Legea 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 – (1) Prezenta lege stabileste cadrul de reglementare a relatiilor dintre furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, pe de o parte, si utilizatorii finali, pe de altă parte.
(2) Prezenta lege instituie reguli privind:
a) serviciul universal;
b) drepturile utilizatorilor finali;
c) obligatiile furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piata;
d) obligatiile furnizorilor de retele publice de comunicatii si ale furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.
(3) În exercitarea atributiilor prevăzute de prezenta lege, Autoritatea Nationala de Reglementare în Comunicatii, denumita în continuare ANRC, asigura promovarea concurentei, precum si protectia drepturilor si intereselor utilizatorilor finali, astfel încât acestia să obtină un maximum de beneficii în conditiile unei piete concurentiale, în ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor.

Art. 2 – (1) În întelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
a) telefon public cu plata – telefonul pus la dispozitie publicului, plata realizandu-se în numerar, prin cărti de credit sau debit, cartele preplatite, inclusiv cartele utilizabile pe bază de coduri de apelare;
b) retea publică de telefonie – reteaua de comunicatii electronice folosită în vederea furnizarii de servicii de telefonie destinate publicului, permitand comunicarea vocala sau alta forma de comunicare, precum fax sau date, între punctele terminale ale retelei;
c) serviciu de telefonie destinat publicului – serviciul destinat publicului, care permite initierea sau primirea de apeluri nationale sau internationale si folosirea serviciilor de urgenta prin utilizarea unui număr sau a unor numere stabilite prin planul national de numerotatie sau printr-un plan international de numerotatie telefonica. De asemenea, acesta poate include, după caz, unul sau mai multe dintre următoarele servicii: serviciul de relatii cu clientii, serviciul de informatii privind abonatii, registrele abonatilor, telefoane publice cu plata, servicii furnizate în conditii speciale, facilităti pentru persoanele cu handicap sau cu nevoi sociale speciale ori servicii nongeografice;
d) număr geografic – numărul stabilit conform planului national de numerotatie, în cuprinsul căruia una sau mai multe cifre servesc la identificarea din punct de vedere geografic a punctului terminal al retelei;
e) număr nongeografic – numărul stabilit conform planului national de numerotatie, care nu este număr geografic; constituie numere nongeografice, printre altele, numerele alocate serviciilor de telefonie mobila, numerele gratuite si numerele cu tarif special;
f) punct terminal al retelei – punctul fizic la care unui abonat i se furnizează accesul la o retea publică de comunicatii; în cazul retelelor care utilizează comutarea sau rutarea, punctul terminal este identificat prin intermediul unei adrese specifice de retea, care poate fi asociata numărului sau numelui unui abonat;
g) furnizor de serviciu universal – furnizorul de retele sau servicii de comunicatii electronice desemnat de ANRC sa presteze unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal.
(2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevăzute la art. 2 pct. 8, 9, 12 si 13 din Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul telecomunicatiilor, cu modificările ulterioare, la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 398/2002, la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, denumita în continuare Ordonanta privind accesul, si la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, denumita în continuare Ordonanta-cadru.

Capitolul II – Serviciul universal

Art. 3 – (1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul tuturor utilizatorilor finali de pe teritoriul României de a beneficia de serviciile din sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, indiferent de localizarea geografică si la tarife accesibile.
(2) Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt:
a) furnizarea accesului la reteaua publică de telefonie, la un punct fix;
b) serviciul de informatii privind abonatii si punerea la dispozitie a registrelor abonatilor;
c) accesul la telefoanele publice cu plata.

Art. 4 – (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei stabileste politica si strategia privind implementarea serviciului universal, cu respectarea principiilor transparentei, obiectivitatii, proportionalitatii si nediscriminarii;
(2) În stabilirea politicii si strategiei, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va actiona în vederea limitării posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum si a asigurării protectiei interesului public.
(3) Pe baza politicii si strategiei stabilite potrivit alin. (1) si (2), ANRC are obligatia să asigure dreptul de acces la serviciul universal pe întreg teritoriul României. În acest scop ANRC va desemna unul sau mai multi furnizori de serviciu universal care să presteze unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal, în anumite zone sau pe întreg teritoriul României.
(4) Conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal se stabilesc de către ANRC, cu respectarea principiilor eficientei, obiectivitatii, transparentei si nediscriminarii.
(5) Procedura de desemnare trebuie să asigure ca furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal se efectuează într-o modalitate eficienta din punct de vedere al costurilor.

Art. 5 – (1) ANRC va lua toate măsurile necesare si va stabili conditiile, astfel încât cererile rezonabile ale utilizatorilor finali privind accesul si conectarea la un punct fix la retele publice de telefonie si de acces la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului să fie acoperite de cel putin un furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice.
(2) Furnizorii de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) au obligatia sa rezolve cererile tuturor utilizatorilor finali, într-un termen determinat, în conditiile impuse de ANRC.
(3) Conexiunea furnizată trebuie să asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a initia si de a primi apeluri telefonice locale, nationale si internationale, comunicatii prin fax si comunicatii de date, la o rata de transfer suficienta pentru a permite accesul functional la Internet, având în vedere tehnologiile utilizate preponderent de majoritatea abonatilor si fezabilitatea tehnologică.

Art. 6 – (1) Furnizorii de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) sunt obligati sa pună la dispozitie utilizatorilor finali cel putin un registru complet al abonatilor, în forma tiparita, electronică sau în ambele forme. Registrul trebuie actualizat periodic, cel putin o dată pe an, iar forma acestuia se aproba în prealabil de către ANRC.
(2) Furnizorii de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) sunt obligati sa pună la dispozitie utilizatorilor finali, inclusiv utilizatorilor de telefoane publice cu plata, cel putin un serviciu de informatii privind abonatii.
(3) Registrul abonatilor prevăzut la alin. (1) si serviciul de informatii privind abonatii prevăzut la alin. (2) vor cuprinde numerele de telefon si datele cu caracter personal ale tuturor abonatilor la servicii de telefonie destinate publicului, în conditiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 676/2001.
(4) Furnizorii de serviciu universal desemnati sa pună la dispozitie utilizatorilor finali registrele abonatilor sau serviciile de informatii privind abonatii, în conditiile alin. (1)-(3), au obligatia sa prelucreze în mod nediscriminatoriu datele care le-au fost puse la dispozitie de către furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului.

Art. 7 – (1) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) obligatii privind asigurarea unui număr suficient de telefoane publice cu plata, a unei acoperiri geografice corespunzătoare, a accesibilitatii acestor telefoane pentru persoanele cu handicap si a unui anumit nivel de calitate a serviciilor, în vederea satisfacerii necesitătilor rezonabile ale utilizatorilor finali.
(2) ANRC poate să nu impună obligatiile prevăzute la alin. (1) cu privire la întreg teritoriul national sau la o parte a acestuia, în cazul în care considera ca serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) sau alte servicii comparabile sunt larg accesibile. În luarea acestei măsuri ANRC va respecta procedura de consultare prevăzută la art. 50 din Ordonanta-cadru.
(3) Furnizorii de serviciu universal desemnati sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) au obligatia să asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a initia, în mod gratuit si fără a folosi nici un mijloc de plată, apeluri de urgenta de la telefoanele publice cu plata, folosind numărul unic pentru apeluri de urgenta sau alte numere telefonice nationale pentru anuntarea urgentelor.

Art. 8 – ANRC va impune furnizorilor de serviciu universal, dacă este cazul, obligatia de a lua măsuri specifice pentru a asigura ca persoanele cu handicap beneficiază de serviciile din sfera serviciului universal în conditii similare cu cele oferite celorlalti utilizatori finali.

Art. 9 – (1) ANRC monitorizează evolutia si nivelul tarifelor serviciilor din sfera serviciului universal, prestate de furnizorii de serviciu universal, în special în legătură cu nivelul general al preturilor si al veniturilor consumatorilor.
(2) ANRC poate obliga furnizorii de serviciu universal să aplice tarife comune, inclusiv prin stabilirea unei medii pe zone geografice, pe teritoriul national, având în vedere conditiile specifice, sau să respecte anumite plafoane tarifare sau formule de control al cresterii tarifelor.
(3) ANRC poate obliga furnizorii de serviciu universal să ofere consumatorilor optiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele practicate în conditii comerciale normale, în scopul asigurării posibilitătii persoanelor cu venituri reduse sau cu nevoi sociale speciale de a beneficia de serviciile de telefonie destinate publicului. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate stabili categoriile de persoane care beneficiază de optiunile tarifare sau pachetele tarifare oferite.
(4) Conditiile în care utilizatorii finali beneficiază de tarifele prevăzute la alin. (2) si (3) trebuie să fie transparente, se publică si vor fi aplicate în mod nediscriminatoriu de către furnizorii de serviciu universal cărora li s-a impus obligatia de a practica asemenea tarife.
(5) ANRC poate impune modificarea sau renuntarea la anumite tarife sau scheme tarifare, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanta-cadru.

Art. 10 – (1) Furnizorii de serviciu universal nu pot impune abonatilor obligatii privind plata unor servicii suplimentare fată de cele din sfera serviciului universal pe care au obligatia să le presteze sau a unor facilităti suplimentare fată de cele prevăzute la art. 8 sau la art. 9 alin. (3), decât dacă sunt necesare furnizarii acelor servicii din sfera serviciului universal sau a acelor facilităti.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care serviciile sau facilitătile suplimentare au fost solicitate în mod expres de către abonati.
(3) Furnizorii de serviciu universal sunt obligati să asigure, la cerere, următoarele facilităti, astfel încât abonatii să poată monitoriza si controla cheltuielile ocazionate de plată tarifelor serviciilor din sfera serviciului universal si sa evite deconectarea nejustificată:
a) facturarea detaliată;
b) restrictionarea selectiva, gratuita, a initierii de apeluri de un anumit tip sau către anumite tipuri de numere;
c) modalităti de plată în avans;
d) plata esalonata a tarifelor de conectare la reteaua publică de telefonie.
(4) ANRC poate stabili, cu respectarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 676/2001, informatiile minime pe care trebuie să le contină factura detaliată care va fi emisă de către furnizorii de serviciu universal în mod gratuit.
(5) Acolo unde este cazul, abonatilor le pot fi oferite informatii suplimentare fată de cele prevăzute la alin. (3), în mod gratuit sau la un tarif rezonabil, aprobat în prealabil de ANRC. Apelurile gratuite initiate de către abonat, inclusiv apelurile de urgenta, nu vor fi cuprinse în factura detaliată.
(6) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalităti prin care consumatorii au posibilitatea de a plati în avans tariful de utilizare a retelei publice de telefonie si a serviciilor de telefonie destinate publicului.
(7) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalităti prin care consumatorii au posibilitatea de a plati esalonat tariful de conectare la reteaua publică de telefonie.
(8) ANRC aproba măsurile specifice pe care furnizorii de serviciu universal le pot lua în cazul neplatii facturii telefonice pentru utilizarea la un punct fix a retelei publice de telefonie. Aceste măsuri se publică, trebuie să fie proportionale si se aplică în mod nediscriminatoriu.
(9) În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, măsurile prevăzute la alin. (8) trebuie să asigure ca orice suspendare a furnizarii serviciului este limitată la serviciul în cauza. Fac exceptie cazurile de frauda, de întârzieri repetate ale plătii sau de persistenta în neplata facturii telefonice.
(10) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate stabili anumite categorii de persoane care, datorită veniturilor reduse sau nevoilor sociale speciale, necesita o protectie suplimentară. În acest caz ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal obligatia de a oferi acestor persoane următoarele facilităti, aplicabile în caz de neplata a facturii telefonice, facilităti care vor fi prevăzute expres în contractele încheiate cu utilizatorii finali care fac parte din aceste categorii:
a) sumele datorate de abonat sa nu fie purtătoare de dobânzi, majorări sau penalităti;
b) deconectarea de la reteaua publică de telefonie sa nu aibă loc mai devreme de expirarea termenului stabilit în prealabil de ANRC, calculat de la suspendarea furnizarii serviciului;
c) pe toată durata cat serviciul este suspendat, abonatul să poată initia sau primi apeluri care nu presupun nici o plata din partea sa si sa nu datoreze furnizorului nici un fel de tarife;
d) reluarea furnizarii serviciului, indiferent dacă se realizează după suspendare sau după deconectare, să se facă în mod gratuit, după achitarea de către abonat a facturii a carei neplata a atras suspendarea.
(11) În toate cazurile suspendarea furnizarii, la un punct fix, a serviciului de telefonie destinat publicului, în caz de neplata a facturii telefonice, se va realiza doar în urma notificării abonatului de către furnizor. Deconectarea de la reteaua publică de telefonie nu va avea loc mai devreme de 60 de zile de la suspendare, perioada în care este permisă doar initierea sau primirea de apeluri care nu presupun nici o plata de către abonat.
(12) ANRC poate impune tuturor furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice obligatia de a lua măsurile prevăzute la alin. (8), (9), (10) sau (11).
(13) ANRC poate retrage obligatiile prevăzute la alin. (4), (6), (7) sau (10), în cazul în care considera ca interesele consumatorilor sunt protejate si fără interventia sa.

Art. 11 – (1) ANRC stabileste parametrii de calitate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal si metodele de evaluare a respectării acestora.
(2) ANRC poate stabili parametri de calitate suplimentari pentru furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal către persoanele cu handicap.
(3) Furnizorii de serviciu universal sunt obligati sa transmită ANRC si sa publice informatii corespunzătoare si actualizate privind modul de respectare a parametrilor de calitate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sunt obligati să le presteze.
(4) ANRC stabileste continutul, forma si modul de transmitere si publicare a informatiilor prevăzute la alin. (3), pentru ca utilizatorii finali sa beneficieze de informatii complete, comparabile si usor accesibile.
(5) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal îndeplinirea anumitor obiective de performantă privind calitatea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sunt obligati să le presteze. În stabilirea acestor obiective ANRC va respecta procedura de consultare prevăzută la art. 50 din Ordonanta-cadru.
(6) ANRC va monitoriza îndeplinirea de către furnizorii de serviciu universal a obiectivelor prevăzute la alin. (5). În acest sens ANRC poate dispune verificarea datelor privind realizarea obiectivelor de performantă printr-un audit independent, pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal în cauza, pentru a asigura exactitatea si comparabilitatea datelor furnizate de către acesta.

Art. 12 – (1) În cazul în care estimeaza ca furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal în conditiile art. 5-11 ar putea constitui o sarcina injusta pentru furnizorii de serviciu universal, ANRC va determina costul net al furnizarii acestor servicii.
(2) În acest scop ANRC poate recurge la următoarele metode:
a) calcularea costului net pe care îl presupune îndeplinirea obligatiilor de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal, în conformitate cu procedura stabilită de ANRC, luând în considerare toate beneficiile comerciale ce pot fi realizate de furnizorul de serviciu universal în legătură cu serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze;
b) utilizarea costului net rezultat în urma aplicării procedurii de desemnare a furnizorului de serviciu universal.
(3) Informatiile contabile si orice alte informatii utilizate pentru calcularea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, conform prevederilor alin. (2) lit. a), vor fi verificate de către ANRC sau de către un auditor independent, auditul fiind aprobat de ANRC. Rezultatele calculării costului si concluziile auditului vor fi puse la dispozitie publicului de către ANRC.

Art. 13 – (1) În cazul în care constata, pe baza determinării costului net în conformitate cu prevederile art. 12, ca prestarea serviciilor din sfera serviciului universal reprezintă o sarcina injusta pentru furnizorul de serviciu universal, ANRC va decide, la cererea furnizorului de serviciu universal, compensarea costului net astfel determinat.
(2) ANRC va determina mecanismul de compensare a costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, cu respectarea principiilor transparentei, minimei atingeri aduse concurentei, nediscriminarii si proportionalitatii. În acest scop ANRC va stabili furnizorii de retele de comunicatii electronice si furnizorii de servicii de comunicatii electronice care au obligatia să contribuie la compensare, cuantumul contributiilor datorate, modalitatea si termenul de plată, precum si orice alte elemente necesare în vederea functionarii acestui mecanism.

Art. 14 – (1) ANRC va face public mecanismul de compensare a costului net stabilit în conformitate cu prevederile art. 13.
(2) În cazul în care s-a realizat compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, ANRC va publică un raport anual privind acest cost, contributiile efectuate de către furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice stabiliti potrivit art. 13 alin. (2), precum si avantajele comerciale care au putut fi realizate de furnizorul de serviciu universal în legătură cu serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze.

Capitolul III – Obligatii impuse furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piata

Art. 15 – (1) Dacă în urma unei analize de piata realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, elaborat în temeiul art. 32 din Ordonanta-cadru, ANRC stabileste ca pe o anumită piata la nivelul furnizarii serviciilor cu amănuntul nu exista concurenta efectivă, iar obligatiile impuse în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanta privind accesul sau cu cele prevăzute la art. 18 din prezenta lege nu sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanta-cadru, ANRC poate impune furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice care au putere semnificativă pe piata respectiva, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligatiile prevăzute la alin. (2), în scopul protejării intereselor utilizatorilor finali si al promovării unei concurente efective.
(2) Obligatiile impuse de ANRC pot privi:
a) interzicerea practicării de preturi excesive în raport cu costurile pe care le implica furnizarea serviciilor;
b) interzicerea practicării de preturi sub costurile pe care le implica furnizarea serviciilor, care poate avea ca efect limitarea intrării pe piata sau restrangerea concurentei;
c) interzicerea favorizării nejustificate a anumitor utilizatori finali în comparatie cu altii;
d) interzicerea conditionarii furnizarii serviciului de acceptare de către utilizatorii finali a unor prestatii suplimentare, fără legătură cu serviciul solicitat.
(3) În acest scop ANRC poate stabili:
a) impunerea unor plafoane tarifare sau formule de control al cresterii tarifelor la furnizarea serviciilor cu amănuntul;
b) măsuri de control al tarifelor individuale;
c) măsuri de orientare a tarifelor către costuri sau către preturile ori tarifele practicate pe piete comparabile.
(4) Obligatiile prevăzute la alin. (2) si (3) trebuie să fie corespunzătoare naturii problemei identificate, proportionale si necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanta-cadru.
(5) ANRC va impune acelor furnizori ale căror tarife sunt supuse controlului sau obligatia de a implementa un sistem de evidentiere contabila a costurilor, necesar în vederea exercitării controlului. ANRC poate stabili formatul si metodologia contabila ce vor fi folosite.
(6) Furnizorii mentionati la alin. (5) au obligatia de a supune spre verificare unui auditor independent modul de implementare a sistemului de evidentiere contabila a costurilor prevăzut la alin. (5), în conditiile stabilite de ANRC.
(7) De asemenea, furnizorii mentionati la alin. (5) vor publică anual, în conditiile stabilite de ANRC, o declaratie pe propria răspundere privind respectarea sistemului de evidentiere contabila a costurilor, prevăzut la alin. (5).

Art. 16 – (1) Dacă în urma unei analize de piata realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, elaborat în temeiul art. 32 din Ordonanta-cadru, ANRC stabileste ca pe piata furnizarii unei părti sau a întregului set minim de linii închiriate prevăzut la art. 29 alin. (1) nu exista concurenta efectivă, va identifica furnizorii cu putere semnificativă pe piata respectiva si va impune acestora obligatii privind furnizarea unei părti sau a întregului set minim de linii închiriate, în conditii de nediscriminare, orientare a tarifelor către costuri si transparenta în conformitate cu prevederile alin. (2)-(8).
(2) Acolo unde este cazul, ANRC va impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativă pe piata, potrivit alin. (1), să aplice conditii similare în situatii similare pentru furnizorii care prestează servicii similare si sa furnizeze linii închiriate către terti în aceleasi conditii si la aceeasi calitate cu cele folosite pentru furnizarea propriilor servicii sau ale filialelor ori ale altor societăti din acelasi grup.
(3) Acolo unde este cazul, ANRC va impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativă pe piata, potrivit alin. (1), obligatia de a implementa un sistem adecvat de evidentiere contabila a costurilor. Acesti furnizori au obligatia de a transmite ANRC, la cerere, informatii detaliate privind sistemul contabil utilizat.
(4) ANRC va impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativă pe piata, potrivit alin. (1), obligatia de a publică într-o formă usor accesibila următoarele informatii în legătură cu furnizarea de linii închiriate, stabilind totodată conditiile în care se efectuează publicarea:
a) caracteristicile tehnice, inclusiv caracteristicile fizice si electrice, precum si specificatiile tehnice si de performantă detaliate care se aplică la punctul terminal al retelei;
b) tarifele practicate, incluzând tarifele initiale de conectare, tarifele de utilizare si alte tarife;
c) conditiile de furnizare.
(5) Informatiile privind conditiile de furnizare a liniilor închiriate se vor referi cel putin la:
a) procedura de efectuare a comenzilor;
b) termenul obisnuit de livrare, care reprezintă perioada în care 95% din liniile închiriate de acelasi tip au fost puse la dispozitie consumatorilor, calculată de la data efectuării unei comenzi ferme de către utilizator;
c) durata contractului, incluzând durata stabilită în mod obisnuit în contract, precum si durata minima pe care utilizatorii sunt obligati sa o accepte;
d) termenul obisnuit de efectuare a reparatiilor, care reprezintă perioada în care 80% din defectiunile apărute la liniile închiriate de acelasi tip au fost remediate, calculată de la momentul în care notificarea defectiunii a fost primită de către departamentul responsabil cu remedierea defectiunilor. În cazurile în care, pentru acelasi tip de linii închiriate, sunt oferite servicii de reparatii de calităti diferite, termenele diferite de efectuare a reparatiilor vor fi publicate;
e) cazurile si procedura de acordare a despăgubirilor sau a sumelor de restituit utilizatorilor.
(6) Termenul obisnuit de livrare, prevăzut la alin. (5) lit. b), se va stabili luându-se în considerare duratele în care liniile închiriate au fost puse la dispozitie consumatorilor, pe parcursul unui interval de timp suficient, apropiat de momentul la care se efectuează aceasta determinare. În stabilirea termenului obisnuit de livrare nu se vor lua în calcul cazurile în care utilizatorii au solicitat livrarea într-un termen mai lung.
(7) Dacă, într-un caz concret, un furnizor identificat ca având putere semnificativă pe piata, potrivit alin. (1), considera ca furnizarea unei linii închiriate din setul minim prevăzut la art. 29 alin. (1) la tarifele si în conditiile publicate potrivit alin. (4) si (5) este nerezonabila, acesta va putea solicita acordul ANRC pentru modificarea tarifelor sau conditiilor.
(8) În cazul în care considera ca performantele realizate în furnizarea setului minim de linii închiriate nu satisfac necesitătile utilizatorilor, ANRC poate impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativă pe piata, potrivit alin. (1), obligatia de a atinge anumite obiective de performantă privind conditiile de furnizare prevăzute la alin. (5) si (6).

Art. 17 – Dacă în urma unei analize de piata realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, elaborat în temeiul art. 32 din Ordonanta-cadru, ANRC stabileste ca pe piata furnizarii unei părti sau a întregului set minim de linii închiriate prevăzut la art. 29 alin. (1) exista concurenta efectivă, va retrage obligatiile impuse potrivit art. 16 alin. (2)-(8).

Art. 18 – (1) Dacă în urma unei analize de piata realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, elaborat în temeiul art. 32 din Ordonanta-cadru, un furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice este desemnat ca având putere semnificativă pe piata furnizarii conectarii la un punct fix la retelele publice de telefonie si a utilizării la un punct fix a acestor retele, ANRC va impune acestuia obligatia de a oferi abonatilor săi posibilitatea de a utiliza serviciile oricărui furnizor de servicii de telefonie destinate publicului, cu care este interconectat, în următoarele moduri:
a) la fiecare apel, prin formarea unui cod de selectare a furnizorului de servicii care va efectua, fără a afecta continutul informatiei, transportul semnalului din reteaua în care este initiat către reteaua de destinatie;
b) prin preselectare, cu posibilitatea de a renunta la optiunea preselectata la fiecare apel, prin formarea unui cod de selectare a furnizorului de servicii prevăzut la lit. a).
(2) Cererea utilizatorilor ca facilitătile prevăzute la alin. (1) să fie implementate si pe alte retele sau în alte moduri va fi evaluată de ANRC pe baza unei analize de piata realizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea analizelor de piata si determinarea puterii semnificative pe piata, elaborat în temeiul art. 32 din Ordonanta-cadru, iar obligatiile necesare pentru satisfacerea acestei cereri vor fi impuse în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanta privind accesul.
(3) ANRC asigura, prin impunerea de obligatii specifice, ca tarifele de acces si interconectare privind furnizarea facilitătilor prevăzute la alin. (1) sunt orientate către costuri si ca eventualele sume plătite de abonati nu sunt prohibitive pentru utilizarea acestor facilităti.

Capitolul IV – Drepturile utilizatorilor finali

Art. 19 – (1) Contractele între utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice vor fi încheiate în scris si vor contine următoarele clauze minime, privitoare la:
a) datele de identificare a furnizorului;
b) serviciile furnizate, nivelurile de calitate oferite, precum si termenul în care se realizează conectarea initială;
c) tipurile de servicii de întretinere si reparatii oferite;
d) preturile si tarifele aferente fiecărui produs sau serviciu contractat, modul de aplicare a acestora, precum si modalitătile prin care pot fi obtinute informatii actualizate privind tarifele de furnizare a serviciilor de comunicatii electronice si a serviciilor de întretinere si reparatii;
e) durata contractului, conditiile privind reînnoirea si încetarea contractului, precum si conditiile în care operează suspendarea furnizarii serviciului;
f) despăgubirile aplicabile si procedura de acordare a acestora în cazul nerespectării nivelurilor de calitate convenite sau a celorlalte clauze contractuale;
g) metoda de initiere a procedurii de solutionare a litigiilor.
(2) În cazul în care contractul încheiat prevede pentru furnizor posibilitatea modificării unilaterale, acesta este obligat să-i notifice utilizatorului final aceasta intentie cu cel putin 30 de zile înainte de operarea modificării. Orice abonat are dreptul de a denunta unilateral contractul în cazul în care nu este de acord cu modificările propuse, fără a plati nici o despăgubire.
(3) În cuprinsul notificării se va prevedea expres dreptul abonatului de a denunta unilateral contractul în conditiile prevăzute la alin. (2).

Art. 20 – (1) Furnizorii de retele publice de telefonie si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a pune la dispozitie publicului informatii clare, detaliate si actualizate privind preturile si tarifele aplicabile, precum si celelalte conditii privind posibilitatea de obtinere si utilizare a serviciilor de telefonie destinate publicului, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a decide în cunostinta de cauza.
(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) vor privi:
a) datele de identificare a furnizorului;
b) serviciile de telefonie destinate publicului, pe care le oferă furnizorul;
c) procedura de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatorii finali si procedura de solutionare a litigiilor dintre furnizori si utilizatorii finali;
d) drepturile privind furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, incluzând facilitătile prevăzute la art. 10 alin. (3)-(11).
(3) Informatiile prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi detaliate în ceea ce priveste:
a) categoriile de servicii oferite, cu indicarea serviciilor pentru care se plăteste tariful initial de conectare si a celor pentru care se plăteste tariful periodic de utilizare;
b) tarifele standard de conectare, utilizare, întretinere si reparatii, precum si facilitătile tarifare standard si tarifele impuse potrivit art. 9 alin. (2) sau (3);
c) cazurile si procedura de acordare a despăgubirilor sau a sumelor de restituit utilizatorilor;
d) tipurile de servicii de întretinere si reparatii oferite;
e) conditiile contractuale standard, inclusiv durata minima a contractului, dacă este cazul.
(4) ANRC va stabili modalitatea în care informatiile prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi puse la dispozitie publicului.
(5) ANRC va oferi, prin intermediul paginii sale de Internet sau prin alte mijloace, informatii comparative privind tarifele si conditiile oferite de diferiti furnizori de retele si servicii de comunicatii electronice, în vederea asigurării posibilitătii utilizatorilor finali de a face evaluări independente.

Art. 21 – (1) ANRC poate impune furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanta-cadru, obligatia de a publică informatii comparabile, adecvate si actualizate privind calitatea serviciilor oferite. La cererea ANRC aceste informatii îi vor fi furnizate înainte de a fi publicate.
(2) ANRC poate stabili parametrii de calitate a serviciilor ce urmează să fie masurati si orice alte elemente necesare pentru evaluarea calitătii serviciilor oferite, precum si continutul, forma si modalitatea în care informatiile prevăzute la alin. (1) vor fi publicate, pentru a se asigura ca utilizatorii finali beneficiază de informatii complete, comparabile si usor accesibile.

Art. 22 – (1) Furnizorii de retele publice de telefonie si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt obligati sa ia toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea retelei publice de telefonie la punctele fixe si, în caz de perturbare grava a functionarii retelei sau în caz de forta majoră, disponibilitatea retelei publice de telefonie la punctele fixe.
(2) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe sunt obligati sa ia toate măsurile necesare pentru a asigura în mod neintrerupt posibilitatea efectuării de apeluri de urgenta.
(3) ANRC poate să impună furnizorilor de retele publice de telefonie si furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului măsurile minime pe care acestia trebuie să le ia în vederea îndeplinirii în mod corespunzător a obligatiilor care le revin în temeiul alin. (1) si (2).

Art. 23 – (1) Toti abonatii serviciilor de telefonie destinate publicului au dreptul de a fi inclusi în registrul abonatilor prevăzut la art. 6 alin. (1).
(2) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice care atribuie numere de telefon abonatilor au obligatia de a pune la dispozitie furnizorilor de servicii de informatii privind abonatii sau de registre ale abonatilor, la cererea rezonabila a acestora, toate informatiile relevante, într-o formă convenită cu solicitantul, în conditiile echitabile, obiective, orientate către costuri si nediscriminatorii.
(3) Toti utilizatorii finali conectati la o retea publică de telefonie au dreptul de acces la serviciile de informatii privind abonatii, în conformitate cu art. 6 alin. (2), precum si la serviciile de relatii cu clientii.
(4) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 676/2001.

Art. 24 – ANRC va lua toate măsurile necesare pentru a asigura informarea adecvată a publicului despre existenta si modul de utilizare a numărului unic pentru apeluri de urgenta 112 în retelele publice de telefonie, reglementat prin Ordonanta Guvernului nr. 18/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 398/2002.

Art. 25 – (1) Codul standard de acces international este „00”. Apelurile între puncte geografice apropiate, aflate de o parte si de alta a frontierei de stat a României, pot fi efectuate pe baza unor acorduri speciale, furnizorii de servicii de comunicatii electronice care oferă servicii pe baza acordurilor respective având obligatia de a informa în mod prompt si complet utilizatorii finali despre existenta si continutul acestor acorduri.
(2) Furnizorii de retele publice de telefonie au obligatia de a transmite la destinatie toate apelurile efectuate prin utilizarea codului de acces prevăzut la alin. (1).

Art. 26 – Furnizorii de retele publice de telefonie si de servicii de telefonie destinate publicului vor asigura, atunci când este tehnologic si economic fezabil, receptionarea apelurilor internationale către numere nongeografice pe teritoriul României, cu exceptia cazurilor în care abonatul care receptioneaza astfel de apeluri a decis, din motive comerciale, restrictionarea apelurilor primite din anumite puncte geografice.

Art. 27 – (1) ANRC poate impune furnizorilor de retele publice de telefonie obligatia de a pune la dispozitie utilizatorilor finali servicii de semnalizare tip multifrecventa bitonala (DTMF) si servicii de identificare a liniei care apelează, acolo unde este tehnic fezabil si economic viabil, în conditiile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 676/2001.
(2) ANRC poate retrage obligatiile impuse potrivit alin. (1), cu privire la întreg teritoriul national sau la o parte a acestuia, după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanta-cadru, în cazul în care considera ca aceste servicii sunt disponibile la un nivel satisfăcător.

Art. 28 – (1) ANRC va impune furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, inclusiv furnizorilor de servicii de telefonie mobila destinate publicului, obligatia de a asigura abonatilor lor, la cerere, posibilitatea de a-si păstra numărul de telefon, indiferent de furnizorul serviciului, astfel:
a) la un anumit punct geografic, în cazul numerelor geografice;
b) la orice punct geografic, în cazul numerelor nongeografice.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul transferului numerelor între retelele de comunicatii electronice care sunt utilizate pentru furnizarea la un punct fix de servicii de telefonie si retelele de telefonie mobila.
(3) ANRC va impune obligatii specifice pentru ca tarifele de interconectare legate de furnizarea serviciului de portabilitate a numerelor să fie orientate către costuri si sumele datorate de abonati pentru acest serviciu să fie accesibile.
(4) ANRC poate impune furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului obligatia de a publică informatii detaliate referitoare la tarifele practicate pentru serviciul de portabilitate a numerelor.
(5) ANRC nu va impune la furnizarea cu amănuntul a serviciului de portabilitate a numerelor tarife care să aducă atingere concurentei, precum tarife specifice sau tarife comune.

Art. 29 – (1) ANRC stabileste si actualizează setul minim de linii închiriate a căror furnizare este necesară în scopul satisfacerii necesitătilor utilizatorilor, inclusiv caracteristicile tehnice ale tipurilor de linii închiriate care fac parte din acest set.
(2) În cazul în care apreciază ca necesitătile utilizatorilor nu sunt acoperite la un nivel satisfăcător, ANRC poate impune unor furnizori de retele sau servicii de comunicatii electronice care au capacitatea necesară obligatia de a furniza o parte sau întreg setul de linii închiriate prevăzut la alin. (1), stabilind totodată si conditiile în care liniile închiriate vor fi puse la dispozitie utilizatorilor.

Art. 30 – Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale celorlalte acte normative cu incidenta în domeniu se aplică în mod corespunzător.

Capitolul V – Regimul sanctionator

Art. 31 – (1) Următoarele fapte constituie contraventii:
1. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 5;
2. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 6;
3. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 7 alin. (1);
4. neasigurarea posibilitătii de initiere a apelurilor de urgenta, în conditiile prevăzute la art. 7 alin. (3);
5. neimplementarea măsurilor specifice prevăzute la art. 8;
6. neaplicarea tarifelor comune, nerespectarea plafoanelor tarifare sau a formulelor de control al cresterii tarifelor stabilite în conditiile art. 9 alin. (2);
7. neoferirea de optiuni tarifare sau de pachete tarifare speciale, în conditiile art. 9 alin. (3);
8. nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4);
9. nemodificarea sau nerenuntarea la anumite tarife sau scheme tarifare, în conditiile art. 9 alin. (5);
10. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1);
11. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 10 alin. (3);
12. emiterea gratuita de facturi detaliate care nu contin toate informatiile stabilite în conditiile art. 10 alin. (4) sau perceperea unui tarif pentru emiterea facturilor detaliate care contin numai informatiile stabilite în conditiile art. 10 alin. (4);
13. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5);
14. neoferirea către consumatori a posibilitătii de a plati în avans tariful de utilizare a retelei publice de telefonie si a serviciilor de telefonie destinate publicului, în conditiile art. 10 alin. (6);
15. neoferirea către consumatori a posibilitătii de a plati esalonat tariful de conectare la reteaua publică de telefonie, în conditiile art. 10 alin. (7);
16. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (8) si (9);
17. neincluderea în contractele încheiate cu utilizatorii finali a facilitătilor aplicabile în caz de neplata a facturii telefonice, în conditiile art. 10 alin. (10);
18. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (11);
19. încălcarea de către un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice a obligatiei prevăzute la art. 10 alin. (12);
20. încălcarea obligatiilor de a transmite ANRC si de a publică informatiile prevăzute la art. 11 alin. (3), în conditiile prevăzute la art. 11 alin. (4);
21. neîndeplinirea obiectivelor de performantă prevăzute la art. 11 alin. (5);
22. refuzul de a se supune auditului privind realizarea obiectivelor de performantă în conditiile prevăzute la art. 11 alin. (6);
23. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), (3) sau (5);
24. refuzul de a se supune auditului prevăzut la art. 15 alin. (6);
25. nepublicarea declaratiei pe propria răspundere în conditiile prevăzute la art. 15 alin. (7);
26. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 16 alin. (1)-(6) sau (8);
27. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) sau (3);
28. nerespectarea prevederilor art. 19;
29. încălcarea obligatiei de a pune la dispozitie publicului informatiile prevăzute la art. 20 alin. (1)-(3), în conditiile prevăzute la art. 20 alin. (4);
30. nepublicarea, în conditiile art. 21, a informatiilor privind calitatea serviciilor oferite;
31. neadoptarea măsurilor prevăzute la art. 22;
32. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1);
33. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (2);
34. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (3);
35. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 25 alin. (1);
36. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 25 alin. (2);
37. nerespectarea prevederilor art. 26;
38. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 27 alin. (1);
39. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 28 alin. (1);
40. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 28 alin. (3);
41. încălcarea obligatiei prevăzute la art. 28 alin. (4);
42. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 29 alin. (2).
(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează astfel:
a) cu amendă de la 3.500.000 lei la 35.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 32, 33, 35 si 38;
b) cu amendă de la 35.000.000 lei la 350.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 13, 30, 31, 34, 36, 37 si 39-42;
c) prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă de la 350.000.000 lei la 3.500.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 1-5, 8, 10-12, 14-16, 18-20, 22, 24, 25, 28 si 29;
d) prin derogare de la dispozitiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă de la 3.500.000.000 lei la 35.000.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 6, 7, 9, 17, 21, 23, 26 si 27.

Art. 32 – (1) Contributiile datorate de către furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice pentru compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal constituie creante bugetare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare, aplicându-li-se în mod corespunzător prevederile acesteia.
(2) Dacă în termen de 90 de zile de la data scadentei furnizorul nu achită contributia si accesoriile acesteia, ANRC îi poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza retele sau servicii de comunicatii electronice pe baza autorizatiei generale.

Art. 33 – (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) se realizează de către agentii constatatori ai ANRC împuterniciti în acest scop.
(2) Sanctiunile prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. a) se aplică de către agentii constatatori ai ANRC împuterniciti în acest scop.
(3) Sanctiunile prevăzute la art. 31 alin. (2) lit. b), c) si d) se aplică potrivit dispozitiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.
(4) Sanctiunile prevăzute la art. 32 alin. (2) se aplică de către presedintele ANRC.
(5) În măsura în care prin prezenta lege nu se prevede altfel, contraventiilor prevăzute la art. 31 li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 28.

Art. 34 – Regimul sanctionator instituit prin prezentul capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile art. 59 din Ordonanta-cadru.

Capitolul VI – Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 35 – (1) ANRC va lua în considerare, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanta-cadru, punctele de vedere ale utilizatorilor finali, inclusiv persoanele cu handicap, ale asociatiilor acestora, ale Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ale producătorilor si ale furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice în legătură cu probleme privind drepturile utilizatorilor finali referitoare la serviciile de comunicatii electronice destinate publicului, în special atunci când aceste probleme au un impact semnificativ pe piata.
(2) Părtile interesate pot dezvolta, cu sprijinul ANRC, mecanisme care pot implica consumatori, grupuri de utilizatori si furnizori de servicii, pentru a îmbunătăti calitatea generală a serviciilor prin elaborarea de coduri de conduita si standarde de operare, precum si prin monitorizarea aplicării acestora.

Art. 36 – În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ANRC va stabili o procedură de mediere transparenta, simpla si necostisitoare, în scopul solutionării amiabile, corecte si prompte a litigiilor ocazionate de aplicarea prezentei legi, apărute între utilizatorii finali si furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice. ANRC poate stabili un sistem de rambursare a cheltuielilor făcute de utilizatorii finali sau de despăgubire pentru prejudiciile suferite de acestia în raporturile cu furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, aplicabil în cazuri întemeiate.

Art. 37 – Conditiile generale referitoare la interoperabilitatea echipamentelor de televiziune digitala ale consumatorilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 38 – Până la adoptarea, în temeiul prezentei legi, a unei decizii a presedintelui ANRC privind nivelul tarifelor pentru furnizarea serviciilor cu amănuntul, tarifele practicate pentru aceste servicii de către Societatea Comercială de Telecomunicatii „Romtelecom” – S.A. la momentul intrării în vigoare a prezentei legi nu vor putea fi majorate decât cu acordul ANRC.

Art. 39 – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: liniuta a 5-a „Servicii telefonice de baza”, liniuta a 6-a „Servicii postale de baza” si liniuta a 7-a „Servicii de radiocomunicatii si telecomunicatii” din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TARACILA

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Bucuresti, 4 iulie 2003.
Nr. 304.