a65


EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

Legea 312/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 23/2009 privind înfiintarea Fondului Român de Contragarantare

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articolul UNIC – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23 din 11 martie 2009 privind înfiintarea Fondului Român de Contragarantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2009, cu completările ulterioare, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 1. – (1) Se înfiintează Fondul Român de Contragarantare, denumit în continuare Fondul, institutie financiară specializată, constituit sub forma unei societăti pe actiuni emitente de actiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
(2) Fondul are ca obiect unic de activitate contragarantarea garantiilor acordate de fondurile de garantare legal înfiintate, persoane juridice române, pentru creditele si alte instrumente de finantare contractate de întreprinderile mici si mijlocii de la institutiile de credit si alte institutii financiare nebancare, autorizate potrivit legii.
(3) Fondul poate desfăsura si activităti conexe, necesare si subordonate realizării obiectului său unic de activitate.”

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 2. – Fondul are drept scop îmbunătătirea accesului întreprinderilor mici si mijlocii, definite potrivit legii, la finantare prin preluarea unei părti din riscul asumat de fondurile de garantare.”

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:
„(2) Procentul de contragarantare este de maximum 80% din valoarea garantiilor acordate de fondurile de garantare.”

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 4. – Conditiile în care se acordă contragarantiile se stabilesc cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat, de Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, în termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 5. – (1) Fondul se constituie de următorii actionari-fondatori:
a) statul român, prin Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri;
b) Fundatia Post-Privatizare, persoană juridică română, fără scop lucrativ, constituită în vederea sprijinirii si dezvoltării sectorului privat din România, conform Memorandumului de întelegere semnat între Guvernul României, Comisia Comunitătii Europene si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare la 6 iulie 1995. Actionarii sunt reprezentati în adunarea generală a actionarilor de reprezentantii lor legali sau de alte persoane împuternicite de acestia.
(2) Pe durata functionării societătii, statul român detine obligatoriu cel putin 51% din capitalul social si, în mod corespunzător, drepturile de vot în adunarea generală.
(3) Capitalul social initial al Fondului se constituie din aporturi în numerar, integral subscrise si vărsate de actionarii fondatori, astfel:
a) statul român participă cu suma de 272 milioane lei, din care 246,2 milioane lei din bugetul de stat si 25,8 milioane lei din fondurile puse la dispozitie de Comisia Europeană prin Programul PHARE 9711, reprezentând 68% din capitalul social;
b) Fundatia Post-Privatizare participă cu suma de 128 milioane lei, din fonduri rezultate ca urmare a închiderii Fondului Român Post-Privatizare, în baza Acordului de finantare 9303, semnat între Guvernul României si Comisia Europeană, respectiv 32% din actiunile societătii.
(4) Pot dobândi actiuni ale Fondului numai autoritătile publice, institutiile financiare interne si internationale, asociatiile si fundatiile constituite în scopul sprijinirii si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, prevederile alin. (2) rămânând aplicabile.”

6. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 10. – (1) Profitul realizat la sfârsitul exercitiului financiar se utilizează pentru constituirea rezervelor necesare acoperirii eventualelor pierderi. (2) Dacă rezervele constituite potrivit alin. (1) nu acoperă pierderea, diferenta urmează să fie acoperită din bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare anuale, prin bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.
(3) Dacă timp de 5 ani consecutivi Fondul nu înregistrează pierderi, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, rezervele constituite potrivit alin. (1) pot fi utilizate, în proportie de maximum 50% din valoarea acestora, pentru majorarea capitalului social.”

7. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 11. – Anual, până la data de 31 mai, Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri prezintă Guvernului un raport privind activitatea desfăsurată, precum si programul de activitate pentru exercitiul următor.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

  • PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  • DANIELA POPA
  • PRESEDINTELE SENATULUI
  • MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucuresti, 12 octombrie 2009.
Nr. 312.