drept de liberă practică, cu exceptia farmacistilor si a asistentilor aflati în perioada de stagiu.

Art. 38 – În cazul în care organele de inspectie prevăzute la art. 32 constată abateri repetate privind organizarea, dotarea si functionarea farmaciei comunitare sau a drogheriei, pot dispune suspendarea activitătii si închiderea unitătii până la remedierea abaterilor.

Art. 39 – Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei si închiderea farmaciei comunitare, respectiv a drogheriei următoarele fapte:
a) functionarea unei farmacii comunitare sau a unei drogherii fără autorizatie de functionare emisă de Agentia Natională a Medicamentului sau de Ministerul Sănătătii Publice, după caz, respectiv fără un raport favorabil de inspectie farmaceutică;
b) detinerea sau eliberarea în drogherii a unor produse medicamentoase ale căror detinere si eliberare sunt interzise în drogherie; c) încălcarea prevederilor art. 15 si ale art. 24 alin. (4).

Art. 40 – Constatarea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea amenzilor se fac de către inspectorii din cadrul Inspectiei sanitare de stat din Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 41 – Contraventiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Capitolul VI – Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 42 – (1) Farmaciile comunitare si drogheriile înfiintate anterior intrării în vigoare a prezentei legi rămân înfiintate si îsi vor continua activitatea.
(2) În termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, unitătile prevăzute la alin. (1) sunt obligate să se reautorizeze si să se înregistreze în Registrul national de evidentă a farmaciilor, respectiv în Registrul national al drogheriilor.
(3) Noile autorizatii de functionare eliberate pentru farmaciile comunitare prevăzute la alin. (1) conferă drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 43 – Dispozitiile art. 10 alin. (2) lit. b), alin. (3) si (4), precum si ale art. 12 se aplică până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

Art. 44 – (1) Taxele si cuantumul taxelor prevăzute de prezenta lege se vor stabili prin hotărâre a Guvernului.
(2) Taxele prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.

Art. 45 – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înfiintarea si autorizarea unitătilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 8 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

  • PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  • BOGDAN OLTEANU
  • PRESEDINTELE SENATULUI
  • DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.
Nr. 266.